Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Kentlerin Aydınlatılması Bağlamında Işık Kirliliği Sorunsalı ve İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Yaklaşımları

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 72 - 80, 30.12.2021
https://doi.org/10.47130/bitlissos.966378

Abstract

İnsanların gece hareket kabiliyetini arttırmak, güvenlik endişelerini gidermek ve ilkel karanlık korkularını ortadan kaldırmak amacıyla kullandıkları aydınlatma araçlarının bilinçsiz bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkan ışık kirliliği insan hayatı ve ekosisteme ciddi zararlar vermektedir. Ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde ışık kirliliğiyle bağlantılı çalışmaların sınırlı sayıda olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı ışık kirliliğinin nedenleri ve tipleri üzerinde durarak literatürde eksikliği hissedilen bilimsel çalışma açığını kapatmaktır. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir ili sınırları içerisinde bulunan ilçe belediyelerinin ışık kirliliği konusunda hangi plan ve projeleri gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi çalışmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Belediyelerin ışık kirliliği konusundaki yapmış olduğu çalışmalar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla alınmış olup verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Gaziemir, Karabağlar gibi nüfus açısından fazla olan belediyelerin ışık kirliliği konusunda plan ve projelerinin olmadığı Kiraz, Urla, Bergama gibi belediyelerin de ışık kirliliği konusunda sorumluluklarını net bir şekilde farkında olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Belediyeler ışık kirliliğinin önlenmesi konusunda çevresel kirliliğe neden olmayacak çevre dostu aydınlatma sistemleri oluşturmalı ve ışık kirliliği konusundaki mevzuatın geliştirilerek ve uygulanabilirliğinin arttırılması amacıyla başta üniversiteler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hareket etmelidir.

