Current Issue

Volume: 1 Issue: 1 (Eylül 2023), 10/2/23

Year: 2023

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan hakemli ve akademik dergi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dergisi (BTK Dergi), Elektronik Haberleşme Sektörü, Posta Sektörü ve Bilgi Teknolojileri üst başlıkları ile ilgili bilimsel alan, disiplin veya alt disiplinde araştırmacıların ve akademi dünyasının araştırma ve çalışmaları doğrultusunda elde edilen bulguların ve sektörel güncel gelişmelerin bilimsel bir platformda duyurulması ve yayınlanması ile deneysel ve teorik bilgilerinin paylaşılmasına, geliştirilmesine ve artırılmasına katkıda bulunmayı ve en son bilimsel gelişmeleri okuyucularına sunmayı amaçlamaktadır.  

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dergisi (BTK Dergi)’ne;

1. Yeni Medya Ve İletişim:
• Sosyal Medya
• Dijital Reklamcılık
• İnternet Medyası
• Medya Okuryazarlığı
2. Siber Güvenlik:
• Bilgi Güvenliği
• Ağ Güvenliği
• Uygulama Güvenliği
• Siber Savunma
• Kriptografi
3. Haberleşme Teknolojileri:
• Elektronik Haberleşme Hizmetleri
• Posta Hizmetleri
• İletişim Altyapıları
• Bulut Teknolojisi
4. Yapay Zekâ:
• Makine Öğrenmesi
• Derin Öğrenme
• Doğal Dil İşleme
• Görüntü İşleme
• Robotik
• Yapay Zekâ Ve Etik
• Otonom Sistemler
5. Bilgi Toplumu:
• Bilgi Teknolojileri
• İnternet Ve Toplum
• Dijital Okuryazarlık
• İnternet Yönetişimi
• Online Eğitim
• Sosyal Bilişim
• Bilişim Sosyolojisi
• Endüstri 4.0
6. Bilişim Hukuku:
• Bilgi Hukuku
• Adli Bilişim
• Siber Suçlar
• Dijital Haklar Ve Özgürlükler
7. Nesnelerin İnterneti:
• Iot Cihazları
• Akıllı Evler
• Akıllı Şehirler
• Iot Veri Analitiği
8. Büyük Veri:
• Veri Analitiği
• Veri Madenciliği
• Veri Yönetimi
• Veri Güvenliği
• Veri Depolama Ve Yedekleme
9. Dijital Mahremiyet:
• Kişisel Veri Koruma
• İnternet Ve Mahremiyet
10. Blok Zinciri Teknolojisi:
• Kripto Para
• Akıllı Sözleşmeler
• Dağıtık Defter Teknolojisi
• Blok Zinciri Güvenliği
• Blok Zinciri Uygulamaları
11. Dijitalleşme Ve Toplum
• Dijital Dönüşüm
• Dijital Bağımlılık
• Dezenformasyon
• Metaverse
• Dijital Oyunlar
• Eğitim Teknolojileri
• Dijital Etik
• Dijitalleşme Ve Ekonomi
• Dijitalleşme Ve Toplum Sağlığı

Konularındaki çalışmalar kabul edilmektedir.


YAZIM KURALLARI

1. YAZARLAR İÇİN;

Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır.

Özgün bilimsel bulgular içeren araştırma çalışmaları,
Uygulama örneklerini bilimsel bir yaklaşımla aktaran çalışmalar,
Belirli bir konuda, önemli gelişmeleri kapsamlı olarak değerlendiren derleme çalışmalar şeklinde olmalıdır.

2. MAKALENİN SİSTEME YÜKLENMESİ;

Makaleler elektronik olarak https://dergipark.org.tr/tr/journal/4131/submission/step/manuscript/new adresinden sisteme yüklenmelidir.

Bu makaleler, başka hiçbir yerde yayınlanamaz ve yayın kurulunun izni olmaksızın bildiri olarak sunulamaz. Makalenin tümü ya da bir bölümü kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda ortak görüş bildirmek zorundadırlar.

3. YAZIM KURALARI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dergisi (BTK Dergi), APA 7 atıf sisteminin yazım kurallarını kullanmakta ve çalışmaların bu formata uygun hazırlanmasını talep etmektedir. Temel hususlar aşağıda verilmiş olup örneği bulunmayan kaynaklara APA 7 resmî sitesinden (https://apastyle.apa.org/) ulaşılmalıdır.

Başlık:
Makale başlığı, içerikle uyumlu ve içeriği en iyi şekilde ifade etmelidir. Ana başlık, sayfa ortasında bütün harfleri büyük olacak şekilde 14 punto büyüklüğünde koyu renk olmalıdır. İkincil başlıklar sola dayalı, kelimelerin ilk harfi büyük ve koyu renkli olmalıdır. Üçüncül başlıklar sola dayalı italik yazılmalıdır. Makalede giriş ve sonuç bölümleri dışındaki bölümler numaralandırılarak düzenlenmelidir.

