Year 2016, Volume 5 , Issue 3, Pages 690 - 717 2016-10-01

Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

AGAH TUGRUL KORUCU [1] , ERTUĞRUL USTA [2] , LALE TORAMAN [3]


Eğitim ve öğretimde teknolojinin kullanılması öğrencilerin derse katılmada heyecanlı ve istekli olmalarını sağladığı, ayrıca motivasyonu arttırmada, öğrencileri derse teşvik etmede ve konuyu anlamada daha etkili bir araç olduğu vurgulanmaktadır. Eğitim ve öğretimde kullanılan teknolojilerden bir tanesi de akıllı tahtalardır. Akıllı tahtanın belirtilen bu özellikleri ve Fatih Projesi ile amaçlanan eğitimde fırsat eşitliği, teknolojiyi iyileştirme hareketinin öğrenciler tarafından ne şekilde kabul edildiği önemlidir. Buradan hareketle, bu çalışmanın amacı etkileşimli tahtanın eğitimde kullanılmasına yönelik ortaokul öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesidir. Bu çalışmada araştırma modeli olarak karma (mixed) yöntem olarak kullanılan hem nicel hem de nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve çalışma grubu öğrencilerinin demografik verilerinin elde edildiği kişisel bilgi formu ile Yarı yapılandırılmış formdaki 6 adet açık uçlu soru ve Çelik ve Atak (2012) tarafından geliştirilen “Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeği (ETTÖ)” kullanılmıştır. Nicel verilerin çözümlenmesinde istatistik bilgisayar paket programı ve nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik tutumlarının cinsiyet durumlarına, tablet bilgisayar sahip olmalarına, haftalık internet kullanım sürelerine ve mobil cihaz sahip olma sürelerine göre değişmediği, ancak öğrenim gördükleri sınıflara ve mobil cihaz kullanımı yeterlilik düzeylerine göre değiştiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

 

Anahtar kelimeler: Etkileşimli Tahta, Akıllı Tahta, Bilgi Ve İletişim Teknolojileri, Ortaokul Öğrencisi.

