Year 2019, Volume 8 , Issue 3, Pages 783 - 810 2019-10-15

Kırsal ve kentsel kesimlerdeki okul öncesi çocuklarının çevre kirliliği hakkındaki görüşleri
The views of the preschool children in the countryside and city zones regarding environmental pollution

Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN [1] , Sevgi Nur YILMAZ [2] , Gülzire İLYAS [3]


Bu araştırmanın amacı kentsel ve kırsal kesimde yaşayan okul öncesi dönem çocuklarının çevre kirliliğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırma 30 okul öncesi çocuklarıyla çalışma yürütülmüştür. Araştırma verileri odak grup görüşmesi ve resimle ifade tekniği kullanılarak elde edilmiştir Araştırma sonuçlarına göre;  çocukların çevre algıları günlük yaşamda karşılaştıkları canlılar ve somut nesnelerle sınırlı olduğu belirlenmiştir. Ancak çocukların çizdikleri resimler değerlendirildiğinde; yaşadıkları yere göre farklılaşma saptanmıştır.


The purpose of this research is to determine the ideas of the preschool children that live in the countryside and in the cities regarding the environmental pollution. Within this study, in which the qualitative research model was used, phenomenological pattern was used.  The study was performed with 30 preschool children. The data of the research were obtained using group interview and expression technique with pictures. According to the results of the environmental perception is limited with the livings and the concrete objects they encounter in daily life. However, when the pictures they drew concerning the environment they live in were examined, the results indicated difference. 

