Bozok Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bozok University | http://tipdergisi.bozok.edu.tr


Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi bilimsel yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/writing-rules internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi elektronik ortamda basılmaktadır.

İletişim:
Editör: Prof. Dr. Levent IŞIKAY
Posta Adresi: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Atatürk Yolu 7.km 66200 Yozgat/Türkiye
e-Posta: tip.editor@bozok.edu.tr

Bozok Medical Journal

ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bozok University | http://tipdergisi.bozok.edu.tr
Cover Image


Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi bilimsel yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/writing-rules internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi elektronik ortamda basılmaktadır.

İletişim:
Editör: Prof. Dr. Levent IŞIKAY
Posta Adresi: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Atatürk Yolu 7.km 66200 Yozgat/Türkiye
e-Posta: tip.editor@bozok.edu.tr

Volume 11 - Issue 1 - Mar 15, 2021
 1. UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞI OSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Bilateral Ocular Surface and Tear Osmolarity in Patients With Unilateral Herpes Keratitis
  Pages 1 - 5
  Hasan Ali BAYHAN, Seray ASLAN BAYHAN, Bekir KÜÇÜK
 2. THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS Karsinoembriyonik Antijeninin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtını Tahmin Etmedeki Rolü
  Pages 6 - 12
  Nadiye AKDENİZ, Muhammet Ali KAPLAN, Mehmet KÜÇÜKÖNER, Zuhat URAKÇI, Oğur KARHAN, Halis YERLİKAYA, Abdurrahman IŞIKDOĞAN
 3. MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMUNDA TETİK NOKTA ENJEKSİYONU İLE TETİK NOKTA ENJEKSİYONU BERABERİNDE KİNEZYO BANTLAMANIN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of The Effectiveness of Only Trigger Point Injection and Trigger Point Injection Plus Kinesio Taping in Myofascial Pain Syndrome
  Pages 13 - 21
  Ebru YILMAZ
 4. KORONER ARTER HASTALIĞINDA HbA1c DÜZEYİ İLE ENDOTEL FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between HbA1c Level And Endothelial Functions In Coronary Artery Disease
  Pages 22 - 28
  Mehmet KIŞ, Elton SOYDAN, Tuba TATLI KIŞ, Gülden HAKVERDİ
 5. KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Tear Osmolarity and Meibography in Patients Having Cataract Surgery
  Pages 29 - 33
  Seray ASLAN BAYHAN, , Hasan Ali BAYHAN, Bekir KÜÇÜK
 6. FACTORS AFFECTING THE LENGTH OF STAY IN AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS IN PALLIATIVE CARE Palyatif Bakımda Amyotrofik Lateral Skleroz’da Yatış Süresini Etkileyen Faktörler
  Pages 34 - 40
  Gülhan SARIÇAM
 7. DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Testicular Mast Cells and Fibrosis in Rats With Experimental Unilateral Cryptorchidism
  Pages 41 - 48
  Nuray BOSTANCIERİ, İskender DURAN, Mehmet YÜNCÜ
 8. COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ACİL SERVİS ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK DURUMLARI Psychological Status of Emergency Department Personnel During The COVID-19 Pandemic Period
  Pages 49 - 55
  Sema AVCI, İbrahim YAĞCI
 9. ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Determining The Awareness of 50-70 Age Group Men Living in Antalya About Risk Factors, Symptoms and Early Diagnosis of Cancer
  Pages 56 - 62
  Ayşe MEYDANLIOĞLU, Fatma ARIKAN, Arzu AKCAN, Abdullah TARDU
 10. COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI The Stay At Home Isolation For Covid-19 Pandemic: Attitude and Behavior of The Society
  Pages 63 - 76
  Mahmut KILIÇ, Güllü USLUKILIÇ, Şerife OK
 11. DOES CONSTIPATION HAVE AN EFFECT ON COGNITIVE FUNCTIONS? A PROSPECTIVE CLINICAL STUDY Kabızlığın Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi Var Mı? Prospektif Klinik Bir Çalışma
  Pages 77 - 83
  Mehmet Kağan KATAR, Mehmet HAMAMCI
 12. ENDOSKOPİK TAŞ CERRAHİSİNDE KULLANILAN İRRİGASYON SIVI MİKTARININ ENFEKTİF SÜREÇLERE ETKİSİ The Effect of Irrigation Fluid Used in Endoscopic Stone Surgery on Infective Processes
  Pages 84 - 89
  Volkan SELMİ, Sercan SARI, Ünal ÖZTEKİN, Mehmet CANİKLİOĞLU, Abdullah GÜREL, Levent IŞIKAY
 13. ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİF SONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZ The Effect of Previous Interventions on Preoperative Factors and Postoperative Results in Urinary Stones: Two-Center Analysis
  Pages 90 - 97
  Mehmet Çağlar ÇAKICI, Fatih SANDIKÇI, Ayberk İPLİKÇİ, Taha UÇAR, Serdar ÇİMEN, Nihat KARAKOYUNLU, Gökhan ATIŞ, Asıf YILDIRIM
 14. ENDOMETRİYAL BİYOPSİ HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARININ YAŞ GRUPLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Endometrial Biopsy Histopathological Results According to Age Groups
  Pages 98 - 103
  Taylan ONAT, Melike DEMİR ÇALTEKİN, Sevinç ŞAHİN, Betül AYTEKİN, Emre BAŞER, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ
 15. BULBAR ÜRETROPLASTİDE DORSAL VE VENTRAL ONLAY BUKKAL MUKOZAL GREFT KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison Of Dorsal and Ventral Onlay Buccal Mucosal Grafts In Bulbar Urethroplasty
  Pages 104 - 107
  Burhan BAYLAN, Orhan YİĞİTBAŞI, Fatih YALÇINKAYA, İbrahim Güven KARTAL
 16. KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Investigation of The Relationship Between Occupational Satisfaction and Mental Health Status of The Staff Working in Corporate Care Services in Terms of Some Variables
  Pages 108 - 118
  Nurgül KARAKURT, Meltem ORAL
 17. KANSER TANISI İLE İZLENEN ÇOCUKLARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A Review of Motivation in Children Followed With Cancer Diagnosis
  Pages 119 - 129
  Zeynep KİSECİK ŞENGÜL, Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER
 18. FARKLI BİR KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI 'VAMPİRİZM': BİR OLGU SUNUMU A Different Self-Harm Behavior 'Vampirism': A Case Report
  Pages 130 - 133
  İlknur KİRAZ AVCI, Çiçek HOCAOĞLU