Etkileşimli Tahta, Bilgi Ve İletişim Teknolojileri, Ortaokul Öğrencisi
 • AECT. (2004, June). The Definition of Educational Technology. By Association for Educational Communications and Technology (AECT) Definition and Terminology Committee. Erişim tarihi: 26 Aralık 2015, http://ocw.metu.edu.tr/file.php/118/molenda_definition.pdf
 • Akkoyunlu, B. (1995). Bilgi teknolojilerinin okullarda kullanımı ve öğretmenlerin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 105-109.
 • Akkoyunlu, B. (1998). Eğitimde teknolojik gelişmeler. B. Özer (Ed.), Çağdaş eğitimde yeni teknolojiler (ss. 1-12). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Aktan, C. ve Tunç, M. (1998, Ocak-Şubat). Bilgi toplumu ve Türkiye. Yeni Türkiye Dergisi, 118-134.
 • Aytaç, T. (2013). Interactive whiteboard factor in education: Students’ points of view and their problems. Academic Journals Educational Research and Reviews, Vol. 8(20), 1907-1915.
 • Bell, A.M. (1998). Teachers' perceptions regarding the use of the interactive electronic whiteboard in instruction. Erişim Tarihi: 28 Haziran 2016, http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/higher_education/teac hers_perceptions_regarding_the_use_of_the_interactive_electronic_whiteboard_in_instruction.pdf
 • Clemens, A. , Moore, T., and Nelson B. (2001). Math Intervention “Smart” Project Student Mathematical Analysis and Reasoning with Technology, Erişim tarihi: 27 Haziran 2016, http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/k-12/math_intervention_smart_project%20_student_mathematical_analysis_and_reasoning_with_technology.pdf
 • Çelik, H. C. ve Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(20), 27-38.
 • Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571‐586.
 • Çelik, S. ve Atak, Ç. (2012). Etkileşimli tahta tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(2).
 • Demircioğlu, G. ve Demircioğlu, H. (2015). Öğrencilerin Kimya derslerinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 387-395.
 • Erduran, A. ve Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde akıllı tahta kullanımına ilişkin fen ve matematik öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), 14-21.
 • Gündüz, S. ve Çelik, H. C. (2015). Öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 157-174.
 • Haldane, M. (2007). Interactivity and the digital whiteboard: weaving the fabric of learning. Learning Media andTechnology, 32(3), 257–270.
 • Hall, J. & Chamblee, G. (2009). Teacher perceptions of interactive whiteboards: A comparison of users and future-users at high school over a one year period. In I. Gibson, et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2009, (pp. 1857-1863). Charleston, SC: USA.
 • Kanatlı, F. ve Schreglman, S. (2012, Haziran). Bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma: Hatay ili örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 6, 76-85.
 • Kaya, H. ve Aydın, F. (2011). Sosyal Bilgiler dersindeki coğrafya konularının öğretiminde akıllı tahta uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 3(1), 179-189.
 • Kılınç, S. (2015). Okul öncesi çağındaki çocukların teknoloji kullanımı hakkında ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2012). Eğitimde FATİH Projesi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2015, http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6
 • Morgan, G. L., (2008). Improving Student Engagement: Use of the Interactive Whiteboard as an Instructıonal Toll to Improve Engagement and Behavıor ın the Junior High School Classroom. Unpublished doctoral dissertation, University of Liberty, Virginia.
 • Muhanna, W. & Nejem, K. M. (2013). Attitudes of mathematics teachers toward using smart board in teaching mathematics. Contemporary Issues In Education Research – Fourth Quarter 2013, 6(4), 373-380.
 • Oleksiw, T. (2007). Increasing math test scores with the smart board ınteractive whiteboard. Erişim tarihi: 30 Aralık 2015, http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/k-12/the_effect_of_the_smart_board_interactive_whiteboard_on_raising_state_test_scores.pdf
 • Özdemir, M. (2010, Haziran). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Painter, D., Whiting, E., Wolters, B. & Park, D. (2005, 14 Mart). The Use of an Interactive Whiteboard in Promoting Interactive Teaching and Learning. Erişim Tarihi: 12 Aralık 2015, http://gse.gmu.edu/assets/docs/tr/interactive-board_tr.pdf
 • Robinson, M. (2004). The impact of the interactive electronic whiteboard on student achievement in middle school mathematic. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Florida State University, USA.
 • Roennıgke, P. & Carter, S. (2001). Developing self-directed learners and teachers as facilitators with smart board ınteractive whiteboard technology. Erişim Tarihi: 31 Aralık 2015, http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/k-12/developing_self-directed_learners_and_teachers_as_facilitators_with_smart_board_interactive_whiteboard_technology.pdf
 • Sevindik, T. ve Gürol, M. (2009). The effects of smart classrooms on the high education students’ attitudes, E-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 612-628.
 • Seyitoğlu, E. (2014, Ocak). Akıllı tahta kullanılan matematik dersinden yansımalar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Smith, F., Hardman, F. & Higgins, S. (2006). The impact of interactive whiteboards on teacher–pupil interaction in the national literacy and numeracy strategies. British Educational Research Journal, 32(3), 443-457.
 • Solvie, P. (2004). The digital whiteboard: a tool in early literacy instruction. International Reading Association, 57(5), 484-487.
 • Tataroğlu, B. ve Erduran, A. (2010). Matematik dersinde akıllı tahtaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 3, 233-250.
 • Tate, L. (2002). Using the interactive whiteboard to increase student retention, attention, participation, interestand success in a required general education college course. Erişim Tarihi: 28 Haziran 2016, http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/higher_education/usin g_the_interactive_whiteboard.pdf?WT.qs_osrc=ASK-166960010
 • Temelli, D. ve Genç, S. Z. (2014). Akıllı tahtaya yönelik öğretmen tutumları (Çanakkale ili örneği). Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(4), 41-58.
 • Türel, Y. K. & Johnson, T. E. (2012). Teachers' belief and use of interactive whiteboards for teaching and learning. Educational Technology & Society, 15(1), 381–394.
 • Türkoğlu, T. (2014). Fen ve teknoloji öğretiminde akıllı tahta kullanımının 6. Sınıf öğrencilerinin akademik başarı, tutum ve görüşleri üzerine etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • Wall, K., Higgins, S., & Smith, H. (2005). The visual helps me understand the complicated things’: pupil views of teaching and learning with interactive whiteboards. British Journal of Eductional Technology, 36 (5), 851-867.
 • Winkler, R. L. (2011). Investigating the Impact of Interactive Whiteoard Professional Development on Lesson Planning and Student Math Achievement. Unpublished doctoral dissertation, University of Liberty, USA.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş dokuzuncu baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldızhan, Y. H. (2013). Temel eğitimde akıllı tahtanın matematik başarısına etkisi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 110-121.
 • Zengin, F. K., Kırılmazkaya, G. ve Keçeci, G. (2011). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersindeki başarı ve tutuma etkisi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Fırat University, Elazığ.
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: AGAH TUGRUL KORUCU

Author: ERTUĞRUL USTA

Author: LALE TORAMAN

Dates

Publication Date : October 1, 2016

Bibtex @ { buefad263073, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {690 - 717}, doi = {}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KORUCU, AGAH TUGRUL and USTA, ERTUĞRUL and TORAMAN, LALE} }
APA KORUCU, A , USTA, E , TORAMAN, L . (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education , 5 (3) , 690-717 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/24921/263073
MLA KORUCU, A , USTA, E , TORAMAN, L . "Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016 ): 690-717 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/24921/263073>
Chicago KORUCU, A , USTA, E , TORAMAN, L . "Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016 ): 690-717
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - AGAH TUGRUL KORUCU , ERTUĞRUL USTA , LALE TORAMAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 690 EP - 717 VL - 5 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A AGAH TUGRUL KORUCU , ERTUĞRUL USTA , LALE TORAMAN %T Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD KORUCU, AGAH TUGRUL , USTA, ERTUĞRUL , TORAMAN, LALE . "Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 3 (October 2016): 690-717 .
AMA KORUCU A , USTA E , TORAMAN L . Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 5(3): 690-717.
Vancouver KORUCU A , USTA E , TORAMAN L . Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(3): 717-690.