Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Emevî Dönemine Ait Dînâr ve Dirhemlerden Örnekler

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 9 - 29, 30.12.2021
https://doi.org/10.47130/bitlissos.975740

Abstract

İslam öncesi Arap Yarımadası ve İslam’ın yayıldığı ilk dönemlerde İslami tarzda sikke darp edilmesi hususunda herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Bu dönemde, Bizans dinarları ve İran dirhemleri kullanılmaya devam edilmiştir. İslami karakterde ilk sikkelerin darbını; 661-750 yılları arasında Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada hâkimiyet sağlayan, İslam tarihinin ilk hânedan devleti olan Emevîler gerçekleştirmiştir. İslâm dünyasının kuvvetini ve bağımsızlığı simgeleyen bu sikkelerin malzemesi, tekniği ve üzerinde yer alan düzenlemeleri değerlendirildiğinde Emevîlerin ekonomik durumu, siyasi yapısı, yönetim biçimi ve sanatsal üslubu hakkında önemli bilgilere ulaşılmaktadır. Bu bağlamda çalışma, Zeno.ru arşivinde bulunan Emevî dönemine ait on sekiz sikke örneğinin kronolojik olarak hâlifelerin saltanat tarihlerine göre incelenmesi, tanıtılması ve değerlendirilmesinin yapılmasını amaçlamaktadır.

References

 • Aydoğdu, G. (2018). Reform Öncesi ve Sonrasında Emevi Dönemi Altın ve Gümüş Sikkeleri. History Studies(6), 1-12.
 • Aydoğdu, G. (2018). Tarihi Olaylar Bağlamında Abâsîler Dönemi Altın ve Gümüş Sikkeleri. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 55-69.
 • Aykut, T. (1982). Emevi Sikkeleri. İstanbul: Yapı Kredi Bankası A.Ş - Numismatik Yayınları.
 • Bacharach, J. L. (2004). Mısır ve Suriye İslami Sikkelerini ''Okumak'' (Osmanlı Dönemine Kadar). Ş. Şentürk, G. Paksoy, & O. Tekin içinde, Altının İktidarı, İktidarın Altınları: Yapı Kredi Altın Sikke Koleksiyonu (s. 71). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bal, F. (2014). Çölün Ekonomisi: İslam Öncesi Arap Yarımadası'nda Ticaret, Ortaklık, Para ve Kredi. Akademik Ortadoğu, 9(1), 95-1188.
 • Damalı, A. (2001). 150 Devlet 1500 Sultan: İslam Sikkeleri . İstanbul: Nilifer Vakfı Yayınları. Demirel Gökalp, Z. (2009). Yalvaç Müzesi Bizans Sikkeleri. Ankara: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Dursun Yıldız, H. (1988). Abülmelik b. Mervân. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Cilt 1, s. 266-170). içinde İstanbul.
 • Emanet, C. (2014, Haziran 4). Emeviler Döneminde Para. Düşünce - Yorum Sosyal Bilimler Araştırması Dergisi, 7(13), 251-1269.
 • Erdoğan, N., & Menteşe, H. (tarih yok). Doğu Roma Sikkeleri (M.S. 491 - 1453). Mardin: Mardin Müzesi Müdürlüğü.
 • Erkoçoğlu, F. (2007). Abdülmelik B. Mervân'ın Para Reformu. İslâm, Sanati Tarih, Edebiyat ve Musikisi Dergisi(8), 171-186.
 • Günay, E. (2019). Mardin Müzesi'ndeki Eyyûbî Sikkeleri. İstanbul: Hiper Yayınları. Kalkan. (2019). Mustafa. İslam Medeniyet Dairesi İçerisinde Sikkeler, Kullanımları ve Gelişim Seyirleri, 9(Özel), 83-112.
 • Karakoç, İ. (2021, Ocak 31). Osmalı Devleti'nde Kâğıt Paraya Geçiş Sürecinde Evrâk-ı Nakdiyyenin Yeri. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi(1), 1-54.
 • Karwiese, S. (2004). Antik Nümizmatiğe Giriş. İstanbul: Arkeloji ve Sanat Yayınları. Pamuk, Ş. (200). Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Sahillioğlu, H. (1993). Darphâne. Türk Diyanet Vakfı İslam Anskilopedisi (Cilt 8, s. 501). içinde İstanbul.
 • Sivrioğlu, U. (2014, Mayıs). Ortaçağ İslam Sikkelerinde Hellen, Roma-Bizans Etkisi. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 1, 50-71.
 • Şimşir, M. (2017). Cahiliye Dönemi Araplarında Para ve İlk İslâm Paralarının Tedavüle Giriş Süreci. Uluslararası Tarih ve Araştırmalar Dergisi(18), 117-136.
 • Tekin, O. (2009). Sikke (Cilt 37). İstanbul.
 • Uslu, R. (2014). İslâm Hukunda Para Birimleri. İslâmi Araştırmalar Dergisi(1), 28-38.
 • www.coinarchives.com. (tarih yok). 05 02, 2021 tarihinde CoinArchives: https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php? LotID=5078321&AucID=5711&Lot=4251&Val=14b191faa9ae557301bd07fe5b51f50b adresinden alındı
 • www.metmuseum.org. (tarih yok). Mayıs 02, 2021 tarihinde The Met: https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2012/byzantium-and-islam/blog/characters/posts/abd-al-malik adresinden alındı
 • www.zeno.ru. (tarih yok). Haziran 1, 2021 tarihinde ZENO.RU - Oriental Coins Database: https://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=1024 adresinden alındı
 • Yiğit, İ. (1995). EmevÎler. Türk Diyanet Vakfı İslâm Anskiklopedisi (Cilt 11, s. 87-104). içinde

