PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

KENT KÜLTÜRÜ VE DEĞİŞEN KENT KAVRAMI

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 0 - 0, 29.12.2016

Abstract

Günümüzde kentler, küreselleşme ile birlikte önemli değişimler yaşamaktadır. Kent toplumsal ve siyasal aşamaları şekillendiren bir faktördür. Sanayileşmenin etkisiyle kentte nüfus artarak, nüfus artışının neden olduğu ciddi sorunlar da meydana gelmiştir. Kentlerde son yıllarda artan nüfus nedeniyle kentsel yaşam tarzı dünyaya hâkim olmuştur. Nüfus artışı ile birlikte artan sorunlar kentleri şekillendirmekte ve çözümler de yetersiz kalmaktadır. Küreselleşme olgusunun kent kültürü üzerindeki etkileri ise bütünleşme, standardize olma konusunda kentin mevcut kültürünü ve kültürel mirasını koruyamaması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Küresel kültürün dünya üzerindeki kentleri tekdüze hale getirdiği öne sürülmektedir. Bu çalışmada değişen dünyada kültür kavramı ve kentlerdeki yansımaları üzerine çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kent, Kültür, Küresel Kültür.

References

 • KAYNAKÇA
 • Akkoyunlu, Kıvılcım, Sürdürülebilir Kent, Kent ve Politika: Antik Kentten Dünya Kentine, Der: Ayşegül Mengi, İmge Yayınevi, Ankara, 2007.
 • Appanduraı, A.; Disjuncture and Difference in the Global Culturel Economy, London, 2000’den aktaran Servet KARABAG; Mekanın Siyasasallaşması, Gazi Kitapevi, Ankara, 2006.
 • Appiganesi, Richard ve Chris Garratt, Postmodernizm: Yeni Başlayanlar İçin, İstanbul: Milliyet Yay, 1998.
 • Aslanoğlu, Rana, Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Asa Kitabevi, Bursa, 1998.
 • Atalay, Beşir ve diğ.,Türk Aile Yapısı, DPT Yayını, No:2313, Ankara, 1992.
 • Bauman, Zygmunt, Sosyolojik düşünmek. (A. Yılmaz, Çev.)., Açılım Kitap, İstanbul, 1998.
 • Burke, Peter, Yeni Çağ Başında Avrupa Kültürü, Çev: Göktuğ Aksen, Ankara, İmge Kitabevi, Önsöz.
 • Castells, Manuel, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, İkinci Cilt (Kimliğin Gücü), ( Çev.) Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006.
 • Christine L. Fry, Globalization and the Experiences of Aging, Gerontology & Geriatrics Education, 2005, 26:1, s.10.
 • Çolak, Betül, Postmodernizm Bağlamında Michel Foucault’nun Ahlak Anlayışı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Ankara, 2008.
 • Doğan, Ali Ekber, Yeni Uluslararası Göç Dalgasının Eşiğinde: Dünya Kentleri’ne Göç, Kentleşme Göç ve Yoksulluk, Ahmet Alpay Dikmen (ed.), 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, İmaj Yayıncılık, 2002, s. 20-53.
 • Durkheim, Emile, The Rules of Sociological Method; 1895.
 • Eagleton, Terry, Kültür Yorumları. (Ö. Çelik, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005.
 • Eliot, Thomas, Notes Towards the Definition of Culture. London: Faber,1962.
 • Erkal, Mustafa, Sosyoloji (Toplumbilimi), (Gen. 6.Baskı), İstanbul, 1995.
 • Featherstone, Mike, Undoing Culture, Globalization, Postmodernism and Identity, London: Sage Publications, 1995.
 • Galley, C. C., Cultural Policy, Cultural Heritage And Regional Development, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, The State University of New Jersey, New Jersey, 2001.
