Year 2020, Volume 7 , Issue 2, Pages 670 - 679 2020-12-30

Vermikompost ile Birlikte Verilen Potasyum ve Fosforun Adsorbsiyonu Üzerine Bir Araştırma
A Study on the Adsorption of Potassium and Phosphorus Given Together with Vermicompost

Nuri Burak ASLANTEKİN [1] , Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU [2]


Yurtdışında ve ülkemizde yapılan bazı çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, vermikompostun bitki verimi üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Ancak vermikompost kullanımından dolayı fosfor (P) ve potasyum (K) elementlerinin tutunmaları konusunda çalışma bulunmamaktadır. Denemede, organik bir madde olan vermikompostun P ve K elementlerini tutması üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Deneme, iki bağımsız deneme şeklinde kurulmuş olup, P ve K elementlerinin tutunabilirliği takip edilmiştir. Denemede; vermikompost aynı dozda (1000 kg/da), P elementi (0, 4, 8, 12, 16 ve 20 kg P2O5/da) ve K elementi (0, 10, 20, 30, 40 ve 50 kg K2O/da) dozlarında kullanılmış ve 15 gün ara ile 6 yıkamaya tabi tutulmuştur. Perlit ortamına katılan vermikompost ile artan P2O5ve K2O uygulamaları incelendiğinde yıkanan P2O5 ve K2O miktarının 6 yıkama sonucunda düzenli olarak ortama katılan miktarları arttıkça yıkanan miktarının da arttığı saptanmıştır. Fosforda en fazla yıkanma 4 kgP2O5/da düzeyinde (%45.2), en düşük yıkanma ise 12 kgP2O5/da düzeyinde (%32.2) bulunmuştur. Potasyumda ise en fazla yıkanma 50 kgK2O/da düzeyinde (%66.8), en az yıkanma ise 10 kgK2O/da düzeyinde (%43.9) tespit edilmiştir.

Considering some studies conducted previously in Turkey and abroad, vermicompost was found to be effective on plant yield. However, due to the use of vermicompost, there are no studies on the adsorption of phosphorus (P) and potassium (K) elements. In the experiment, the effects of vermicompost, an organic fertilizer, on the retention of P and K elements were investigated. The experiment was established as 2 independent trials and the adsorption of P and K was followed. In experiments, vermicompost in the same dose (10000 kg ha-1), the dosages of P element (0, 40, 80, 120, 160 and 200 kg P2O5 ha-1), K element (0, 100, 200, 300, 400 and 500 kg K2O ha-1) and 6 washings with 15 days interval was applied. When increased phosphorus and potassium applications were examined with vermicompost added to perlite medium, it was found that the amount of P2O5and K2O washed increased as the amount added regularly to the medium increased as a result of 6 washings. The highest washing at P2O5was found at 40 kg ha-1 (45.2%) and the lowest washing at 120 kg ha-1 (32.2%). In potassium, the highest washing was found at 500 kgK2O ha-1 (66.8%) and the least washing was found at 100 kg K2O ha-1 (43.9%).

