Yazım Kuralları

Genel Bilgiler ve Süreç

Hakem Süreçleri

Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

Dergiye gelen yazıların takip işlemleri; Dergi hakemlik sistemi elektronik ortamda yürütülür. Dergiye gönderilen yazılar değerlendirilmek üzere en az 2 hakeme gönderilir.

Yazarlar, hakem ve derginin eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. Yazarın, katılmadığı hususlar olması durumunda, bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkı vardır. Editör, editör başyardımcısı, alan editörleri ve yardımcı editörler kendi isimleri olan makalelerin değerlendirme sürecinde görev alamazlar.
Hakem değerlendirme raporları, Türk Tıp Dizini Komitesi'nin incelemesine imkân verebilecek şekilde yayın tarihinden sonra en az beş yıl süreyle saklanır.  

Süreçler

Dergiye gönderilmiş makaleler TR Dizin Kriterleri uyarınca biçimsel açıdan derginin formatına uygun bir şekilde yüklenmesi zorunludur. Yüklediğiniz makalenin türüne göre istenen özellikler için bu yazıdaki "Yazım Kuralları" ve "Makale Türüne Göre Değişen Özel Durumlar" başlığını inceleyiniz. Makalenizin şeklen dergi formatına uygun hale getirilmesinde yazıları karşılayan dergi sekreterimiz sizlere rehberlik edecektir. Dergipark sistemi makaleye sizin dışınızda yapılacak bir müdahaleyi "içeriğe müdahale" olarak algıladığı için makalenin bizzat sizin tarafınızdan sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu noktada sekreterin yapacağı düzeltmeler sonraki süreçte alan editörleri tarafından görülememektedir. Lütfen bu konuya hassasiyetle yaklaşıp sekretere görevinin yapması noktasında yardımcı olunuz. 

Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve istatistik editörü tarafından değerlendirilip ön değerlendirme aşaması tamamlanacaktır. Ön değerlendirme sonucunda editör, dergideki makale yoğunluğunu ve makale dağılımını, makalenin bilimsel içeriğini, derginin yayın etiği ve ilkelerini göz önünde bulundurarak makaleleri Bozok Tıp Dergisi adına direkt olarak reddetme yetkisine haizdir. Değerlendirmeye alınmaya uygun görülen makaleler alan editörleri ve editör yardımcılarının gözetiminde çift kör hakemlik sistemi kullanılarak en az iki danışmanın incelemesinden geçirilir. Gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yazı tekrar editörün önüne karar için gelir. Kabul edilen yazılar yazarın da sürece dahil edildiği yazım-dil edisyonu, mizanpaj ve son okuma işlemlerinden geçirilerek basıma hazır hale getirilir. Gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine dokunmadan, görevlendirilmiş editör yardımcılarımız tarafından düzeltilmektedir. Bozok Tıp Dergisi'nin, sisteme yüklenmiş olan "Etik Kurul Onay Belgesi" kopyasındaki protokol numarası ve "Potansiyel Çıkar Çatışması Beyanı"ndaki bilgileri yazıdaki "Gereç ve Yöntemler" ile "Tasdik ve Teşekkür" kısmına mizanpaj aşamasında ekleme hakkı vardır. Bu bilimsel içeriğe müdahale olarak algılanmamalıdır, sadece dosyaların dergi formatına uyması için gerekli bazı bilgilerin eklenmesinden ibaret olan bir işlemdir. Yazarların kabul edilmiş dosyalar için gerekli biçimsel öneri ve düzeltmeleri yapabilecekleri aşama mizanpaj aşamasıdır. Bu nedenle sürecin hızla tamamlanabilmesi için Dergipark sistemindeki mesajları sistem üzerinden yazarların takip etmesi önemlidir. 

Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır.

Ücret Politikası
Bozok Tıp Dergisi makalenin gönderim, değerlendirme, kabul, basım ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. 


