Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Kamu Çalışanlarının Yaşam Memnuniyeti Düzeyinin Göç Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Tortum İlçesi Örneği

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 81 - 91, 30.12.2021
https://doi.org/10.47130/bitlissos.978894

Abstract

Göç olgusu, insanlığın en eski tarihlerinden bu yana devam eden ve gelecekte de devam edecek olan dünyanın her yerinde görülebilecek bir durumdur. İnsanlar tarih içerisinde farklı nedenlerden dolayı yaşadığı mekândan ayrılmak durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Göç kavramıyla ifade edilen günümüzde yaşam kalitesini arttırmak için bulundukları mekânlardan farklı mekânlara göç etme niyeti taşımaktadır. Bu çalışma kamu çalışanlarının yaşam memnuniyeti düzeylerinin göç etme niyeti üzerine olan etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Erzurum ili Tortum ilçesinde görev yapan kamu çalışanları üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında 136 kamu çalışanına ulaşılarak yaşam memnuniyeti düzeyinin göç etme niyeti üzerine olan etkisini tespit etmek için anket çalışması uygulanmıştır. Toplanan veriler analiz edilerek yaşam memnuniyeti düzeyinin artmasının göç etme niyeti üzerine negatif yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Göç etme niyetinin oluşumunda sosyal çevrenin kısıtlılığı, bölgenin sosyo-ekonomik düzeyinin düşüklüğü, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yetersizlikleri belirleyici olmaktadır.

