Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Türkiye'de Kamusal Hizmet Sunumunda Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 92 - 99, 30.12.2021
https://doi.org/10.47130/bitlissos.998675

Abstract

Tahkim uygulaması her ne kadar uyuşmazlıkların çözümünde yeni bir yöntem olmasa da imtiyaz ile yeni kamu işletmeciliği anlayışı ve kamusal altyapı yatırımlarında alternatif model olarak kabul edilen kamu özel ortaklık modellerinin benimsenmesi ile beraber idarenin taraf olduğu uyuşmazlıklarda idari yargı tekelinin sorgulanmasına neden olabilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Çalışmanın amacı tahkim uygulamalarının yaygınlaşmasının kamu hizmeti ve yönetim hukuku için ne anlama geldiğini araştırmaktır. Nitel araştırma yaklaşımının esas alındığı çalışmada literatür taraması benimsenmiştir. Veri kaynakları olarak konuya ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama örneklerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda kamu yararı, kamu gücü, idare hukuku ve kamu hizmeti ilkelerinin yoğun olarak yer aldığı kamusal hizmet sunum alanının özel hukuk uyuşmazlıklarından nitelik olarak ayrıştığı bu yüzden tahkimin her iki alanda aynı sonuçları veremeyeceği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda özel hukuk ile kamu hukukunun farklı karaktere sahip olduğu gerçeğinden hareketle tahkimin idare hukukunda yaygınlaşmasının idari yargının alanını daralttığı, hem idari yargı usulünü anlamsızlaştırdığı hem de devletin kamusal hizmet sunumunda uygulamak durumunda olduğu ilkeler ile uyumlu olmadığı sonucuna varılmıştır.

References

 • Abrams, R. I. (1982). The Power Issue in Public Sector Grievance Arbitration. Minnesota Law Review, 67, 261-286
 • Akıncı, Ş. (2014). Roma Hukuku Dersleri (Yedinci Baskı). Sayram Yayınları, Konya
 • Aslan, Z. ve Arat, N. (2005). Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tahkim Usulü. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (8), s.1-25
 • Beydoğan, T. A. (2011). Türk Hukukunda İmtiyaz Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği: 406 ve 5809 Sayılı Kanunlar Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi, 4, 112-135
 • Bilgili, F. ve Demirkapı, E. (2020). Hukukun Temel Kavramları (17. Baskı). Dora Yayınevi, Bursa
 • Çal, S. (2008). Uluslararası Yatırım Tahkimine Yönelik Kimi Eleştirilerin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 57 (4), 135-190.
 • Çelebican, Ö. K. (2014). Roma Hukuku (Onyedinci Baskı). Turhan Kitabevi, Ankara
 • Güneş, S. (2016). İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim. Public and Private International Law Bulletin, 37 (2), 408-438
 • Harwood, S. (2017). An Introduction to International Arbitration: a Guide from Stephenson Harwood LLP. Global Arbitration Review.
 • https://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=25361&lst=MansetListesi, erişim tarihi:24.02.2021
 • Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun, Kanun Numarası: 4501, Kabul Tarihi: 21.01.2000, Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 22.1.2000, Sayı: 23941, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 39
 • Karakılçık, Y. (2020). Yeni Yerel-Bölgesel Gelişmeler Işığında Yerel Yönetimler (5. Baskı). Seçkin Yayınevi, İstanbul
 • Konuralp, C. S. (2011). Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Tahkim. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Küçük, Ü. (2020). Kamu Özel Ortaklıklarının Kamu Yönetimindeki Dönüştürücü Etkisi. Ekin Yayınevi, Bursa
 • Küçük, Ü. (2021). Kamu Özel Ortaklıkları Ülke Tecrübeleri (ed. Mehmet Akif ÖZER) içinde Kamu Özel Ortaklığı: Fransa. ss. 221-240. Eğitim Yayınevi, Konya
 • Macedo, L. P. (2020). Mandatory Arbitration and the Public Administration: The Landscape of Peru. SciencesPo Law School, 1-20, erişim adresi: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3594941, erişim tarihi: 28.08.2021
 • Milletlerarası Tahkim Kanunu, Kanun Numarası: 4501, Kabul Tarihi: 21.06.2001, Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 05.07.2001, Sayı: 24453, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 40
 • Mohtashami, R. (2009). Orta Doğu Ülkelerinde Tahkim ve Gelecekten Beklentiler. s. 40-54. Uluslararası Uyuşmazlık Çözümünde Usul, Uygulamalar ve Güncel Sorunlar Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği
 • Nar, M. (2012). Tahkimin Kamu Hizmetlerine Uygulanma Sorunsalı ve Olası Sonuçları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 103, 111-136.
 • Nohutçu, A. (2015). İdare Hukuku (15. Baskı). Savaş Yayınevi, Ankara
 • Nohutçu, A. (2019). İdare Hukuku (24. Baskı). Savaş Yayınevi, Ankara
 • Odyakmaz, Z. ve Kaymak, Ü. (2019). İdare Hukuku (21. Bası), Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul
 • Özer, M. A. (2021). Kamu Özel Ortaklıkları Ülke Tecrübeleri (ed. Mehmet Akif ÖZER) içinde Kamu Özel Ortaklığı: Türkiye. ss. 19-52. Eğitim Yayınevi, Konya
 • Sarısoy, İ. (2017). Teşvik Politikaları: Cumhuriyetten Günümüze Genel Bir Değerlendirme. (Güncel Gelişmeler Perspektifinden Kamu Maliyesinde Seçme Konular içinde ss.109-136 ed. Fazlı Yıldız ve Güner Tuncer). Savaş Yayınevi, Ankara
 • Seviğ, V. R. (2002). Milletlerarası Tahkim Kanununun Özellikleri. MHB, 22, 745-750
 • Silvestre, H. C., Catarino, J. R., Araujo, J. F. F. E. (2016). Evidence of co-production in public service provision: the case of the administrative arbitration centre in Portugal. Revista de Administração 51, 355–365
 • Sönmez, İ. ve Karakaya, G. (2015). Milletlerarası Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23 (1), 203-229
 • Şahin, Y. (2017). Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi (7. Baskı). Ekin Yayınevi, Bursa
 • Tortop, N., İsbir E. G., Aykaç, B., Yayman, H. ve Özer, M. A. (2017). Yönetim Bilimi (11. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul.
 • Uysal, Y. (2021). Kamu Özel Ortaklıkları Ülke Tecrübeleri (ed. Mehmet Akif ÖZER) içinde Kamu Özel Ortaklığı: Güney Afrika Cumhuriyeti. ss. 241-304. Eğitim Yayınevi, Konya
 • Yeşilova, B. (2008). Milletlerarası Tahkimin Hukuki Niteliği Üzerine Düşünceler ve Güncel Gelişmeler. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 76, 83-164.
 • Yıldız, H. (2014). Kamu Hukuku İle Özel Hukukun Kesiştiği Yer: Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim Yolu. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 111, 279-297.
 • Yücel, A. R. (2005). İdari Sözleşmeler ve İmtiyaz Sözleşmeleri. Türkiye Mühendislik Haberleri, 439-440, 73-77