 • Giddens, Anthony; Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Çev. Osman Akınhay, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000.
 • Gökalp Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul, 1925.
 • Güvenç, Bozkurt, İnsan ve Kültür, (9.bs.). İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.
 • Güvenç, Bozkurt, Kültürün ABC’si, (2.bs.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.
 • Hannerz, U., Cultural Complexity: Studies İn The Social Organization Of Meaning, New York: Columbia University Press, 1992.
 • Harvey, David, The Condition of Postmodernity, Oxford, Blackwell, 1989.
 • Kartal, Kemal, Kentleşme ve İnsan, Ankara, 1978.
 • Kavruk, Hikmet, Anakente Bakış, Hizmet İş Sendikası Yayınları, Ankara, 2002.
 • Keleş, Ruşen, Kent ve Kültür Üzerine, Mülkiye Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 246, 2005.
 • Keyman, Fuat; Globalleşme Söylemleri ve Kimlik Talepleri: Türban Sorununu Anlamak, Global Yerel Ekseninde Türkiye İçinde, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000, s.17.
 • Kongar, Emre, Kültür Üzerine. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1989.
 • Köktürk, Milay, Kültürün Dünyası, Hece Yayınları, Ankara, 2006.
 • Küçükalp, Kasım, Nietzsche ve Postmodernizm, İstanbul: Kibele Yayınları, 2010.
 • McIver, R.M. ve Page, C.H., Cemiyet, MEB Yayını, İstanbul, 1994.
 • Mejuyev, V., Kültür ve Tarih. (S. H. Yokova, Çev.). Ankara: Başak Yayınları, 1987.
 • Moles, Abraham, Kültürün Toplumsal Dinamiği. (N. Bilgin, Çev.). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. 1983.
 • Ökmen, Mustafa, Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Yönetim, Kent ve Kentleşme İlişkileri Üzerine Bir Tartışma, Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim ve Ekonomi, (Editör: Akif Çukurçayır), Çizgi Yayınevi, Konya, 2003.
 • Robins, Kevin, Morley, David, “Kimlik Mekanları”, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1997.
 • Strinati, Dominic, An Introduction To Theories Of Popular Culture, Routledge, London, 1995.
 • Şaylan, Gencay, Demokrasi ve Demokrasi Düşüncesinin Gelişmesi, TODAİE, Ankara, 1998.
 • Tekeli, İlhan, Kentleşme Yazıları, Turhan Kitabevi, Ankara, 1982.
 • Tomlinson, John, Küreselleşme ve Kültür, Ç:A. Eker, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004.
 • Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, TDAV Yayını, İstanbul, 1988.
 • Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanması Raporu, Ankara, 1999.
 • Uçkaç, Leyla, Kentsel Tasarımın Kent Kimliği Üzerine Etkileri, Keçiören Örneği, Ankara, 2006,
 • UNESCO, Mexico City Declaration on Cultural Policies, http://portal.unesco.org/culture/en/files/12762/11295421661mexico_en.pdf/mexico_en.pdf.
 • Uygur, Nermi, Kültür Kuramı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006.
 • Waters, Malcolm, Globalization, Routledge, 1995.
 • Williams, Raymond, Anahtar Sözcükler: Kültür ve Toplumun Sözvarlığı. (S. Kılıç, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları, 2005.
 • Yahyagil, Mehmet, Kentlerin Kültürün Gelişimine Etkileri, Sosyoloji Konferansları, İ.Ü.İ.F., İstanbul, 25.Kitap, 1998.
 • Yetim, Nalan ve Azman Ayşe, Türk Burjuvazisinde Millilik Sorunu ve Kültürel Miras, Doğu-Batı Dergisi, Sa. 38, Ankara, 2006, s. 203-223.

