Year 2021, Volume 6 , Issue 1, Pages 164 - 178 2021-06-30

Pazarlama Alanında Yapılan Dürtme Konulu Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
Bibliometric Analysis of Nudge Studies in the Field of Marketing

Murat ERYAŞAR [1] , Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU [2]


Bu çalışmada, 1996 – 2020 yılları arası pazarlama alanında hazırlanmış “dürtme” konulu çalışmaların içeriği çeşitli değişkenlere göre analiz edilip incelenmiştir. Araştırmada, “Nudging to the Marketing” anahtar kelimesi Web of Science veri tabanında aratılarak 2020 yılına kadar olan veriler elde edilmiştir. Anahtar kelime aratıldıktan sonra ortaya çıkan indekste, 219 farklı dergide yayınlanan 208 makale; yazarların yayın sayısı, yazarların ülkeleri, yazarların aldığı atıf, yayınların yayım yılı, yayım kaynakları ve kullanılan anahtar kelime bulutu gibi başlıklarda incelenmiştir. Elde edilen verileri inceledikten sonra anlamlı bir hale getirmek için açık kaynak kodlu, RStudio Version 1.3.1093 programı ve programın biblioshiny yardımcı paketi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda dürtmenin gelişmiş ülkelerde pazarlama çalışmalarına ve pazarlama ile ilgili toplumsal yapılara yardımcı olacağı gözlemlenmiştir. Anahtar kelimeler iki ana alanı birbirine bağlamak için geniş seçilse bile, çalışma alanının genç olması bu alana yönelik bilimsel yayımlara ihtiyaç olduğunu da göstermektedir.
In this study, the content of the studies on "nudging" prepared in the field of marketing between 1996 and 2020 was analyzed and examined according to various variables. In the study, data until 2020 was obtained by searching the keyword "Nudging to the Marketing" on the Web of Science website. In the index that emerged after the keyword search, 208 articles published in 219 different journals; the number of publications of the authors, the countries of the authors, the citations received by the authors, the publication year of the publications, the publication sources and the keyword cloud used were examined. After analyzing the obtained data, RStudio Version 1.3.1093 program with open source code and biblioshiny auxiliary package of the program were used to make it meaningful. As a result of the research, it has been observed that nudging will help marketing studies and social structures related to marketing in developed countries. Even though the keywords are broadly selected to connect the two main areas, the fact that the field of study is young indicates the need for scientific publications in this field.
 • Ata, O. (2019). Hane halkı Elektrik Enerjisi Tasarrufunun Uyarılmasında Dürtme Tekniklerinin Kullanımı: Ankara Örneği (Yüksek Lisans Tezi).YÖK TEZ, 5-7
 • Ata, O., & Erdoğan, M. (2020). Geri Bildirim ve Sosyal Normların Hanehalkı Elektrik Enerjisi Tasarrufuna Etkileri: Deneysel Bir Çalışma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi,, 12(1), 1-32. Aydın, E., & Correa, S., & Brounen, D. (2019). Energy Performance Certification And Time On The Market. Journal of Environmental Economics and Management, 1(98), 1-49.
 • Coggi, P. (2012). Behavioural İnsights İn The Commission Commission Supports The Study And Application Of Behavioural İnsights For Policymaking. European Voice, 6(58), 13-14.
 • Doğan, D., & Demir, E. (2017, 12). Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelerin Atıf Alma Düzeyinin Ve H İndeksinin Yıllara Göre İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(60), 110-123.
 • Doğan, N., & Sağlamtimur, B. (2018). Sucul Ortamlarda Ötrofikasyon Durumu Ve Senaryoları. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3(22), 75-82.
 • Egebark, J., & Ekström, M. (2016). Can indifference Make The World Greener? Journal Of Environmental Economics And Management, 1(76), 1-13.
 • Erdoğan, M., & Karagöl, V. (2019). Davranışsal İktisat, Dürtme ve Günlük Hayatta Kamusal Müdahaleler: Türkiye Örnekleri ve Tavsiyeler. Econ World, 1(1), 1-15.
 • Erdoğan, M., & Karagöl, V. (2020). Dürtme Bireysel Tasarrufları Etkileyebilir mi ? Economics Literature, 2(2), 146-160.
 • Freeman, M., & Brochado, C. (2010). Reducing Portion Size Reduces Food Intake and Plate Waste. Obesity, 9(18), 1864-66.
 • Goldstein, D., Johnson, E., Herrmann, A., & Heitmann, M. (2008). Nudge Your Customers Toward Better Choices. Tool Kit, 86(12), 99-105.
 • Korkut, M. (2019). Davranışsal Ekonominin Tüketici Karar Verme Davranışı Üzerine Etkileri: Dürtme Teorisi Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi).YÖK Tez, 25-27
 • Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Principles of Marketing. New York: Pearson.
 • Moisander, J., Markkula, A., & Eraranta, K. (2010). Construction of consumer choice in the market: challenges for environmental policy. International Journal of Consumer Studies, 1(34), 73-79.
 • Nelson, M. R. (2013). The Hidden Persuaders: Then and Now. Journal of Advertising.
 • OSTP. (2013). Research to Results: Strengthening Federal Capacity for Behavioral Insights. Washington, D.C.: Office for Science and Technology Policy.
 • Özdemir, Ş. (2016). Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Davranışsal İçgörü. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 1(34), 247-274.
 • Reisch, L., & Oehler, A. (2009). Behavioral Economics: Eine neue Grundlage für die Verbraucherpolitik? Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 1(34), 30-43.
 • RStudio, T. (2016). Team, RStudio, RStudio: Integrated Development for R, RStudio, Inc., Boston 2016.
 • Samuelson, W., & Zeckhauser, R. (1988). Status quo bias in decision making. Journal of risk and uncertainty, 1(1), 7-59.
 • Spenner, P., & Freeman, K. (2012). To Keep Your Customers, Keep It Simple. Harvard Business Review, 3(41), 67-72.
 • Thaler, R., & Sunstein, C. (2008). Nudge: Improving Decisions About Health,. New Haven: Yale University Press.
 • UlakBim, T. (2020, 12 22). Bibliyometrik Analiz Sıkça Sorulan Sorular. Tübitak UlakBim [Erişim: 10.10.2020 https://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/bibliyometrik-analiz-sikca-sorulan-sorular/ ]
 • Wos. (2020, 12 18). Web Of Science. Web Of Science [Erişim 21.11.2020 http://www.webofknowledge.com/WOS ]
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4253-5463
Author: Murat ERYAŞAR (Primary Author)
Institution: BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7225-7863
Author: Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU
Institution: BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 12, 2021
Acceptance Date : June 24, 2021
Publication Date : June 30, 2021

APA Eryaşar, M , Gönüllüoğlu, S . (2021). Pazarlama Alanında Yapılan Dürtme Konulu Çalışmaların Bibliyometrik Analizi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 164-178 . DOI: 10.33905/bseusbed.951361