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 9 - 29, 30.12.2021
https://doi.org/10.47130/bitlissos.975740

Abstract

References

 • Aydoğdu, G. (2018). Reform Öncesi ve Sonrasında Emevi Dönemi Altın ve Gümüş Sikkeleri. History Studies(6), 1-12.
 • Aydoğdu, G. (2018). Tarihi Olaylar Bağlamında Abâsîler Dönemi Altın ve Gümüş Sikkeleri. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 55-69.
 • Aykut, T. (1982). Emevi Sikkeleri. İstanbul: Yapı Kredi Bankası A.Ş - Numismatik Yayınları.
 • Bacharach, J. L. (2004). Mısır ve Suriye İslami Sikkelerini ''Okumak'' (Osmanlı Dönemine Kadar). Ş. Şentürk, G. Paksoy, & O. Tekin içinde, Altının İktidarı, İktidarın Altınları: Yapı Kredi Altın Sikke Koleksiyonu (s. 71). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bal, F. (2014). Çölün Ekonomisi: İslam Öncesi Arap Yarımadası'nda Ticaret, Ortaklık, Para ve Kredi. Akademik Ortadoğu, 9(1), 95-1188.
 • Damalı, A. (2001). 150 Devlet 1500 Sultan: İslam Sikkeleri . İstanbul: Nilifer Vakfı Yayınları. Demirel Gökalp, Z. (2009). Yalvaç Müzesi Bizans Sikkeleri. Ankara: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Dursun Yıldız, H. (1988). Abülmelik b. Mervân. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Cilt 1, s. 266-170). içinde İstanbul.
 • Emanet, C. (2014, Haziran 4). Emeviler Döneminde Para. Düşünce - Yorum Sosyal Bilimler Araştırması Dergisi, 7(13), 251-1269.
 • Erdoğan, N., & Menteşe, H. (tarih yok). Doğu Roma Sikkeleri (M.S. 491 - 1453). Mardin: Mardin Müzesi Müdürlüğü.
 • Erkoçoğlu, F. (2007). Abdülmelik B. Mervân'ın Para Reformu. İslâm, Sanati Tarih, Edebiyat ve Musikisi Dergisi(8), 171-186.
 • Günay, E. (2019). Mardin Müzesi'ndeki Eyyûbî Sikkeleri. İstanbul: Hiper Yayınları. Kalkan. (2019). Mustafa. İslam Medeniyet Dairesi İçerisinde Sikkeler, Kullanımları ve Gelişim Seyirleri, 9(Özel), 83-112.
 • Karakoç, İ. (2021, Ocak 31). Osmalı Devleti'nde Kâğıt Paraya Geçiş Sürecinde Evrâk-ı Nakdiyyenin Yeri. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi(1), 1-54.
 • Karwiese, S. (2004). Antik Nümizmatiğe Giriş. İstanbul: Arkeloji ve Sanat Yayınları. Pamuk, Ş. (200). Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Sahillioğlu, H. (1993). Darphâne. Türk Diyanet Vakfı İslam Anskilopedisi (Cilt 8, s. 501). içinde İstanbul.
 • Sivrioğlu, U. (2014, Mayıs). Ortaçağ İslam Sikkelerinde Hellen, Roma-Bizans Etkisi. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 1, 50-71.
 • Şimşir, M. (2017). Cahiliye Dönemi Araplarında Para ve İlk İslâm Paralarının Tedavüle Giriş Süreci. Uluslararası Tarih ve Araştırmalar Dergisi(18), 117-136.
 • Tekin, O. (2009). Sikke (Cilt 37). İstanbul.
 • Uslu, R. (2014). İslâm Hukunda Para Birimleri. İslâmi Araştırmalar Dergisi(1), 28-38.
 • www.coinarchives.com. (tarih yok). 05 02, 2021 tarihinde CoinArchives: https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php? LotID=5078321&AucID=5711&Lot=4251&Val=14b191faa9ae557301bd07fe5b51f50b adresinden alındı
 • www.metmuseum.org. (tarih yok). Mayıs 02, 2021 tarihinde The Met: https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2012/byzantium-and-islam/blog/characters/posts/abd-al-malik adresinden alındı
 • www.zeno.ru. (tarih yok). Haziran 1, 2021 tarihinde ZENO.RU - Oriental Coins Database: https://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=1024 adresinden alındı
 • Yiğit, İ. (1995). EmevÎler. Türk Diyanet Vakfı İslâm Anskiklopedisi (Cilt 11, s. 87-104). içinde

