Year 2020, Volume 5 , Issue 1, Pages 163 - 177 2020-06-30

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi Verileri Kullanılarak Ülkelerin Sınıflandırılmasının Diskriminant Analizi İle Karşılaştırılması
Comparison Of Classification Of Countries Using The United Nations Human Development Index Data

Koray ÇİFTÇİ [1] , Mehmet GÜNGÖR [2] , Necati ÇİFTÇİ [3]


Çok değişkenli istatistik yöntemlerinden verileri belli özelliklerine göre sınıflamak için kullanılan yöntemlerden biri de diskriminant analizidir. Bu çalışmada 2018 birleşmiş milletler kalkınma programının insani gelişme endeksi raporundaki veriler kullanılarak rastgele seçilen 55 ülkenin verilerine SPSS 22 paket programı ile diskriminant analizi uygulanmış ve ayırma fonksiyonları tahmin edilmiştir. Analize alınmayan Paraguay ülkesinin ayırma fonksiyonları kullanılarak doğru sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı test edilmiştir. Analiz sonrasında diskriminant analizi ile %80 sınıflandırma başarısı elde edilmiştir.

Discriminant analysis is one of the multivariate statistical methods that is used to classify the data according to its specific characteristics. In the study, discriminant analysis is applied with the SPSS 22 package program by employing the data of randomly selected 55 countries in the human development index report prepared by the United Nations development program in 2018 and also the discriminant functions are estimated. Paraguay, which is not included in the analysis, is tested to see whether it is classified correctly in discriminant functions or not. Discriminant analysis provide an support thet 80% classification success is achieved.

 • Akgül, A. Ç., (2003) İstatistiksel Analiz Teknikleri, SPSS'te İşletme Yönetimi Uygulamaları, Emek Ofset, Ankara.
 • Alpar, R., (2003) Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Cooley, W. W. (1978) Multivariate Data Analysis, John Wiley & Sons, Inc., London.
 • Çakmak, Z. (1992) Çoklu Ayırma ve Sınıflandırma Analizinin Eğitimde Öğrencilerin Meslek Seçimine Uygulanması, Anadolu Üniversitesi Yayınları,Eskişehir.
 • Doğan, H. G., Z., Gürler (2013) "Türkiye'nin İnsani Gelişme Endeksinin Analitik Olarak Değerlendirilmesi" , Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2013/3(2), ss. 69-76.
 • Duyar, İ. T. (1998) "Antropometrik Boyutlarda Gözlenen Cinsiyet Farklılıklarının Diskriminant Analizi Kullanılarak İncelenmesi", Morfoloji Dergisi, 1998/6(1), ss.10-14.
 • Everitt, B. D. (1992) Applied Multivariate Data Analysis, Oxford Universty Press, New York.
 • Fisher, R. A. (1976) "Discriminant Analysis, Data Analysis Strategies and Designs for Substance Abuse Research", 1976/1, ss. 201-220.
 • Geoffry, J. M. (2004) Discriminant Analysis And Statistical Pattern Recognition, John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Günsoy, G. (2005) "İnsani Gelişme Kavramı ve Sağlıklı Yaşam Hakkı", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2005/1,(2), ss. 35-52.
 • Gürses, D. (2019) "İnsani Gelişme" ve Türkiye", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Haziran 2019/12(21), ss. 339-350.
 • Hair, J. F. (2014) Multivariate Data Analysis. Harlow: Pearson.
 • Huberty, C. O. (2006) Applied MANOVA and Discriminant Analysis, Wiley Interscience, Harlow.
 • İnsani Gelişme Vakfı, <http://ingev.org/hakkimizda/insani-gelisme-nedir>, (24.03.2019).
 • Kalaycı, Ş., vd. (2010) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (5. Baskı), Öz Baran Ofset, Ankara.
 • Klecka, W. R. (1980) Discriminant Analysis, Sage Publication, London.
 • Kurtuluş, K. (1976) Pazarlama Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi İşlatme Fakültesi Yayını No: 54, Sermet Matbaası, İstanbul.
 • Oruç, M., (1982) İstatistik Yöntemler, (1. Baskı), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Özdamar, K. (2002) Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi-2, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Sharma, S. (1996) Applied Multivariate Techniques, John Willey & Sons, USA.
 • Tacq, J. (1997) Multivariate Analysis Techniques, Sage Pub., London.
 • Tatlıdil, H. (1992) Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Akademi Matbaası, Ankara.
 • Tatsuoka, M. (1971) Multivariate Analysis: Techniques for Educational and Psychological Research, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • UNDP, Human Development Indicators, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_ development_statistical_update.pdf>, (25.03.2019).
 • Ünsal, A. (2000) Diskriminant Analizi ve Uygulaması Üzerine Bir Örnek, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 2000/1, ss. 19-36.
 • Ünver, Ö. G. (1999) Uygulamalı İstatistik Yöntemler, (3. Baskı), Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Yakut, E., B., Elmas, "İşletmelerin Finansal Başarısızlığının Veri Madenciliği Ve Diskriminant Analizi Modelleri İle Tahmin Edilmesi", Afyon Kocatepe Üni. İİBF Dergisi, 2013/15(1), ss. 261-280.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Koray ÇİFTÇİ
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet GÜNGÖR
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Necati ÇİFTÇİ (Primary Author)
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 12, 2020
Acceptance Date : May 18, 2020
Publication Date : June 30, 2020

APA Çi̇ftçi̇, K , Güngör, M , Çi̇ftçi̇, N . (2020). Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi Verileri Kullanılarak Ülkelerin Sınıflandırılmasının Diskriminant Analizi İle Karşılaştırılması . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 163-177 . DOI: 10.33905/bseusbed.736439