Year 2020, Volume 5 , Issue 2, Pages 288 - 308 2020-12-30

Organizasyonel Kültür ve Globe Kültür Unsurları Arasındaki Etkileşimin Bulanık DEMATEL ile İncelenmesi
Investigating Interaction Between Organizational Culture and Globe Culture Dimensions via Fuzzy DEMATEL

Gulsen AKMAN [1] , Atakan ALKAN [2] , Kamile CANBAY [3]


Kültür ve organizasyon kültürü, karmaşık bir yapıdır. Kültürün çok çeşitli tanımları da vardır. Bir topluluğun kültür yapısını ortaya koyan kültür boyutları üzerinde bugüne dek yapılan en kapsamlı çalışma GLOBE Projesi’dir. GLOBE araştırmacıları, toplumsal ve organizasyonel kültür arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinden giderek kültürü birbirinden bağımsız dokuz boyutta tanımlar. Bu makalede, GLOBE kültür boyutları arasındaki etkileşim bulanık DEMATEL metodu ile araştırılmış ve incelenmiştir. Bu makalede, kültür-örgüt kültürü-kültürün ölçülmesi ve GLOBE Projesi’ne dair teori araştırmasının ardından bulanık DEMATEL metodu ve uygulama adımlarının neler olduğu ortaya konduktan sonra ortaya atılan hipotezin test edilmesi ile sonuca ulaşılmıştır. Bulanık DEMATEL sonuçlarına göre; etkileyen kültür unsurları olarak sırasıyla Kurumsal Kollektivizm, İnsancıl Yönelim, Performans Yönelimi, , Gelecek Yönelimi, Cinsiyet Eşitçiliği belirlenirken; etkilenen kültür unsurları olarak ise Performans Yönelimi ve Belirsizliğin Önlenmesi, Grup İçi Kolektivizm, Kendine Güven/ Girişimcilik ve Güç Mesafesi belirlenmiştir.

Culture and organizational culture is a complex issue. There are many definitions of culture, too. The most comprehensive research project about culture is GLOBE Project so far. The GLOBE researchers identifies nine “cultural dimensions” by using the similarities and differences among various societal and organizational cultures as independent variables. In this article are researched and studied interaction of GLOBE cultural dimensions through fuzzy DEMATEL methodology. The article, tests a suggested hypothesis by using fuzzy DEMATEL after theory research on culture, organizational culture, measurement of culture and GLOBE Project and explanation of fuzzy DEMATEL methodology and its implementation. According to the results of fuzzy DEMATEL, while Institutional Collectivism, Humanistic Orientation, Performance Orientation, Future Orientation, Gender Equality are determined as the influencing cultural factors, respectively, Performance Orientation and Avoiding Uncertainty, Intra-Group Collectivism, Self-Confidence / Entrepreneurship and Power Distance were determined as the affected cultural elements. 

 • Aksakal, E., & Dağdeviren, M. (2010). ANP ve DEMATEL yöntemleri ile personel seçimi problemine bütünleşik bir yaklaşım. Gazi Uni. Journal of Eng. and Arc., 25 (4), 905-910.
 • Bertsch, A., & Warner-Søderholm, G. (2013). Exploring Societal Cultural Values and Human Rights and Development. SAGE Open, July-September, 1–12, DOI: 10.1177/2158244013502988
 • Chang, B., Chang, C-W., & Wu, C-H. (2011). Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria. Expert Systems with Applications, 38 (3), 1850-1858.
 • Cüceloğlu, D. (2016) Yeniden Insan Insane (49.basım). İstanbul: Remzi Kitabevi, İstanbul, s.344, 49.basım
 • Dorfman, P., Javidan, M., Hanges, P., Dastmalchian, A., & House, R. (2012) GLOBE: A twenty year journey into the intriguing world of culture and leadership. Journal of World Business, 47, 504–518
 • Erdoğan, İ. (2007). İşletmelerde Davranış (7.basım). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Hofstede, G. H. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Hofstede, G.H. (2017). Hofstede Insights: Country comparisions. Erişim adresi https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/turkey/
 • House, R. J., Hanges, P. J. Javidan, M. Dorfman, P., & Gupta, V. (2004). Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies. Sage Publications: .Thousand Oaks, CA.
 • House, R. J., Hanges, P. J., Ruiz-Quintanilla, S.A., Dorfman, P.W. , Javidan, M., Dickson M., & About 170 GLOBE Country Co-Investigators. (1999). Cultural Influences On Leadership And Organizations: Project Globe. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/43490722/Cultural_influences_on_leadership_and_organizations_Project_GLOBE
 • Grove, C.N. (2017). Introduction to the GLOBE Research Project on Leadership Worldwide, GROVEWELL LLC. Article on http://www.grovewell.com/wp-content/uploads/pub-GLOBE-intro.pdf, Erişim Tarihi : 02.11. 2017
 • Kabasakal, H., Dastmalchian, A., Karacay, G., & Bayraktar, S. (2012). Leadership and culture in the MENA region: An analysis of the GLOBE Project. Journal of World Business, 47, 519–529
 • Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği (11. Baskı) , İstanbul: Arıkan Basım Yayın
 • Köse, S., Tetik, S., & Ercan, C. (2001). Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler, Yönetim ve Ekonomi , 7 (1), 219-242.
 • Organ, A. (2013). Bulanık Dematel Yöntemiyle Makine Seçimini Etkileyen Kriterlerin Değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (1), 157-172.
 • Stankov, L. (2015). Four GLOBE dimensions of perceived social norms in 33 countries. Learning and Individual Differences, 41, 30–42
 • Sucubaşı, B. (2008). Kurum Kültürü Performans Yönetim Sistemi İlişkisi ve Bir Alan Araştırması. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Waldman, D.A., de Luque, M.S., Washburn, N., House, R.J., Adetoun, B., Barrasa, A., Bobina, M., Bodur, M., et al. (2006). Cultural and leadership predictors of corporate social responsibility values of top management: a GLOBE study of 15 countries. Journal of International Business Studies. 37 (6), 823–837
 • Warner-Søderholm, G. (2010). Understanding perceptions of cultural and intracultural societal practices and values of Norwegian managers (DBA thesis). UK: Reading University,
 • Wu, W. W., & Lee, Y. T. (2007). Developing global manager’s competencies using the fuzzy DEMATEL method. Expert System with Applications, 32, 499–521
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5696-2423
Author: Gulsen AKMAN (Primary Author)
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3899-2829
Author: Atakan ALKAN
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4306-4958
Author: Kamile CANBAY
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 13, 2020
Acceptance Date : October 13, 2020
Publication Date : December 30, 2020

APA Akman, G , Alkan, A , Canbay, K . (2020). Organizasyonel Kültür ve Globe Kültür Unsurları Arasındaki Etkileşimin Bulanık DEMATEL ile İncelenmesi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 288-308 . DOI: 10.33905/bseusbed.779860