Research Article
BibTex RIS Cite

Küçük Akgöl (Sakarya, Türkiye) balık faunası

Year 2024, Volume: 17 Issue: 2, 127 - 137, 15.08.2024
https://doi.org/10.46309/biodicon.2024.1366147

Abstract

Bu araştırma, Küçük Akgöl ihtiyofaunasını belirlemek amacıyla, Mart 2017-Mart 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Aylık, rastgele örnekleme yapılarak yürütülen arazi çalışmalarında, farklı göz açıklığına sahip ağlar, oltalar ve balık kepçeleri kullanılmış ve toplam 99 balık örneği yakalanmıştır. Geleneksel yöntemle dış morfoloji esas alınarak yapılan incelemeler sonucunda, Küçük Akgöl’de 5 familyaya (Cyprinidae, Esocidae, Poecilidae, Percidae, Centrarchidae) ait 9 balık türünün (Alburnus alburnus, Blicca bjoerkna, Carassius gibelio, Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Esox lucius, Gambusia sp., Perca fluviatilis, Lepomis gibbosus) yaşadığı belirlenmiştir.

References

 • References
 • [1] T.C. Sakarya Valiliği. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Sakarya Governorship. Provincial Directorate of Environment and Urbanization). (2021). Sakarya ili 2021 yılı çevre durum raporu. https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/sakarya-ilcdr-2021-20220921132225.pdf Access date: 20.09.2023.
 • [2] https://www.sogutlu.bel.tr/tr-TR/TurizmRehberi. (2023). Turizm rehberi, Söğütlü Akgöl. Sakarya Söğütlü Municipality. Access date: 10.08.2023.
 • [3] http://cografyaharita.com/haritalarim/2eturkiye-akarsular-haritasi.png. (2023). Türkiye akarsuları haritası. Coğrafya Harita, Türkiye Haritaları. Access date: 25.08.2023.
 • [4] T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü. (Republic of Turkey Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change. General Directorate for the Protection of Natural Assets. (2023). Sit alanları yönetim sistemi (Says sistemi). https://says.csb.gov.tr Access date: 17.08.2023.
 • [5] Albayrak, İ., Yıldırım, M., Uysal, İ., Böke, E., Özgen, İ., İlhan F., …& Veldet, E. November 2015. Kocaeli, Sakarya, Düzce illeri doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi, Sakarya Küçük Akgöl doğal sit alanı sonuç raporu. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü. (Republic of Turkey Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change. General Directorate for the Protection of Natural Assets.) Prepared by: Ekogen Halk Sağlığı Çevre Danışmanlık Eğitim ve İlaç Sanayi Tic. Ltd. Şti. 111s.
 • [6] T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. (Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Nature Conservation and National Parks.). (2023). Türkiye Sulak Alan Listesi. https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/Belgeler/ Korunan%20Alanlar%20Listesi/sulakalanlar240423.pdf. Access date: 16.08.2023.
 • [7] Resmî Gazete (Official Gazette of the Republic of Turkey). (2012). Korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelik. (19 July 2012). (No. 28358) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2012/07/20120719-3.htm. Access date: 14.08.2023.
 • [8] Berg, L. S. (1948). Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries. Volume: I. Jerusalem: Printed in Israel Program for Scientific Translations, 1962.
 • [9] Berg, L. S. (1949a). Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries. Volume: II. Jerusalem: Printed in Israel Program for Scientific Translations, 1964.
 • [10] Berg, L. S. (1949b). Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries. Volume: III. Jerusalem: Printed in Israel Program for Scientific Translations, 1965.
 • [11] Blanc, M. Banarescu, P. Gaudet, J.-L. & Hureau, J.-C. (1971). European inland water fish, A multilingual catalogue. London: FAO United Nations by Fishing News (Books) Ltd.
 • [12] Scott, W. B. & Crossman, E. J. (1973). Freshwater Fishes of Canada. Ottawa: Fisheries Research Board of Canada. [13] Kuru, M. (1980). Türkiye tatlısu balıkları katoloğu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi.
 • [14] Lelek, A. (1987). The Freshwater Fishes of Europe, Volume 9, Threatened Fishes of Europe. Wiesbaden: Aula-Werlag.
 • [15] Rauchenberger, M. (1989). Systematics and biogeography of the genus Gambusia (Cyprinodontiformes: Poecilidae). New York: The American Museum of Natural History Novitates.
 • [16] Geldiay, R. & Balık S. (1999). Türkiye tatlısu balıkları (Course book). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • [17] Banarescu, P. & Paepke, H.J. (2002). The Freshwater Fishes of Europe, Volume 5/3, Cyprinidae 2, Carassius to Cyprinus. Wiesbaden: Aula-Werlag.
 • [18] Kottelat, M. & J. Freyhof. (2007). Handbook of European freshwater fishes. Delemont-Switzerland: Publications Kottelat.
 • [19] Polat, N. & Uğurlu, S. (2011). Samsun ili tatlısu balık faunası. Samsun: Ceylan Ofset.
 • [20] Froese, R. & Pauly, D. Editors. (2023). FishBase. World Wide Web electronic publication. Retrieved from https://www.fishbase.org/
 • [21] Eschmeyer, W. N., R. Fricke. & R. Van der Laan (eds). (2023) Catalog of Fishes: Genera, Species, References. Retrieved from http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp
 • [22] Şaşı, H. & Balık, S. (2003). The Distribution of Three Exotic Fishes in Anatolia. Turkish Journal of Zoology, 27 (4), 319-322. Available at: https://journals.tubitak.gov.tr/zoology/vol27/iss4/7
 • [23] Öztürk, E. & Küçük, F. (2017). Simav Çayı’nın balık faunası. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13(2), 132-152. Available at: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/352346
 • [24] Duman, A. & Helli, S. (2019). Ichthyofauna of Lake Taşkısığı (Sakarya, Turkey). International Journal of Agricultural and Natural Sciences. Special Issue, Proceedings of the 3rd ICFAR, 12(3): 52-55 Available at: https://www.ijans.org/index.php/ijans/article/view/482/464
 • [25] Aksu, S., Turan, D. D., & Emiroğlu, Ö. (2020). Current Status Freshwater Fishes of Nilüfer Stream (Northwestern Turkey). Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 13(3), 351-360. https://doi.org/10.46309/biodicon.2020.836206
 • [26] Yılmaz, İ. (2012). Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metotları. İstanbul: Sürat Üniversite Yayınları.
 • [27] Geldiay, R. & Kocataş, A. (1998). Deniz biyolojisine giriş. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • [28] Tarkan AS, Marr SM. & Ekmekçi FG (2015) Non-native and translocated freshwater fish species in Turkey. Fishes in Mediterranean Environments 2015.003: 1-28p. https://doi.org/10.29094/FiSHMED.2015.003
 • [29] Saç, G. & Özuluğ, M. (2017). New data on distribution of three invasive freshwater fish species in İstanbul (Turkey). Acta Biologica Turcica, 30 (1): 11-15.
 • [30] Çiçek, E., Eagderi, S. & Sungur, S. (2022). A review of the alien fishes of Turkish inland waters. Turkish Journal of Zoology: 46 (1): 1-13. 1. https://doi.org/10.3906/zoo-2109-13

