Year 2021, Volume 11 , Issue 1, Pages 90 - 97 2021-03-15

ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİF SONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZ The Effect of Previous Interventions on Preoperative Factors and Postoperative Results in Urinary Stones: Two-Center Analysis

Mehmet Çağlar ÇAKICI [1] , Fatih SANDIKÇI [2] , Ayberk İPLİKÇİ [3] , Taha UÇAR [4] , Serdar ÇİMEN [5] , Nihat KARAKOYUNLU [6] , Gökhan ATIŞ [7] , Asıf YILDIRIM [8]


ÖZET Amaç: Bu çalışmada üriner sistem taşı olup müdahale öyküsü bulunanlarla primer hastaların preoperatif ve peri-operatif sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Lokal etik kurul onayı alındıktan sonra Ekim 2018–Ocak 2019 tarihlerinde her iki merkezde üriner sistem taşı nedeniyle ameliyat edilen hastalar içerisinden şok dalga litotripsi veya taş cerrahisi öyküsü olmayan 152 primer hasta Grup 1, müdahale öyküsü olan 232 hasta ise Grup 2 olarak çalışmaya alındı. Bulgular: Demografik özellikler iki grupta benzer bulundu. Düşük sosyoekonomik düzey ve düşük eğitim düzeyi olanlar büyük çoğunluğu oluşturmaktaydı. Son 1 yılda yapılan BT görüntüleme sayısı sekonder hastalarda istatistiksel olarak daha fazlaydı (p<0,001). Grup I’de üreter taşları çoğunluğu oluşturmaktayken; Grup 2’de böbrek taşları istatistiksel olarak daha fazlaydı. Taş sayısı primer hastalarda daha düşüktü (p<0,001). Uygulanan baskın prosedür Grup 1’de ureterorenoskopi (URS), Grup 2’de retrograd intrarenal cerrahiydi (RİRC) (p<0,001). Primer hastaların başarı oranı daha yüksek bulundu (p=0,015). Postoperatif medikal tedavi verilenler sekonder hastalarda daha yüksek bulundu (p<0,001). Her iki grup arasında beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı alışkanlıkları açısından istatistiksel farklılık gözlenmezken; sigara kullananlar Grup 2’de daha yüksek orandaydı (sırasıyla %44,1,%52,2, p=0,044). Sonuç: Üriner sistem taş hastalarının yaklaşık yarısı hayatları boyunca tekrar nüks etmektedir. Sekonder olan bu grupta taş sayısı ve rezidüel fragman kalma ihtimali daha yüksek bulundu. Taşların yerleşimi de sekonder grupta sıklıkla böbrekte olduğu için başarı göreceli olarak daha az bulundu. Taş protokollü bilgisayarlı tomografinin ve postoperatif medikal tedavinin sekonder hastalarda kullanımı daha fazla bulundu. Daha önce taş öyküsü bulunmasının bu konuda etkili olduğunu düşünmekteyiz. Sonuç olarak, sekonder taş hastalarının yönetimi daha zorlu görünmektedir. Anahtar Kelimeler: Müdahale Öyküsü; Nüks; Önceki Müdahale; Primer; Sekonder; Ürolitiyazis ABSTRACT Objective: We aimed to compare the preoperative and per-operative outcomes of patients with urinary tract stones with a history of intervention. Material and Methods: Patients who underwent surgery in our clinic for urolithiasis between October 2018 and January 2019 were included in the study. Of the 384 patients, 152 primary patients without shock wave lithotripsy or stone surgery were included in Group 1, and 232 patients with intervention history were included in Group 2 Results: The number of computed tomography scans performed in the last 1 year was statistically higher in secondary patients (p <0.001). In Group I, ureteral stones constitute the majority; renal stones were significantly higher in Group 2. Stone number was lower in primary patients (p <0.001). The dominant procedure was ureteroscopy (URS) in Group 1 and retrograde intrarenal surgery (RIRS) in Group 2 (p <0.001). The