Year 2021, Volume 11 , Issue 1, Pages 108 - 118 2021-03-15

KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Investigation of The Relationship Between Occupational Satisfaction and Mental Health Status of The Staff Working in Corporate Care Services in Terms of Some Variables

Nurgül KARAKURT [1] , Meltem ORAL [2]


ÖZET Amaç: Araştırma; kurumsal bakım hizmeti veren kuruluşlarda çalışan bakım personelinin mesleki doyumu ile ruhsal sağlık durumları arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte bir çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın evreni; Erzurum ilinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kurumsal Bakım Hizmeti Veren A resmi kurumunda çalışan bakım personellerinden (N:200) oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenerek; araştırmaya katılmayı kabul eden 134 bakım personeli araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma Mayıs-Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Verilerin toplanmasında ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Mesleki Doyum Ölçeği’ ve ‘Kısa Semptom Envanteri’ kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22,00 istatistik paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Kurumsal bakım hizmeti veren kuruluşlarda çalışan personelin mesleki doyum puanları arttıkça psikolojik semptom puanlarının da azaldığı ve aralarında ters yönde anlamlı ilişki olduğu (p<0,001) belirlenmiştir. Kurumsal bakım hizmeti veren kuruluşlarda çalışan personelin cinsiyetlerine, eğitim durumlarına, çalışma şekline, mesleği kendilerinin seçme durumuna, işinden doyum alma ve yeniden seçme şansı olsa aynı mesleği seçme durumlarına göre, Kısa Semptom Envanteri ve Mesleki doyum puanları açısından aralarındaki farklara ait tüm t değerleri p<0,05 önem düzeyinde anlamlı bulunduğu belirlenmiştir. Sonuç: Kurumsal bakım hizmeti veren kuruluşlarda çalışan personelin mesleki doyum puanları arttıkça psikolojik semptom puanlarının da azaldığı bulunmuştur. Bu sonuç doğrultusunda da; mesleki doyumlarını arttırmaya yönelik olarak etkinlik ve seminerlerin sıklığının arttırılması önerilerek, bu öneri doğrultusunda kurumsal bakım hizmeti veren kuruluşlarda çalışan personelde ruhsal semptomların görülme sıklığının azaltacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Bakım; Bakım Elemanı; Mesleki Doyum; Ruhsal Durum ABSTRACT Objective: This study was conducted to examine the relationship between the professional satisfaction of the care personnel working in institutions providing institutional care services and their mental health conditions in terms of some variables. Material and Methods: The research was planned as a descriptive and relationship-seeking study. The universe of the research; While the care staff (N: 200) working in the A official institution that provides Institutional Care Service under the Ministry of Family, Labor and Social Services in Erzurum province is constituted, the sample consists of 134 participants. Personal Information Form, Occupational Satisfaction Scale and Short Symptom Inventory were used in data collection. Results: It was determined that as the professional satisfaction scores of the personel working in institutions providing institutional care services increased, the psychological symptom scores also decreased (p<0.001). T values of the differences between them in terms of Short Symptom Inventory and Professional satisfaction scores, according to the gender, education status, working style, status of choosing the profession themselves, and if they have the chance to choose the same profession, It was found to be significant at the 0.05 significance level. Conclusion: Considering that as the professional satisfaction scores of the personnel working in institutions providing institutional care services increase, the psychological symptom scores decrease as well, and it is thought that increasing the frequency of events and seminars together with their demands to increase their professional satisfaction will decrease the frequency of mental symptoms in personnel working in institutions providing institutional care services. Keywords: Care; Care Worker; Job Satisfaction; Mental State
KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA, ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL, SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  • 1. SHÇEK. Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı, Ankara: Yüksek Planlama Kurulu. 2011-2013:1-10. https://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2011/01/20110119-6.htm
  • 2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.2018; No:703:4-6. https:// www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.633.pdf
  • 3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistiki Bilgiler. Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.2016:17-58. https://ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/haberler/ engelli-ve-yasli-bireylere-iliskin-istatistik-bulteni-yayinlandi/
  • 4. Danış MZ, Genç Y. Kurumsal bakım elemanlarının genel özellikleri ve yaşadıkları sorunlar. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 1(2):170-84
  • 5. Birgili F, Salış F, Özdemir S. Sağlık çalışanlarının iş doyumunu etkileyen bazı etmenlerin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010; 13(2): 27-37
  • 6. Aslan E, Erbay E. Ankara aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde çalışan bakım elemanları ve çocuk evi sorumlularının iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 21(2):535-56.
  • 7. Lizano LE, Barak MM. Job burnout and affective wellbeing: a longitudinal study of burnout and job satisfaction among public child welfare workers. Children and Youth Services Review. 2015; 55:18- 28. doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.05.005.
  • 8. Padyab M, Richter J, Nygren L, Ghazinour M. Burnout among social workers in İran: relations to individual characteristics and client violence. Glob J Health Sci. 2013; 2;5(4):142-50. doi: 10.5539/gjhs. v5n4p142
  • 9. Steinlin C,Dölitzsch C, Kind N, Fischer S, Schmeck K, Jörg M. et al. The influence of sense of coherence, self-care and work satisfaction on secondary traumatic stress and burnout among child and youth residential care workers in Switzerland, Child & Youth Services,2017; 38:2, 159-75, doi: 10.1080/0145935X.2017.1297225
  • 10. Steinlin C, Dölitzsch C, Fischer S, Lüdtke J, Fegert JM, Schmid M. Burnout, post-traumatic stress disorder and secondary trauma– stress reactions in staff of Swiss child and adolescent welfare institutions. Trauma & Gewalt. 2015; 9(1):6-21.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Nurgül KARAKURT
Institution: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Meltem ORAL
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 15, 2021