References

 • Akıncı, B. Nergiz, A. & Gedik, E. (2015). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2), 58-83.
 • Arslan, E. (2012). “Etnik Farklılık, Kendini Anlamlandırma ve Göç; Denizli’ye Doğudan Göç Eden Kadın ile Batıdan Göç Eden Kadının Kimlik ve Cinsiyet Deneyimleri”, (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli.
 • Atik, A. Taçoral, E. & Altunkasa, M.F. (2014). Kent Halkının Kentsel Yaşam Memnuniyeti Üzerinde Etkili Sosyo-demografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Kemaliye Örneği. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4(9), 21-33.
 • Behlau, S. (2010). Life Satisfaction: A study of Undergraduate and Graduate Student. (Master’sdissertation, University of Rowan). https://rdw.rowan.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=etd
 • Bjornskov, C. Dreher, A. & Fischer, J.A. (2008). Cross- country Determinants of Life Satisfaction: Exploring Different Determinants Across Group in Society. Social Choice and Welfare, 30(1), 119-173.
 • Bülbül, Ş. & Giray, S. (2012). İş ve Özel Yaşam (iş dışı yaşam) Memnuniyeti Arasındaki İlişki Yapısının Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4), 101-114.
 • Can, Y. (2011). “Göç ve Kent: 1989’dan Günümüze Göç Eden İnsanların Kent Adaptasyonu Diyarbakır Örneği”. (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya.
 • Çakı, A. (2018). “Geçmişten Bugüne Türkiye’nin Göç Politikası ve Suriyeli Göçmenler Bağlamında Göç Yönetişimi”. (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karaman.
 • Çelebi, Ö. (2016). “Göç ve Kentleşme: Digorlu Pazarcılar Örneği”. ( Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • Çinar, Y.K. (2018). “Küresel Göç Sorunları ve Birleşmiş Milletler”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • Ekici, S. & Tuncel, G. (2015). Göç ve İnsan. Birey ve Toplum Dergisi, 5(9), 9-22.
 • Erol, M. & Ersever, O.G. (2014). Göç Krizi ve Göç Krizine Müdahale. KHO Bilim Dergisi, 24(1), 47-68.
 • Frijns, M. (2010). Determinants of Life Satisfaction. (Maastricht University School of Business and Economics Thesis), Netherlands.
 • Gül, S. (2017). “Mutluluk Ekonomisi ve Göç Üzerine Bir İnceleme”. ( Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul.
 • Jagodzinski, W. (2010). Economic, Social and Sultural Determinants of Life Satisfaction: Are there Differences between Asia and Europa?. Social İndicators Research, 97(1), 85-104.
 • Kahyaoğlu, O. (2008). “Yaşam Memnuniyeti ve Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Değişkenler ile Ekonometrik Uygulama: Türkiye Örneği”. (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir.
 • Karakul Meral, Z. (2010). “İnme Geçirmiş Yaşlı Kişilerde Aktivite, Katılım ve Depresyonun Yaşam Memnuniyeti İle Olan İlişkisi”. (Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Koçak, Y. & Terzi, E. (2012). Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri.Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(3), 163-184.
 • Küçükali, A. (2016). Bir Sosyal Politika Problemi Olarak Göç (Erzurum Örneği). Ankara: İmaj Kitabevi.
 • Küçükali, A. (2018). Akademisyenlerde Göç Etme Niyeti. Emek ve Toplum Dergisi, 7(19),587-607.
 • Maria, B. (2015). Nationalstrategy of Immigration: between Proposed Objectives and their Accomplishment. Procedia Economics and Finance, 32, 450-456.
 • Öztürk, M. (2015). Sosyolojik Açıdan Suç Korkusu ve Yaşam Memnuniyeti: Mersin İli Örneği. (Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi), Sivas.
 • Paydak, A. (2012). Küreselleşme ile Değişen Göç Kavramı: Yasadışı Göç ve Türkiye’de Adana İli Örneği. (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana.
 • Ragheb, M., C.A., Grıffıth (1982), The Contribution of Leisure Participation and Leisure Satisfaction to Life Satisfaction of Older Persons. Journal of Leisure Research, 14, 295-306.
 • Rainey, L.A. (2017). The Relatıonshıp between Life Satısfactıon, Learner Engagement and Academıc Performance in Adolescents in Selected Publıc Secondary Schools in Wındhoek, Namıbıa. (University of Namıbıa Master’s dissertation,). Retrieved from http://repository.unam.edu.na/bitstream/handle/11070/2233/rainey2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Sayın, Y. Usanmaz, A. & Aslangiri, F. (2016). Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(31), 1-13.
 • Toker, B. (2012). Life Satisfation among Academicians: An Empirical Study on the Universities of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 190-195.
 • Tolstrup, T. (2016). Under Standing Climate Migration. (Master’sdissertation,University of Copenhagen). Retrieved from http://curis.ku.dk/ws/files/162169356/Understanding_climate_migration_Thesis2016_Tine_Tolstrup_Final_Version.pdf
 • Topçu, S. & Beşer, A. (2006). Göç ve Sağlık. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(3), 37-42.
 • Yenginar, M.M. (2019). “Mülteci Aileler ve Göç İle Değişen Aile Yapısı”. (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)., Konya.
 • Yetim, B. (2018). “Yaşam Memnuniyeti ve Yaşam Kalitesinin Belirleyicileri: Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet ve Sağlık Statüsünün Rolü”. (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Yılmaz, G. Keser, A. & Yorgun, S. (2010). Konaklama İşletmelerinde Çalışan Sendika Üyelerinin İş ve Yaşam Doyumunu Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 6 (1), 87-107.
 • Yücel, Y.B. (2017). “Yaşam memnuniyetini etkileyen faktörlerin sınıflama ve regresyon ağacı ile belirlenmesi”. (İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 81 - 91, 30.12.2021
https://doi.org/10.47130/bitlissos.978894