References

 • Ankara Üniversitesi. (2020). Ankara Üniversitesi Açık Ders Notları. (H. Perçin, Dü.) 06 12, 2021 tarihinde https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/61578/mod_resource/content/1/16.%20B%C3%B6l%C3%BCm%20D%C4%B1%C5%9F%20mekan%20ayd%C4%B1nlatmas%C4%B1.pdf adresinden alındı
 • Bennie, J., Davies, T., Cruse, D., Inger, R., & Gaston, K. (2015). Cascading Effects Of Artificial Light At Night: Resource-Mediated Control Of Herbivores İn A Grassland Ecosystem. The Royal Society, 1-9.
 • Bostancı, B. (2016). Dijital Göz Yorgunluğu Sendromu ve Kuru Göz. MN Oftalmoloji Kuru Göz Özel Sayısı, 23, 96-99.
 • Chepesiuk, R. (2009). Missing The Dark: Health Effects Of Light Pollution. Environmental Health Perspectives, 117(1), 20-27.
 • Çimen, A. Akbaş, Y. & Erbaş, O. (2018). Uyku, Melatonin ve Kanser İlişkisi. FNG & Demiroğlu Bilim Tıp Transplantasyon Dergisi, 3(2), 38-41.
 • Ercan, E. (2018). Harcama ve Öz Gelir Seviyeleri Bakımından Yerel Mali Özerklik. Maliye Dergisi, 174, 502-517.
 • Gaston, K. (2013). Sustainability: A Green Light For Efficiency. Nature, 560-561.
 • İDA. (2016, 05 10). 80% of World Population Lives Under Skyglow, New Study Finds. https://www.darksky.org/80-of-world-population-lives-under-skyglow-new-study-finds/ adresinden alındı
 • İDA. (2020). Işık Kirliliğinin Yaban Hayatı ve Ekosistemler Üzerindeki Etkileri. https://www.darksky.org/light-pollution/wildlife/ adresinden alındı
 • İDA. (2021). Light Pollution. https://www.darksky.org/light-pollution/ adresinden alındı
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi. (2021). İzmir'de Yaşam. https://www.izmir.bel.tr/tr/BuyuksehirSinirHaritasi/125/212 adresinden alındı
 • Küçükalay, M. (1997). Endüstri Devriminin Sonuçları ve Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 51-68.
 • LRC. (2000). Lighting Researcher Center . https://www.lrc.rpi.edu/resources/publications/pdf/illuminationfund.pdf: https://www.lrc.rpi.edu/resources/publications/pdf/illuminationfund.pdf adresinden alındı
 • MEB. (2011). Milli Eğitim Bakanlığı . 06 11, 2021 tarihinde http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0%C3%A7%20Ayd%C4%B1nlatma%20Tesisatlar%C4%B1.pdf adresinden alındı
 • Meyer, S. (T.B). Light Pollution. http://academics.wellesley.edu/EnvironmentalStudies/Curriculum/ES%20101/Light%20Pollution%20.pdf adresinden alındı
 • MW. (2021). Merriam Webster . https://www.merriam-webster.com/dictionary/light adresinden alındı
 • NAOJ. (2016). Light Pollution. https://www.iau.org/static/archives/images/pdf/light-pollution-brochure.pdf adresinden alındı
 • OXFORD. (2021). Oxford Learners Dictionaries. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/light_1?q=light adresinden alındı
 • Özkaya, M. (2004). Aydınlatma Tekniği. İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • Özkaya, M. & Tüfekçi, T. (2011). Aydınlatma Tekniği. İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • Rajkhowa, R. (2012). Light Pollution and Impact of Light Pollution. International Journal of Science and Research, 861-867.
 • Rea, M. (2002). Light Much More Than Vision. Proceedings of Light And Human Health, 1-15.
 • Sharıff, N. N., Osman, M. R., & Faid, M. S. (2016). 'Creating Awareness on Light Pollution' (CALP) Project: Essential Requirement for School-University Collaboration. International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Application (s. 1-4). Jeju: IEEE.
 • Smolensky, M. (2013). Book Review: Light Pollution as a New Risk Factor for Human Breast and Prostate Cancers. Chronobiology International, 30(9), 1203-1204.
 • SPİE. (2015). İnternational Society for Optics and Photonics. https://spie.org/Documents/resources/Free%20Posters/Light-Poster.pdf adresinden alındı
 • Şirel, Ş. (1991). 07 04, 2021 tarihinde http://sazisirel.com/booklets/sistemdekor.pdf adresinden alındı
 • Şirel, Ş. (2007). Aydınlatma Semineri Notları. https://sazisirel.com/booklets/AydSemDersNotu.pdf adresinden alındı
 • TBMM. (2005, 7 3). Belediye Kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf adresinden alındı
 • Topal, T., Öter, Ş., & Korkmaz, A. (2009). Melatonin ve Kanserle İlişkisi. Genel Tıp Dergisi, 19(3), 137-143.
 • Turgay, O., & Altuncu, D. (2011). İç Mekanda Kullanılan Yapay Aydınlatmanın Kullanıcı Açısından Etkileri. Çankaya Üniversitesi Bilim ve Mühendislik Dergisi, 8(1), 167–181.
 • Ultan, M. Ö. (2018). Dünyadaki Nüfus Artışı Konusuna Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Yaklaşımları. Sosyal Bilimler Dergisi, 82-92.
 • UN. (2020, 02 22). Decısıons Of The Conference Of The Partıes To Cms In Effect After Its 13th Meetıng.
 • https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop13_decisions_e_rev.1.pdf adresinden alındı
 • Yontar, İ. G., & Özer, Y. E. (2018). Yerel Demokrasinin Kalite Göstergesi Olarak İdari ve Mali Özerklik. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 10(2), 99-110.

The Problem of Lıght Pollutıon In The Context of Lıghtıng Cıtıes and The Approaches of Izmır Metropolıtan and Dıstrıct Munıcıpalıtıes

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 72 - 80, 30.12.2021
https://doi.org/10.47130/bitlissos.966378

Abstract

When the national and international literature is examined, it is understood that there are limited number of studies related to light pollution. In this context, the main purpose of the study is to close the scientific study gap, which is felt in the literature, by focusing on the causes and types of light pollution. In addition, the other purpose of the study is to determine which plans and projects have been carried out by the Izmir Metropolitan Municipality and the district municipalities within the borders of Izmir province on light pollution. The document analysis method, which is a qualitative research method, was used in the study. The studies carried out by the municipalities on light pollution were obtained through the Presidency Communication Center (CIMER), and the content analysis method was used in the analysis of the data. In the study, it was concluded that the municipalities such as Gaziemir and Karabağlar, which have a large population, do not have plans and projects on light pollution, and municipalities such as Kiraz, Urla, Bergama are not clearly aware of their responsibilities regarding light pollution. In order to prevent light pollution, municipalities should create environmentally friendly lighting systems that will not cause environmental pollution and act in cooperation with public institutions and organizations, especially universities, in order to develop and increase the applicability of the legislation on light pollution