Yazar Adı:
Yazarla ilgili bilgiler başvuru sırasında Makale Yönetim Sistemi’nde ilgili alanlara yazılmalı, makale dosyasında yazara ait bilgiler bulunmamalıdır.

Özet:
İngilizce ve Türkçe özetler konuyu kısa ve öz biçimde ifade etmelidir. Kelimeler 200-250 aralığında olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Özette çalışmanın amacı, yöntemi ve sonuçları yer almalıdır. Özetin altına en fazla beş kelime olacak şekilde makalenin içeriğiyle uyumlu ve kapsayıcı anahtar kelimelere yer verilmelidir.

Sayfa Düzeni:
Makaleler, öz/abstract ve kaynakça dâhil 30 sayfayı geçmemelidir. Makale metni, Times New Roman yazı tipinde 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra 0.6 nk boşluk bırakılmalı, girinti sağdan ve soldan 0 olmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamalıdır. Kenar boşlukları sağdan ve soldan 2,5 cm; alttan ve üstten 2,5 cm olmalıdır.

Metin İçi Kaynak Gösterme:

a) Dipnot kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınılmalı yalnızca gerekli durumlarda dipnot verilmelidir.
b) Alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 40 kelimeden az alıntılar metin içinde, daha uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1,5 cm içeride, blok hâlinde ve 1,15 satır aralığıyla 11 punto yazılmalıdır.
c) Tek yazarlı alıntılar metin içinde (Yılmaz, 2015, s. 288) şeklinde olmalıdır.
d) Alıntıya birden çok kaynak gösterilmesi durumunda, parantez içinde, en eski tarihli olandan yeni olana doğru, birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanır. Örn. (Öztürk, 1996; Çetin, 2019 ve Yiğit, 2020).
e) Yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yayını olması halinde (Yılmaz, 2019a, s. 56) ve (Yılmaz, 2019b, s. 23) şeklinde gösterilmelidir.
f) İki yazarlı gösterimde her iki yazarın soyadı yazılır. Türkçe kaynaklarda “ve” bağlacı ile yabancı dilde yazılan kaynaklarda ise “and” bağlacı ile kullanılmalıdır. Örn. (Yılmaz ve Çetin, 2016, s.12).
g) İkiden fazla yazarlı kaynaklarda, birinci yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. Örn. (Yılmaz vd., 2006, s. 89).
h) Aktarılan bir kaynağa atıf yapılırken hem kaynağın kendisi hem de araştırmacının aktardığı kaynak verilmelidir. Örn. (Yılmaz, 2011, s.74’den akt. Öztürk, 2016, s. 88).
i) Yazarın adı metinde cümle içinde geçiyorsa parantez içinde tarih ve sayfa numarasının belirtilmesi yeterlidir. Örn.: Yılmaz’a (2019, s. 23) göre veya Yılmaz’a göre … (2019, s. 23).

4. KAYNAKÇA

Kaynaklar, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde 1,15 satır aralığında, ilk satır sola dayalı olmalıdır. Kitap, kitap bölümü, makale çalışmalarında varsa DOİ numarası eklenmelidir.

a) Makale Kaynakları:
Bir dergi makalesinin DOI’si varsa kaynakçaya eklenmelidir. Dergi makalesinin DOI’si yoksa URL'si kaynakçanın sonuna eklenmelidir.
Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı, Cilt (Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx

b) Kitap Kaynakları:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Yayınevi. şeklinde yazılmalıdır. İki yazar olması durumunda “ve” bağlacı kullanılarak yazılmalıdır.

c) Çeviri Kitaplar:
Yazarının soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Yayınevi. (Orijinal eserin yayın tarihi) şeklinde yazılmalıdır.

d) Editörlü Kitaplar:
Editörün soyadı, editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Yayınevi. şeklinde yazılmalıdır.

e) Editörlü Kitapta Bölüm:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı (Baskı sayısı, Sayfa aralığı) içinde. Yayınevi. şeklinde yazılmalıdır.

f) İnternet Kaynakları:
Yazar Soyadı, Adının baş harfi veya Grup adı. (Yıl, Ay Gün). Çalışmanın başlığı. İnternet sitesinin adı. URL adresi şeklinde gösterilmelidir. Bir sayfanın içeriği zaman içinde değişmek üzere tasarlanmışsa ve arşivlenmiyorsa referansa "URL ... adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde erişildi" şeklinde bir erişim tarihi eklenmelidir.

g) Resmî Yayın Kaynakları:
Resmî Yayını Basan Kurumun Adı. (Yıl). Raporun adı (Yayın no.). İnternet adresi. şeklinde verilmelidir.

h) Konferans/Sunum Kaynakları:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Gün, Ay). Çalışma adı [Sözlü sunum/Poster sunumu]. Bilimsel Toplantının Adı, Toplantının gerçekleştiği şehir, Ülke. şeklinde verilmelidir.

i) Tezler:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi / Yayımlanmamış doktora tezi]. Üniversitenin adı.
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı [Yüksek lisans tezi / Doktora tezi, Üniversitenin adı]. Yayımlanan veritabanı/İnternet adresi

j) Sözlükler:
Yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Sözlüğün adı. Yayınevi.


