Year 2021, Volume 8 , Issue 1, Pages 322 - 335 2021-06-30

LEED Sertifikalı Ofis Binalarının Enerji ve Atmosfer Kriteri Açısından Değerlendirilmesi: Maslak Bölgesi Örneği
Evaluation of LEED Certified Office Buildings in Terms of Energy and Atmosphere Criteria: The Case of Maslak Region

İbrahim EROL [1] , Gözde ÇAKIR KIASIF [2]


Dünyadaki enerji tüketiminin %50’si ve fosil yakıt tüketiminin %40’ı yapı yaşam döngüsü süreçlerinde ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda bu süreçler, sera gazı etkisi oluşturan maddelerin salınımının %50’sini ve toplam hava kirliliğinin %24’ünü oluşturmaktadır. Bu anlamda, yapıların enerji ve atmosfer ile olan ilişkileri, tüm canlılar için hayati bir önem taşımaktadır. Dünyada birçok disiplin, çevresel sorunların azaltılması konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların bir neticesi olarak ortaya çıkan sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir mimarlık kavramı, yapı sektörünün çevresel etkilerinin tartışılmasına olanak sağlamıştır. Bu kapsamda, mimari ürünlerin sürdürülebilirlik düzeylerinin ölçülmesini hedefleyen çeşitli sertifikalandırma sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerden biri olan ve ülkemizde de yaygın olarak kullanılan LEED yeşil bina sertifikalandırma sistemi, puanlama sisteminde Enerji ve Atmosfer kriterine büyük bir pay ayırmıştır. Çalışmanın amacı Maslak’taki LEED sertifikalı ofis yapılarının Enerji ve Atmosfer kriteri bakımından sahip oldukları güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyarak durum analizi yapmak ve iyileştirici-geliştirici önerilerde bulunmaktır. Bu kapsamda Alsar Maslak No:1, Orjin Maslak, Maslak Link Plaza, Olive Plaza ve Uniq İstanbul projeleri ‘Enerji Performansının Optimize Edilmesi’, ‘Yerinde Yenilenebilir Enerji Kullanımı’, ‘Gelişmiş Yapılandırma’, ‘Gelişmiş Soğutma Yönetimi’, ‘Ölçüm ve Onaylama (Temel Bina-Kiracı Alt Ölçümü)’ ve ‘Yeşil Güç’ açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgularda Enerji ve Atmosfer kriteri açısından Orjin Maslak Binasının en yüksek puanı (18/37), Olive Plaza’nın ise en düşük puanı (8/37) aldığı görülmüştür. Diğer üç bina 37 üzerinden 16 puan alarak aynı performansı sergilemişlerdir. Tüm bina ortalamaları üzerinden ele alındığında ise ‘Gelişmiş Soğutma Yönetimi’ ve ‘Ölçüm ve Onaylama (Temel Bina - Kiracı Alt Ölçümü)’ kredilerinde %80 ile en başarılı olunduğu, daha sonra %60 ile ‘Gelişmiş Yapılandırma’ kredisinin yerine getirildiği görülmüştür. ‘Enerji Performansının Optimize Edilmesi (%34)’ ve ‘Yeşil Güç (%20)’ kredilerinde istenilen performansın elde edilemediği ‘Yerinde Yenilenebilir Enerji’ kriterinin ise hiç kullanılmadığı ortaya konmuştur.
50% of the energy consumption in the world and 40% of the fossil fuel consumption occur in the building life cycle processes. At the same time, these processes constitute 50% of the release of substances that create greenhouse gas effects and 24% of the total air pollution. In this sense, the relationship of structures with energy and atmosphere is of vital importance for all living things. Many disciplines around the world work on reducing environmental problems. The concept of sustainability and sustainable architecture, which emerged as a result of these studies, made it possible to discuss the environmental effects of the building sector. In this context, various certification systems aimed at measuring the sustainability levels of architectural products have been developed. One of these systems, the LEED green building certification system, which is widely used in our country, has allocated a large share to the Energy and Atmosphere criteria in the scoring system. The study aims to analyze the situation by revealing the strengths and weaknesses of the LEED-certified office buildings in Maslak in terms of Energy and Atmosphere criteria and to make suggestions for improvement. The study aims to analyze the situation by revealing the strengths and weaknesses of the LEED-certified office buildings in Maslak in terms of Energy and Atmosphere criteria and to make suggestions for improvements and improvements. In this context, Alsar Maslak No: 1, Orjin Maslak, Maslak Link Plaza, Olive Plaza, and Uniq Istanbul projects have been evaluated in terms of 'Optimize Energy Performance', 'On-Site Renewable Energy', ‘Enhanced Commissioning', 'Enhanced Refrigerant Mgmt', 'Measurement and Verification (Base Building- Tenant Submetering)' and 'Green Power'. In the findings obtained, it