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 92 - 99, 30.12.2021
https://doi.org/10.47130/bitlissos.998675

Abstract

References

 • Abrams, R. I. (1982). The Power Issue in Public Sector Grievance Arbitration. Minnesota Law Review, 67, 261-286
 • Akıncı, Ş. (2014). Roma Hukuku Dersleri (Yedinci Baskı). Sayram Yayınları, Konya
 • Aslan, Z. ve Arat, N. (2005). Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tahkim Usulü. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (8), s.1-25
 • Beydoğan, T. A. (2011). Türk Hukukunda İmtiyaz Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği: 406 ve 5809 Sayılı Kanunlar Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi, 4, 112-135
 • Bilgili, F. ve Demirkapı, E. (2020). Hukukun Temel Kavramları (17. Baskı). Dora Yayınevi, Bursa
 • Çal, S. (2008). Uluslararası Yatırım Tahkimine Yönelik Kimi Eleştirilerin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 57 (4), 135-190.
 • Çelebican, Ö. K. (2014). Roma Hukuku (Onyedinci Baskı). Turhan Kitabevi, Ankara
 • Güneş, S. (2016). İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim. Public and Private International Law Bulletin, 37 (2), 408-438
 • Harwood, S. (2017). An Introduction to International Arbitration: a Guide from Stephenson Harwood LLP. Global Arbitration Review.
 • https://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=25361&lst=MansetListesi, erişim tarihi:24.02.2021
 • Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun, Kanun Numarası: 4501, Kabul Tarihi: 21.01.2000, Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 22.1.2000, Sayı: 23941, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 39
 • Karakılçık, Y. (2020). Yeni Yerel-Bölgesel Gelişmeler Işığında Yerel Yönetimler (5. Baskı). Seçkin Yayınevi, İstanbul
 • Konuralp, C. S. (2011). Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Tahkim. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Küçük, Ü. (2020). Kamu Özel Ortaklıklarının Kamu Yönetimindeki Dönüştürücü Etkisi. Ekin Yayınevi, Bursa
 • Küçük, Ü. (2021). Kamu Özel Ortaklıkları Ülke Tecrübeleri (ed. Mehmet Akif ÖZER) içinde Kamu Özel Ortaklığı: Fransa. ss. 221-240. Eğitim Yayınevi, Konya
 • Macedo, L. P. (2020). Mandatory Arbitration and the Public Administration: The Landscape of Peru. SciencesPo Law School, 1-20, erişim adresi: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3594941, erişim tarihi: 28.08.2021
 • Milletlerarası Tahkim Kanunu, Kanun Numarası: 4501, Kabul Tarihi: 21.06.2001, Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 05.07.2001, Sayı: 24453, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 40
 • Mohtashami, R. (2009). Orta Doğu Ülkelerinde Tahkim ve Gelecekten Beklentiler. s. 40-54. Uluslararası Uyuşmazlık Çözümünde Usul, Uygulamalar ve Güncel Sorunlar Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği
 • Nar, M. (2012). Tahkimin Kamu Hizmetlerine Uygulanma Sorunsalı ve Olası Sonuçları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 103, 111-136.
 • Nohutçu, A. (2015). İdare Hukuku (15. Baskı). Savaş Yayınevi, Ankara
 • Nohutçu, A. (2019). İdare Hukuku (24. Baskı). Savaş Yayınevi, Ankara
 • Odyakmaz, Z. ve Kaymak, Ü. (2019). İdare Hukuku (21. Bası), Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul
 • Özer, M. A. (2021). Kamu Özel Ortaklıkları Ülke Tecrübeleri (ed. Mehmet Akif ÖZER) içinde Kamu Özel Ortaklığı: Türkiye. ss. 19-52. Eğitim Yayınevi, Konya
 • Sarısoy, İ. (2017). Teşvik Politikaları: Cumhuriyetten Günümüze Genel Bir Değerlendirme. (Güncel Gelişmeler Perspektifinden Kamu Maliyesinde Seçme Konular içinde ss.109-136 ed. Fazlı Yıldız ve Güner Tuncer). Savaş Yayınevi, Ankara
 • Seviğ, V. R. (2002). Milletlerarası Tahkim Kanununun Özellikleri. MHB, 22, 745-750