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Emre GÜNAY (Primary Author)
0000-0003-2727-3087
Türkiye

Early Pub Date December 30, 2021
Publication Date December 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { bitlissos975740, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren University}, year = {2021}, volume = {10}, number = {2}, pages = {9 - 29}, doi = {10.47130/bitlissos.975740}, title = {Emevî Dönemine Ait Dînâr ve Dirhemlerden Örnekler}, key = {cite}, author = {Günay, Emre} }
APA Günay, E. (2021). Emevî Dönemine Ait Dînâr ve Dirhemlerden Örnekler . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (2) , 9-29 . DOI: 10.47130/bitlissos.975740
MLA Günay, E. "Emevî Dönemine Ait Dînâr ve Dirhemlerden Örnekler" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2021 ): 9-29 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/67509/975740>
Chicago Günay, E. "Emevî Dönemine Ait Dînâr ve Dirhemlerden Örnekler". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2021 ): 9-29
RIS TY - JOUR T1 - Emevî Dönemine Ait Dînâr ve Dirhemlerden Örnekler AU - Emre Günay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47130/bitlissos.975740 DO - 10.47130/bitlissos.975740 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 29 VL - 10 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - doi: 10.47130/bitlissos.975740 UR - https://doi.org/10.47130/bitlissos.975740 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Emevî Dönemine Ait Dînâr ve Dirhemlerden Örnekler %A Emre Günay %T Emevî Dönemine Ait Dînâr ve Dirhemlerden Örnekler %D 2021 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 10 %N 2 %R doi: 10.47130/bitlissos.975740 %U 10.47130/bitlissos.975740
ISNAD Günay, Emre . "Emevî Dönemine Ait Dînâr ve Dirhemlerden Örnekler". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 2 (December 2021): 9-29 . https://doi.org/10.47130/bitlissos.975740
AMA Günay E. Emevî Dönemine Ait Dînâr ve Dirhemlerden Örnekler. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 9-29.
Vancouver Günay E. Emevî Dönemine Ait Dînâr ve Dirhemlerden Örnekler. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 9-29.
IEEE E. Günay , "Emevî Dönemine Ait Dînâr ve Dirhemlerden Örnekler", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 9-29, Dec. 2021, doi:10.47130/bitlissos.975740

downloaddownloaddownloaddownload  download  download       download     download      download download    download  download download download downloaddownload