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 0 - 0, 29.12.2016

Abstract

References

 • KAYNAKÇA
 • Akkoyunlu, Kıvılcım, Sürdürülebilir Kent, Kent ve Politika: Antik Kentten Dünya Kentine, Der: Ayşegül Mengi, İmge Yayınevi, Ankara, 2007.
 • Appanduraı, A.; Disjuncture and Difference in the Global Culturel Economy, London, 2000’den aktaran Servet KARABAG; Mekanın Siyasasallaşması, Gazi Kitapevi, Ankara, 2006.
 • Appiganesi, Richard ve Chris Garratt, Postmodernizm: Yeni Başlayanlar İçin, İstanbul: Milliyet Yay, 1998.
 • Aslanoğlu, Rana, Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Asa Kitabevi, Bursa, 1998.
 • Atalay, Beşir ve diğ.,Türk Aile Yapısı, DPT Yayını, No:2313, Ankara, 1992.
 • Bauman, Zygmunt, Sosyolojik düşünmek. (A. Yılmaz, Çev.)., Açılım Kitap, İstanbul, 1998.
 • Burke, Peter, Yeni Çağ Başında Avrupa Kültürü, Çev: Göktuğ Aksen, Ankara, İmge Kitabevi, Önsöz.
 • Castells, Manuel, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, İkinci Cilt (Kimliğin Gücü), ( Çev.) Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006.
 • Christine L. Fry, Globalization and the Experiences of Aging, Gerontology & Geriatrics Education, 2005, 26:1, s.10.
 • Çolak, Betül, Postmodernizm Bağlamında Michel Foucault’nun Ahlak Anlayışı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Ankara, 2008.
 • Doğan, Ali Ekber, Yeni Uluslararası Göç Dalgasının Eşiğinde: Dünya Kentleri’ne Göç, Kentleşme Göç ve Yoksulluk, Ahmet Alpay Dikmen (ed.), 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, İmaj Yayıncılık, 2002, s. 20-53.
 • Durkheim, Emile, The Rules of Sociological Method; 1895.
 • Eagleton, Terry, Kültür Yorumları. (Ö. Çelik, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005.
 • Eliot, Thomas, Notes Towards the Definition of Culture. London: Faber,1962.
 • Erkal, Mustafa, Sosyoloji (Toplumbilimi), (Gen. 6.Baskı), İstanbul, 1995.
 • Featherstone, Mike, Undoing Culture, Globalization, Postmodernism and Identity, London: Sage Publications, 1995.
 • Galley, C. C., Cultural Policy, Cultural Heritage And Regional Development, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, The State University of New Jersey, New Jersey, 2001.
 • Giddens, Anthony; Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Çev. Osman Akınhay, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000.
 • Gökalp Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul, 1925.
 • Güvenç, Bozkurt, İnsan ve Kültür, (9.bs.). İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.
 • Güvenç, Bozkurt, Kültürün ABC’si, (2.bs.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.
 • Hannerz, U., Cultural Complexity: Studies İn The Social Organization Of Meaning, New York: Columbia University Press, 1992.
 • Harvey, David, The Condition of Postmodernity, Oxford, Blackwell, 1989.
 • Kartal, Kemal, Kentleşme ve İnsan, Ankara, 1978.
 • Kavruk, Hikmet, Anakente Bakış, Hizmet İş Sendikası Yayınları, Ankara, 2002.
 • Keleş, Ruşen, Kent ve Kültür Üzerine, Mülkiye Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 246, 2005.
 • Keyman, Fuat; Globalleşme Söylemleri ve Kimlik Talepleri: Türban Sorununu Anlamak, Global Yerel Ekseninde Türkiye İçinde, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000, s.17.
 • Kongar, Emre, Kültür Üzerine. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1989.
 • Köktürk, Milay, Kültürün Dünyası, Hece Yayınları, Ankara, 2006.
 • Küçükalp, Kasım, Nietzsche ve Postmodernizm, İstanbul: Kibele Yayınları, 2010.
 • McIver, R.M. ve Page, C.H., Cemiyet, MEB Yayını, İstanbul, 1994.
 • Mejuyev, V., Kültür ve Tarih. (S. H. Yokova, Çev.). Ankara: Başak Yayınları, 1987.
 • Moles, Abraham, Kültürün Toplumsal Dinamiği. (N. Bilgin, Çev.). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. 1983.
 • Ökmen, Mustafa, Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Yönetim, Kent ve Kentleşme İlişkileri Üzerine Bir Tartışma, Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim ve Ekonomi, (Editör: Akif Çukurçayır), Çizgi Yayınevi, Konya, 2003.
 • Robins, Kevin, Morley, David, “Kimlik Mekanları”, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1997.
 • Strinati, Dominic, An Introduction To Theories Of Popular Culture, Routledge, London, 1995.
 • Şaylan, Gencay, Demokrasi ve Demokrasi Düşüncesinin Gelişmesi, TODAİE, Ankara, 1998.
 • Tekeli, İlhan, Kentleşme Yazıları, Turhan Kitabevi, Ankara, 1982.
 • Tomlinson, John, Küreselleşme ve Kültür, Ç:A. Eker, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004.
 • Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, TDAV Yayını, İstanbul, 1988.
 • Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanması Raporu, Ankara, 1999.
 • Uçkaç, Leyla, Kentsel Tasarımın Kent Kimliği Üzerine Etkileri, Keçiören Örneği, Ankara, 2006,
 • UNESCO, Mexico City Declaration on Cultural Policies, http://portal.unesco.org/culture/en/files/12762/11295421661mexico_en.pdf/mexico_en.pdf.
 • Uygur, Nermi, Kültür Kuramı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006.
 • Waters, Malcolm, Globalization, Routledge, 1995.
 • Williams, Raymond, Anahtar Sözcükler: Kültür ve Toplumun Sözvarlığı. (S. Kılıç, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları, 2005.
 • Yahyagil, Mehmet, Kentlerin Kültürün Gelişimine Etkileri, Sosyoloji Konferansları, İ.Ü.İ.F., İstanbul, 25.Kitap, 1998.
 • Yetim, Nalan ve Azman Ayşe, Türk Burjuvazisinde Millilik Sorunu ve Kültürel Miras, Doğu-Batı Dergisi, Sa. 38, Ankara, 2006, s. 203-223.

