Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Düzce ili çilek üretim alanlarında görülen fungal hastalıklar

Year 2018, Volume 58, Issue 3, 123 - 129, 28.09.2018
https://doi.org/10.16955/bitkorb.449140

Abstract

Düzce ilindeki sürvey çalışmaları çilek yetiştiriciliğinin genellikle 0.5-5.0 da arasındaki küçük alanlarda, açıkta ve malçlama yöntemi ile yapıldığını göstermiştir. İlde 4 çilek çeşidinin (Camarosa, Kabarla, Sweet Ann ve Osmanlı) yetiştirildiği görülmüştür. Yetiştiriciliğin gittikçe artış gösterdiği Düzce ilindeki çileklerde fungal hastalık etmenleri 3 dönemde yapılan incelemelerle belirlenmiştir. Birinci dönem (15.03.2012) sürveyinde yaprak; ikinci dönemde (20.05.2012) meyve, yaprak, sap, kök; üçüncü dönem (15.09.2012) sürveyinde ise daha çok kök hastalıkları araştırılmıştır. Düzce ilinde çileklerde yaprak ve yaprak saplarından Alternaria spp., Botrytis cinerea, Hainesia lythri, Mycosphaerella fragariae, Phoma sp., Phomopsis sp., Rhizoctonia solani; meyvelerden B. cinerea; köklerden Alternaria spp., Fusarium oxysporum, Macrophomina phaseolina, Phytophthora spp., R. solani izole edilmiştir. Koparılmış yapraklar üzerinde yapılan patojenisite çalışmaları sonucunda elde edilen tüm funguslar, yapraklarda nekrozlar oluşturmuştur. Koparılmış yaprak testleri fungusların patojenisitelerini net olarak göstermiştir. Botrytis cinerea ile Mycosphaerella fragariae en yaygın funguslar olup, incelenen tüm tarlalarda bulunmuştur. Diğer funguslar değişik oranlarda yaygınlık göstermişlerdir.

