Year 2020, Volume 7 , Issue 2, Pages 790 - 801 2020-12-30

Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Fidan Randıman ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Sapling Yield and Quality Characteristics of Grape Varieties Grafted on Different Rootstocks

Seda SUCU [1] , Adem YAĞCI [2]


Bağlarda filoksera zararlısının varlığından dolayı asma fidanı üretimi pratik ve ekonomik olarak aşı ile yapılmaktadır. Asma fidanı üretiminde farklı anaç-çeşit kombinasyonları fidan randıman ve kalitesini önemli derecede etkilemektedir. 2018 yılında yapılan bu çalışmada; Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Syrah ve Narince şaraplık üzüm çeşitleri; Kober 5BB, 110R, 1103P anaçları üzerine aşılanmış, tüplü asma fidanı olarak yetiştirilmiş ve kombinasyonlara göre fidan randıman ve kalitesi belirlenmiştir. Kombinasyonlara göre en yüksek fidan randımanı kendi kökü üzerine Narince (% 92.7) çeşidinden elde edilmiştir. Kalite parametrelerinden sürgün uzunluğu bakımından kendi kökü üzerinde Cabernet Sauvignon (46.2 cm), yaş-kuru sürgün ağırlığı bakımından Cabernet Sauvignon/1103P (17.1 g; 3.46 g), kök uzunluğu bakımından Merlot /110 R (18 cm), yaş-kuru kök ağırlığı bakımından Syrah/110 R (3.3 g; 0.21 g) kombinasyonları ön plana çıkmıştır.

Due to the presence of phylloxera in vineyards, the production of vine saplings is practically and economically made by grafted. Different rootstock-variety combinations in grapevine production significantly affect the yield and quality of sapling. In this study conducted in 2018, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Syrah, and Narince wine grape varieties were grafted on Kober 5BB, 110R, 1103P rootstocks grown as scuba vines and sapling yield and quality were determined according to combinations. According to the combinations, the highest sapling yield was obtained from Narince (92.7%) variety on its root. Cabernet Sauvignon own root (46.2 cm) in terms of shoot length, among the quality parameters, wet-dry shoot weight Cabernet Sauvignon/1103 P (17.1 g; 3.46 g), root length in terms of Merlot/110 R (18 cm), wet-dry root weight Syrah /110 R (3.3 g; 0.21 g) combinations came to the fore. 

