Year 2021, Volume 11 , Issue 1, Pages 56 - 62 2021-03-15

ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Determining The Awareness of 50-70 Age Group Men Living in Antalya About Risk Factors, Symptoms and Early Diagnosis of Cancer

Ayşe MEYDANLIOĞLU [1] , Fatma ARIKAN [2] , Arzu AKCAN [3] , Abdullah TARDU [4]


ÖZET Amaç: Bu çalışmada, 50-70 yaş grubundaki erkeklerin kanserin risk faktörleri, belirtileri ve erken tanısına yönelik farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemini 50-70 yaş arası 327 erkek oluşturmuştur. Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 59,59 ± 5,63 olup, %31,5’i ilkokul mezunu, %70’i çalışmıyor, %86,9’u evli olup, %45’i sigara, %23,5’i ise alkol kullanmaktadır. Katılımcıların %4,3’ünün kendisi, %39,8’inin ise çevresindeki biri kanser tanısı almıştır. Katılımcıların en fazla bildikleri kanser risk faktörleri; sigara içme (%93), kimyasallar (%89) ve radyasyon (%88,1) iken, kanser belirtilerinden ise meme veya başka yerde sertlik olması (%82,6) ise en fazla bilinmekteydi. Katılımcıların %6,7’si ülkemizde hangi kanser türlerinin tarama programı olduğunu bilmediğini belirtirken, %92’si meme kanserine yönelik tarama programı olduğunu bilmiştir. Katılımcıların sadece %16,5’i daha önce gaitada gizli kan testi yaptırdığını belirtmiştir. Katılımcıların medeni durumu, çalışma durumu, sigara kullanımı ve daha önce kanser tanısı alma durumlarına göre, kanser taraması yaptırma arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p < 0,05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, erkeklerin kanser risk faktörlerine ve belirtilerine ilişkin bilgi eksikliklerinin olduğu ve tarama programına yeterince katılmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda erkeklerin kansere ilişkin bilgi düzeyini artırmaya yönelik toplum temelli çalışmaların yararlı olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Belirti; Erkek; Erken Tanı; Kanser; Risk Faktörleri ABSTRACT Objective: In this study, it was aimed to determine the awareness of 50-70 years old men about risk factors, symptoms and early diagnosis of cancer. Material and Methods: The sample of this descriptive study consisted of 327 men aged 50-70. Results: The average age of the participants in the study is 59.59 ± 5.63, 31.5% are primary school graduates, 70% do not work, 86.9% are married, 45% use cigarettes and 23.5% use alcohol. 4.3% of the participants themselves and 39.8% of the participants were diagnosed with cancer. Participants are the cancer risk factors that they know the most; While smoking (93%), chemicals (89%) and radiation (88.1%) were the most common symptoms of cancer, hardness in the breast or elsewhere (82.6%). While 6.7% of the participants stated that they do not know which cancer types have screening programs in our country, 92% of them knew that there is a screening program for breast cancer. Only 16.5% of the participants stated that they had undergone a secret blood test in stool. There was a significant difference between the participants' marital status, employment status, smoking and having cancer diagnoses before (p<0.05). Conclusion: As a result of this study, it was revealed that men had insufficient information about cancer risk factors and symptoms and did not participate in screening programs sufficiently. In line with these results, it is thought that community-based studies to increase the knowledge level of men about cancer will be beneficial. Keywords: Symptoms; Men; Early Diagnosis; Cancer; Risk Factors
ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN, KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN, TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
  • 1. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Türkiye Kanser Kontrol Programı. 1.Baskı. Ankara: Sağlık Bakanlığı, 2016.
  • 2. World Health Organization. WHO report on cancer: setting priorities, investing wisely and providing care for all. Geneva: World Health Organization, 2020.
  • 3. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Türkiye kanser istatistikleri 2016. Ankara: Sağlık Bakanlığı, 2019.
  • 4. World Health Organization. World health statistics 2019: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Geneva: World Health Organization, 2019.
  • 5. Türkiye İstatistik Kurumu. Ölüm nedeni istatistikleri, 2017. Ankara: TÜİK, 2018.
  • 6. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer Statistics, 2017. Cancer J Clin. 2017;67(1):7-30.
  • 7. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye Raporu. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 803. Ankara: Anıl Matbaacılık Ltd. Şti., 2010.
  • 8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM). Meslek Hastalıkları. Ankara: Özyurt Matbaacılık, 2013.
  • 9. İritaş SB, Türksoy VA, Tutkun E. Çevresel ve mesleksel kanserler: Türkiye'de ve Dünyada durum. Turkiye Klinikleri J Public HealthSpecial Topics. 2017;3(3):124-7
  • 10. Hubbard G, Macmillan, Canny A, Forbat L, Neal RD, O'Carroll RE, et al. Cancer symptom awareness and barriers to medical help seeking in Scottish adolescents: a cross-sectional study. BMC Public Health. 2014;14(10):1117.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Ayşe MEYDANLIOĞLU
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fatma ARIKAN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Arzu AKCAN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Abdullah TARDU
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 15, 2021

