Year 2021, Volume 6 , Issue 1, Pages 26 - 40 2021-06-30

SICHMA Example and Animal Slaughter Practices in Religions and Cultures
Dinlerde, Kültürlerde Hayvan Kesim Usulleri ve Avustralya’da SICHMA Örneği

Mustafa BAŞ [1]


Religions lay down certain rules for their followers on a variety of subjects, as well as food and beverages. In Islamic literature, rules that regulate food consumption and foods that can be consumed are defined as "halal". Specifically, Judaism and Islam require conformance to halal regulations in order for meat products to be consumed. The rules set out in these two beliefs do not always coincide with other religions’ animal slaughter rituals. Therefore, the slaughtering rules that believers of Judaism or Islam must abide by stir up a great deal of hardships in countries where they constitute a minority. Although Islam has deemed it acceptable to consume the meat of animals slaughtered by the Jewish or Christians, who are acknowledged as ‘People of the Book’, many problems arise within the abattoirs of Christian countries. Furthermore, these problems also cause disturbances in meat export chains between countries. This situation canalizes governments and companies to impose a set of precautions. Australia, which exports meat to Islamic countries, has subjected the state of being “halal” to a certification system, thus identifying the institutions that can administer certifications for exportation. The Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia (SICHMA), which has a majority of Turkish founders and is based in New South Wales, becomes prominent among these institutions by both its wide and established network and its thoroughness.
Dinler mensupları için hemen her konuda kurallar koyduğu gibi yiyecek ve içeceklerle ilgili de kurallar koymaktadır. Yiyecek kurallarını belirleyen ve yenilmesinde bir problem olmayan çeşidi İslami literatürde helal olarak adlandırılmaktadır. Et mamullerinin yenilebilmesi için özellikle Yahudilikte kaşer, İslam’da helal kurallarına uygunluğu aranılmaktadır. Ancak her dini inanışlarda farklılaşan hayvan kesimleri ile ilgili uygulamalar bu iki dinin kuralları ile örtüşmemektedir. Bu sebeple et kesimi ile ilgili uygulamalar bu iki din mensuplarının azınlık olarak yaşadıkları ülkelerde ciddi sıkıntılarla karşılaşmalarına sebebiyet vermektedir. Her ne kadar İslam Ehli Kitap olarak kabul ettiği Yahudi ve Hıristiyanların kestiklerinin yenilebileceğine hükmetse de, Hıristiyan ülkelerdeki kesimhanelerdeki uygulamalar İslam kurallarına göre birçok sorunu içermektedir. Ülkeler arasında artarak gelişen et ihracatı da bu problemlerden oldukça etkilenmektedir. Bu durum da ülkeler ve üretici firmaları tedbirler almaya yönlendirmektedir. Müslümanların yaşadığı hemen her ülkede alınan bu tedbirler çerçevesinde İslam Ülkelerine et ihracatı yapan Avustralya da önemli adımlar atmıştır. Kesimhanelerdeki helal uygulamasını bir sertifikasyon sistemine bağlayarak ihracatta sertifika verebilecek kuruluşları belirlemiştir. Bu kuruluşlar arasında gerek kurduğu geniş ağı, gerek işini titizlikle yapması ile öne çıkan kuruluşlardan biri de NSW’de kurucularının çoğunluğunu Türk kuruluşlarının oluşturduğu Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia (SICHMA)dır.
 • 13.06.2006 tarihli Sidney Din Hizmetleri Ataşeliği Bilgi Notu
 • Ebu Davut, Süleyman b .el-Eş‘as es- Sicistanî (1988), Sünen. 4 Cilt. Kahire: Darü’l-Hadis
 • El-Kasani, Alaüddin Ebubekir b. Mes’ud, Kitab-u Bedaii’s-Sanai’ fi Tertibi’ş-Şerai’ 7 Cilt. Beyrut: Darü’l-Kitabı’l-Arabiyyi, 1982
 • El-Mavsıli, Mahmut b. Mevdud, El-İhtiyar li Ta’lili Muhtar, 5 cilt, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1987
 • Erdem, M. (1998), “İlahi Dinlerin Kutsal Kitaplarında Helal ve Haram Anlayışı Üzerine Bir Araştırma”, A.Ü.İ.F.D, XXXVII, Ankara, 151-173 .
 • Gürhan, N. (2017), Yemek ve Din: Yemeğin Dini Simgesel Anlamları Üzerine Bir İnceleme “İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi” [itobiad/2147-1185] 6 (2), 1224-1223
 • HEYET (1996), Yahudilikte Kavram ve Değerler, İstanbul: Gözlem Yayınevi
 • İbn Hümam, Kemaleddin Muhammed b. Abdulvahit Es-Sivasi, Tekmilet’ü Şerhu Fethu’l- Kadir 2. Baskı, 10 Cilt. Bas. Yeri Yok: Darü’l-Fikr, 1977
 • İbn Mace, Muhammed b. Yezid el-Kazvini (Trsz), Sünen. Thk. Muhammed Fuad Abdulbaki. 2 Cilt. Kahire: Darü’l-Hadis
 • Kitab-ı Mukaddes (1981), İstanbul, Kitab-ı Mukaddes Yay.
