PDF BibTex RIS Cite

Bazı Fiğ Türlerinde Verim ve Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Path Analizi İle Değerlendirilmesi

Year 2014, Volume: 1 Issue: 1, 10 - 16, 01.07.2016

Abstract

Bu çalışmanın amacı; bazı fiğ türlerinde kuru ot ve tane verimi ile verim öğeleri arasındaki ilişkileri korelasyon katsayısı ve path analizi ile ortaya koymaktır. Deneme; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği deneme tarlalarında kıraç koşullarda yürütülmüştür. Materyal olarak yaygın fiğ (Alınoğlu-2001), tüylü meyveli fiğ (Baydurbey-2002) ve koca fiğ (Tarman-2002) çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; koca fiğ, tüylü meyveli fiğ ve yaygın fiğde kuru ot ve tane verimi ile incelenen bazı verim özellikleri arasında istatistikî olarak olumlu ve önemli ilişki bulunmuştur. Üç fiğ türünde de kuru ot verimi ile kuru madde verimi, ham protein verimi, bitki boyu ve yaş ot verimi arasında; tane verimi ile bitki boyu, dal sayısı ve biyolojik verim arasında yüksek ve pozitif ilişki belirlenmiştir.

References

 • [1] Davis, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands. at the University Pres, Edinburgh, 1969, vol. III,.
 • [2] Sabancı, C.O., ‘’Fiğlerde (Vicia sativa L.) tohum verimi ve verim komponentleri arasındaki ilişkilerin path analizi ile belirlenmesi.’’ ,Türkiye 3. çayır-mera ve yem bitkileri kongresi, Atatürk üniv. Ziraat fak. Tarla Bitkileri Böl., Erzurum, 1996, s.656-660.
 • [3] Çakmakçı, S., Ünay, A., Açıkgöz, E. ,‘’Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’de Tohum ve Saman Verimleri ile İlişkili Karakterlerin Değişik Yöntemlerle Saptanması Üzerine Bir Arastırma.’’ TÜBİTAK Tr. J. of Agriculture and Forestry, vol. 22,s.161-165, 1998.
 • [4] Albayrak, S., Güler, M., Töngel, Ö. ,‘’Yaygın fiğ (Vicia sativa L.) hatlarının tohum verimi ve verim öğeleri arasındaki ilişkiler. ‘’ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, vol. 20(1), s. 56-63, 2005.
 • [5] Yılmaz, Ş., and Can, E. ,‘’Yalancı Tüylü fiğ (Vicia villosa ssp. dasycarpa (Ten.) Car.) hatlarının Hatay koşullarına adaptasyonu ve verime etkili özelliklerin path analizi.‘’ Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5 (1-2), s.129-138, 2000.
 • [6] Büyükburç, U. ve İptaş, S. ,‘’Tokat ekolojik koşullarında bazı koca fiğ (Vicia narbonensis L.) hatlarının verim ve verim öğeleri üzerinde bir araştırma.’’ TÜBİTAK Tr. J. of Agriculture and Forestry, vol. 25 , s. 79-88, 2001.
 • [7] Yücel, C. ‘’Correlation and path coefficient analyses of seed yield components in the narbon bean (Vicia narbonensis L.).’’ TÜBİTAK Tr. J. of Agriculture and Forestry, vol.28, s. 371-376, 2004.
 • [8] Türk, M., Çelik, N., Bayram, G., and Budaklı, E., ‘’Relationships between seed yield and yield components in narbon bean (Vicia narbonensis L.) by path analysis.’’, Bangladesh J. Bot., vol: 37 (1), pp. 27-32, June 2008.
 • [9] MSTAT-C, MSTAT users guide: A microcomputer program for the desing, management, and analysis of agronomic research experiments. Michigan State University, East Lansing, Chapter 3.1.1. 1990, pp. 3.3-3.7.
 • [10] Williams, W.A., Jones, M.B., Demment, M.W. ‘’A coincise table for path analysis statistics’’. Agron. J., vol.82, pp. 1022-1024, 1990.