Abstract

References

 • Akıncı, B. Nergiz, A. & Gedik, E. (2015). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2), 58-83.
 • Arslan, E. (2012). “Etnik Farklılık, Kendini Anlamlandırma ve Göç; Denizli’ye Doğudan Göç Eden Kadın ile Batıdan Göç Eden Kadının Kimlik ve Cinsiyet Deneyimleri”, (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli.
 • Atik, A. Taçoral, E. & Altunkasa, M.F. (2014). Kent Halkının Kentsel Yaşam Memnuniyeti Üzerinde Etkili Sosyo-demografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Kemaliye Örneği. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4(9), 21-33.
 • Behlau, S. (2010). Life Satisfaction: A study of Undergraduate and Graduate Student. (Master’sdissertation, University of Rowan). https://rdw.rowan.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=etd
 • Bjornskov, C. Dreher, A. & Fischer, J.A. (2008). Cross- country Determinants of Life Satisfaction: Exploring Different Determinants Across Group in Society. Social Choice and Welfare, 30(1), 119-173.
 • Bülbül, Ş. & Giray, S. (2012). İş ve Özel Yaşam (iş dışı yaşam) Memnuniyeti Arasındaki İlişki Yapısının Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4), 101-114.
 • Can, Y. (2011). “Göç ve Kent: 1989’dan Günümüze Göç Eden İnsanların Kent Adaptasyonu Diyarbakır Örneği”. (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya.
 • Çakı, A. (2018). “Geçmişten Bugüne Türkiye’nin Göç Politikası ve Suriyeli Göçmenler Bağlamında Göç Yönetişimi”. (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karaman.
 • Çelebi, Ö. (2016). “Göç ve Kentleşme: Digorlu Pazarcılar Örneği”. ( Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • Çinar, Y.K. (2018). “Küresel Göç Sorunları ve Birleşmiş Milletler”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • Ekici, S. & Tuncel, G. (2015). Göç ve İnsan. Birey ve Toplum Dergisi, 5(9), 9-22.
 • Erol, M. & Ersever, O.G. (2014). Göç Krizi ve Göç Krizine Müdahale. KHO Bilim Dergisi, 24(1), 47-68.
 • Frijns, M. (2010). Determinants of Life Satisfaction. (Maastricht University School of Business and Economics Thesis), Netherlands.
 • Gül, S. (2017). “Mutluluk Ekonomisi ve Göç Üzerine Bir İnceleme”. ( Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul.
 • Jagodzinski, W. (2010). Economic, Social and Sultural Determinants of Life Satisfaction: Are there Differences between Asia and Europa?. Social İndicators Research, 97(1), 85-104.
 • Kahyaoğlu, O. (2008). “Yaşam Memnuniyeti ve Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Değişkenler ile Ekonometrik Uygulama: Türkiye Örneği”. (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir.
 • Karakul Meral, Z. (2010). “İnme Geçirmiş Yaşlı Kişilerde Aktivite, Katılım ve Depresyonun Yaşam Memnuniyeti İle Olan İlişkisi”. (Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Koçak, Y. & Terzi, E. (2012). Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri.Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(3), 163-184.
 • Küçükali, A. (2016). Bir Sosyal Politika Problemi Olarak Göç (Erzurum Örneği). Ankara: İmaj Kitabevi.
 • Küçükali, A. (2018). Akademisyenlerde Göç Etme Niyeti. Emek ve Toplum Dergisi, 7(19),587-607.
 • Maria, B. (2015). Nationalstrategy of Immigration: between Proposed Objectives and their Accomplishment. Procedia Economics and Finance, 32, 450-456.
 • Öztürk, M. (2015). Sosyolojik Açıdan Suç Korkusu ve Yaşam Memnuniyeti: Mersin İli Örneği. (Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi), Sivas.
 • Paydak, A. (2012). Küreselleşme ile Değişen Göç Kavramı: Yasadışı Göç ve Türkiye’de Adana İli Örneği. (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana.
 • Ragheb, M., C.A., Grıffıth (1982), The Contribution of Leisure Participation and Leisure Satisfaction to Life Satisfaction of Older Persons. Journal of Leisure Research, 14, 295-306.
 • Rainey, L.A. (2017). The Relatıonshıp between Life Satısfactıon, Learner Engagement and Academıc Performance in Adolescents in Selected Publıc Secondary Schools in Wındhoek, Namıbıa. (University of Namıbıa Master’s dissertation,). Retrieved from http://repository.unam.edu.na/bitstream/handle/11070/2233/rainey2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Sayın, Y. Usanmaz, A. & Aslangiri, F. (2016). Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(31), 1-13.
 • Toker, B. (2012). Life Satisfation among Academicians: An Empirical Study on the Universities of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 190-195.
 • Tolstrup, T. (2016). Under Standing Climate Migration. (Master’sdissertation,University of Copenhagen). Retrieved from http://curis.ku.dk/ws/files/162169356/Understanding_climate_migration_Thesis2016_Tine_Tolstrup_Final_Version.pdf
 • Topçu, S. & Beşer, A. (2006). Göç ve Sağlık. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(3), 37-42.
 • Yenginar, M.M. (2019). “Mülteci Aileler ve Göç İle Değişen Aile Yapısı”. (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)., Konya.
 • Yetim, B. (2018). “Yaşam Memnuniyeti ve Yaşam Kalitesinin Belirleyicileri: Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet ve Sağlık Statüsünün Rolü”. (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Yılmaz, G. Keser, A. & Yorgun, S. (2010). Konaklama İşletmelerinde Çalışan Sendika Üyelerinin İş ve Yaşam Doyumunu Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 6 (1), 87-107.
 • Yücel, Y.B. (2017). “Yaşam memnuniyetini etkileyen faktörlerin sınıflama ve regresyon ağacı ile belirlenmesi”. (İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Adnan KÜÇÜKALİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3908-3400
Türkiye


