Year 2017, Volume 6 , Issue 2, Pages 689 - 714 2017-06-30

Okul Yöneticilerinin Görüşleri Doğrultusunda Eğitim Finansmanı Politikaları: Sorunlar, Nedenler ve Çözümler
Educational Financing Policies According to School Administrators' Views: Problems, Causes, And Solutions

Esen ALTUNAY [1]


Araştırmanın amacı okul yöneticilerinin eğitim finansmanı politikalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomonoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışma grubunu ilkokul, ortaokul ve lise yöneticilerinden oluşan 30 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ve verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi yapılmıştır.Araştırmanın bulgularına göre okul yöneticileri okullarının giderlerinin karşılanması açısından okul yöneticilerinin taleplerine duyarsızlık gösterildiğini; eğitim finansmanı politikalarının uygulama sorunlarını okul temelli ve Bakanlık temelli sorunlar olduğunu; eğitim finansmanı politikalarının yansımalarının karşılaştırılması sonucu ilkokul ve ortaokul kademelerinin dezavantajlı olduğunu; politikalarının uygulama sorunlarının nedenleri olarak eğitim politikasının niteliği, bütçe yönetimi ve planlama eksikliğini belirtmişlerdir. Eğitim finansmanı politikalarına ilişkin görüşler doğrultusunda okul üyeleri ve yöneticileri ile bakanlık yöneticilerinin eğitim finansmanı yönetimi konusunda yetkinliklerinin güçlendirilmesi gerektiği söylenebilir.

The purpose of research is to examine the school administrators' views about the education financing policies. The design of this research is conducted as phenomenological design among qualitative research design. In this research data were collected with the quasi-structured interview technique. The sample of this research composed of 30 school administrators from primary- secondary and high school administrators. In this research maximum variation sampling technique was used as one of the purposive sampling techniques. Descriptive and content analysis techniques were used to analyze the data of the study. According to the findings of this research, school administrators thought that the demands of school administrators were shown indifference in terms of meeting the expense of their schools. The implementation problems of educational financing policies were due to school-based and Ministry-based problems. When the reflections of education financing policies are compared, primary and secondary school levels are disadvantageous. The reasons for implementations problems are the quality of education financing policies, budget management and lack of planning. The competence of school members, administrators and ministry officials on education financing management needs to be strengthened.