success rate of primary patients was higher (p = 0.015). The use of postoperative medical treatment was higher in secondary patients (p <0.001). There was no statistical difference between the two groups in terms of nutritional and physical activity habits. Conclusion: The number of stones and residual fragments were found to be higher in secondary group. The success of the surgery was relatively lower in the secondary group. The use of computed tomography and postoperative medical therapy were more common in secondary patients. We think that the presence of a history of stone was effective in this regard. As a result, management of secondary stone patients seems more challenging. Keywords: History Of İntervention; Recurrence; Previous İntervention; Primary; Secondary; Urolithiasis
ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN, PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİF, SONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZ
  • 1. Trinchieri A. Epidemiology of urolithiasis: an update. Clin Cases Miner Bone Metab. 2008;5(2):101-106.
  • 2. Turk C, Petrik A, Sarica K, Seitz C, Skolarikos A, Straub M, et al. EAU Guidelines on Interventional Treatment for Urolithiasis. Eur Urol. 2016;69(3):475-482.
  • 3. Sari S, Ozok HU, Cakici MC, Ozdemir H, Bas O, Karakoyunlu N, et al. A Comparison of Retrograde Intrarenal Surgery and Percutaneous Nephrolithotomy for Management of Renal Stones ?2 CM. Urol J. 2017;14:2949-54.
  • 4. Atis G, Culpan M, Pelit ES, Canakci C, Ulus I, Gunaydin B, et al. Comparison of Percutaneous Nephrolithotomy and Retrograde Intrarenal Surgery in Treating 20-40 mm Renal Stones. Urol J. 2017;14:2995-9.
  • 5. Kisa E, Yucel C, Budak S, Ucar M, Keskin MZ, Cakmak O, et al. The effect of the American Society of Anesthesiology classification scores on complications associated with percutaneous nephrolithotomy. Arch Ital Urol Androl. 2018;90(2):112-116.
  • 6. Ganpule AP, Shah DH, Desai MR. Postpercutaneous nephrolithotomy bleeding: aetiology and management. Curr Opin Urol. 2014;24:189-94.
  • 7. Wang Y, Jiang F, Wang Y, Hou Y, Zhang H, Chen Q, et al. Postpercutaneous nephrolithotomy septic shock and severe hemorrhage: a study of risk factors. Urol Int. 2012;88:307-10.
  • 8. Lojanapiwat B. Previous open nephrolithotomy: does it affect percutaneous nephrolithotomy techniques and outcome? J Endourol. 2006;20:17-20.
  • 9. Sofikerim M, Demirci D, Gulmez I, Karacagil M. Does previous open nephrolithotomy affect the outcome of percutaneous nephrolithotomy? J Endourol. 2007;21:401-3.
  • 10. Yuruk E, Tefekli A, Sari E, Karadag MA, Tepeler A, Binbay M, et al. Does previous extracorporeal shock wave lithotripsy affect the performance and outcome of percutaneous nephrolithotomy? J Urol. 2009;181:663-7.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Mehmet Çağlar ÇAKICI
Institution: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fatih SANDIKÇI
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ayberk İPLİKÇİ
Institution: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Taha UÇAR
Institution: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Serdar ÇİMEN
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Nihat KARAKOYUNLU
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gökhan ATIŞ
Institution: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Asıf YILDIRIM
Institution: ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 15, 2021