Etik Konular

Bir makalenin gerek yazımı gerekse de basımı söz konusu olduğunda yazarlar, olgular, dergi ve derginin çalışanları, tüm bilim dünyası arasında bir etik zorunluluğu ortaya çıkar. Dergi, yayımlanan makalelerin bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların ve çalışma ile ilgili yerel etik kurulun sorumluluğundadır. Dergimiz sadece "Etik Kurul Onayı"nın varlığını, yazarların birbirleri ve 3. şahıs/kurumlarla çıkar çatışması olup olmadığını sorgular. 
Yazar, etik açıdan çalışma arkadaşları, hastaları, 3. şahıs/kurumlar ve yerel etik kurul ile alakalı ilişkilerini dökümente etmek zorundadır. Bu nedenle makalelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için, ‘Telif Hakkı Formu’, ‘Potansiyel Çıkar Çatışması Beyanı’ ve klinik araştırmalarda ‘Etik Kurul Onayı’nın bir kopyası sisteme yüklenmelidir. Olgu sunumları için ise etik kurul onayı yerine hastanın imzasını barındıran ve tıbbi bilgilerinin bilimsel amaçla kullanımına izin verdiği bir "Olgu Onam Formu"nun sisteme yüklenmesi yeterlidir. Bu formları içermeyen yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Potansiyel çıkar çatışması beyanı için ICMJE’nin formu dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte yazarlar, yazıyı inceleyecek hakemlerin çalışmanın etik kurul onayı olduğunu bilmesi açısından "Gereç ve Yöntemler" kısmında klinik çalışmalar için etik kurul onayı alındığını protokol numarası ile birlikte belirtmelidirler. Olgu sunumları için olgu onam formu alındığını belirtmelidirler. Yine yazarlar, "Tasdik ve Teşekkür" kısmında potansiyel çıkar çatışması ve finansman ile alakalı bilgileri belirtmelidirler.
Derlemeler, konu ile alakalı daha önce çalışmaları bulunan, tecrübeli otörlerden ya da bizzat derginin bir otöre daveti ile kabul edilebilir
Yayınlanmak  üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tamamen yazarların sorumluğundadır ve yazarlara gönderdikleri yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez.


Yazım Kuralları
• Yazılar çift aralıklı, yazı boyutu 12 punto olmalı, kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak, standart A4 sayfasına, Microsoft Office Word belgesi veya rich text format olarak hazırlanmalıdır.
• Her bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır.
• Yazılar başlık sayfasından başlanarak numaralanmalı, sayfa numaraları sağ alt köşeye yazılmalıdır.
• Başlık sayfasında; yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce), sayfa başlarında kullanılacak 40 karakteri aşmayan kısa başlık, en az 3 ve en çok 6 anahtar sözcük, yazışan yazarın ad-soyadı, akademik unvanı, kurumu, telefonu, e-posta ve yazışma adresleri, ORCID ID'si bulunmalıdır. Diğer yazarların telefon ve yazışma adreslerine gerek yoktur. Tasdik ve Teşekkür kısmı içerikleri başlık sayfasında verilmelidir. Teşekkür kısmında; çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda sunulmalıdır. Anahtar kelimeler yöresel ya da kurumsal kelimeler içeriyorsa yine bu sayfaya taşınmalıdır. 

• Özetler; Türkçe ve İngilizce olarak yazının çeşidine uygun olarak hazırlanmalıdır.
• Anahtar kelimeler; en az 3 en çok 6 olmak üzere Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. İngilizce kelimeler Index Medicus taki Medical Subjects Headings listesine uygun olmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz: www.bilimterimleri.com). 
• Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmeli; sırayla numaralanmalı ve yazıdan ayrı olarak sunulmalıdır. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir. Görseller TIFF, JPG formatında gönderilmeli ve fotoğraflar 300 dpi ve vektörel çizimler ise 600 dpi çözünürlükte olmalıdır.
• Yazı içerisinde çalışmada kullanılmış olan cihaz ve yazılımların isimleri ve atıfları uygun şekilde belirtilmelidir. İstatistiksel analizde eğer bilgisayar yazılımı kullanıldı ise bu yazılıma ait atıflar uygun şekilde belirtilmelidir. Tıp dünyasında yaygın olarak kullanılan SPSS programına yapılacak atıflar için şu link kullanılabilir: https://www.ibm.com/support/pages/how-cite-ibm-spss-statistics-or-earlier-versions-spss  Bunun dışındaki yazılımlar için ilgili yazılımın sitesine müracaat edilebilir. 