 • Silvestre, H. C., Catarino, J. R., Araujo, J. F. F. E. (2016). Evidence of co-production in public service provision: the case of the administrative arbitration centre in Portugal. Revista de Administração 51, 355–365
 • Sönmez, İ. ve Karakaya, G. (2015). Milletlerarası Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23 (1), 203-229
 • Şahin, Y. (2017). Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi (7. Baskı). Ekin Yayınevi, Bursa
 • Tortop, N., İsbir E. G., Aykaç, B., Yayman, H. ve Özer, M. A. (2017). Yönetim Bilimi (11. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul.
 • Uysal, Y. (2021). Kamu Özel Ortaklıkları Ülke Tecrübeleri (ed. Mehmet Akif ÖZER) içinde Kamu Özel Ortaklığı: Güney Afrika Cumhuriyeti. ss. 241-304. Eğitim Yayınevi, Konya
 • Yeşilova, B. (2008). Milletlerarası Tahkimin Hukuki Niteliği Üzerine Düşünceler ve Güncel Gelişmeler. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 76, 83-164.
 • Yıldız, H. (2014). Kamu Hukuku İle Özel Hukukun Kesiştiği Yer: Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim Yolu. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 111, 279-297.
 • Yücel, A. R. (2005). İdari Sözleşmeler ve İmtiyaz Sözleşmeleri. Türkiye Mühendislik Haberleri, 439-440, 73-77

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Ünal KÜÇÜK (Primary Author)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0593-5935
Türkiye

Early Pub Date December 30, 2021
Publication Date December 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { bitlissos998675, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren University}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {92 - 99}, doi = {10.47130/bitlissos.998675}, title = {Türkiye'de Kamusal Hizmet Sunumunda Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Küçük, Ünal} }
APA Küçük, Ü. (2021). Türkiye'de Kamusal Hizmet Sunumunda Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (2) , 92-99 . DOI: 10.47130/bitlissos.998675
MLA Küçük, Ü. "Türkiye'de Kamusal Hizmet Sunumunda Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2021 ): 92-99 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/67509/998675>
Chicago Küçük, Ü. "Türkiye'de Kamusal Hizmet Sunumunda Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2021 ): 92-99
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Kamusal Hizmet Sunumunda Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme AU - Ünal Küçük Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47130/bitlissos.998675 DO - 10.47130/bitlissos.998675 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 99 VL - 10 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - doi: 10.47130/bitlissos.998675 UR - https://doi.org/10.47130/bitlissos.998675 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye'de Kamusal Hizmet Sunumunda Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme %A Ünal Küçük %T Türkiye'de Kamusal Hizmet Sunumunda Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme %D 2021 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 10 %N 2 %R doi: 10.47130/bitlissos.998675 %U 10.47130/bitlissos.998675
ISNAD Küçük, Ünal . "Türkiye'de Kamusal Hizmet Sunumunda Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 2 (December 2021): 92-99 . https://doi.org/10.47130/bitlissos.998675
AMA Küçük Ü. Türkiye'de Kamusal Hizmet Sunumunda Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 92-99.
Vancouver Küçük Ü. Türkiye'de Kamusal Hizmet Sunumunda Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 92-99.
IEEE Ü. Küçük , "Türkiye'de Kamusal Hizmet Sunumunda Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 92-99, Dec. 2021, doi:10.47130/bitlissos.998675

downloaddownloaddownloaddownload  download  download       download     download      download download    download  download download download downloaddownload