Fish fauna of lake Küçük Akgöl (Sakarya, Turkey)

Year 2024, Volume: 17 Issue: 2, 127 - 137, 15.08.2024
https://doi.org/10.46309/biodicon.2024.1366147

Abstract

This research was conducted to determine the ichthyofauna of lake Küçük Akgöl between March 2017 and March 2018. Sampling was conducted monthly and randomly using nets with different mesh sizes, fishing rods and fish scoops during field studies, resulting in a total of 99 fish samples collected. Through external morphology examinations based on traditional methods, it was determined that 9 fish species Alburnus alburnus, Blicca bjoerkna, Carassius gibelio, Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Esox lucius, Gambusia sp., Perca fluviatilis, Lepomis gibbosus) belonging to 5 families (Cyprinidae, Esocidae, Poecilidae, Percidae, Centrarchidae) inhabit lake Küçük Akgöl.

References

 • References
 • [1] T.C. Sakarya Valiliği. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Sakarya Governorship. Provincial Directorate of Environment and Urbanization). (2021). Sakarya ili 2021 yılı çevre durum raporu. https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/sakarya-ilcdr-2021-20220921132225.pdf Access date: 20.09.2023.
 • [2] https://www.sogutlu.bel.tr/tr-TR/TurizmRehberi. (2023). Turizm rehberi, Söğütlü Akgöl. Sakarya Söğütlü Municipality. Access date: 10.08.2023.
 • [3] http://cografyaharita.com/haritalarim/2eturkiye-akarsular-haritasi.png. (2023). Türkiye akarsuları haritası. Coğrafya Harita, Türkiye Haritaları. Access date: 25.08.2023.
 • [4] T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü. (Republic of Turkey Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change. General Directorate for the Protection of Natural Assets. (2023). Sit alanları yönetim sistemi (Says sistemi). https://says.csb.gov.tr Access date: 17.08.2023.
 • [5] Albayrak, İ., Yıldırım, M., Uysal, İ., Böke, E., Özgen, İ., İlhan F., …& Veldet, E. November 2015. Kocaeli, Sakarya, Düzce illeri doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi, Sakarya Küçük Akgöl doğal sit alanı sonuç raporu. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü. (Republic of Turkey Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change. General Directorate for the Protection of Natural Assets.) Prepared by: Ekogen Halk Sağlığı Çevre Danışmanlık Eğitim ve İlaç Sanayi Tic. Ltd. Şti. 111s.
 • [6] T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. (Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Nature Conservation and National Parks.). (2023). Türkiye Sulak Alan Listesi. https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/Belgeler/ Korunan%20Alanlar%20Listesi/sulakalanlar240423.pdf. Access date: 16.08.2023.
 • [7] Resmî Gazete (Official Gazette of the Republic of Turkey). (2012). Korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelik. (19 July 2012). (No. 28358) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2012/07/20120719-3.htm. Access date: 14.08.2023.
 • [8] Berg, L. S. (1948). Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries. Volume: I. Jerusalem: Printed in Israel Program for Scientific Translations, 1962.
 • [9] Berg, L. S. (1949a). Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries. Volume: II. Jerusalem: Printed in Israel Program for Scientific Translations, 1964.
 • [10] Berg, L. S. (1949b). Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries. Volume: III. Jerusalem: Printed in Israel Program for Scientific Translations, 1965.
 • [11] Blanc, M. Banarescu, P. Gaudet, J.-L. & Hureau, J.-C. (1971). European inland water fish, A multilingual catalogue. London: FAO United Nations by Fishing News (Books) Ltd.
 • [12] Scott, W. B. & Crossman, E. J. (1973). Freshwater Fishes of Canada. Ottawa: Fisheries Research Board of Canada. [13] Kuru, M. (1980). Türkiye tatlısu balıkları katoloğu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi.
 • [14] Lelek, A. (1987). The Freshwater Fishes of Europe, Volume 9, Threatened Fishes of Europe. Wiesbaden: Aula-Werlag.