References

  • Anonymous 2016. http://en.wikipedia.org/wiki/Strawberry. (Accession date: 05.12.2016). Anonymous 2017. TÜİK. www.tuik.gov.tr (Accession date: 18.07.2018). Argun N., Şanlı B.N., Şahin Ö., 2008. Bazı orman ağacı hastalıklarının patojenite ve virulensliklerini belirlemeye yönelik çalışmalarda koparılmış bitki parçalarının kullanılma olanakları. İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 286. Benlioğlu S., Döken T., Yıldız A., 1998. Çileklerde kurşuni küf etmeni Botrytis cinerea’nın bazı fungisitlere duyarlılığı üzerinde çalışmalar. Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 75-78. Benlioğlu S., Benlioğlu K., Yıldız A., Boz Ö., Kaşkavalcı G., 2002. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde patlıcan, biber ve çilek, Aydın ilinde çilek yetiştiriciliğinde methyl bromide alternatifleri uygulaması. Çilek Yetiştiriciliğinde Methyl Bromide Alternatifleri II. Çalışma Toplantısı, 3-8. Benlioğlu S., Yıldız A., 2014. Soil disinfestation options in Aydın province, Turkey, strawberry cultivation. Phytoparasitica, 42, 397–403. Burnett H.L., Hunter B.B., 1998. Illustrated genera of imperfect fungi. Fourth edition, APS press, xxii +218 p. Booth L., 1977. Fusarium laboratory guide to the identification of the major species. Commonwealth Mycological Institute, pp. 57. Dinler H., Benlioğlu S., Benlioğlu K., 2015. Incidence of fungal pathogens in strawberry seedlings in Aydın province. Journal of Turkish Phytopathology, 44 (1-3), 31-38. Duncan J.M., 1980. A technique for detecting red stele (Phytophthora fragariae) infection of strawberry stocks before planting. Plant Disease, 64 (11), 1023-1025. Eken C., 2009. Phytopathological problems of strawberry in Erzurum, Turkey. Acta Horticulturae, 838, 129-132 DOI: 10.17660/ActaHortic.2009.838.21 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2009.838.21 Ellis M.B., 1971. Dematiaceous Hyphomycetes. Commonwealth Mycological Institute: Kew, Surrey, UK, 608 p. Ellis M.B., 1976. More Dematiaceous Hyphomycetes. CAB International Mycological Institute, Kew, UK, 507 p. Ellis M.A., 2008. Red stele root rot of strawberry. Fact Sheet: Agricultural and Natural Resources, Department of Plant Pathology, The Ohio State University, USA, 3 p. Erwin D.C., Ribeiro O.K., 1996. Phytophthora diseases worldwide. St Paul, MN, (USA): APS Press, xii+560 p. Fang X.L., Phillips D., Li H., Sivasithamparam K., Barbetti M.J., 2008. Severity of crown and root diseases of strawberry and associated fungal and oomycete pathogens in Western Australia. Australasian Plant Pathology, 40 (2), 109-119, DOI: 10.1007/s13313-010-0019-5 Gallegly M.E., Hong C.X., 2008. Phytophthora: identifying species by morphology and DNA fingerprints. St Paul, MN, USA, APS Press, viii+158 p. Gürer M., Coskun H., 1993. Occurrence of strawberry diseases in Turkey. 6th International Congress of Plant Pathology, 28 July–6 August (Abstract). Hansen E.M., Parke J.L., Sutton W., 2005. Susceptibility of Oregon forest trees and shrubs to Phytophthora ramorum: A comparison of artificial inoculation and natural infection. Plant Disease, 89 (1), 63–70. Laugale V., Lepse L., Vilka L., Rancone R., 2009. Incidence of fruit rot on strawberries in Latvia, resistance of cultivars and impact of cultural systems. Scientific Works of Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture, 28 (3), 125-134. Leslie J.F., Summerell A.B., 2006. The Fusarium laboratory manual. Blackwell Publishing, xii+388 p. Mertely J., Seijo T., Peres N., 2005. First report of Macrophomina phaseolina causing a crown rot of strawberry in Florida. Gulf Coast Research and Education Center, 89 (4), 434. Sezer A., Dolar F.S., 2012. Ordu, Giresun ve Trabzon illeri fındık üretim alanlarında çotanaklarda hastalık oluşturan Botrytis cinerea (Pers. Ex Fr.)’ nın yaygınlığı ve bazı çeşitlerin etmene karşı reaksiyonlarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 52 (1), 93-110. Swift C.E., 2014. Strawberry diseases. Colorado State University Extension. Zvei. Timudo-Torrevilla O.E., Everett K.R., Waipara N.W., Boyd-Wilson K.S.H., Weeds P., Langford G.I., Walter M., 2005. Present status of strawberry fruit rot diseases in New Zealand. New Zealand Plant Protection, 58, 74-79. Türkkan M., Dolar F.S., 2008. Türkiye’deki Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. patotiplerinin ürettiği Solanapyrone toksinlerinin belirlenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 84 p. Uselis N., Valiuskaite A., Raudonis L., 2006. Incidence of fungal diseases and phytophagous mites in different strawberry cultivars. Agronomy Research 4 (Special Issue), 421-425. Vleeshouwers V., Dooijeweert W., Keizer L.C.P., Sijpkes L., Govers F., Colon L.T., 1999. A laboratory assay for Phytophthora infestans resistance in various Solanum species reflects the field situation. European Journal of Plant Pathology, 105 (3), 241-250. Yıldırım İ., Turhan E., 2003. Ülkemiz çilek yetiştiriciliğinde pestisit kullanımı, sorunları ve çözüm önerileri. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 159 s.

Fungal diseases of strawberry grown in Düzce province of Turkey

Year 2018, Volume 58, Issue 3, 123 - 129, 28.09.2018
https://doi.org/10.16955/bitkorb.449140

Abstract

Surveys in Düzce province indicated that strawberry cultivation was made in small open fields changing between 0.5 and 5.0 da with mulching. Four strawberry cultivars; Camarosa, Kabarla, Sweet Ann and Osmanlı have been commonly grown in the province. Fungal diseases of strawberry which has gained importance recently in Düzce province of Turkey were studied with the surveys conducted in three periods (15.03.2012; 20.05.2012; 15.09.2012). In the first period for leaf diseases; in the second period for leaf, petiol, fruit, and root diseases and in the third period mainly for root diseases were investigated. Alternaria spp., Botrytis cinerea, Hainesia lythri, Mycosphaerella fragariae, Phoma sp., Phomopsis sp., Rhizoctonia solani were isolated from the leaves and petioles; B. cinerea from the fruits and Alternaria spp., Fusarium oxysporum, Macrophomina phaseolina, Phytophthora spp., and R. solani were isolated from the roots. All the fungi obtained caused necrosis on detached leaves at the pathogenicity tests. Detached leaf tests were clearly reflected the pathogenicity of the fungi. Botrytis cinerea and Mycosphaerella fragariae were the most widespread diseases found in all the fields surveyed. The other fungi showed various rates of disease occurrence.

