Year 2020, Volume 7 , Issue 1, Pages 529 - 543 2020-06-28

Mikoriza ve Fungusit Uygulamalarının Domates Bitkisinin Bazı Büyüme ve Gelişim Parametreleri Üzerine Etkisi
Effect of Mycorrhiza and Fungicide Applications on Some Growth and Development Parameters of Tomatoes

Tuğba ÖZBUCAK [1] , Döndü KABUL [2] , Öznur ERGEN AKÇİN [3]


Bu çalışmada mikoriza olan ve olmayan ortamlarda büyütülen domates bitkilerine uygulanan farklı fungusit dozlarının bitkinin kök, gövde uzunluğu, yaprak kuru ve yaş ağırlığı, spesifik yaprak alanı (SLA), yaprak kütle ağırlığı (LMA) üzerindeki etkileri incelenmiştir. Fungusit dozları çiftçiye önerilen tarla dozu (D), önerilenin yarısı doz (D/2) ve önerilenin iki katı doz (D*2) şeklinde uygulanmıştır. Mikorizalı ortamda büyütülen bitkilerin bütün fungusit dozlarında kök ve gövde uzunlukları ile yaprak yaş ve kuru ağırlık değerleri mikorizasız olanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Bununla beraber, istatistiki analiz sonuçlarına göre, sadece gövde uzunluğu (P<0.01) ve yaprak kuru ağırlığı (P<0.05) değerlerinin istatistiki olarak önemli olduğu belirlenmiştir.

In this study, the effect of different fungicide doses applied on tomato plants grown in mycorrhiza and non-mycorrhiza environments on a plant root, stem length, leaf dry and wet weight, specific leaf area (SLA), leaf mass area (LMA) were investigated. Fungicide doses were applied to the farmers as recommended field dose (D), half of the recommended (D/2), and two-fold recommended (D*2). The lengths of root and stem and wet and dry weights of leaf in tomato plant grown in all of the fungicide doses in mycorrhiza environment were found higher compared to non-mycorrhiza environments. However, according to the results of statistical analyses, only stem length (P<0.01) and leaf dry weight (P<0.05) values were determined to be statistically significant.