Bibtex @research article { bozoktip893722, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok University}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {90 - 97}, doi = {}, title = {ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİF SONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZ The Effect of Previous Interventions on Preoperative Factors and Postoperative Results in Urinary Stones: Two-Center Analysis}, key = {cite}, author = {Çakıcı, Mehmet Çağlar and Sandıkçı, Fatih and İplikçi, Ayberk and Uçar, Taha and Çimen, Serdar and Karakoyunlu, Nihat and Atış, Gökhan and Yıldırım, Asıf} }
APA Çakıcı, M , Sandıkçı, F , İplikçi, A , Uçar, T , Çimen, S , Karakoyunlu, N , Atış, G , Yıldırım, A . (2021). ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİF SONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZ The Effect of Previous Interventions on Preoperative Factors and Postoperative Results in Urinary Stones: Two-Center Analysis . Bozok Tıp Dergisi , 11 (1) , 90-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893722
MLA Çakıcı, M , Sandıkçı, F , İplikçi, A , Uçar, T , Çimen, S , Karakoyunlu, N , Atış, G , Yıldırım, A . "ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİF SONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZ The Effect of Previous Interventions on Preoperative Factors and Postoperative Results in Urinary Stones: Two-Center Analysis" . Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 90-97 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893722>
Chicago Çakıcı, M , Sandıkçı, F , İplikçi, A , Uçar, T , Çimen, S , Karakoyunlu, N , Atış, G , Yıldırım, A . "ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİF SONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZ The Effect of Previous Interventions on Preoperative Factors and Postoperative Results in Urinary Stones: Two-Center Analysis". Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 90-97
RIS TY - JOUR T1 - ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİF SONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZ The Effect of Previous Interventions on Preoperative Factors and Postoperative Results in Urinary Stones: Two-Center Analysis AU - Mehmet Çağlar Çakıcı , Fatih Sandıkçı , Ayberk İplikçi , Taha Uçar , Serdar Çimen , Nihat Karakoyunlu , Gökhan Atış , Asıf Yıldırım Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 97 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİF SONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZ The Effect of Previous Interventions on Preoperative Factors and Postoperative Results in Urinary Stones: Two-Center Analysis %A Mehmet Çağlar Çakıcı , Fatih Sandıkçı , Ayberk İplikçi , Taha Uçar , Serdar Çimen , Nihat Karakoyunlu , Gökhan Atış , Asıf Yıldırım %T ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİF SONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZ The Effect of Previous Interventions on Preoperative Factors and Postoperative Results in Urinary Stones: Two-Center Analysis %D 2021 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Çakıcı, Mehmet Çağlar , Sandıkçı, Fatih , İplikçi, Ayberk , Uçar, Taha , Çimen, Serdar , Karakoyunlu, Nihat , Atış, Gökhan , Yıldırım, Asıf . "ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİF SONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZ The Effect of Previous Interventions on Preoperative Factors and Postoperative Results in Urinary Stones: Two-Center Analysis". Bozok Tıp Dergisi 11 / 1 (March 2021): 90-97 .
AMA Çakıcı M , Sandıkçı F , İplikçi A , Uçar T , Çimen S , Karakoyunlu N , Atış G , Yıldırım A . ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİF SONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZ The Effect of Previous Interventions on Preoperative Factors and Postoperative Results in Urinary Stones: Two-Center Analysis. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 90-97.
Vancouver Çakıcı M , Sandıkçı F , İplikçi A , Uçar T , Çimen S , Karakoyunlu N , Atış G , Yıldırım A . ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİF SONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZ The Effect of Previous Interventions on Preoperative Factors and Postoperative Results in Urinary Stones: Two-Center Analysis. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 90-97.
IEEE M. Çakıcı , F. Sandıkçı , A. İplikçi , T. Uçar , S. Çimen , N. Karakoyunlu , G. Atış and A. Yıldırım , "ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİF SONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZ The Effect of Previous Interventions on Preoperative Factors and Postoperative Results in Urinary Stones: Two-Center Analysis", Bozok Tıp Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 90-97, Mar. 2021

Authors of the Article
Mehmet Çağlar ÇAKICI [1]
Fatih SANDIKÇI [2]
Ayberk İPLİKÇİ [3]
Taha UÇAR [4]
Serdar ÇİMEN [5]
Nihat KARAKOYUNLU [6]
Gökhan ATIŞ [7]
Asıf YILDIRIM [8]