Bibtex @research article { bozoktip893651, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok University}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {56 - 62}, doi = {}, title = {ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Determining The Awareness of 50-70 Age Group Men Living in Antalya About Risk Factors, Symptoms and Early Diagnosis of Cancer}, key = {cite}, author = {Meydanlıoğlu, Ayşe and Arıkan, Fatma and Akcan, Arzu and Tardu, Abdullah} }
APA Meydanlıoğlu, A , Arıkan, F , Akcan, A , Tardu, A . (2021). ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Determining The Awareness of 50-70 Age Group Men Living in Antalya About Risk Factors, Symptoms and Early Diagnosis of Cancer . Bozok Tıp Dergisi , 11 (1) , 56-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893651
MLA Meydanlıoğlu, A , Arıkan, F , Akcan, A , Tardu, A . "ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Determining The Awareness of 50-70 Age Group Men Living in Antalya About Risk Factors, Symptoms and Early Diagnosis of Cancer" . Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 56-62 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893651>
Chicago Meydanlıoğlu, A , Arıkan, F , Akcan, A , Tardu, A . "ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Determining The Awareness of 50-70 Age Group Men Living in Antalya About Risk Factors, Symptoms and Early Diagnosis of Cancer". Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 56-62
RIS TY - JOUR T1 - ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Determining The Awareness of 50-70 Age Group Men Living in Antalya About Risk Factors, Symptoms and Early Diagnosis of Cancer AU - Ayşe Meydanlıoğlu , Fatma Arıkan , Arzu Akcan , Abdullah Tardu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 62 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Determining The Awareness of 50-70 Age Group Men Living in Antalya About Risk Factors, Symptoms and Early Diagnosis of Cancer %A Ayşe Meydanlıoğlu , Fatma Arıkan , Arzu Akcan , Abdullah Tardu %T ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Determining The Awareness of 50-70 Age Group Men Living in Antalya About Risk Factors, Symptoms and Early Diagnosis of Cancer %D 2021 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Meydanlıoğlu, Ayşe , Arıkan, Fatma , Akcan, Arzu , Tardu, Abdullah . "ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Determining The Awareness of 50-70 Age Group Men Living in Antalya About Risk Factors, Symptoms and Early Diagnosis of Cancer". Bozok Tıp Dergisi 11 / 1 (March 2021): 56-62 .
AMA Meydanlıoğlu A , Arıkan F , Akcan A , Tardu A . ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Determining The Awareness of 50-70 Age Group Men Living in Antalya About Risk Factors, Symptoms and Early Diagnosis of Cancer. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 56-62.
Vancouver Meydanlıoğlu A , Arıkan F , Akcan A , Tardu A . ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Determining The Awareness of 50-70 Age Group Men Living in Antalya About Risk Factors, Symptoms and Early Diagnosis of Cancer. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 56-62.
IEEE A. Meydanlıoğlu , F. Arıkan , A. Akcan and A. Tardu , "ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Determining The Awareness of 50-70 Age Group Men Living in Antalya About Risk Factors, Symptoms and Early Diagnosis of Cancer", Bozok Tıp Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 56-62, Mar. 2021