Year 2020, Volume 5 , Issue 2, Pages 342 - 353 2020-12-30

Reflections of artificial intelligence accounting field: literatüre review
Yapay Zekâ Teknolojisinin Muhasebe Alanına Yansımaları: Literatür İncelemesi

Mahmut YARDIMCIOĞLU [1] , Başak ŞITAK [2]


The rapid technological changes that continue with the fourth industrial revolution cause radical changes in human life. These changes draw attention to the concept of artificial intelligence, which has been frequently pronounced recently. This current concept is closely related to all sector and employees in the sector. As a result of the research, artificial intelligence can now take place in every field where human beings exist. Like all sectors, the field of accounting also gets its share from the effects of artificial intelligence. Turkey is not yet at the desired place on the artificial intelligence but it was determined that research on artificial intelligence have been accelerating. In this context, the future of the accounting profession was discussed by drawing attention to the reflections of artificial intelligence, which can be a digital panacea in global problems such as pandemics, on the accounting field. The research results are expected to shed light on the literature.
Endüstri 4.0 ile birlikte süre gelen teknolojik değişimler insan yaşamında değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Değişiklikler arasında en çok dikkat çeken kavram yapay zekâ olmuştur. Gündemde daima güncelliğini koruyan bu kavram tüm sektör ve sektörde çalışanları yakından ilgilendirmektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre yapay zekâ insanın olduğu her alanda artık yer alabilmektedir. Tüm bunlara paralel olarak muhasebe alanı da yapay zekânın etkilerinden payını almaktadır. Türkiye yapay zekâ konusunda henüz istenilen konumda değildir ancak yapay zekâ konusundaki çalışmaların ivme kazandığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda çalışmada, özellikle pandemi gibi küresel sorunlarda dijital pansuman olabilecek yapay zekânın muhasebe alanına yansımalarına dikkat çekilerek, muhasebe mesleğinin geleceği tartışılmıştır. Araştırma sonuçlarının literatüre ışık tutması beklenmektedir.
 • Batal, M. S. (2016). Yapay Zeka Uygulamaları ve Yapay Zekanın Geleceği. (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Sunhıll Üniversitesi.
 • Chief Financial Officer (CFO). Bilişsel Denetimin Oluşturulması. [Erişim: 01.12.2020, http://ww2.cfo.com/auditing/2017/07/creating-cognitiveaudit/]
 • Deloitte. 16 Artificial Intelligence Projects from Deloitte Practical Cases of Applied AI. [Erişim:01.12.2020,https://www.2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/innovatie/deloitte-nl-innovatie-artificiak-intelligence-16-practicalcases.pdf]
 • EY. EY Scaling the Use of Drones in the Audit Process. [Erişim: 01.12.2020, https://www.ey.com/gl/en/newsroom/news-releases/news-ey-scaling-theuse-of-drones-in-the-audit-process]
 • Gacar, A. (2019). Yapay Zekâ ve Yapay Zekânın Muhasebe Mesleğine Olan Etkileri: Türkiye’ye Yönelik Fırsat ve Tehditler. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 8(Eurefe’19), 389-394.
 • Gülten, S. (2019). Yapay Zeka Muhasebe Alanında Kullanılabilir Mi? [Erişim: 13.10.2020, https://muhasebebilenler.com/yapay-zeka-muhasebe-alaninda-kullanilabilir-mi/]
 • Huang, Z. (2018). Discussion on the Development of Artificial Intelligence in Taxation. American Journal of Industrial and Business Management, 8, 1817-1824.
 • İskenderoğlu, N. (2020). Yapay Zeka Teknolojilerinin Muhasebeye Entegrasyonu. [Erişim: 13.10.2020, https://finansmuhendisi.net/yapay-zeka-ve-muhasebe/]
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ). (2017). İnsanlaşan Makinalar ve Yapay Zeka. İTÜ Vakfı Yayınları. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ). Yapay Zeka. [Erişim: 01.12.2020, https://web.itu.edu.tr/~sonmez/lisans/ai/yapay_zeka_icerik1_1.6.pdf]