 • Akçay, N. O., Halmatov, M., & Ekin, S. (2017). Okul öncesi öğretmeni adaylarının ağaç ve çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi.[Examination of preschool teacher candidates' attitudes towards the tree and the environment]. Igdir University Journal of Social Sciences, 13, 1-18.
 • Alerby, E. (2000). A way of visualising children's and young people's thoughts about the environment: A study of drawings. Environmental Education Research, 6(3), 205-222.
 • Alp, E., Ertepinar, H., Tekkaya, C., & Yilmaz, A. (2006). A statistical analysis of children’s environmental knowledge and attitudes in Turkey. International Research in Geographical and Environmental Education, 15(3), 210-223.
 • Atasoy, E. (2006). Çevre İçin Eğitim Çocuk Doğa Etkileşimi.[Environmental Education Children's Nature Interaction]. Bursa: Ezgi Publishing.
 • Ayaz, H. (2014). Çevreci eleştiri üzerine genel bir değerlendirme. [Survey on Ecocriticism]. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 3(1), 278-292.
 • Aydın, Ö., & Aykaç, N. (2016). Yaratıcı drama yöntemi ile verilen eğitimin okul öncesi öğrencilerinin çevre farkındalığına etkisi. [The effect of the education ımplemented by the creative drama method on the environmental awareness of pre-school students]. Creative Drama Journal, 11(1), 1-16.
 • Aydın, S. O., Şahin, S., & Korkmaz, T. (2013). İlköğretim fen bilgisi, sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının çevresel tutum düzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması. [Determination and comparison of elementary science, primary classroom and preschool teacher candidates’ environmental attitude levels]. Necatibey Education Faculty Journal of Electronic Science and Mathematics Education, 7(2), 248-267.
 • Barraza, L., & Cuarón, A. D. (2004). How values in education affect children's environmental knowledge. Journal of Biological Education, 39(1), 18-23.Başal, H. (2015). Okulöncesi ve İlkokul Çocukları İçin Uygulamalı Çevre Eğitimi.
 • [Applied Environmental Education for Preschool and Primary School Children]. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Başal, H. A., Özen, R., & Kahraman, P. B. (2015). Preschool teacher candidates' sensitivities and attitudes towards environment. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3).
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. [ Scientific Research Methods ]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Chu, H. E., Lee, E. A., Ryung Ko, H., Hee Shin, D., Nam Lee, M., Mee Min, B., & Hee Kang, K. (2007). Korean year 3 children’s environmental literacy: A prerequisite for a Korean environmental education curriculum. International Journal of Science Education, 29(6), 731-746.
 • Çabuk, A. G. B., & Karacaoğlu, A. G. Ö. C. (2003). Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının incelenmesi [Investigating environmental sensitivity of university students]. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 36(1-2), 189-198.
 • Çelikbaş, A., & Yalçınkaya, T. (2013). Çocukların çevre sorunlarını çözme yaklaşımları. [Approaches of children to solve environmental problems]. In 3rd International Geography Symposium, Symposium Proceedings, Retrieved from http://web.deu.edu.tr/geomed/proceedings/download/059_GeoMed_2013_Proceedings_619-625.pdf on 10.09.2018, 619-625.
 • Çepni, S. (2018). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. [Introduction to Research and Project Studies]. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Erol, G. H., & Gezer, K. (2006). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarına çevreye ve çevre sorunlarına yönelik tutumları. [Prospective of elementary school teachers’ attitudes toward environment and enviromental problems] International Journal of Environmental & Science Education, 1(1).65-77.
 • Grodziéska-Jurczak, M., Stepska, A., Nieszporek, K., & Bryda, G. (2006). Perception of environmental problems among pre-school children in Poland. International Research in Geographical & Environmental Education, 15(1), 62-76.
 • Gülay, H., & Ekici, G. (2010). MEB okul öncesi eğitim programının çevre eğitimi açısından analizi. [Analyzing Environmental Education of MEB Preschool Education Program]. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 74-84.
 • Güler, T. (2007). Yaygın eğitimde çevre eğitimi. [Environmental education in non-formal education]. Çevre Eğitimi İçinde [In Environmental Education], Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayını.
 • Güler, M. P. D., & Büyükşahin, Y. (2014). Kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan ilkokul öğrencilerinin günlük hayatta karşılaştıkları biyolojik kavramlara ilişkin farkındalık düzeylerinin karşılaştırılması. [The comparison of situation of primary school students live in rural and urban areas in awareness on biological concepts encounter in their everyday life]. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 14, 148-166.
 • Güzelyurt, T., & Özkan, Ö. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi dönemde çevre eğitimine ilişkin görüşleri: durum çalışması. [Views of prospective preschool teachers about environmental education in preschool period: a case study]. Electronic Turkish Studies, 13(11), 651-668.
 • Halmatov, M., Sarıçam, H., & Halmatov, S. Okul öncesi eğitimdeki 6 yaş çocukların çizdikleri çevre resimlerinin ve çevre kavramını algılayışlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. [Research on 6 ages children’ drawing environment pictures and perception on the environment concept while taking pre-school education according to different variables]. Journal of International Social Sciences Education, 2(1), 30-44.
 • Handler, D. E. B. B. I. E., & Epstein, A. S. (2010). Nature education in preschool. Highscope Extensions, 25(2), 1-7.
