Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Konusundaki Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Year 2013, Volume 2, Issue 2, 190 - 207, 10.12.2013

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki öz-yeterlik algılarını cinsiyet, sınıf, bölüm ve öğretim durumu değişkenleri açısından incelemektir. Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, araştırma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 181 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Kılınç (2011)’ın geliştirdiği “Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Öz Yeterlik Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde cinsiyet, öğretim durumu (I. ve II.öğretim) ve sınıf düzeyi faktörlerinin ölçme ve değerlendirme konusundaki öz-yeterliğe etkisi bağımsız örneklemler için t testi; sınıf değişkeninin ölçme ve değerlendirme konusundaki öz-yeterliğe etkisi ise tek yönlü Anova ile incelenmiştir.. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz-yeterlik algılarının cinsiyet, öğretim durumu, sınıf değişkeni ve bölüm değişkenlerine göre istatistiksel olarak önemli bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Afacan, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ)İlişkisini Algılama Düzeyleri ve Bilimsel Tutumlarının Tespiti (Kırşehir İli Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akçay, H. ve Yager R.E. (2010). The Impact of a Science/Technology/Society Teaching Approach on Student Learning in Five Domains. Journal of Science Education Technology (JSET), 19: 602–611. DOI:10.1007/s10956010-9226-7.
 • Anagün, S.Ş. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinde Yapılandırmacı Öğrenme Yoluyla Fen Okuryazarlığının Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Aydın, G. (2010). Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Öğrenme Alanının Çevre Bilinci Kazandırmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bacanak, A. (2002). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Okuryazarlıkları İle Fen-Teknoloji- Toplum Dersinin Uygulanışını Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. (9.Baskı). Ankara: Pegem.
 • Bağcı Kılıç, G. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Fen Öğretimi, Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası. İlköğretim Online Dergisi, 2(1), s.42-51.
 • Bennett, J., Campbell, B., vd. (2007). A Systematic Review of the Effects on High School Students of Context-Based and Science-Technology-Society (STS) Approaches to the Teaching of Science, The University of York, UK.
 • Biernacka, B. (2006). Developing Scientific Literacy of Grade Five Students: A Teacher Researcher Collaborative Effort. Yayınlanmamış Doktora Tezi. The University of Manitoba, Kanada.
 • Bozyılmaz, B. (2005). 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Bilim Okur- Yazarlığı Açısından Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bölükbaş N., Eyüpoğlu, A. vd. (2004). Organ Bağışı Hakkında Üniversite Öğrencilerinin Düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 21 (2), 73-77.
 • Chin, C-C. (2005). First-year Pre-service Teachers in Taiwan-Do They Enter The Teacher Program With Satisfactory Scientific Literacy And Attitudes Toward Science?. International Journal of Science Education, 27 (13), 1549-1570.
 • Creswell, W.J. (2012). Educational Research Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research. (4.Baskı). Boston: Pearson.
 • Çavuş, R. (2013). Farklı Epistemolojik İnanışlara Sahip 8.Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Bilimsel Konulara Bakış Açıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Derman, A., Doğu, S. vd. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Okuryazarlıkları İle İlgili Algıları. Uluslararası 8. Eğitim Teknolojileri Kongresi Bildiri Kitapçığı. Anadolu Üniversitesi, 6-8 Mayıs 2008, Eskişehir.
 • Durant, J. R., Evans, G. A. vd. (1989). The Public Understanding Of Science. Nature, Vol, 340, p. 11-14.
 • Ege, E., Timur, S. vd. (2005). Ebelik Son Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlaması Eğitimi Etkinliğinin Değerlendirilmesi. STED, Cilt 14, Sayı 9, s. 202-207.