YAYIM İLKELERİ
1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dergisi (BTK Dergi)’nde Türkçe ve İngilizce yazılmış araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanır.
2. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur. 5 yıldan eski çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
3. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen bir araştırma makalesi; Başlık, Türkçe ve İngilizce Özet, Anahtar Kelime, Giriş, Yöntem, Ana Metin, Bulgular, Tartışma/Sonuç ve Kaynakça ana başlıkları altında hazırlanması uygun olacaktır. Bulgular ve Tartışma kısmı birlikte de yazılabilir.
4. Her sayıda en fazla o sayıda basılan makale sayısının en fazla % 20’si kadar derlemeye yer verilir.
5. Araştırma makalesi olarak dergimize gönderilen çalışmalar lisansüstü tezlerden üretilmiş ise bu durum ilk sayfada dipnot olarak verilmelidir.
6. Dergimiz Açık Kaynak Yayın Politikasını benimsemektedir.
7. Dergimizde yayınlanacak makalelerin bilimsel etik kuralları içerisinde olması gerekmektedir. Makaleler, uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
8. Etik Kurul Raporu gerekli hallerde, raporun bir kopyası metin ile birlikte gönderilmelidir.
Etik kurul izni gerektiren çalışmalar aşağıdaki gibidir;
a) Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
b) İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
c) İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
d) Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
e) Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
9. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmesi gerekmektedir.
10. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi gerekmektedir.
11. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
12. Gönderilen makaleler intihal raporu Turnitin ve/veya iThenticate yazılımı aracılığıyla kontrol edilir. Makalenin Benzerlik İndeksi (SI) % 20; Her bir benzerlik oranı (alıntı yapılan her bir kaynak) ise % 5'i geçmemelidir. Benzerlik indeksi belirtilen düzeylerin üzerinde ise ilgili yazar/yazarlara makale iade edilir. Bu konuda yeterli düzeltmelerin 10 gün içerisinde yapılmaması halinde makale reddedilir. İntihal, makalenin yayınlanmasından sonra ispatlanırsa, o makale derhal web sitesinden çekilecek ve kaldırılacaktır.
13. Makalede yer alan tüm yazarlar, çalışmalarının yayın haklarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dergisi (BTK Dergi)’ne verdiklerine dair Telif Hakları Formu’nu imzalamalıdırlar. Telif Hakkı Formu yazarlar tarafından gönderilmediği sürece çalışma değerlendirmeye alınmaz.
14. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır. Makaleler yayına hazır hale geldikleri andan itibaren yayınlanması planlanan ilk sayıya eklenirler; ancak tüm makaleler tamamlandıktan sonra ilgili sayı toplu halde yayınlanır.


MAKALELERİN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ
1. Dergimize gönderilen çalışmalar ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan, istatistik analiz hataları içeren ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç iki hafta içerisinde bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar ise ön değerlendirme için Yayın Kurulunun görüşüne gönderilir.
2. Ön değerlendirme sürecinde Yayın Kurulu çalışmaların, giriş, materyal ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerini dergi yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu inceleme sonucunda uygun bulunmayan çalışmalar en geç dört hafta içerisinde bölüm editörü değerlendirme raporu ile birlikte iade edilir.
3. Çalışmalar içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakemlere gönderilir. Dergimizde makale değerlendirmelerinde kör hakemlik uygulanmaktadır. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden makaleleri değerlendirmeleri sağlanır.
4. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editör hakeme hatırlatma yaparak 7 gün ek süre verir. Bu sürenin de aşılması durumunda editör yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çeker.
5. Makale değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir.
6. Hakemlerden gelen görüşler, editör tarafından en geç 2 hafta içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda editör çalışmaya ilişkin nihai kabul veya ret kararı verir.
7. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda majör (değerlendirme için yeniden gönder) ya da minör (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.
8. Makale hakkında verilen "değerlendirme için yeniden gönder" veya "düzeltme gerekli" kararından sonra gerekli değişikliklerin yazar tarafından" değerlendirme için yeniden gönder" kararı için 30 gün içerisinde, "düzeltme gerekli" kararı için 15 gün içerisinde yapılması beklenir. Aksi takdirde, makale reddedilir.