References

  • Anonymous 2016. http://en.wikipedia.org/wiki/Strawberry. (Accession date: 05.12.2016). Anonymous 2017. TÜİK. www.tuik.gov.tr (Accession date: 18.07.2018). Argun N., Şanlı B.N., Şahin Ö., 2008. Bazı orman ağacı hastalıklarının patojenite ve virulensliklerini belirlemeye yönelik çalışmalarda koparılmış bitki parçalarının kullanılma olanakları. İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 286. Benlioğlu S., Döken T., Yıldız A., 1998. Çileklerde kurşuni küf etmeni Botrytis cinerea’nın bazı fungisitlere duyarlılığı üzerinde çalışmalar. Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 75-78. Benlioğlu S., Benlioğlu K., Yıldız A., Boz Ö., Kaşkavalcı G., 2002. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde patlıcan, biber ve çilek, Aydın ilinde çilek yetiştiriciliğinde methyl bromide alternatifleri uygulaması. Çilek Yetiştiriciliğinde Methyl Bromide Alternatifleri II. Çalışma Toplantısı, 3-8. Benlioğlu S., Yıldız A., 2014. Soil disinfestation options in Aydın province, Turkey, strawberry cultivation. Phytoparasitica, 42, 397–403. Burnett H.L., Hunter B.B., 1998. Illustrated genera of imperfect fungi. Fourth edition, APS press, xxii +218 p. Booth L., 1977. Fusarium laboratory guide to the identification of the major species. Commonwealth Mycological Institute, pp. 57. Dinler H., Benlioğlu S., Benlioğlu K., 2015. Incidence of fungal pathogens in strawberry seedlings in Aydın province. Journal of Turkish Phytopathology, 44 (1-3), 31-38. Duncan J.M., 1980. A technique for detecting red stele (Phytophthora fragariae) infection of strawberry stocks before planting. Plant Disease, 64 (11), 1023-1025. Eken C., 2009. Phytopathological problems of strawberry in Erzurum, Turkey. Acta Horticulturae, 838, 129-132 DOI: 10.17660/ActaHortic.2009.838.21 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2009.838.21 Ellis M.B., 1971. Dematiaceous Hyphomycetes. Commonwealth Mycological Institute: Kew, Surrey, UK, 608 p. Ellis M.B., 1976. More Dematiaceous Hyphomycetes. CAB International Mycological Institute, Kew, UK, 507 p. Ellis M.A., 2008. Red stele root rot of strawberry. Fact Sheet: Agricultural and Natural Resources, Department of Plant Pathology, The Ohio State University, USA, 3 p. Erwin D.C., Ribeiro O.K., 1996. Phytophthora diseases worldwide. St Paul, MN, (USA): APS Press, xii+560 p. Fang X.L., Phillips D., Li H., Sivasithamparam K., Barbetti M.J., 2008. Severity of crown and root diseases of strawberry and associated fungal and oomycete pathogens in Western Australia. Australasian Plant Pathology, 40 (2), 109-119, DOI: 10.1007/s13313-010-0019-5 Gallegly M.E., Hong C.X., 2008. Phytophthora: identifying species by morphology and DNA fingerprints. St Paul, MN, USA, APS Press, viii+158 p. Gürer M., Coskun H., 1993. Occurrence of strawberry diseases in Turkey. 6th International Congress of Plant Pathology, 28 July–6 August (Abstract). Hansen E.M., Parke J.L., Sutton W., 2005. Susceptibility of Oregon forest trees and shrubs to Phytophthora ramorum: A comparison of artificial inoculation and natural infection. Plant Disease, 89 (1), 63–70. Laugale V., Lepse L., Vilka L., Rancone R., 2009. Incidence of fruit rot on strawberries in Latvia, resistance of cultivars and impact of cultural systems. Scientific Works of Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture, 28 (3), 125-134. Leslie J.F., Summerell A.B., 2006. The Fusarium laboratory manual. Blackwell Publishing, xii+388 p. Mertely J., Seijo T., Peres N., 2005. First report of Macrophomina phaseolina causing a crown rot of strawberry in Florida. Gulf Coast Research and Education Center, 89 (4), 434. Sezer A., Dolar F.S., 2012. Ordu, Giresun ve Trabzon illeri fındık üretim alanlarında çotanaklarda hastalık oluşturan Botrytis cinerea (Pers. Ex Fr.)’ nın yaygınlığı ve bazı çeşitlerin etmene karşı reaksiyonlarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 52 (1), 93-110. Swift C.E., 2014. Strawberry diseases. Colorado State University Extension. Zvei. Timudo-Torrevilla O.E., Everett K.R., Waipara N.W., Boyd-Wilson K.S.H., Weeds P., Langford G.I., Walter M., 2005. Present status of strawberry fruit rot diseases in New Zealand. New Zealand Plant Protection, 58, 74-79. Türkkan M., Dolar F.S., 2008. Türkiye’deki Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. patotiplerinin ürettiği Solanapyrone toksinlerinin belirlenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 84 p. Uselis N., Valiuskaite A., Raudonis L., 2006. Incidence of fungal diseases and phytophagous mites in different strawberry cultivars. Agronomy Research 4 (Special Issue), 421-425. Vleeshouwers V., Dooijeweert W., Keizer L.C.P., Sijpkes L., Govers F., Colon L.T., 1999. A laboratory assay for Phytophthora infestans resistance in various Solanum species reflects the field situation. European Journal of Plant Pathology, 105 (3), 241-250. Yıldırım İ., Turhan E., 2003. Ülkemiz çilek yetiştiriciliğinde pestisit kullanımı, sorunları ve çözüm önerileri. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 159 s.

