Year 2021, Volume 4 , Issue 1, Pages 24 - 33 2021-01-01

Visitors Satisfaction Level of Rural Tourism Activities: The Case of Cumalikizik Village
Ziyaretçilerin Kırsal Turizm Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi: Cumalıkızık Köyü Örneği

Betül SEZEN [1] , İ̇smet BOZ [2]


The primary purpose of this research was to determine the satisfaction level of the visitors coming to Cumalıkızık village of Yıldırım districk Bursa province. The main material of the study consisted of the data obtained from the survey conducted in November 2016 with 171 visitors determined by the Cochran sample size determination formula. According to the research findings, 62.6% of the visitors are women. The average monthly income of the visitors is calculated as 2876 TL. Visitors expect to spend an average of 66 TL on the visit. The sensitivity of the visitors to the local people was the most satisfied situation. Visitors also stated that they are undecided about local product prices. Today, it is aimed to support rural development with rural tourism studies. In this way, it is aimed to increase the welfare levels of the people in rural areas and to prevent them from migrating from the village to the city. Making rural tourism activities more conscious will increase the number of tourists going to the region.

Araştırmanın amacı Bursa İli Yıldırım İlçesi Cumalıkızık Köyüne gelen ziyaretçilerin köydeki kırsal turizm faaliyetlerinden memnuniyet düzeyini belirlemektir. Araştırmanın ana materyalini köye gelen ziyaretçilerden Cochran örnekleme metodu ile belirlenen 171 ziyaretçi ile 2016 yılı Kasım ayında yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre ziyaretçilerin %62,6’sını kadınlar oluşturmaktadır. Ziyaretçilerin aylık gelirleri ortalama 2876 TL olarak hesaplanmıştır. Ziyaretçiler, ziyarette ortalama 66 TL harcamayı düşünmektedir. Ziyaretçilerin yerel halka karşı duyarlılığı en fazla memnun kaldıkları durum olmuştur. Ziyaretçiler yerel ürün fiyatları konusunda da kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Günümüzde kırsal turizm çalışmaları ile kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle kırsal alanlardaki insanların refah seviyeleri arttırılarak, köyden kente göçün de önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Kırsal turizm çalışmalarının daha bilinçli yapılması bölgeye giden turist sayısını arttıracaktır.

 • Abaci, N. İ., Demiryürek, K., Emir, M., Yıldırım, Ç. 2015. Factors affecting the use of microcredit among women entrepreneurs in the Samsun province of Turkey." Anthropologist 20 (3): 397-406.
 • Altunöz Sürücü, Ö., Kargiglioğlu, Ş., & Ak, S. 2017. Kirsal Turizmde Geleneksel Kültürün Yansitilmasi ve Kadin İstihdami: Beypazari Örneği. 1 st International Sustainable Tourism Congress / November 23-25, 2017 / Kastamonu-Turkey. Proceedings Book, 550-565.
 • Akinciturk, N., & Kilic, M. 2004. A study on the fire protection of historic Cumalıkızık village. Journal of Cultural Heritage, 5(2): 213-219.
 • Bağbancı, M. B. 2013. Examination of the failures and determination of intervention methods for historical Ottoman traditional timber houses in the Cumalıkızık Village, Bursa–Turkey. Engineering Failure Analysis, 35: 470-479.
 • Boz, İ. (2004). Tarım Sektörünün İktisadi Kalkınmadaki Rolü. Kalkınma Ekonomisi Seçme Konular, Ed: Sami Taban, Muhsin Kar, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, s: 137-158.
 • Boz, I., Kilic, O., Kaynakci, C. 2018. Rural tourism contributions to rural development in the Eastern Black Sea Region of Turkey. International Journal of Scientific Research and Management, 6(04): 114-120.
 • Boz, İ. 2018. Kirsal kalkınmanın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı. 3-5 Mayıs 2018 Yozgat.
 • Cinemre H. A., Kılıç, O. 2015. Tarım Ekonomisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı, (11).
 • Cochran, W. G. 2007 . Sampling techniques. John Wiley & Sons.
 • Çalişkan, U. 2015. Sarıkamış Müşteri Memnuniyeti Araştırması ve Kırsal Alana Etkileri. International Journal of Social and Economic Sciences, 5(2): 103-112.
 • Çeken, H., Karadağ, L. Dalgın, T., 2007.Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm Ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8(1): 1-14. Demir, B., Boz, İ. 2017. Bursa İli Yıldırım İlçesi Cumalıkızık Köyünde Kırsal turizm çalışmalarının Kırsal kalkınma açısından değerlendirilmesi.Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi,10(1): 50-55.
 • Eren, R., Aypek, N. 2012. Kırsal turizm bölgesinde yerel halkın turizmin gelişimine karşı tutumları: Cumalıkızık köyü örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2): 43-47.
 • Eryılmaz, G. A., Kılıç, O. 2018. Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Ve İyi Tarım Uygulamaları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, 21(4) :624-631.
 • Eryılmaz, G. A., Kılıç O., Boz, İ. 2019. Türkiye’de Organik Tarım Ve İyi Tarım Uygulamalarının Ekonomik, Sosyal Ve Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 29 (2): 352-361.
 • Güleç, M. M. 2011. 700 yıllık tarihi geçmişe sahip Bursa Cumalıkızık Köyü alan araştırmasının sosyolojik analizi. UÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 12(20): 35-49.
 • İpar, M.S.,Doğan,M.2013.Destinasyonun turist açısından önem memnuniyet modeli ile değerlendirilmesi: Erdemit üzerinebir uygulama.Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013(13): 129-154 Kuşat, N. 2014. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Bir Alternatif Olarak Kırsal Turizm ve Türkiye'de Uygulanabilirliği. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • Özçatalbaş, O. (2000). Kırsal turizm ve geliştirilmesinde yayımın önemi. IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (6-8 Eylül 2000), Tekirdağ.
 • Palaz,S.,Boz,İ.2007.Türkiye’dekirsalbölgedeyaşayankadinlarindemografiközellikleri,aileiçindekistatülerivegelecek beklentileri:Balikesir Kayseri veKahramanmaraş İlleri Örneği. YönetimveEkonomiAraştırmalarıDergisi, 5 (7): 17-29.
 • Perker, S. 2012. Geleneksel Cumalıkızık Konutlarında Cephe Özellikleri ve Günümüzdeki Durum. 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bursa, 1-10.
 • Perker, Z. S., & Akincitürk, N. 2011. Geleneksel Cumalıkızık evlerinde ahşap konut sistemi. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 16(1):41-51.
 • Soykan, F. 2003, Kirsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi, Ege Coğrafya Dergisi, 12: 1-11.
 • Tas, M., Tas, N., Cahantimur, A. 2009. A participatory governance model for the sustainable development of Cumalıkızık, a heritage site in Turkey. Environment and Urbanization, 21(1): 161-184. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020. Cumalıkızık. Tanıtma Genel Müdürlüğü. Available from URL: https://tanitma.ktb.gov.tr/TR-22596/cumalikizik.html (erişim tarihi: 10 Ağustos, 2020).
 • Torun,E. 2013. Kırsal Turizmin bölge İnsanına Katkıları araştırması. Kocaeli Ünüversitesi reklamcılık bölümü .KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştirmalar Dergi̇si 15 (24): 31-37, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr
 • Tolunay, A. ve Akyol, A. 2006. Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar ve Tanımlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, 2: 116-127.
 • Tüzün Rad, S., Boz, İ., Polatöz, S., ÇelikAteş, H., 2011. Womens literacy and extension education in ruraleasternMediterraneanTurkey. AfricanJournal of AgriculturalResearch, 6(12): 2807-2819.
 • World Tourism Organization (WTO). 2003. Rural tourism in Europe: Experiences, development and perspectives. Belgrade (Serbia and Montenegro), 24 and 25 June 2002: Kielce (Poland), 6 and 7 June 2003; Yaremcha (Ukraine), 25 and 26 September 2003.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9291-7945
Author: Betül SEZEN
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7149-8393
Author: İ̇smet BOZ (Primary Author)
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 1, 2021