YAYINCININ ETİK SORUMLULUKLARI
Yayıncı dergi yayın ilkelerini, editör sorumluluklarını, hakem sorumluluklarını, yazar sorumluluklarını kontrol etmek ve uygulamakla yükümlüdür.
Yayın etiği ile açık erişim politikası, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayımladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.



EDİTÖRLERİN ETİK SORUMLULUKLARI
Editörler;
1. Yayın ilkelerine ters düşmeyecek, özgünlük değeri yüksek, dergi amaçlarına ve kurallarına uygun hazırlanmış çalışmayı değerlendirme sürecine almalıdır.
2. Hakemlerin talep ettikleri etik dışı olmayan bilgileri sağlayarak onlara rehberlik etmelidir.
3. Makale değerlendirmesi için seçilecek hakemleri çalışmanın alanı baz alınarak ilgili alandaki farklı kurumlardan en az 2 uzman hakem seçerek tarafsızlık ve çeşitlilik ilkelerine dikkat etmelidir.
4. Yazarlardan gelen talep, öneri, istek mesajlarına en kısa süre zarfında uygun şekilde dönüş sağlamalıdır.
5. Hakem-yazar arasında çıkar ilişkisi veya çatışma oluşmamasına dikkat etmelidir.
6. Kör hakemlik uygulaması ile hakemlere gönderilen çalışmalardaki yazar bilgilerini gizli tutmalıdır.
7. Dergi danışma kurulunun görüş ve önerilerini dikkate almalıdır.
8. İnsan-hayvan üzerinde yapılmış deneysel çalışmalar için insan-hayvan haklarını korumalıdır.
9. Makale hakkında alacağı karar yayıncı kuruluş-dergi sahibinden bağımsız, ilgisiz olmalıdır.
10. Dergiye gönderilen ve yayımlanan tüm çalışmaların fikri mülkiyet haklarını korumalıdır.


HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI
Hakemler;
1. Kendisine değerlendirme için gönderilen çalışmayı tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine göre değerlendirmelidir.
2. Kendisine değerlendirme için gönderilen çalışmayı herhangi bir amaç için kullanmamalıdır.
3. Yazarların siyasi, milliyet, dini inanç vs. görüşlerini dikkate almadan, çalışmanın bilime uygun bir şekilde değerlendirmesini gerçekleştirmelidir.
4. Makalenin değerlendirme raporunu hazırlarken yapıcı ve kibar bir üslup kullanmalıdır. Hakaret içeren, bilime ve ahlaka uygun olmayan ifadelerden kaçınmalıdır.
5. Değerlendirmesini makalenin kalitesini ve bilime olan katkısını yükseltecek şekilde yapmalıdır.
6. Yalnızca uzmanlık alanı dâhilinde olan çalışmaları değerlendirme için kabul etmelidir.
7. Değerlendirme için kabul ettiği makaleyi kendisine verilen süre içerisinde etik kuralları baz alarak değerlendirmelidir.
8. Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgileri gizli tutmalıdır.
9. İnsan-hayvan üzerinde yapılmış deneysel çalışmalar için insan-hayvan haklarını gözeterek değerlendirmesini yapmalıdır.


YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI

Yazarlar;
1. Gönderdiği makale başka herhangi bir yere gönderilmemiş, başka herhangi bir yerde kabul edilmemiş ve başka herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
2. Gönderdiği makale özgün çalışma olmalı, farklı kaynaklardan alıntılar kullanılan bilgiler için etik ilkeler doğrultusunda atıflarını yapmalı, kaynak göstermelidir.
3. İnsan-hayvan üzerindeki deneysel çalışmalar için etik kuruldan onay almalı ve onay dosyasını makale ile birlikte sisteme yüklemelidir.
4. Makale bir kurum üzerine yapılan çalışmayı içeriyorsa ilgili kurumdan onay alındığına dair onay dosyasını makale ile birlikte sisteme yüklemelidir.
5. Kurum veya kişilere ait ölçek, anket, veri, fotoğraf kullanımı için ilgili kişilerden izin alarak bunu makalede belirtmelidir.
6. Çalışmaya katkısı olmayan kişilerin isimlerine çalışma içerisinde yer vermemelidir.
7. Çalışmaya destek olan kişi ve kurum isimlerine teşekkür bölümünde yer vermelidir.
8. Değerlendirmekte olan veya yayımlanmış çalışmasında önemli bir eksiklik-hata tespit ederse bunu dergi yönetimine bildirmelidir.
9. Çalışmasına dergi kurulu tarafından revizyon kararı verildiyse çalışmasını hakem-editör kararları doğrultusunda revize etmelidir. Herhangi bir aykırılık düşüncesinde bunu ek bir dosya içerisinde açıklayarak dergi yönetimine göndermelidir.


Kabul edilen çalışmalar “DergiPark” dergi sayfasında ve dergi internet sitesinde ücretsiz olarak yayımlanmaktadır.

Ücretsizdir.