References

 • Ankara Üniversitesi. (2020). Ankara Üniversitesi Açık Ders Notları. (H. Perçin, Dü.) 06 12, 2021 tarihinde https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/61578/mod_resource/content/1/16.%20B%C3%B6l%C3%BCm%20D%C4%B1%C5%9F%20mekan%20ayd%C4%B1nlatmas%C4%B1.pdf adresinden alındı
 • Bennie, J., Davies, T., Cruse, D., Inger, R., & Gaston, K. (2015). Cascading Effects Of Artificial Light At Night: Resource-Mediated Control Of Herbivores İn A Grassland Ecosystem. The Royal Society, 1-9.
 • Bostancı, B. (2016). Dijital Göz Yorgunluğu Sendromu ve Kuru Göz. MN Oftalmoloji Kuru Göz Özel Sayısı, 23, 96-99.
 • Chepesiuk, R. (2009). Missing The Dark: Health Effects Of Light Pollution. Environmental Health Perspectives, 117(1), 20-27.
 • Çimen, A. Akbaş, Y. & Erbaş, O. (2018). Uyku, Melatonin ve Kanser İlişkisi. FNG & Demiroğlu Bilim Tıp Transplantasyon Dergisi, 3(2), 38-41.
 • Ercan, E. (2018). Harcama ve Öz Gelir Seviyeleri Bakımından Yerel Mali Özerklik. Maliye Dergisi, 174, 502-517.
 • Gaston, K. (2013). Sustainability: A Green Light For Efficiency. Nature, 560-561.
 • İDA. (2016, 05 10). 80% of World Population Lives Under Skyglow, New Study Finds. https://www.darksky.org/80-of-world-population-lives-under-skyglow-new-study-finds/ adresinden alındı
 • İDA. (2020). Işık Kirliliğinin Yaban Hayatı ve Ekosistemler Üzerindeki Etkileri. https://www.darksky.org/light-pollution/wildlife/ adresinden alındı
 • İDA. (2021). Light Pollution. https://www.darksky.org/light-pollution/ adresinden alındı
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi. (2021). İzmir'de Yaşam. https://www.izmir.bel.tr/tr/BuyuksehirSinirHaritasi/125/212 adresinden alındı
 • Küçükalay, M. (1997). Endüstri Devriminin Sonuçları ve Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 51-68.
 • LRC. (2000). Lighting Researcher Center . https://www.lrc.rpi.edu/resources/publications/pdf/illuminationfund.pdf: https://www.lrc.rpi.edu/resources/publications/pdf/illuminationfund.pdf adresinden alındı
 • MEB. (2011). Milli Eğitim Bakanlığı . 06 11, 2021 tarihinde http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0%C3%A7%20Ayd%C4%B1nlatma%20Tesisatlar%C4%B1.pdf adresinden alındı
 • Meyer, S. (T.B). Light Pollution. http://academics.wellesley.edu/EnvironmentalStudies/Curriculum/ES%20101/Light%20Pollution%20.pdf adresinden alındı
 • MW. (2021). Merriam Webster . https://www.merriam-webster.com/dictionary/light adresinden alındı
 • NAOJ. (2016). Light Pollution. https://www.iau.org/static/archives/images/pdf/light-pollution-brochure.pdf adresinden alındı
 • OXFORD. (2021). Oxford Learners Dictionaries. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/light_1?q=light adresinden alındı
 • Özkaya, M. (2004). Aydınlatma Tekniği. İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • Özkaya, M. & Tüfekçi, T. (2011). Aydınlatma Tekniği. İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • Rajkhowa, R. (2012). Light Pollution and Impact of Light Pollution. International Journal of Science and Research, 861-867.
 • Rea, M. (2002). Light Much More Than Vision. Proceedings of Light And Human Health, 1-15.
 • Sharıff, N. N., Osman, M. R., & Faid, M. S. (2016). 'Creating Awareness on Light Pollution' (CALP) Project: Essential Requirement for School-University Collaboration. International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Application (s. 1-4). Jeju: IEEE.
 • Smolensky, M. (2013). Book Review: Light Pollution as a New Risk Factor for Human Breast and Prostate Cancers. Chronobiology International, 30(9), 1203-1204.
 • SPİE. (2015). İnternational Society for Optics and Photonics. https://spie.org/Documents/resources/Free%20Posters/Light-Poster.pdf adresinden alındı
 • Şirel, Ş. (1991). 07 04, 2021 tarihinde http://sazisirel.com/booklets/sistemdekor.pdf adresinden alındı
 • Şirel, Ş. (2007). Aydınlatma Semineri Notları. https://sazisirel.com/booklets/AydSemDersNotu.pdf adresinden alındı
 • TBMM. (2005, 7 3). Belediye Kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf adresinden alındı
 • Topal, T., Öter, Ş., & Korkmaz, A. (2009). Melatonin ve Kanserle İlişkisi. Genel Tıp Dergisi, 19(3), 137-143.
 • Turgay, O., & Altuncu, D. (2011). İç Mekanda Kullanılan Yapay Aydınlatmanın Kullanıcı Açısından Etkileri. Çankaya Üniversitesi Bilim ve Mühendislik Dergisi, 8(1), 167–181.
 • Ultan, M. Ö. (2018). Dünyadaki Nüfus Artışı Konusuna Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Yaklaşımları. Sosyal Bilimler Dergisi, 82-92.
 • UN. (2020, 02 22). Decısıons Of The Conference Of The Partıes To Cms In Effect After Its 13th Meetıng.
 • https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop13_decisions_e_rev.1.pdf adresinden alındı
 • Yontar, İ. G., & Özer, Y. E. (2018). Yerel Demokrasinin Kalite Göstergesi Olarak İdari ve Mali Özerklik. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 10(2), 99-110.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Tülin AVCU This is me (Primary Author)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6463-7367
Türkiye