 • Altuntaş, S. Y. (2005). İlköğretim okullarının finansman ihtiyaçlarını karşılama düzeyleri (Van ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van
 • Aydın, M. (2000). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Basım ve Yayım.
 • Ak, T. (1997). Türk eğitim sisteminin ekonomik analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Alpay, A.G. (2011). İlköğretim okullarında finansman ile ilgili okul müdürlerinin görüsleri üzerine nitel bir araştırma.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı. İstanbul.
 • Altunay, E. ve Ağaçdiken, Y. E. (2016). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin eğitim politikasına ilişkin metaforlarının değerlendirilmesi. 12. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 12-14 Mayıs 2016. İzmir
 • Bottoms, G.and Schmidt-Davis, J.(2010). The three essentials: improving schools requires district vision, district and state support, and principal leadership. The Texas Educational Excellence Project. The University of Texas - Pan American, University of Texas at Dallas, University of Kansas, University of Oklahoma, and the University of Iowa.
 • Carnoy, M. (1995). Rates of return to education. In Carnoy, M. (Ed.) International encyclopedia of economics of education. (pp. 364-369). Oxford, UK: Elsevier.
 • Davis, R.G. (1980). Issues and problems in the planning of education in developing countries. (Planning education for development, v.1). Cambridge, MA: Center for Studies in Education and Development, Harvard University.
 • Devrim, F. ve Tosuner, M. (1987). Türkiye'de eğitim hizmetlerinin finansmanında son gelişmeler. 3. Türkiye Eğitim Maliye Sempozyumu Bildiri Kitabı, 86-109. İstanbul
 • ERG (Eğitim Reformu Girişimi) (2009). Eğitimde eşitlik politika analizi ve öneriler. Türkiye’de Eğitimde Eşitliğin Geliştirilmesi için Verilere Dayalı Savunu” projesi. Açık Toplum Enstitüsü.İstanbul: ERG
 • Ergen, H. (2013). Türkiye’de eğitimde planlama yaklaşımları ve kullanılan eğitim göstergeleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 151-167.
 • Güngör, G. ve Göksu, A. (2013). Türkiye’de eğitimin finansmanı ve ülkelerarası bir karşılaştırma. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi. 20(1), 59-72.
 • Gümüşeli, A. İ. ve Hacıfazlıoğlu, Ö. (2009). Globalization and conflict management in schools. Cyproit Journal of Educational Sciences, 4,183-198.
 • Hoşgörür, V. ve Arslan, İ. (2014). Okul örgütünün finansal kaynaklarının yönetimi sorunu (Yatağan İlçesi Örneği).Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1), 91-1022
 • Hesapçıoğlu, M. (1994). İnsan kaynakları yönetimi ve ekonomisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Karakul, A.K. (2014). İran ve Türkiye’de eğitim finansmanının karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 67-87
 • Kavak, Y. ve Ekinci, C. E (1994). Eğitimin Finansmanı sorunu ve maliyetlerin azaltılmasına ilişkin alternatif stratejiler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10,65-72
 • Kavak, Y. Ekinci, E. ve Gökçe, F. (1997). İlköğretimde kaynak arayışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 3 (3), 309-320.
 • Kurul, N. (2012). Eğitim finansmanı. Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Kurul Tural, N. (2012). Eğitim finansmanı. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Küçüker, E. (2010). Türkiye’de eğitim planlaması neyi hedefliyor? International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey ISBN: 978 605 364 104 9
 • Menteşe, S., Üstün, A., Gökdelen, A. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin okulun parasal kaynaklarını yönetme yeterlikleri (Ordu İli örneği). Hitit üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (5 (2), 43.
 • OECD (2013). Eğitim politikası genel görünümü: Türkiye. Daha İyi Yaşamlar İçin Daha İyi Politikalar. www.oecd.org/edu.
 • Özdemir, M. (2011). Eğitim yönetimi politikalarındaki dönüşümün yoksulluk üzerindeki olası etkileri. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31 (3), 707-725
 • Özen, Y., Gül, A. ve Gülaçtı, F. (2007). Demokratik eğitim politikası (eleştirel bir yaklaşım). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 9 (2), 111-130
 • Özer, N., Demirtaş, H. ve Ateş, F. (2015). Okulların mali durumlarına ve bütçe yönetiminde yaşanan sorunlara ilişkin müdür görüşleri. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 6 (1), 17-39
 • Özmen, F. ve Yalçın, H. (2011). Devlet ilköğretim okullarının mali açıdan desteklenmesinde velileri bağış yapmaktan uzak tutan nedenler. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.21 (1), 57-76, Elazığ.
 • Saklan, E. ve Erginer, A (2016). Türkiye’de okul öncesi eğitime ilişkin politika ve finansman uygulamaları. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6 (2), 15-44.
 • Şimşek, H. (2016). Eğitim gündelik siyasete kurban edilmemeli. 08.12.2016. https://tr.sputniknews.com/.../201612081026210102-hasan-simsek-.
 • Şişman, M. (2014). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. 8. Baskı. Ankara: Pegem A Akademi
 • Walker, M. B.L. ve Morton, M. T., (2011). Budget cuts create problems in schools according to texas principals. Learning-Centered Leadershıp Program.
 • Tilak, J.B.G. (2002). Education and poverty. Journal of Human Development, 3(2), 191-207.
 • Tilak, J. B. G. (1977) Approaches to educatıonal planning and their applications-in India. Reprinted from Indian Economic Journal, 24 ( 3).
 • Tonbul, Y. (2016). Eğitimin ekonomisi. Eğitbilim: Pedandragoji içinde. (Editör: Erdal Toprakçı). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Tuzcu, G. (2004). Eğitimin finansman gerekleri ve boyutları. Milli Eğitim Dergisi. 163. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/163/tuzcu.htm
 • Türnüklü, A. (2001). Eğitimbilim alanında aynı araştırma sorusunu yanıtlamak için farklı araştırma tekniklerinin birlikte kullanılması, Eğitim ve Bilim, 26 (120), 8-13.
 • Vila, L. E. (2005). The outcomes of investment in education and people's well-being. European Journal of Education, 40, 3-11
 • Woodhall, M (1974). The investment approach to educational planning. No. 32 The Fundamentals of Educational Planning: Lecture-Discussion Series. Unesco: Internatıonal Institute For Educational Planning. Paris. http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000692/069263eo.pdf
 • Yapıcı, M. (2006). Eğitim politikaları ve etkileri. Üniversite ve Toplum. 6 (2)
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Genişletilmiş 9. Baskı) Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (4. Baskı) Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yolcu, H. (2007). Türkiye’de ilköğretim finansmanının değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Esen ALTUNAY
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2017

APA Altunay, E . (2017). Educational Financing Policies According to School Administrators' Views: Problems, Causes, And Solutions . Bartın University Journal of Faculty of Education , 6 (2) , 689-714 . DOI: 10.14686/buefad.304498


2023 Eğitim Vizyonu: Sorunlara çare mi?
Pamukkale University Journal of Education
Abbas ERTÜRK
https://doi.org/10.9779/pauefd.537273