 • Kunter, B., & Keskin, N. (2018). Üzümün Antioksidan ve Ayurvedik Önemi, Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi , Ankara, Türkiye, 12-15 Temmuz, pp.382-387.
 • Anlı, R. E. 2006. Bağlar Güzeli. İstanbul, Üzüm ve Üzüm Kültürü Yapı Kredi Yayınları, 238 sayfa.
 • Treutter, D. (2010). Managing phenol contents in crop plants by phytochemicalfarming and breeding-visions and constraints. Int. J. Mol. Sci. 11, 807–857.
 • Çelik, S. (2011). Bağcılık (Ampeloloji). Avcı Ofset, İstanbul, 428 s
 • Soar, C.J., Dry, P.R., &Loveys, B.R. (2006). Scion photosynthesis and leaf gas exchange in L. cv. Shiraz: mediation of rootstock effects via xylem sap ABA. Aust. J Grape Wine Res. 12, 82–96.
 • Koundouras, S., Hatzidimitriou, E., Karamolegkou, M., Dimopoulou, E., Kallithraka,S., Tsialtas, J.T., Zioziou, E., Nikolaou, N., &Kotseridis, Y. (2009). Irrigation and rootstock effects on the phenolic concentration and aroma potential of Vitis vinifera L. cv Cabernet Sauvignon grapes. J. Agric. Food Chem. 57, 7805–7813.
 • Jackson, D.I. & Lombard, P.B. (1993). Environmental and management practices affecting grape composition and wine quality: a review. American Journal of Enology and Viticulture , 44, 409-430.
 • Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S., Fidan, Y., Marasalı, B. & Söylemezoğlu, G. (1998). Genel Bağcılık, Ankara, SunfidanA.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi:1, 253 s.
 • Satisha, J., Ramteke, S.D., &Karibasappa, G.S. (2007). Physiological and biochemical characterisation of grape rootstocks. S. Afr. J. Enol. Vitic. 28, 163–168.
 • Ezzahouani, A., &Williams, L.E. (1995).The influence of rootstock on leaf waterpotential, yield, and berry composition of Ruby seedless grapevines. Am. J.Enol. Vitic. 46, 559–563.
 • Koundouras, S., Tsialtas, I.T., Zioziou, E., &Nikolaou, N. (2008). Rootstock effects on the adaptive strategies of grapevine (Vitis vinifera L. cv. Cabernet–Sauvignon) undercontrasting water status: leaf physiological and structural responses. Agric.Ecosyst. Environ,, 128, 86–96.
 • Jones, H. G. (2012). How do rootstocks control shoot water relations? New Phytologist, 194 (2), 301-303.
 • Tecchıo, M.A., Paıolı Pıres, E.J., Terra, M.M., Teıxeıra, L.A.J., &Leonel, S. (2013). Característicasfísicas eacúmulo de nutrientespeloscachos de ‘NiagaraRosada’ em vinhedosnaregião de Jundiaí. RevistaBrasileira de Fruticultura, 29, 621 625.
 • Souza, C.R., Mota, R.V., França, D.V.C., Pimentel, R.M.A., & Regina, M.A. (2015). Performance of Cabernet Sauvignon grafted onto different rootstocks during the autumn-winter season in Brazilian southeast. Scientia Agricola, 72, 138-146.
 • Martinez-Ballesta., M. C., Alcaraz-Lopez C., Muries B., Mota-Cadenas C., & Carvajal M. (2010). Physiologicalaspects of rootstockscioninteractions. Sci. Hortic. 127, 112–118.
 • Vršič, S., Pulko, B., &Kocsis, L. (2016). Effects of rootstockgenotypes on compatibility, biomass, andtheyield of Welschriesling Vol. 43, 2016 (2), 92–99.
 • Dardeniz, A. & Şahin, A.O. (2005). Aşılı asma fidanı üretiminde farklı çeşit ve anaç kombinasyonlarının vejetatif gelişme ve fidan randımanı üzerine etkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, Bahçe. 43 (2), 1–9.
 • Bahar, E., Korkutal, İ., &Kök, D. (2008). Hidroponik Kültür ve Fidanlık Koşullarında Yetiştirilen Aşılı Asma Fidanlarının Karbonhidrat Ve Azot İçerikleri İle Bağdaki Tutma Performansları Üzerine Araştırmalar Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1), 15-26.
 • Çakır, A., Karaca, N., Sıdfar, M., Baral, Ç. & Söylemezoğlu, G. (2013). Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Tutma Oranının Belirlenmesi YYÜ Tar Bil Derg (YYU)J AgrSci) 23(3), 229-235.
 • Şen, A. &Yağcı, A. (2016). Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Köklendirme Yerlerinin Fidan Randıman ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Meyve Bilimi 3(1), 22-28.
 • Sucu, S. & Yağcı, A. (2017). Bazı Asma Anaçları ve Bu Anaçlar Üzerine Aşılı Sultani Çekirdeksiz Çeşidinde Fidan Randımanı ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.,54 (1), 53-59.
 • Çelik, H. (2006). Üzüm Çeşit Kataloğu. Ankara. Sun Fidan AŞ Mesleki Kitaplar Serisi:3, 165 s.