• Yazının sonundaki kaynak listesi kaynakların yazıdaki geliş sıralarına göre hazırlanmalıdır. Kaynak yazımı için kullanılan format Index Medicus’a uygun olmalıdır. (Bkz: www.icmje.org). Kaynaklar yazıda, ilgili cümle sonunda parantez içine alınarak belirtilmelidir. Kaynak numaraları birbirini takip ediyorsa başlangıç ve bitiş sayıları arasına kısa çizgi konur. Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli; 6’dan fazla ise, sadece ilk 6 isim yazılmalı ve diğerleri et al şeklinde gösterilmelidir. Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilemez. On-line yayınlar için; DOI tek kabul edilebilir on-line referanstır. 

 • • Kaynak seçiminin ulusal yayınlardan yapılması tavsiye edilmektedir.
  Kaynakların yazımı için örnekler (Lütfen noktalama işaretlerine dikkat ediniz):
      • Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir.    
           *Rempel D, Dahin L, Lundborg G. Pathophysiology of nevre compression syndromes: response of peripheral nerves to loading. J Bone Joint Surg. 1999;81(11):1600-10.

    •Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
       *Kozin SH, Bishop AT, Cooney WP. Tendinitis of the wrist. In Cooney WP, Linscheid RL, Dobins JH, eds. The wrist: diagnosis and operative treatment. Vol. 2. St. Louis: Mosby, 1998. p. 1181-96.
    • Digital Object Identifier (DOI):
       *Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752.

   • Diğer kaynak türleri için bkz: “ICMJE: Samples of Formatted References for Authors of Journal Articles


Makale Türüne Göre Değişen Özel Durumlar
1- Orijinal araştırmalar:
Prospektif veya retrospektif, tıbbın tüm alanları ile ilgili her türlü deneysel ve klinik çalışmalardır.
İçerik:
- Özet; Türkçe ve İngilizce olarak, ortalama 200-250 kelime olacak şekilde; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
- Giriş
- Gereç ve yöntemler
- Bulgular
- Tartışma / sonuç
- Teşekkür
- Kaynaklar
*Makalenin tamamı, yaklaşık 5000 sözcükten uzun olmamalı, şekil ve tablo sayısı altıyı geçmemeli, kaynaklar 40’ı aşmamalıdır.


2- Klinik Derlemeler:
Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir. İçeriği;
- Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar
*Derleme 5000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 4, kaynak sayısı en fazla 100 olmalıdır.


3- Kısa bildiriler:
-2000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 2, kaynak sayısı en fazla 20 olmalıdır.


4- Olgu Sunumu:
Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır.
İçerik:
- Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce)
- Giriş
- Olgu Sunumu
- Tartışma
- Kaynaklar


5- Editöre mektup
Son bir yıl içinde dergide yayınlanmış makalelere yanıt olarak gönderilir. Yazı hakkında okuyucuların farklı görüş, deneyim ve sorularını içerir.
İçerik:
- Başlık ve özet bölümleri yoktur
- Mektuplar en fazla 500 kelimelik yazılardır, kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır, şekil ve tablo içermez.
- Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır.
- Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir


Kontrol Listesi

Makale aşağıda gösterildiği gibi ayrı dosyalar halinde hazırlanmalıdır:

 1. Başvuru Mektubu
 2. Başlık sayfası (Anahtar kelimeler, Tasdik ve Teşekkür kısmı içerikleri burada olmalı)
 3. Özet
 4. Ana metin (makale metni, kaynaklar, tablolar ve şekil başlıkları)
 5. Şekiller
 6. Yayın Hakları Devir Formu
 7. Potansiyel Çıkar Çatışması Beyanı
 8. Etik Kurul Onay Kopyası/Olgu Onam Formu

Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi