Year 2013, Volume 2 , Issue 2, Pages 47 - 67 2013-12-10

Teachers’ Perceptions on Organizational Cynicism and Organizational Silence
Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Sessizlik Hakkındaki Görüşleri

Şenay SEZGİN NARTGÜN [1] , Vural KARTAL [2]


The aim of this research is to identify what the teacher’s perceptions are on organizational cynicism (OC) and organizational silence (OS) and whether these views change according to gender, years of experience and years of office in organization. Also it’s tired to define if there is meaningful relation between teachers’ views on OC, OS and its sub-dimensions. Within the scope of this study, OC and OS scale were applied to 90 teachers working in 10 different transportational teaching schools in Bolu. In the analysis of researchfindings, percentage, frequency, avarage, Standard deviation, t-test, Kruskal Wallis and correlation analysis were used. According to the findings of the research; there is not a significant difference between the teacher’s levels of OC, OS and gender, years of experience and years of office in organization. However, it’s found that there is avarage positive relation between OC level of teachers and school environment, source of OS and isolation.
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik hakkındaki görüşlerinin neler olduğunu, bu görüşlerin, cinsiyete, kıdem süresine ve kurumdaki çalışma süresi değişkenlerine göre değişip değişmediği, son olarak da öğretmenlerin örgütsel sinizm, örgütsel sessizlik ve örgütsel sessizliğin alt boyutları arasındaki görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olup-olmadığını belirlemektir. Araştırma kapsamında Bolu ilinde taşımalı eğitim- öğretim yapan 10 ortaokulda görevli 90 öğretmene örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik ölçeği uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizde, yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, t-testi, kruskal wallis ve korelasyon analizi kullanılmıştır.  Araştırmanın bulgularına göre; öğretmenlerin örgütsel sinizm ve sessizlik düzeyleri ile cinsiyet, kıdem ve kurumda çalışma süresi değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri ile örgütsel sessizliğin alt boyutlarından olan okul ortamı, sessizliğin kaynağı ve izolasyon boyutu arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu görülmektedir.
 • Alioğulları D. Z. (2012). Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Alparslan, A. M. (2010). Örgütsel Sessizlik İklimi ve İş Gören Sessizlik Davranışları Arasındaki Etkileşim. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta.
 • Aslanargun, E. (2010). Örgütlerde Sosyal Güç, H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Ed.) Yönetimde Yeni Yaklaşımlar içinde (s. 175-198). Ankara: Pegem.,
 • Ayık, A. ve Ada, Ş. (2007). İlköğretim Okullarında Oluşturulan Okul Kültürü İle Okulların Etkililiği Arasındaki İlişki. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.8(2), 429–446.
 • Bakker, E. D. (2007). Integrity and Cynicism: Possibilities and Constraints of Moral Communication. Journal of Agricultural and Environmental Ethics.20, 119-136.
 • Bayam Y.T. (2010). Üniversitelerde Örgütsel Sessizlik. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bildik B, (2009). Örgütsel Sessizlik İklimi Ve İş Gören Sessizlik Davranışları Arasındaki Etkileşim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Kocaeli.
 • Bowen, F. ve Blackmon K. (2003). Spirals of Silence: The Dynamic Effects of Diversity on Organizational Voice. Journal Of Management Studies. 40(6), 1393-1417.
 • Blackman, D. ve Sadler-Smith, E. (2009). The Silent and the Silenced in Organizational Knowing and Learning. Management Learning, 40(5), 569–585.
 • Çakıcı, A. (2008). Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 117– 134.
 • Dean, J. W., Brandes, P. Ve Dharwadkar, R., (1998). Organizational Cynicism. Academy of Management Review. 23 (2): 341-352.
 • Erdem, F. (Ed.) (2003). Sosyal Bilimlerde Güven. Ankara: Vadi.
 • Gül H. Ağıröz A. (2011). Mobbing Ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkiler. Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi.13(2), 27– 45.