Details

Primary Language English
Subjects Science
Journal Section Makaleler
Authors

Tülin SARIGÜL ERTEK This is me (Primary Author)


Y. Zekai KATIRCIOĞLU


Salih MADEN

Publication Date September 28, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 58, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { bitkorb449140, journal = {Plant Protection Bulletin}, issn = {0406-3597}, eissn = {1308-8122}, address = {}, publisher = {Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2018}, volume = {58}, pages = {123 - 129}, doi = {10.16955/bitkorb.449140}, title = {Fungal diseases of strawberry grown in Düzce province of Turkey}, key = {cite}, author = {Sarıgül Ertek, Tülin and Katırcıoğlu, Y. Zekai and Maden, Salih} }
APA Sarıgül Ertek, T. , Katırcıoğlu, Y. Z. & Maden, S. (2018). Fungal diseases of strawberry grown in Düzce province of Turkey . Plant Protection Bulletin , 58 (3) , 123-129 . DOI: 10.16955/bitkorb.449140
MLA Sarıgül Ertek, T. , Katırcıoğlu, Y. Z. , Maden, S. "Fungal diseases of strawberry grown in Düzce province of Turkey" . Plant Protection Bulletin 58 (2018 ): 123-129 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitkorb/issue/38664/449140>
Chicago Sarıgül Ertek, T. , Katırcıoğlu, Y. Z. , Maden, S. "Fungal diseases of strawberry grown in Düzce province of Turkey". Plant Protection Bulletin 58 (2018 ): 123-129
RIS TY - JOUR T1 - Fungal diseases of strawberry grown in Düzce province of Turkey AU - Tülin Sarıgül Ertek , Y. Zekai Katırcıoğlu , Salih Maden Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16955/bitkorb.449140 DO - 10.16955/bitkorb.449140 T2 - Plant Protection Bulletin JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 129 VL - 58 IS - 3 SN - 0406-3597-1308-8122 M3 - doi: 10.16955/bitkorb.449140 UR - https://doi.org/10.16955/bitkorb.449140 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Plant Protection Bulletin Fungal diseases of strawberry grown in Düzce province of Turkey %A Tülin Sarıgül Ertek , Y. Zekai Katırcıoğlu , Salih Maden %T Fungal diseases of strawberry grown in Düzce province of Turkey %D 2018 %J Plant Protection Bulletin %P 0406-3597-1308-8122 %V 58 %N 3 %R doi: 10.16955/bitkorb.449140 %U 10.16955/bitkorb.449140
ISNAD Sarıgül Ertek, Tülin , Katırcıoğlu, Y. Zekai , Maden, Salih . "Fungal diseases of strawberry grown in Düzce province of Turkey". Plant Protection Bulletin 58 / 3 (September 2018): 123-129 . https://doi.org/10.16955/bitkorb.449140
AMA Sarıgül Ertek T. , Katırcıoğlu Y. Z. , Maden S. Fungal diseases of strawberry grown in Düzce province of Turkey. Plant Protection Bulletin. 2018; 58(3): 123-129.
Vancouver Sarıgül Ertek T. , Katırcıoğlu Y. Z. , Maden S. Fungal diseases of strawberry grown in Düzce province of Turkey. Plant Protection Bulletin. 2018; 58(3): 123-129.
IEEE T. Sarıgül Ertek , Y. Z. Katırcıoğlu and S. Maden , "Fungal diseases of strawberry grown in Düzce province of Turkey", Plant Protection Bulletin, vol. 58, no. 3, pp. 123-129, Sep. 2018, doi:10.16955/bitkorb.449140

136481365013649