 • Karabıyık, A. (2019). Yapay Zeka ve Muhasebeciler. [Erişim: 07.12.2020, https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-karabiyik/yapay-zeka-ve-muhasebeciler-41357663]
 • KPMG. KPMG Clara a Smart Audit Platform. [Erişim: 01.12.2020, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/05/kpmg-clara-a-smart-auditplatform.pdf]
 • Manpower Group. The Skills Revolution. [Erişim: 01.12.2020, https://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/5943478f69d4451283d836bfa6308f1b/MG_Skills_Revolution_lores.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5943478f-69d4-451283d836bfa6308f1b]
 • Mijwil, M. (2016). Yapay Zeka Nedir? [Erişim: 01.12.2020, https://www.researchgate.net/publication/323292529_Yapay_Zeka_Nedir]
 • Nalbantoğlu, R. (2017). Finansal Raporlama, Denetim ve Vergi Düzenlemelerinde Yeniden Yapılanma İle Mesleki ve Teknolojik Gelişmeler. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği VII. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi, 1-7.
 • Pirim, H. (2006). Yapay Zeka. Journal of Yaşar University. 1(1), 81-93. PWC. (2019). Audit Explorer. [Erişim: 01.12.2020, https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/assets/pdf/audit-explorer-at-a-glance-on-screen.pdf]
 • Sarıçiçek, R. (2019). Muhasebe Alanındaki Dönüşüm ve Yapay Zeka. 2.Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 1092-1099.
 • Serçemeli, M. (2018). Muhasebe ve Denetim Mesleklerinin Dijital Dönüşümünde Yapay Zekâ. Turkish Studies, 13(30), 369-386.
 • Taş, O. & Mert, H. (2019). An Application Of Artificial Intelligence On Auditing. 5th Global Business Research Congress. 9, 65-68.
 • The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). An Introduction To Professional Insights. [Erişim: 08.10.2020, https://www.accaglobal.com/gb/en/professionalinsights/intro-pi.html]
 • McKinsey Global Institute. (2017). Artificial Inteliıgence The Next Digital Frontier?. [Erişim: 07.12.2020,https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/advanced%20electronics/our%20insights/how%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/mgi-artificial-intelligence-discussion-paper.ashx]
 • TMH. Yapay Zeka: Ömer Civalek'le Söyleşi. [Erişim: 07.12.2020, https://docplayer.biz.tr/3313984-Yapay-zeka-tmh-omer-civalek-le-soylesi.html]
 • Turan, D. (2020). Yapay Zekâ ve Vergi Uygulamalarına Etkisi. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 55-70.
 • Tuzcu, A. (2018). Muhasebede Yapay Zeka – İşimiz Tehlikede Mi? [Erişim: 13.10.2020, http://www.muhasebep.com/muhasebede-yapay-zeka/]
 • Türk Dil Kurumu (TDK). Yapay Zekâ. [Erişim: 08.10.2020, https://sozluk.gov.tr/]
 • Üçoğlu, D. (2020). Yapay Zeka Teknolojisinin Muhasebe Mesleğine ve Eğitimine Etkileri. 6th Global Business Research Congress, 11(1), 16-21.
 • Wasny, G. (2019). How Artificial İntelligence Will Change The Way Accountants Work. [Erişim: 13.10.2020, https://www.accountingtoday.com/author/garrett-wasny-ma-cmccitp-fibp-at374.]
 • Yiğit, P. (2011). Yapay Sinir Ağları ve Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı. İstanbul.
 • Yücel, G. & Adiloğlu, B. (2019). Dijitalleşme - Yapay Zekâ ve Muhasebe Beklentiler. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 17, 47-60.
 • Zhou, L. (2019). Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence in the Application of Taxation System. Advances in Economics. Business and Management Research, 109, 201-206.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1335-8357
Author: Mahmut YARDIMCIOĞLU
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7689-036X
Author: Başak ŞITAK (Primary Author)
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 13, 2020
Acceptance Date : December 8, 2020
Publication Date : December 30, 2020

APA Yardımcıoğlu, M , Şıtak, B . (2020). Yapay Zekâ Teknolojisinin Muhasebe Alanına Yansımaları: Literatür İncelemesi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 342-353 . DOI: 10.33905/bseusbed.809795