Details

Journal Section Articles
Authors

Yasemin HAYTA

Publication Date December 29, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @ { bitlissos563898, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {KENT KÜLTÜRÜ VE DEĞİŞEN KENT KAVRAMI}, key = {cite}, author = {Hayta, Yasemin} }
APA Hayta, Y. (2016). KENT KÜLTÜRÜ VE DEĞİŞEN KENT KAVRAMI . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/45113/563898
MLA Hayta, Y. "KENT KÜLTÜRÜ VE DEĞİŞEN KENT KAVRAMI" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/45113/563898>
Chicago Hayta, Y. "KENT KÜLTÜRÜ VE DEĞİŞEN KENT KAVRAMI". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - KENT KÜLTÜRÜ VE DEĞİŞEN KENT KAVRAMI AU - Yasemin Hayta Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 5 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KENT KÜLTÜRÜ VE DEĞİŞEN KENT KAVRAMI %A Yasemin Hayta %T KENT KÜLTÜRÜ VE DEĞİŞEN KENT KAVRAMI %D 2016 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Hayta, Yasemin . "KENT KÜLTÜRÜ VE DEĞİŞEN KENT KAVRAMI". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 2 (December 2016): 0-0 .
AMA Hayta Y. KENT KÜLTÜRÜ VE DEĞİŞEN KENT KAVRAMI. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 5(2): 0-0.
Vancouver Hayta Y. KENT KÜLTÜRÜ VE DEĞİŞEN KENT KAVRAMI. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 5(2): 0-0.
IEEE Y. Hayta , "KENT KÜLTÜRÜ VE DEĞİŞEN KENT KAVRAMI", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 0-0, Dec. 2016

downloaddownloaddownloaddownload  download  download       download     download      download download    download  download download download downloaddownload