 • Adhami, E., Hosseini, S., Owliaie H. (2014). Forms of phosphorus of vermicompost produced from leaf compost and sheep dung enriched with rock phosphate. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 3, 68. doi:10.1007/s40093-014-0068-9
 • Aria, M.M., Lakzian, A., Haghnia, G.H., Berenji A.R., Besharati H., Fotovat A. (2010). Effect of Thiobacillus, sulfur, and vermicompost on the water-soluble phosphorus of hard rock phosphate. Bioresource Technology, 101(2), 551–554. doi:10.1016/j.biortech.2009.07.093
 • Ashley, M.K., Grant, M., Grabov, A. (2006). Plant responses to potassium deficiencies: a role for potassium transport proteins. Journal of Experimental Botany, 57(2), 425-436. doi:10.1093/jxb/erj034
 • Bellitürk, K., Görres, J.H. (2012). Balancing vermicomposting benefits with conservation of soil and ecosystems at risk of earhworm invasions. 8th International Soil Science Congress on “Land Degradataion and Challenges in Sustainable Soil Management”, İzmir.
 • Bilen, S., Sezen, Y. (1993). Toprak reaksiyonunun bitki besin elementleri elverişliliği üzerine etkisi 1. Azot, Fosfor ve Potasyum. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2), 156-166.
 • Ceylan, Ş., Kılınç, R., Karakaş, D. (2013). Bitlis yöresi topraklarının fosfor adsorpsiyon ve fiksasyon durumlarının nükleer yöntem ile belirlenmesi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1), 71-78.
 • Denli, N. (2015). Marul Yetiştiriciliği. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli-Mersin.
 • Edwards, C. A., Bohlen, P.J. (1996). Biology and Ecology of Earthworms (Third Edition). Published by Chapman and Hall, 2-6 Baundary Roww, London SE1 8HN, UK.
 • Güllap, M.K., Erkovan, H.İ., Daşcı, M., Koç, A., Alatürk, F. (2009). Fosforlu gübre ve fosfor çözücü bakteri (Bacillus megaterium var. phosphaticum) uygulamalarının çayırların verim ve botanik kompozisyonuna etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay.
 • Güzel, N., Gülüt, Y.K., Büyük, G. (2002). Toprak Verimliliği ve Gübreler. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Genel Yayınları No: 246, Ders Kitapları Yayın No: 80, Adana.
 • Jalali, M. (2011). Comparison of potassium release of organic residues in five calcareous soils of western Iran in laboratory incubation test. Arid Land Research and Management, 25, 101–115. doi:10.1080/15324982.2011.554957
 • Korkmaz, K., İbrikçi, H. (2010). Kireçli topraklarda fosfor dinamiğinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilim. Derg. (Anadolu J. Agric. Sci.), 25(1), 44-52.
 • Mtua, K.A., Gökmen, Yılmaz, F., Gezgin, S. (2015). Artan dozlarda TKİ-Hümas ve fosfor uygulamaların kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) bitkisinin gelişimine etkileri. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 2(2), 84-90.
 • Müftüoğlu, N.M., Türkmen C., Çıkılı Y. (2014). Toprak ve Bitkide Verimlilik Analizler (2. Basım). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Najafi-Ghiri, M. (2014). Effects of zeolite and vermicompost applications on potassium release from calcareous soils. Soil and Water Res., 9, 31-37. doi:10.17721/2012-SWR
 • Pramanik, P., Bhattacharya, S., Bhattacharyya, P., Banik, P. (2009). Phosphorous solubilization from rock phosphate in presence of vermicomposts in Aqualfs. Geoderma 152(1-2), 16-22. doi:10.1016/j.geoderma.2009.05.013
 • Rodriguez, F., Guerrero, C., Moral, R., Ayguade, H., Mataix‐Beneyto, J. (2005). Effects of composted and non‐composted solid phase of pig slurry on N, P, and K contents in two mediterranean soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 36(4-6), 635-47. doi:10.1081/CSS-200043305
 • Sezen, Y. (1989). Van Gölü Çevresi Toprak Örneklerinde Islatma ve Kurutma ile Potasyum Fiksasyonu. Atatürk Ü. Zir. Fak. Der. 20(1), 18-29.
 • Sönmez, S., Çıtak, S., Koçak, F., Yaşin, S. (2011). Vermikompost ve ahır gübresi uygulamalarının ıspanak (Spinacia oleracea var. L.) bitkisinin gelişimi ve toprak verimliliği üzerine etkileri. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 28 (1), 56-69.
 • Szczerba, M.W., Britto, D.T., Balkos, K.D., Kronzucker, H.J. (2008). Alleviation of rapid, futile ammonium cycling at the plasma membrane by potassium reveals K+-sensitive and-insensitive components of NH4+ transport. Journal of Experimental Botany, 59(2), 303-313. doi:10.1093/jxb/erm309
 • Şimşek-Erşahin, Y. (2007). Vermikompost ürünlerinin eldesi ve tarımsal üretimde kullanım alternatifleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2), 99-107.
 • Yağmur, B., Eşiyok, D. (2013). Solucan gübresi: vermikompost-III (Vermikompostun Kullanım Alanları) http://www.dunyagida.com.tr/haber/solucan-gubresi-vermikompost-iiivermikompostun-kullanim-alanlari/4341 (Erişim tarihi: 15.03.2019).
 • Yılmaz, E., Özen, N., Özen, M.Ö. (2016). Determination of changes in yield and quality of tomato seedlings (Solanum lycopersicon cv. Sedef F1) in different soilless growing media. Mediterranean Agricultural Sciences, 30(2), 163-168.
 • Yurdakul, İ., Usta, S. (2017). Toprak organik maddesi ile fosfor adsorbsiyonu arasındaki ilişkinin Langmuir modeli ile araştırılması. Toprak-Su Dergisi, 6(2), 59-70. doi:10.21657/topraksu.339839
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0156-9130
Author: Nuri Burak ASLANTEKİN
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6065-029X
Author: Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ ÇANAKKALE-TÜRKİYE
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 12, 2019
Acceptance Date : August 5, 2020
Publication Date : December 30, 2020

APA Aslantekin, N , Müftüoğlu, N . (2020). Vermikompost ile Birlikte Verilen Potasyum ve Fosforun Adsorbsiyonu Üzerine Bir Araştırma . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 670-679 . DOI: 10.35193/bseufbd.658500