The Path Analysis of The Correlations Between Yield and Yield Components in Some Vetches Variety

Year 2014, Volume: 1 Issue: 1, 10 - 16, 01.07.2016

Abstract

The aim of this study is to determine the hay and seed yield and relations between yield components of some vetch varitey is the correlation coefficient and path analysis. Trial; Field Crops Central Research Institute, Ikizce Research took place in Application Farm the cause of barren conditions was carried out in fields. The material common vetch, the hairy fruity vetch and the big vetch varieties of them were used. In the study, for hay: plant height, herbage yield, hay yield, dry matter content, dry matter yield, crude protein content and crude protein yield; for seed: plant height, the number of pods, the number of branches, biological yield, seed yield, 1000-seed weight and harvest index were determined. As a result of research, common vetch, hairy fruity vetch and big dry vetch and grain yield vetch was studied statistically and found positive significant relationships between the yield traits. The varities of three vetch examples a correlation was found between hay yield, dry matter yield and crude protein yield, the plant height and age grain yield according to number of branches between biologically yield a positive relationship was found.

References

 • [1] Davis, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands. at the University Pres, Edinburgh, 1969, vol. III,.
 • [2] Sabancı, C.O., ‘’Fiğlerde (Vicia sativa L.) tohum verimi ve verim komponentleri arasındaki ilişkilerin path analizi ile belirlenmesi.’’ ,Türkiye 3. çayır-mera ve yem bitkileri kongresi, Atatürk üniv. Ziraat fak. Tarla Bitkileri Böl., Erzurum, 1996, s.656-660.
 • [3] Çakmakçı, S., Ünay, A., Açıkgöz, E. ,‘’Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’de Tohum ve Saman Verimleri ile İlişkili Karakterlerin Değişik Yöntemlerle Saptanması Üzerine Bir Arastırma.’’ TÜBİTAK Tr. J. of Agriculture and Forestry, vol. 22,s.161-165, 1998.
 • [4] Albayrak, S., Güler, M., Töngel, Ö. ,‘’Yaygın fiğ (Vicia sativa L.) hatlarının tohum verimi ve verim öğeleri arasındaki ilişkiler. ‘’ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, vol. 20(1), s. 56-63, 2005.
 • [5] Yılmaz, Ş., and Can, E. ,‘’Yalancı Tüylü fiğ (Vicia villosa ssp. dasycarpa (Ten.) Car.) hatlarının Hatay koşullarına adaptasyonu ve verime etkili özelliklerin path analizi.‘’ Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5 (1-2), s.129-138, 2000.
 • [6] Büyükburç, U. ve İptaş, S. ,‘’Tokat ekolojik koşullarında bazı koca fiğ (Vicia narbonensis L.) hatlarının verim ve verim öğeleri üzerinde bir araştırma.’’ TÜBİTAK Tr. J. of Agriculture and Forestry, vol. 25 , s. 79-88, 2001.
 • [7] Yücel, C. ‘’Correlation and path coefficient analyses of seed yield components in the narbon bean (Vicia narbonensis L.).’’ TÜBİTAK Tr. J. of Agriculture and Forestry, vol.28, s. 371-376, 2004.
 • [8] Türk, M., Çelik, N., Bayram, G., and Budaklı, E., ‘’Relationships between seed yield and yield components in narbon bean (Vicia narbonensis L.) by path analysis.’’, Bangladesh J. Bot., vol: 37 (1), pp. 27-32, June 2008.
 • [9] MSTAT-C, MSTAT users guide: A microcomputer program for the desing, management, and analysis of agronomic research experiments. Michigan State University, East Lansing, Chapter 3.1.1. 1990, pp. 3.3-3.7.
 • [10] Williams, W.A., Jones, M.B., Demment, M.W. ‘’A coincise table for path analysis statistics’’. Agron. J., vol.82, pp. 1022-1024, 1990.

Details

Other ID JA49BC98YE
Journal Section Articles
Authors

Erol KARAKURT This is me
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Publication Date July 1, 2016
Submission Date July 1, 2016
Published in Issue Year 2014 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA
KARAKURT, E. (2016). Bazı Fiğ Türlerinde Verim ve Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Path Analizi İle Değerlendirilmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 10-16.