 • [15] Rauchenberger, M. (1989). Systematics and biogeography of the genus Gambusia (Cyprinodontiformes: Poecilidae). New York: The American Museum of Natural History Novitates.
 • [16] Geldiay, R. & Balık S. (1999). Türkiye tatlısu balıkları (Course book). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • [17] Banarescu, P. & Paepke, H.J. (2002). The Freshwater Fishes of Europe, Volume 5/3, Cyprinidae 2, Carassius to Cyprinus. Wiesbaden: Aula-Werlag.
 • [18] Kottelat, M. & J. Freyhof. (2007). Handbook of European freshwater fishes. Delemont-Switzerland: Publications Kottelat.
 • [19] Polat, N. & Uğurlu, S. (2011). Samsun ili tatlısu balık faunası. Samsun: Ceylan Ofset.
 • [20] Froese, R. & Pauly, D. Editors. (2023). FishBase. World Wide Web electronic publication. Retrieved from https://www.fishbase.org/
 • [21] Eschmeyer, W. N., R. Fricke. & R. Van der Laan (eds). (2023) Catalog of Fishes: Genera, Species, References. Retrieved from http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp
 • [22] Şaşı, H. & Balık, S. (2003). The Distribution of Three Exotic Fishes in Anatolia. Turkish Journal of Zoology, 27 (4), 319-322. Available at: https://journals.tubitak.gov.tr/zoology/vol27/iss4/7
 • [23] Öztürk, E. & Küçük, F. (2017). Simav Çayı’nın balık faunası. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13(2), 132-152. Available at: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/352346
 • [24] Duman, A. & Helli, S. (2019). Ichthyofauna of Lake Taşkısığı (Sakarya, Turkey). International Journal of Agricultural and Natural Sciences. Special Issue, Proceedings of the 3rd ICFAR, 12(3): 52-55 Available at: https://www.ijans.org/index.php/ijans/article/view/482/464
 • [25] Aksu, S., Turan, D. D., & Emiroğlu, Ö. (2020). Current Status Freshwater Fishes of Nilüfer Stream (Northwestern Turkey). Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 13(3), 351-360. https://doi.org/10.46309/biodicon.2020.836206
 • [26] Yılmaz, İ. (2012). Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metotları. İstanbul: Sürat Üniversite Yayınları.
 • [27] Geldiay, R. & Kocataş, A. (1998). Deniz biyolojisine giriş. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • [28] Tarkan AS, Marr SM. & Ekmekçi FG (2015) Non-native and translocated freshwater fish species in Turkey. Fishes in Mediterranean Environments 2015.003: 1-28p. https://doi.org/10.29094/FiSHMED.2015.003
 • [29] Saç, G. & Özuluğ, M. (2017). New data on distribution of three invasive freshwater fish species in İstanbul (Turkey). Acta Biologica Turcica, 30 (1): 11-15.
 • [30] Çiçek, E., Eagderi, S. & Sungur, S. (2022). A review of the alien fishes of Turkish inland waters. Turkish Journal of Zoology: 46 (1): 1-13. 1. https://doi.org/10.3906/zoo-2109-13
There are 30 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Hydrobiology, Animal Systematics and Taxonomy, Vertebrate Biology
Journal Section Research Articles
Authors

Selma Helli 0000-0003-3192-6255

Ayşenur Bilgin 0000-0002-4577-4355

Early Pub Date May 11, 2024
Publication Date August 15, 2024
Submission Date September 25, 2023
Acceptance Date March 13, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 17 Issue: 2

Cite

APA Helli, S., & Bilgin, A. (2024). Fish fauna of lake Küçük Akgöl (Sakarya, Turkey). Biological Diversity and Conservation, 17(2), 127-137. https://doi.org/10.46309/biodicon.2024.1366147

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; Eskişehir Technical University Library; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ ; "https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon"   for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, Sazova Mahallesi, Ziraat Caddesi, No.277 F Blok, 26005 Tepebaşı-Eskişehir/Türkiye
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com;   https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : ERSİN YÜCEL (https://www.ersinyucel.com.tr/)
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Türkiye.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578