was seen that Orjin Maslak Building received the highest score (18/37) and Olive Plaza received the lowest score (8/37) in terms of Energy and Atmosphere criteria. The other three buildings scored 16 out of 37, performing the same. Considering all the building averages, it is seen that the ‘Enhanced Refrigerant Mgmt' and 'Measurement and Verification (Base Building- Tenant Submetering)' credits are the most successful with 80%, and then the ‘Enhanced Commissioning’ loan is fulfilled with 60%. It has been revealed that the desired performance could not be achieved in "Optimize Energy Performance (34%)" and "Green Power (20%)" and the 'On-Site Renewable Energy' criterion was never used.
 • Selçuk, G. (2010). LEED Sertifikası Almaya Yönelik Yeni Bina ve Kapsamlı Yenileme Projelerinde Sözleşmelerin Biçimlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • The U.S. Green Building Council, (2021). Projects, https://www.usgbc.org/projects, (15.01.2021).
 • Çimen, T. (2008). Teknolojik Gelişmelerin Sonucunda Değişen Üretim İlişkilerinin, Ofis Yapılarına Etkisi ve Ofis Mekanları. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Köse Doğan, R., (2008). Yönetici Bürolarında Mekan Örgütlenmesi. Doktora Tezi, s.11, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Pickard, Q., (2002). The Architects’ Handbook, Blackwell Science Ltd., A Blackwell Publishing Company, UK, USA, Australia Germany.
 • Kohn E.,(1990). The Tall Building. Tall Buildings: 2000 and beyond, Fourth World Congress, Hong Kong Convention and Ezhibition Center, Council on Tall buildings and Urban Habitat, editor Lynn S. Beedle, Lehigh university, Bethlehem, Pennsylvania, USA.
 • Kayan, N., (2009). Çok Katlı Ofis Yapıları ve Açık Ofis Planlama Yaklaşımları/Harmancı Giz Plaza, Sabancı Center, Kanyon Ve Nida Kule Örneklerinde Açık Ofis Planlama Yaklaşımlarının İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, s.46, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Eryıldız, D., (2003). Sürdürülebilirlik ve Mimarlık Dosyasında Ekolojik Mimarlık. Arredamento Mimarlık Dergisi, Sayı: 154, s: 71.
 • Özcan, U. (2013). Konutlarda Sürdürülebilir Mimarlık Açısından İklimsel Konfor Kriterlerinin Değerlendirilmesi İçin Bir Model Önerisi, Doktora Tezi, Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çakır Kıasıf, G., (2020). Su Yönetimi ve Yapı Endüstrisindeki Su Etkin Otel Karşılaştırmaları: İstanbul’daki LEED Sertifikalı Sürdürülebilir Otel Karşılaştırmaları, Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, Sayı:19, 97-133.
 • Sev, A., (2009). Sürdürülebilir Mimarlık. 1.Baskı, İstanbul, Türkiye: YEM, ss.38-43.
 • Şişecam Düzcam, Yeşil Bina,Yeşil Dünya-Yeşil Binalarda Cam Çözümleri, Retrieved From: https://www.sisecamduzcam.com/tr/Documents/Ye%C5%9Fil%20Binalarda%20Cam%20%C3%87%C3%B6z%C3%BCmleri.pdf
 • Erdede, S. B. ve Bektaş, S., (2014). Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Taşınmaz Geliştirme ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1: 1-12.
 • Gürgün, A.P., (2017). Türkiye’deki LEED NC 2009 Sertifikalı Binaların Enerji ve Atmosfer Kredilerinin Değerlendirilmesi, Politeknik Dergisi, 20 (2) : 383-392.
 • Saka, İ., (2011). Sürdürülebilirlik Açısından İstanbul’da Bir Ofis Binasının LEED Sertifikalandırma Sistemi Kapsamında Değerlendirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çakır Kıasıf, G. (2019). Sürdürülebilir Yükseköğretim Yapıları_İstanbul’daki Sürdürülebilir Yükseköğretim Yapılarının LEED Kriterleri Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi, Yapı Dergisi, Sayı:448, s.30-39.
 • Akıner, İ. ve Akıner, M. E. (2020). Leed Sertifikasyon Sistemi Bağlamında Sürdürülebilir Kentleşme Projesi: Atatürk Orman Çiftliği Örneği. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (19), 850-857.
 • Alper’s World Youtube Kanalı, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü Drone Çekim, Retrieved From: https://www.youtube.com/watch?v=ASxFsWi84bU&t=94s
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3092-7128
Author: İbrahim EROL (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7734-4990
Author: Gözde ÇAKIR KIASIF
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 27, 2021
Acceptance Date : April 26, 2021
Publication Date : June 30, 2021

APA Erol, İ , Çakır Kıasıf, G . (2021). LEED Sertifikalı Ofis Binalarının Enerji ve Atmosfer Kriteri Açısından Değerlendirilmesi: Maslak Bölgesi Örneği . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 322-335 . DOI: 10.35193/bseufbd.887581