 • Erbaş, K. C. (2005). Uluslararası Öğrenci Başarı Değerlendirme Programında(PISA)Türkiye’de Fen Okuryazarlığını Etkileyen Faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Erşahan, O. (2007). 6. Sınıf Öğrencilerine Madde ve Değişim Öğrenme Alanındaki Fen Teknoloji Toplum Çevre Kazanımlarının Kazandırılmasında Etkili Öğretim Yönteminin (Rol Oynama ve 5E Öğretim Yöntemi) Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Goloğlu, S. (2009). Fen Eğitiminde Sosyo-Bilimsel Aktivitelerle Karar Verme Becerilerinin Geliştirilmesi: Dengeli Beslenme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kılıç, S., Koçak, N., vd. (2010). Kız Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusundaki Tutumları ve Bu Tutumlarına Etki Eden Faktörler. Gülhane Tıp Dergisi, 52, 36-40.
 • Lee, Y. (2003). An Investigation of Taiwanese Graduate Students’ Level of Civic Scientific Literacy, Unpublished doctoral dissertation. University of Texas, Austin.
 • Macaroğlu Akgül, E. (2004). Teaching scientific literacy through a science technology and society course: Prospective elemantary science teachers’ case. The Turkish Online Journal of Educational Technology, ISSN: 1303-6521. 3 (4).
 • Mansour N.(2010). Science Teachers’ Perspectives on Science-Technology-Society (STS) in Science Education. Eurasian Journal of. Physics and Chemistry Education. 2(2):123-157.
 • McGinn, R. E. (1991). Science Technology and Society. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6,7 ve 8.Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • O’Neill, D. K. ve Polman, J. L. (2004). Why educate “Little Scientists?” Examining The Potential of Practice- Based Scientific Literacy. Journal of Research in Science Teaching. 41 (3) 234- 266.
 • Ortakuz, Y. (2006). Araştırmaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Fen-Teknoloji Toplum-Çevre İlişkisini Kurmasına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özkan, S. ve Yılmaz, E. (2009). Hasta Yakınlarının Organ Bağışı ile İlgili Bilgi ve Tutumları. Aile ve Toplum Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 5 (17), 18-29.
 • Pedretti, E. ve Nazir, J. (2010). Currents in STSE Education: Mapping a Complex Field, 40 Years On. DOI 10.1002/sce.20435 Published online 25 January 2011 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com).
 • Ruiz, M.A.O., Garcia, J.J.S. vd. (2010). A Study on the Attitudes and Opinions of Engineering Students From the University of Baja California, Mexico, on Science, Technology, and Society. Bulletin of Science, Technology & Society 30(2) p.113–118. DOI: 10.1177/0270467610361231.
 • Seçgin, F., Yalvaç, G. vd. (2010). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Karikatürler Aracılığıyla Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Akdeniz Üniversitesi, 11-13 Kasım 2010, Antalya.
 • Senemoğlu N. (2011). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem.
 • Soylu, H. (2004). Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Keşif Yoluyla Öğrenme. (1.Basım). Ankara: Nobel.
 • Toraman, S. (2013). 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkilendirmelerini Geliştirmeye yönelik Bir eylem Araştırması: Çevremi Eğitiyorum. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Yalvaç, B., Tekkaya, C., vd. (2007). Turkish Pre-Service Science Teachers’ Views on Science- Technology-Society Issues. International Journal of Science Education, 29 (3), 331-348.
 • Yager R. E. & Akçay H. (2008). Comparison of Student Learning Outcomes in Middle School Science Classes with an STS Approach and a Typical Textbook Dominated Approach, Research in Middle Education Online Journal, 31(7).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6.Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yörük, Z.N. (2008). Kimya Öğretiminde 5E Öğrenme Modeline Dayalı Fen, Teknoloji, Toplum ve Çevre (FTTÇ) Yaklaşımının Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Analysis of Pre-Service Teachers’ Self-Efficacy Perceptions on Measurement and Evaluation