 • Becker, H. (1971). Neure Ergebnisse aus Untersuchungen Über die Techonologie der Lagerung van Rebenvermehrunsut. Probleme der Rebenveredlung, Heft. 8, 29-48.
 • Gerhard, R., Cheng–Yung, C. & Schneider, F. (1971). Probleme Der Reben-Veredlung. Heft 8, 9-27.
 • Sievers, E. (1971). Neue Wege bei der Versongang der Rebenveredlung mit Edelreis material. Weinberg und Keller, 18,253-279.
 • Ağaoğlu, Y.S &Çelik, H. (1978). Bazı Amerikan Asma Anaçlarında Ethrel Uygulamaları ve Dikim Şekillerinin Köklenme Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt:27
 • Hamilton, R. (1997). Hot Water Treatment of Grapevine Propagating Material. The Australian Grapegrower Winemaker, 400,21-22.
 • Çelik, H. (1983). Sera Koşullarında Tüplü Asma Fidanı Üretimi, Türkiye II. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, Manisa s, 3-8. Türkiye 1.Fidancılık Sempozyumu Bildirileri s. 52.
 • Akman, İ. & Ilgın, C. (1987). Tüplü Fidan Üretiminde Başarıyı Etkileyen Faktörler, TÜBİTAK Türkiye 1.Fidancılık Sempozyumu Bildirileri, s. 52.
 • Aslan, K.A., Özcan, S., Kösetürkmen, S., Yağcı, A., Sakar, E., Bekişli, M.İ. &Kılıç, D. (2015). Gaziantep İli Asma Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit/Anaç Kombinasyonlarının Karşılaştırılması. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri DergisiA. 27 (1), 210-216.
 • Cangi, R., Doğan, A., Balta, M. & Yarılgaç, T. (1999). Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Farklı Parafin Uygulamalarının Aşı Kaynaşmasının Seyri ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri KongreKitabı, 983-988.
 • Cangi, R., Balta, F., &Doğan, A. (2000). Asılı Asma Fidanı Üretiminde Kullanılan Katlama Ortamlarının Fidan Randıman ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Anatomik ve Histolojik Olarak İncelenmesi Turk J Agric For 24, 393–398.
 • Yağcı, A., Alpaslan, K., &Özcan, S. (2016). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi33 (2), 125-134.
 • Günen, E. &Altındişli, A. (2017). Cabernet Sauvignon Üzüm Çeşidinin Bazı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Kombinasyonlarının Örtü Altı ve Açıkta Yetiştiricilik Koşullarında Tüplü Fidan Performanslarının Değerlendirilmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg, 54 (1), 91-99.
 • Yıldırım, M., Dardeniz, A., Gökbayrak, Z., Türkmen, C., Yıldırım, F., &Tunçel, R. (2011). Farklı üzüm çeşitlerindeki üniform kültürel uygulamaların aşılı asma fidanı randıman ve gelişimi üzerine etkileri. Çanakkale Tarımı Sempozyumu Kitapçığı (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 434–442.
 • Baydar, N.G., &Ece, M. (2005). Isparta Koşullarında Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit/Anaç Kombinasyonlarının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (3).
 • Balcı, M., &Yağcı, A. (2018). Asma Fidanı Üretiminde Ön Bekletme ve Alttan Isıtma Uygulamalarının Randıman ve Kalite Üzerine Etkileri Bahçe 47 (Özel Sayı 1: Türkiye 9. Bağcılık Ve Teknolojileri Sempozyumu), 393–400.
 • Fidan, Y., &A. Eriş. (1972). Bazı Önemli Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Bir Senelik Dalların Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Yıllığı Yıl:22, Fasikül:3-4, 1972.
 • Kısmalı, İ., & Karakır, N. (1990). Asma Fidanı Elde Edilmesinde Kalite ve Randıman Arttırma Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Doğa, Tarım ve Ormancılık Dergisi, 14, 107-115.
 • Çelik, S., Delice, A. & L. Arın. (1991). Fidanlık Koşullarında Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretimi. Doğa-Tr. J. of Agricultural and Foresty 16 , 507-518.
 • Soltekin, O., Savaş, Y., Özcan.T. E., &Kacar, E. (2017). Termoterapi Uygulamasının Tüplü Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Fidan Randıman ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4, (1), 30–39.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5187-5048
Author: Seda SUCU (Primary Author)
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3650-4679
Author: Adem YAĞCI
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 17, 2020
Acceptance Date : September 23, 2020
Publication Date : December 30, 2020

APA Sucu, S , Yağcı, A . (2020). Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Fidan Randıman ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 790-801 . DOI: 10.35193/bseufbd.690371