Bibtex @research article { bssocialscience779509, journal = {Black Sea Journal of Public and Social Science}, issn = {}, eissn = {2618-6640}, address = {bsjsocsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Sevtap TIRINK}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {24 - 33}, doi = {}, title = {Ziyaretçilerin Kırsal Turizm Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi: Cumalıkızık Köyü Örneği}, key = {cite}, author = {Sezen, Betül and Boz, İ̇smet} }
APA Sezen, B , Boz, İ . (2021). Ziyaretçilerin Kırsal Turizm Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi: Cumalıkızık Köyü Örneği . Black Sea Journal of Public and Social Science , 4 (1) , 24-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bssocialscience/issue/56923/779509
MLA Sezen, B , Boz, İ . "Ziyaretçilerin Kırsal Turizm Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi: Cumalıkızık Köyü Örneği" . Black Sea Journal of Public and Social Science 4 (2021 ): 24-33 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bssocialscience/issue/56923/779509>
Chicago Sezen, B , Boz, İ . "Ziyaretçilerin Kırsal Turizm Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi: Cumalıkızık Köyü Örneği". Black Sea Journal of Public and Social Science 4 (2021 ): 24-33
RIS TY - JOUR T1 - Ziyaretçilerin Kırsal Turizm Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi: Cumalıkızık Köyü Örneği AU - Betül Sezen , İ̇smet Boz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Public and Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 33 VL - 4 IS - 1 SN - -2618-6640 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Public and Social Science Ziyaretçilerin Kırsal Turizm Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi: Cumalıkızık Köyü Örneği %A Betül Sezen , İ̇smet Boz %T Ziyaretçilerin Kırsal Turizm Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi: Cumalıkızık Köyü Örneği %D 2021 %J Black Sea Journal of Public and Social Science %P -2618-6640 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Sezen, Betül , Boz, İ̇smet . "Ziyaretçilerin Kırsal Turizm Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi: Cumalıkızık Köyü Örneği". Black Sea Journal of Public and Social Science 4 / 1 (January 2021): 24-33 .
AMA Sezen B , Boz İ . Ziyaretçilerin Kırsal Turizm Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi: Cumalıkızık Köyü Örneği. BSJ Pub. Soc. Sci.. 2021; 4(1): 24-33.
Vancouver Sezen B , Boz İ . Ziyaretçilerin Kırsal Turizm Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi: Cumalıkızık Köyü Örneği. Black Sea Journal of Public and Social Science. 2021; 4(1): 24-33.
IEEE B. Sezen and İ. Boz , "Ziyaretçilerin Kırsal Turizm Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi: Cumalıkızık Köyü Örneği", Black Sea Journal of Public and Social Science, vol. 4, no. 1, pp. 24-33, Jan. 2021