Bibtex @research article { bozoktip893820, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok University}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {108 - 118}, doi = {}, title = {KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Investigation of The Relationship Between Occupational Satisfaction and Mental Health Status of The Staff Working in Corporate Care Services in Terms of Some Variables}, key = {cite}, author = {Karakurt, Nurgül and Oral, Meltem} }
APA Karakurt, N , Oral, M . (2021). KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Investigation of The Relationship Between Occupational Satisfaction and Mental Health Status of The Staff Working in Corporate Care Services in Terms of Some Variables . Bozok Tıp Dergisi , 11 (1) , 108-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893820
MLA Karakurt, N , Oral, M . "KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Investigation of The Relationship Between Occupational Satisfaction and Mental Health Status of The Staff Working in Corporate Care Services in Terms of Some Variables" . Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 108-118 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893820>
Chicago Karakurt, N , Oral, M . "KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Investigation of The Relationship Between Occupational Satisfaction and Mental Health Status of The Staff Working in Corporate Care Services in Terms of Some Variables". Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 108-118
RIS TY - JOUR T1 - KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Investigation of The Relationship Between Occupational Satisfaction and Mental Health Status of The Staff Working in Corporate Care Services in Terms of Some Variables AU - Nurgül Karakurt , Meltem Oral Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 118 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Investigation of The Relationship Between Occupational Satisfaction and Mental Health Status of The Staff Working in Corporate Care Services in Terms of Some Variables %A Nurgül Karakurt , Meltem Oral %T KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Investigation of The Relationship Between Occupational Satisfaction and Mental Health Status of The Staff Working in Corporate Care Services in Terms of Some Variables %D 2021 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Karakurt, Nurgül , Oral, Meltem . "KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Investigation of The Relationship Between Occupational Satisfaction and Mental Health Status of The Staff Working in Corporate Care Services in Terms of Some Variables". Bozok Tıp Dergisi 11 / 1 (March 2021): 108-118 .
AMA Karakurt N , Oral M . KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Investigation of The Relationship Between Occupational Satisfaction and Mental Health Status of The Staff Working in Corporate Care Services in Terms of Some Variables. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 108-118.
Vancouver Karakurt N , Oral M . KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Investigation of The Relationship Between Occupational Satisfaction and Mental Health Status of The Staff Working in Corporate Care Services in Terms of Some Variables. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 108-118.
IEEE N. Karakurt and M. Oral , "KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Investigation of The Relationship Between Occupational Satisfaction and Mental Health Status of The Staff Working in Corporate Care Services in Terms of Some Variables", Bozok Tıp Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 108-118, Mar. 2021