 • Kur’an-ı Kerim Meali (2011), Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Saad, A. (Trsz), Muslim Australians: Theır Belıefs, Practıces And Instıtutıons, Department Of Immıgratıon And Multıcultural And Indıgenous Affaırs And Australıan Multıcultural Foundatıon in Association With The Unıversıty Of Melbourne, Melbourne
 • Stamatopoulos, K. (Trsz.), “Kapadokya-Sinasos’da Günlük Hayat”, Kapadokyadaki Sinasos, Basılmamış Ter.
 • Ertuğrul Malçok T.y. Supreme Islamıc Councıl Of Halal Meat In Australıa Inc. Halal Guidelines
 • Tayar, M. – Doğan, M. (2019), Helal Kesim, Journal of Halal Life Style, 1 (2)
 • Application Quidelines, Erişim 21.01.2021, http://www.SICHMA.com.au/application-guidelines.html AQIS Export Meat Program, Erişim, 30.01.2021, https://web.archive.org/web/20080915210510/http://www.daffa.gov.au/aqis/export/meat,
 • Australian Livestock Processing İndustry, Erişim. 25.12.2020 https://www.yumpu.com/en/document/read/7344989/animal-welfare-standards-australian-meat-industry-council
 • Client Obligations, Erişim 21.01.2021, http://www.SICHMA.com.au/client-obligations.html Consolıdated Versıon Of The Treaty On The Functıonıng Of The European Unıon, Erişim 10.08.2020 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
 • Councıl Regulatıon (Ec), Erişim 10.08.2020 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1099&from=EN
 • David Grumett, Rachel Muers, Theology on the Menu: Asceticism, Meat and Christian Diet, Erişim 10.08.2020 https://books.google.com.tr/booksid=JXaMAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_atb#v=onepage&q=armenian&f=false
 • Davies Collison Cave, Federal Court awards additional damages for flagrant infringement of halal certification trade mark, Erişim 25.12.2020 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7f9aaeec-ea99-4b00-84ff-dde25634ea12
 • Halal Certıfıcatıon, Erişim 25.12.2020 https://web.archive.org/web/20150124224437/http://www.afgc.org.au/about-afgc/our-policies/halal-certification/#
 • Halal Certification in Australia, Erişim 02.01.20021 https://en.wikipedia.org/wiki/Halal_certification_in_Australia
 • Helal Akredite Kuruluş Arama, Erişim 30.01.2021, https://www.hak.gov.tr/helal-akreditasyon/helal-akredite-kurulus-arama
 • List of recognised Islamic bodies for halal certification of red meat, Erişim 21.01.2021, https://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/meat/elmer-3/list-islamic-halal-certification https://www.britannica.com/topic/dietary-law/ Erişim. 10.08.2020
 • Jean Murphy, Halal certification in Australia: a quick guide, Erişim 17.01.2021 https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/HalalCert
 • Kounteya Sinha, Amit Bhattacharya and Anuradha Varma, Science of meat Erişim 10.08.2020 https://timesofindia.indiatimes.com/Science-of-eat/articleshow/11672654.cms
 • Meat Notice 2009/08, Erişim 30.01.2021 https://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/meat/elmer-3/notices/2009/mn09-08#4-definitions
 • Our Team, Erişim 21.01.2021, http://www.SICHMA.com.au/our-team.html
 • Red Meat Abottoirs, Erişim 25.12.2020 https://www.foodauthority.nsw.gov.au/industry/meat/red-meat-abattoirs
 • Rehat Maryada, Section 6 (syf. 21) --- Sih alimlerin 20. yüzyılın başlarında derlenmiş ve halen geçerli olan kuralları. Erişim 10.08.2020 http://www.gurunanakdarbar.net/sikhrehatmaryada.pdf
 • Ritual slaughter and (in)equality, Erişim 10.08.2020 https://edepot.wur.nl/340722
 • SICHMA’s Obligation, Erişim 21.01.2021 http://www.SICHMA.com.au/SICHMAs-obligation.html Erişim
 • Slaughterhouse Laws Erişim 25.12.2020 https://www.stacklaw.com.au/news/criminal-law/slaughterhouse-laws/
 • Why SICHMA, Erişim 21.01.2021 http://www.SICHMA.com.au/why-SICHMA.html http://www.gimdes.org/kurumsal Erişim: 07.06.2021
 • Zeiad Amjad Aghwan-Joe Mac Regenstein, Slaughter practices of different faiths in different countries Erişim. 10.08.2020 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6582925/pdf/jast-61-3-111.pdf
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9696-4100
Author: Mustafa BAŞ (Primary Author)
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 12, 2021
Acceptance Date : June 10, 2021
Publication Date : June 30, 2021

APA Baş, M . (2021). Dinlerde, Kültürlerde Hayvan Kesim Usulleri ve Avustralya’da SICHMA Örneği . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 26-40 . DOI: 10.33905/bseusbed.878981