Year 2013, Volume 2, Issue 2, 190 - 207, 10.12.2013

Abstract

Purpose of this study is to analyze pre-service teachers’ self-efficacy perceptions in measurement and evaluation in terms of gender, grade level, department and being a student of day and evening classes. In this study, survey model was used and study was carried out on 181 pre-service teachers in Education Faculty of Abant Izzet Baysal University in the spring semester of 2012-2013 academic years. In this study “A perceptual scale for measurement and evaluation of pre-service teachers’ self-efficacy in education” developed by Kılınç (2011), was used as data collection instrument. To examine the effect of sex, grade level and being a student of morning and evening classes’ factors, independent samples t-test was used and one way ANOVA was used to examine class factor effect on perceptions of pre-service teachers in measurement and evaluation. At the end of the research it is found no statistically significant difference between gender, grade level, being a student of day and evening classes, department and measurement and evaluation perception of pre-service teachers.

References

 • Afacan, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ)İlişkisini Algılama Düzeyleri ve Bilimsel Tutumlarının Tespiti (Kırşehir İli Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akçay, H. ve Yager R.E. (2010). The Impact of a Science/Technology/Society Teaching Approach on Student Learning in Five Domains. Journal of Science Education Technology (JSET), 19: 602–611. DOI:10.1007/s10956010-9226-7.
 • Anagün, S.Ş. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinde Yapılandırmacı Öğrenme Yoluyla Fen Okuryazarlığının Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Aydın, G. (2010). Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Öğrenme Alanının Çevre Bilinci Kazandırmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bacanak, A. (2002). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Okuryazarlıkları İle Fen-Teknoloji- Toplum Dersinin Uygulanışını Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. (9.Baskı). Ankara: Pegem.
 • Bağcı Kılıç, G. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Fen Öğretimi, Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası. İlköğretim Online Dergisi, 2(1), s.42-51.
 • Bennett, J., Campbell, B., vd. (2007). A Systematic Review of the Effects on High School Students of Context-Based and Science-Technology-Society (STS) Approaches to the Teaching of Science, The University of York, UK.
 • Biernacka, B. (2006). Developing Scientific Literacy of Grade Five Students: A Teacher Researcher Collaborative Effort. Yayınlanmamış Doktora Tezi. The University of Manitoba, Kanada.
 • Bozyılmaz, B. (2005). 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Bilim Okur- Yazarlığı Açısından Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bölükbaş N., Eyüpoğlu, A. vd. (2004). Organ Bağışı Hakkında Üniversite Öğrencilerinin Düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 21 (2), 73-77.
 • Chin, C-C. (2005). First-year Pre-service Teachers in Taiwan-Do They Enter The Teacher Program With Satisfactory Scientific Literacy And Attitudes Toward Science?. International Journal of Science Education, 27 (13), 1549-1570.
 • Creswell, W.J. (2012). Educational Research Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research. (4.Baskı). Boston: Pearson.
 • Çavuş, R. (2013). Farklı Epistemolojik İnanışlara Sahip 8.Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Bilimsel Konulara Bakış Açıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Derman, A., Doğu, S. vd. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Okuryazarlıkları İle İlgili Algıları. Uluslararası 8. Eğitim Teknolojileri Kongresi Bildiri Kitapçığı. Anadolu Üniversitesi, 6-8 Mayıs 2008, Eskişehir.
 • Durant, J. R., Evans, G. A. vd. (1989). The Public Understanding Of Science. Nature, Vol, 340, p. 11-14.
 • Ege, E., Timur, S. vd. (2005). Ebelik Son Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlaması Eğitimi Etkinliğinin Değerlendirilmesi. STED, Cilt 14, Sayı 9, s. 202-207.