Early Pub Date December 30, 2021
Publication Date December 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { bitlissos966378, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren University}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {72 - 80}, doi = {10.47130/bitlissos.966378}, title = {Kentlerin Aydınlatılması Bağlamında Işık Kirliliği Sorunsalı ve İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Yaklaşımları}, key = {cite}, author = {Avcu, Tülin} }
APA Avcu, T. (2021). Kentlerin Aydınlatılması Bağlamında Işık Kirliliği Sorunsalı ve İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Yaklaşımları . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (2) , 72-80 . DOI: 10.47130/bitlissos.966378
MLA Avcu, T. "Kentlerin Aydınlatılması Bağlamında Işık Kirliliği Sorunsalı ve İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Yaklaşımları" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2021 ): 72-80 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/67509/966378>
Chicago Avcu, T. "Kentlerin Aydınlatılması Bağlamında Işık Kirliliği Sorunsalı ve İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Yaklaşımları". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2021 ): 72-80
RIS TY - JOUR T1 - Kentlerin Aydınlatılması Bağlamında Işık Kirliliği Sorunsalı ve İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Yaklaşımları AU - Tülin Avcu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47130/bitlissos.966378 DO - 10.47130/bitlissos.966378 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 80 VL - 10 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - doi: 10.47130/bitlissos.966378 UR - https://doi.org/10.47130/bitlissos.966378 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kentlerin Aydınlatılması Bağlamında Işık Kirliliği Sorunsalı ve İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Yaklaşımları %A Tülin Avcu %T Kentlerin Aydınlatılması Bağlamında Işık Kirliliği Sorunsalı ve İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Yaklaşımları %D 2021 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 10 %N 2 %R doi: 10.47130/bitlissos.966378 %U 10.47130/bitlissos.966378
ISNAD Avcu, Tülin . "Kentlerin Aydınlatılması Bağlamında Işık Kirliliği Sorunsalı ve İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Yaklaşımları". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 2 (December 2021): 72-80 . https://doi.org/10.47130/bitlissos.966378
AMA Avcu T. Kentlerin Aydınlatılması Bağlamında Işık Kirliliği Sorunsalı ve İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Yaklaşımları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 72-80.
Vancouver Avcu T. Kentlerin Aydınlatılması Bağlamında Işık Kirliliği Sorunsalı ve İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Yaklaşımları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 72-80.
IEEE T. Avcu , "Kentlerin Aydınlatılması Bağlamında Işık Kirliliği Sorunsalı ve İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Yaklaşımları", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 72-80, Dec. 2021, doi:10.47130/bitlissos.966378

downloaddownloaddownloaddownload  download  download       download     download      download download    download  download download download downloaddownload