Sibel BAKAN ATASEVER (Primary Author)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5721-0963
Türkiye

Early Pub Date December 30, 2021
Publication Date December 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { bitlissos978894, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren University}, year = {2021}, volume = {10}, number = {2}, pages = {81 - 91}, doi = {10.47130/bitlissos.978894}, title = {Kamu Çalışanlarının Yaşam Memnuniyeti Düzeyinin Göç Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Tortum İlçesi Örneği}, key = {cite}, author = {Küçükali, Adnan and Bakan Atasever, Sibel} }
APA Küçükali, A. & Bakan Atasever, S. (2021). Kamu Çalışanlarının Yaşam Memnuniyeti Düzeyinin Göç Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Tortum İlçesi Örneği . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (2) , 81-91 . DOI: 10.47130/bitlissos.978894
MLA Küçükali, A. , Bakan Atasever, S. "Kamu Çalışanlarının Yaşam Memnuniyeti Düzeyinin Göç Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Tortum İlçesi Örneği" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2021 ): 81-91 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/67509/978894>
Chicago Küçükali, A. , Bakan Atasever, S. "Kamu Çalışanlarının Yaşam Memnuniyeti Düzeyinin Göç Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Tortum İlçesi Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2021 ): 81-91
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Çalışanlarının Yaşam Memnuniyeti Düzeyinin Göç Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Tortum İlçesi Örneği AU - Adnan Küçükali , Sibel Bakan Atasever Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47130/bitlissos.978894 DO - 10.47130/bitlissos.978894 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 91 VL - 10 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - doi: 10.47130/bitlissos.978894 UR - https://doi.org/10.47130/bitlissos.978894 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kamu Çalışanlarının Yaşam Memnuniyeti Düzeyinin Göç Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Tortum İlçesi Örneği %A Adnan Küçükali , Sibel Bakan Atasever %T Kamu Çalışanlarının Yaşam Memnuniyeti Düzeyinin Göç Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Tortum İlçesi Örneği %D 2021 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 10 %N 2 %R doi: 10.47130/bitlissos.978894 %U 10.47130/bitlissos.978894
ISNAD Küçükali, Adnan , Bakan Atasever, Sibel . "Kamu Çalışanlarının Yaşam Memnuniyeti Düzeyinin Göç Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Tortum İlçesi Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 2 (December 2021): 81-91 . https://doi.org/10.47130/bitlissos.978894
AMA Küçükali A. , Bakan Atasever S. Kamu Çalışanlarının Yaşam Memnuniyeti Düzeyinin Göç Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Tortum İlçesi Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 81-91.
Vancouver Küçükali A. , Bakan Atasever S. Kamu Çalışanlarının Yaşam Memnuniyeti Düzeyinin Göç Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Tortum İlçesi Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 81-91.
IEEE A. Küçükali and S. Bakan Atasever , "Kamu Çalışanlarının Yaşam Memnuniyeti Düzeyinin Göç Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Tortum İlçesi Örneği", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 81-91, Dec. 2021, doi:10.47130/bitlissos.978894

downloaddownloaddownloaddownload  download  download       download     download      download download    download  download download download downloaddownload