 • Öztürk, N., Basım, E., & Basım, H. (2017). Tarımda Mikorizal Fungusların Etkinliği. Mantar Dergisi, 8 (1): 20-34.
 • Özbucak, T. & Kabul, D. (2019). Mikoriza Uygulanmış ve Uygulanmamış Domates Bitkisinde Farklı Fungusit Dozlarının Meyve Kalite Parametreleri Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması. Adü Ziraat Derg., 16(2):161-168.
 • Kapoor, R., Chaudhary, V., Bhatnagar, A.K. (2007). Effects of arbuscular mycorrhiza and phosphorus application on artemisinin concentration in Artemisia annua L. Mycorrhiza, 17:581–587.
 • Marin, M., Ybarra, M., Fe, A.,& Garcia-Ferriz, L. (2002). Effect of arbuscular mycorrhizal fungi and pesticides on Cynara cardunculus growth. Agricultural and Food Science in Finland. 11: 245-251.
 • Kabul, D. (2018). Domates (Solanum lycopersicum L.) Bitkisinde Mikorizanın Pestisit Direncinin İncelenmesi. Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 112 s.
 • Zhu, X., Song, F.,& Xu, H. (2010). Influence of arbuscular mycorrhiza on lipid peroxidation and antioxidant enzyme activity of maize plants under temperature stress. Mycorrhiza, 20:325–332.
 • Pereira, J.A.P., Vieira, I.J.C., Freitas, M.S.M., Prins, C.L., Martins, M.A.,& Rodrigues, R. (2016). Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on Capsicum spp. J. Agri. Sci. 154,:828–849.
 • Rafique, M. & Ortaş, İ. (2018). Nutrient uptake-modification of different plant species in Mediterranean climate by arbuscular mycorrhizal fungi. Eur. J. Hortic. Sci. 83(2), 65–71.
 • Korkmaz, A.A. (2005). Farklı Konukçu Bitki Ve Yetiştirme Ortamlarının Mikoriza Üretimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 65s.
 • Nersheim, O.N. (1993). Toxicity of pesticides. A series of the Pesticide Information Offici. Florida.
 • Cordier, A.T., Gianinazzi, S.,& Gianinazz-Pearson, V. (1996). Arbuscular mycorrhiza technology applied to micropropagated Prunus avium and to protection against Phytophthora cinnamomi. Agronomie, 16:676-688.
 • Al-Karaki, G.N., (2000). Growth of mycorrhizal tomato and mineral acquisition under salt stress. Mycorrhiza, 10: 51-54.
 • Hajiboland, R., Aliasgharzadeh, A., Laiegh, S.F.,& Poschenrieder, C. (2010). Colonization with arbuscular mycorrhizal fungi improves salinity tolerance of tomato (Solanum lycopersicum L.) plants. Plant Soil, 331: 313-327.
 • Abdel Latef, A.A., & Chaoxing, H. (2011). Effects of arbucsular mycorrhizal fungi on growth, mineral nutrition, antioxidant enzymes activity and fruit yield of tomato grown under salinity stress. Sci.Hort., 127: 228-233.
 • Çekiç, C. & Yılmaz, E. (2011). Effect of arbuscular mycorrhiza and different doses of phosphor on vegetative and generative components of strawberries applied with different phosphor doses in soilless culture. African J of Agric Res, 6(20):4736-4739.
 • Öztekin, G.B.& Ece, M. (2014). Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. Turk J Agric Res.1:35-42ISSN:2148 2306.
 • Yalçın, E. (2018). Ekosistemlerde Yaprağın Ekolojik Fonksiyonları. Black Sea Journal of Engineering and Science 1(2): 68-82.
 • Ulukapı, K., Kurt, Z. &Şener, S. (2020). The Effects of Mycorrhiza Application on Vegetative and Generative Growth in Pepper (Capsicum annuum L.) Plants under Water Deficiency Conditions. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 8(4): 927-931.
 • Ortaş, İ.(1997). Mikoriza nedir? TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 351: 92-95.
 • Erzurumlu, G.S. & Kara, E.E. (2014). Mikoriza Konusunda Türkiye’de Yapılan Çalışmalar. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 7 (2): 55-65.
 • Abdulhadi, S. A. A. (2017). Tuzlu toprak koşullarında çerezlik kabakta arbusküler mikoriza fungi uygulamalarının fide gelişmesine etkisi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Akkemik, Ü., (2007). Dendroloji (dendroloji, odunsu bitkiler ve bitki materyali dersleri için). İstanbul Üniv. Orman Fak. Orman Botaniği Anabilim dalı. İstanbul.
 • Biçici, M. (2011). Bitki hastalık etmenleri ile biyolojik mücadelenin başarısını arttırmada mikoriza’nın rolü. Türk. biyo. müc. derg., 1, 2 (2): 139-174 ISSN 2146-0035.
 • Altuntaş, Ö., Abak, K.& Daşgan, H.Y. (2015). Serada Biber Yetiştiriciliğinde Arbusküler Mikorhizal Fungus Kullanımının Bitki Gelişimi ve Verime Etkileri. Selçuk Tar Bil Der., 2(2): 144-151.
 • Küçükyumuk, Z., Gültekin, M. &Erdal, İ. (2014). Vermikompost ve Mikorizanın Biber Bitkisinin Gelişimi ile Mineral Beslenmesi Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (1):51-58.
 • Palta, Ş., Lermi Genç, A.& Beki, R. (2016).The effect of different land uses on arbuscular mycorrhizal fungi in the northwestern Black Sea Region. Environ Monit Assess, 188: 350.
 • Mohammad, A., Mitra, B. & Khan, A. G. (2004). Effects of sheared-root inoculum of Glomus intraradices on wheat grown at different phosphorus levels in the field. Agriculture, ecosystems & environment, 103(1): 245-249.
 • Demir, S. (2004). Influence of Arbuscular Mycorrhiza on Some Physiological Growth Parameters of Pepper. Turk J Biol 28: 85-90 © TÜBİTAK.
 • Öztürk, İ., Tort, BN.B&Tosun, N. (2006). Metalaxyl uygulamasının domatesin anatomik yapısı üzerine etkisi. Ankara Üniv.Ziraat Fak.Tarım Bilimleri Derg.,12(1),14-22.
 • Yılmaz, E. & Gül, A. (2009).Topraksız Ortama Arbusküler Mikoriza Aşılamanın Patlıcan (Solanum melongena L.) Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2): 55-61.
 • Li, Y., Johnson, D.A., Su, Y., Cui, J.& Zhang, T.(2005).Specific leaf area and leaf dry matter content of plants growing in sand dunes. Botanical Bulletin of Academia Sinica, 46, 127-134.
 • Ocak, E.& Demir, S. (2012). Toprak verimliliği ve bitki gelişimindeki peyniraltı suyu ve Arbüsküler Mikorhizal fumgus (AMF) ‘un önemi. Yyü Tar Bil Derg, 22(1):48-55.
Primary Language tr
Subjects Basic Sciences
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4784-3537
Author: Tuğba ÖZBUCAK (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6555-8107
Author: Döndü KABUL
Institution: Penpe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6875-6045
Author: Öznur ERGEN AKÇİN
Institution: ORDU UNIVERSITY
Country: Turkey


Supporting Institution Ordu Üniversitesi
Project Number AR-1535
Thanks Bu çalışma Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi AR-1535 no’lu projenin bir kısmıdır. Katkılarından dolayı teşekkür ederiz
Dates

Application Date : April 7, 2020
Acceptance Date : June 11, 2020
Publication Date : June 28, 2020

APA Özbucak, T , Kabul, D , Ergen Akçi̇n, Ö . (2020). Mikoriza ve Fungusit Uygulamalarının Domates Bitkisinin Bazı Büyüme ve Gelişim Parametreleri Üzerine Etkisi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 7 (1) , 529-543 . DOI: 10.35193/bseufbd.716195