Year 2021, Volume 6 , Issue 1, Pages 41 - 55 2021-06-30

A Brief Overview on Evil and the Problem of Evil
Kötülük ve Kötülük Sorunu Üzerine Kısa Bir Bakış

Meray TAŞABAT [1]


Good and evil are concepts that do not have a simple definition and are not accepted by everyone. Especially evil is a concept that has different meanings for each person. The problem of evil, on the other hand, is a problem that mankind has not been able to reach and has become the cause of many discussions throughout history. This problem comes from the first human to the present day. Mainly philosophy; it manifests itself in many field such as art, literature and culture. It is a problem that has become the favorite of philosophers and theologians because of its mystical and philosophical issues. It also attracts the attention of ordinary people, believers or unbelievers, apart from philosophers and theologians. In our study, firstly, the aforementioned concept of evil and three different types of evil should be addressed; then, it is aimed to address the problem of evil and its types. Various definitions and examples regarding the evil and its problems. The effects of this problem on daily life outside the field of philosophy are discussed; it also explains the positive or negative aspects.
İyilik ve kötülük, salt bir tanımı olmayan ve herkesin kabul görmediği kavramlardır. Özellikle kötülük, her insana göre, farklı anlamlar içeren bir kavramdır. Kötülük sorunu ise, tarih boyunca, insanoğlunun kesin bir sonuca varamadığı ve birçok tartışmanın nedeni hâline gelen bir problemdir. Bu problem, ilk insandan başlayarak, günümüze kadar gelmektedir. Felsefe başta olmak üzere; sanat, edebiyat, kültür gibi birçok alanda kendini göstermektedir. Mistik ve felsefi konular içermesi sebebiyle, filozof ve ilahiyatçıların gözdesi hâline gelen bir sorundur. Ayrıca filozof ve ilahiyatçıların dışında, inanan ya da inanmayan, sıradan insanların da dikkatini çekmektedir. Çalışmamızda, ilk olarak, bahsi geçen kötülük kavramının ve üç farklı kötülük türünün ele alınması; ardından kötülük sorununun ve bu sorunun çeşitlerinin ele alınması amaçlanmaktadır. Kötülük ve kötülük sorunu ile ilgili çeşitli tanımlar ve örnekler, araştırmada mevcuttur. Bu sorunun, felsefe alanı dışında, günlük hayattaki etkilerine değinilmekte; aynı zamanda olumlu veya olumsuz yönleri açıklanmaktadır.
 • Akarsu, B. (1975). Felsefe Terimler Sözlüğü. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Akdağ, Ö. (2015). “Kötülük Sorunu ve Teodise”. The Journal of Academic Social Science Studies, (38), 473-480.
 • Arıcan, M. K. (2015). Panteizm, Panenteizm ve Ateizm Bağlamında Spinoza’nın Tanrı Anlayışı, Hece Yayınları.
 • Arık, İ. (2007). John Hick’te Kötülük Problemi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Augustinus. (2015). İstencin Özgür Tercihi Üzerine. Çev. Metin Topuz, Say Yayınları.
 • Augustinus, S. (2016). Les Confessions (İtiraflar), Çev. Dominik Pamir, Ed. Seda Darcan Çiftçi, Kaknüs Yayınları.
 • Aydın, M. S. (2007). Din Felsefesi. İzmir İlâhiyat Vakfı Yayınları.
 • Buğday, İ. (2008). Aquinoslu Thomans’a Göre Kötülük Problemi. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cevizci, A. (2015). Felsefeye Giriş. Say Yayınları.
 • Cihan, M. (2010). “Spinoza’nın İnsana Bakışı”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 177- 190.
 • Çüçen, K., Zafer, M. Z. & Esenyel, A. (2017). Varlık Felsefesi. Ezgi Kitabevi.
 • Çağrıcı, M. (2010). “Şer” Maddesi. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (38), 542-544.
 • Ed. Peterson, M., Hasker, W., Reichenbach, B., & Basinger, D. (2013). Din Felsefesi Seçme Metinler, Çev. Rahim Acar, Nebi Mehdiyev, Hümeyra Özturan, Osman Baş, Küre Yayınları.
 • Kiraz, E. (2013). Bir Din Felsefesi Problemi Olarak İbn Arabi’de Kötülük Problemi ve Teodise. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kiriş, N. (2008). “Tarihsel Olarak Kötülük Problemi ve Çözüm Yolu Olarak Teodise”. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 81-99.
 • Osborne, R. (2015). Yeni Başlayanlar İçin Felsefe, Çev. Saniye Özyakup, Felsefe Kulübü.
 • Öktem, Ü. (2018). “Platon Felsefesinde Kötülük Problemi”, DTCF Dergisi, 58(1), 641-661.
 • Özcan, Z., Çam, T. (2019). “Kötülük Problemi Neden İmana Engel Değildir?”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 51-64.
 • Özdemir, M. (2010). “İlahi Takdir Açısından Kötülük”. Eskiyeni, (19), 7-17.
 • Özdemir, M. (2001). İslam Düşüncesinde Kötülük Problemi. Furkan Yayınları.
 • Özdemir, M. (2014). “Kötülük Olgusuna İlahi Yasalar Bağlamında Bakış”. International Journal of Science Culture and Sport, 2(1), 318-327.
 • Shermer, M. (2007). İyilik ve Kötülüğün Bilimi. Çev. Sinem Gül. Varlık Yayınları.
 • Spinoza. (1984). Etika. Çev. Hilmi Ziya Ülken, Ülken Yayınları.
 • Spinoza, B. (2011). Ethica (Etika). Çev. Hilmi Ziya Ülken, Dost Kitabevi Yayınları.
 • Taylan, N. (1994). “Din Felsefesinde Kötülük Problemi”. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 11-12, 47-79.
 • Topaloğlu, A. (1998). “Kötülük ve Teodise”. İslâm Araştırmaları Dergisi, (2), 284-288.
 • Yaran, C. S. (2012). Din Felsefesine Giriş. Ed. Necdet Subaşı, Yasin Aktay, Burhanettin Tatar, Dem Yayınları.
 • Yaran, C. S. (1997). Kötülük ve Theodise: Batı ve İslam Din Felsefesinde “Kötülük Problemi ve Teistik Çözümler. Vadi Yayınları.
 • Yasa, M. (2015). Kötülük Sorunu. Elis Yayınları.
 • Yasa, M. (2016). Tanrı ve Kötülük. Elis Yayınları.
 • Yıldırım, G. (2016). “Tanzimat Devri Türk Romanında Tanrı ve Kötülük”. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 2(1), 545-558.
Primary Language tr
Subjects Philosophy
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3982-1802
Author: Meray TAŞABAT (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 15, 2021
Acceptance Date : June 17, 2021
Publication Date : June 30, 2021

APA Taşabat, M . (2021). Kötülük ve Kötülük Sorunu Üzerine Kısa Bir Bakış . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 41-55 . DOI: 10.33905/bseusbed.897190