 • Gül, H. ve Özcan, N. (2011). Mobbing Ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkiler, Karaman İl Özel İdaresinde Görgül Bir Çalışma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi. 2 (80),107–134.
 • Güzeller, C.O. ve Kalağan, G. (2008). Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Çeşitli Değişkenler Açısından Eğitim Örgütlerinde İncelenmesi. 16.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Kitabı, Antalya. İstanbul Kültür Üniversitesi, s. 87–94.
 • Halis, M. (2010). Örgütsel İletişim ve İletişim Tatminine İlişkin Bir Araştırma, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 14(1). 217–230.
 • Helvacı, M. A. ve Çetin, A. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi (Uşak ili örneği). Turkish Studies. 7 (3), 1475–1497.
 • Kabataş A. (2010). Örgütsel Sinizm İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Ve Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Kahveci G. ve Demirtaş, Z. (2010). İlköğretim Okullarında Örgütsel Sessizlik İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Kahveci, G. ve Demirtaş, Z. (2013). Öğretmenler İçin Örgütsel Sessizlik Ölçeği Geliştirme Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:12 (43), (167-182).
 • Kahveci, G. ve Demirtaş, Z. (2013). Okul Yöneticisi Ve Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Algıları. School Administrator and Teachers’ Perceptions of Organizational Silence. Education.38(167).
 • Kalağan G. (2009). Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları İle Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Kalağan G. ve Güzeller, C. O. (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (27), 83-97.
 • Kaplan, M. (2007). Motivasyon Teorileri Kapsamında Uygulanan Özendirme Araçlarının İş gören Performansına Etkisi ve Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Ankara.
 • Karasar, N., (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Morrison, E. F. ve Milliken, F. J. (2000). Organizational Silence: A barrier to change and development in a pluralistic academy of management. The Academy Of Management Review.25 (4), 706–725.
 • Mcclough, A.C.,Rogelberg, S.G., Fısher, G.G., Bachiochi, P.D. (Summer 1998). Cynicism And The Quality Of An İndividual’s Contribution To An Organizational Diagnostic Survey. Organization Development Journal. 16 (2), 31–42.
 • McGowen, R. A. (2003). Organizational Discourses: Sounds Of Silence. 3rd International Critical Management Studies Conference LancasterUniversity, 1–7.
 • Özdemir, L. Ve Sarıoğlu U. S. (2013). Çalışanların Örgütsel Ses Ve Sessizlik Algılamalarının Demografik Nitelikler Açısından Değerlendirilmesi. Kamu ve Özel Sektörde Bir araştırma. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi/Journal Of Economics And Administrative Scıences. 27(1),257–281.
 • Özler, D. E., Atalay, C. G. ve Şahin, M. D. (2010). Örgütlerde Sinizm Güvensizlikle mi Bulaşır? Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2(2), 47–57.
 • Pinder, C.C. ve Harlos, K.P.(2001). Employee silence: Quiescenceandacquiescence as responses to perceived injustice. Research in Personnel and Human Resources Management, (20), 331–369.
 • Robbins, S.P. (1994). Örgütsel Davranışın Temelleri, S. A. Öztürk (Çev.), Eskişehir: ETAM.
 • Tınaztepe C. (2012) Örgüt İçi İletişimin Örgütsel Sinizme Etkisi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 4(1), 53–63.
 • Topkaya, N. , Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Dilek S.A (2013), Saygınlığını Yitirme Kaygısı İle Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. (36),1–20.
 • Türk Dil Kurumu(TDK). (2005). Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Vroom, V. (1964). Work and Motivation, New York: Wiley.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2012). Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (2), 385–402.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Şenay SEZGİN NARTGÜN

Author: Vural KARTAL

Dates

Publication Date : December 10, 2013

APA Sezgi̇n Nartgün, Ş , Kartal, V . (2013). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Sessizlik Hakkındaki Görüşleri . Bartın University Journal of Faculty of Education , 2 (2) , 47-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/3813/51114