 • Erbaş, K. C. (2005). Uluslararası Öğrenci Başarı Değerlendirme Programında(PISA)Türkiye’de Fen Okuryazarlığını Etkileyen Faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Erşahan, O. (2007). 6. Sınıf Öğrencilerine Madde ve Değişim Öğrenme Alanındaki Fen Teknoloji Toplum Çevre Kazanımlarının Kazandırılmasında Etkili Öğretim Yönteminin (Rol Oynama ve 5E Öğretim Yöntemi) Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Goloğlu, S. (2009). Fen Eğitiminde Sosyo-Bilimsel Aktivitelerle Karar Verme Becerilerinin Geliştirilmesi: Dengeli Beslenme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kılıç, S., Koçak, N., vd. (2010). Kız Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusundaki Tutumları ve Bu Tutumlarına Etki Eden Faktörler. Gülhane Tıp Dergisi, 52, 36-40.
 • Lee, Y. (2003). An Investigation of Taiwanese Graduate Students’ Level of Civic Scientific Literacy, Unpublished doctoral dissertation. University of Texas, Austin.
 • Macaroğlu Akgül, E. (2004). Teaching scientific literacy through a science technology and society course: Prospective elemantary science teachers’ case. The Turkish Online Journal of Educational Technology, ISSN: 1303-6521. 3 (4).
 • Mansour N.(2010). Science Teachers’ Perspectives on Science-Technology-Society (STS) in Science Education. Eurasian Journal of. Physics and Chemistry Education. 2(2):123-157.
 • McGinn, R. E. (1991). Science Technology and Society. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6,7 ve 8.Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • O’Neill, D. K. ve Polman, J. L. (2004). Why educate “Little Scientists?” Examining The Potential of Practice- Based Scientific Literacy. Journal of Research in Science Teaching. 41 (3) 234- 266.
 • Ortakuz, Y. (2006). Araştırmaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Fen-Teknoloji Toplum-Çevre İlişkisini Kurmasına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özkan, S. ve Yılmaz, E. (2009). Hasta Yakınlarının Organ Bağışı ile İlgili Bilgi ve Tutumları. Aile ve Toplum Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 5 (17), 18-29.
 • Pedretti, E. ve Nazir, J. (2010). Currents in STSE Education: Mapping a Complex Field, 40 Years On. DOI 10.1002/sce.20435 Published online 25 January 2011 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com).
 • Ruiz, M.A.O., Garcia, J.J.S. vd. (2010). A Study on the Attitudes and Opinions of Engineering Students From the University of Baja California, Mexico, on Science, Technology, and Society. Bulletin of Science, Technology & Society 30(2) p.113–118. DOI: 10.1177/0270467610361231.
 • Seçgin, F., Yalvaç, G. vd. (2010). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Karikatürler Aracılığıyla Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Akdeniz Üniversitesi, 11-13 Kasım 2010, Antalya.
 • Senemoğlu N. (2011). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem.
 • Soylu, H. (2004). Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Keşif Yoluyla Öğrenme. (1.Basım). Ankara: Nobel.
 • Toraman, S. (2013). 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkilendirmelerini Geliştirmeye yönelik Bir eylem Araştırması: Çevremi Eğitiyorum. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Yalvaç, B., Tekkaya, C., vd. (2007). Turkish Pre-Service Science Teachers’ Views on Science- Technology-Society Issues. International Journal of Science Education, 29 (3), 331-348.
 • Yager R. E. & Akçay H. (2008). Comparison of Student Learning Outcomes in Middle School Science Classes with an STS Approach and a Typical Textbook Dominated Approach, Research in Middle Education Online Journal, 31(7).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6.Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yörük, Z.N. (2008). Kimya Öğretiminde 5E Öğrenme Modeline Dayalı Fen, Teknoloji, Toplum ve Çevre (FTTÇ) Yaklaşımının Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Merve ŞAHİN>


İbrahim UYSAL>

0000-0002-6767-0362

Publication Date December 10, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Şahin, M. & Uysal, İ. (2013). Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Konusundaki Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi . Bartın University Journal of Faculty of Education , 2 (2) , 190-207 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/3813/51124

Bartın University Journal of Faculty of Education