 • Hsu, S. J. (2004). The effects of an environmental education program on responsible environmental behavior and associated environmental literacy variables in Taiwanese college students. The Journal of Environmental Education, 35(2), 37-48.
 • Keleş, R. (2015). 100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası. [Environment, Environmental Problems and Environmental Policy in 100 Questions]. İzmir: Yakın Publishing.
 • Kemirtlek, A. Saltabaş, F. & Yıldız, Ş. (2009). Tehlikeli atık yönetiminde Istanbul örneği. [The case of Istanbul in hazardous waste management]. Solid Waste Management Symposium in Turkey, YTÜ, 15-17 June 2009, İstanbul, Retrieved from http://istac.com.tr/contents/44/cevre-makaleleri_130838598689272434.pdf on 16.09.2018.
 • Kesicioğlu, O. S., & Alisinanoğlu, F. (2009). 60-72 Aylık çocukların çevreye karşı tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. [The analysis of children’s attitude against the environment in the views of various variables]. Ahi Evran University Journal of Education Faculty, 10(3), 37-48.Larijani, M., & Yeshodhara, K. (2008). An empirical study of environmental attitude among higher primary school teachers of India and Iran. Journal of Human Ecology, 24(3), 195-200.
 • Louv, R. (2005). Last Child in the Woods, Saving Our Children form Nature-Deficit Disorder.London: Atlantic Books.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative analysis. Thousand Oaks, CA.
 • Ogelman, H. G., Önder, A., Durkan, N., & Erol, A. (2015). Tipitop ve arkadaşları ile toprağı tanıyoruz 6 isimli toprak eğitimi projesi’nin etkisinin incelenmesi.[ Investigation of the efficiency of “We Are Learning About the Soil with Tipitop and His Friends 6” entitled soil education project]. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(2), 476-488.
 • Onur, A. Çağlar, A., & Salman, M. (2016). Okulöncesi çocuklarda atık kâğıtların değerlendirilmesi ve çevre bilincinin kazandırılması. [Evaluation of waste paper and ımprovement of environmental awareness for 5 years old preschool children]. Kastamonu Education Journal, 24(5), 2457-2468.
 • Özdemir-Özden, D. & Özden, M. (2015). Çevre sorunlarına ilişkin öğrenci çizimlerinin incelenmesi. [ Investigation of children's drawings about environmental ıssues]. Pamukkale University Journal of Education Faculty, 37 (I), 1-20.
 • Özey, R. (2005). Çevre Sorunları. [Environmental Problems]. İstanbul: Aktif Publishing.
 • Özsoy, S., & Ahi, B. (2014). İlkokul öğrencilerinin geleceğe yönelik çevre algılarının çizdikleri resimler aracılığı ile belirlenmesi. [Elementary school students’ perceptions of the future environment through artwork]. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(4), 1557-1582.
 • Öztürk, T., & Öztürk, F. Z. (2015). Öğretmen adaylarının çevre ve çevre eğitimi ile ilgili görüşleri (Ordu üniversitesi örneği). [Opinions of pre-service teachers about environment and environmental education (ordu university sample)]. Balikesir University Journal of Social Sciences Institute, 18(33), 115-132.
 • Palmer, J. A. (1995). Environmental thinking in the early years: Understanding and misunderstanding of concepts related to waste management. Environmental Education Research, 1(1), 35-45.
 • Saban, A. & Ersoy, A. (2017). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. [Qualitative Research Patterns in Education]. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Sadık, F. (2014). Çocuk ve çevre sorunları: çocukların algıladıkları çevre sorunlarıyla ilgili görüşlerinin incelenmesi. [Child and envıronmental issues: the investigation of children’ perceptions and views on environmental issues]. The Journal of Academic Social Science, 2(8), 114-133.
 • Sağır, Ş. U., Aslan, O., & Cansaran, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin çevre bilgisi ve çevre tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. [The Examination of Elementary School Students’ Environmental Knowledge and Environmental Attitudes with Respect to the Different Variables]. Ilköğretim Online, 7(2), 496-511.
 • Şimşekli, Y. (2004). Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çevre eğitimi etkinliklerine ilköğretim okullarının duyarlılığı. [Sensitivity of elemantary schools to the environmental education activities for ıncreasing environmental knowledge]. Uludag University Journal of Education Faculty, 17(1), 83-92.
 • Taşkın, Ö., & Şahin, B. (2008). “Çevre” kavramı ve altı yaş okul öncesi çocuklar.[ The term “environment” and six years old kindergarten children]. Pamukkale University Journal of Education Faculty, 23(23), 1-12.
 • Tilbury, D. (1994). The international development of environmental education: a basis for a teacher education model?. Environmental Education and Information, 13(1), 1-20.Yardımcı, E., & Kılıç, G. B. (2010). Çocukların gözünden çevre ve çevre sorunları [Children’s views of environment and environmental problems]. İlköğretim Online, 9(3), 1122-1136.Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Publishing.
 • Yılmaz, O., Samsunlu, Ö., & Peker, R. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşleri: Isparta İli Örneği. [Opinions about environmental problems of university students: example of Isparta]. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 43, 283-301.
 • Yurt, Ö., Kandır, A., & Kalburan, N. C. (2012). Okul öncesi öğretmenleri ile öğretmen adaylarının çevresel tutumları yönünden karşılaştırılması. [Comparison of teachers and teacher candidates in terms of their environmental attitudes]. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 317-327.
Primary Language en
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0551-7741
Author: Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN (Primary Author)
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9475-1005
Author: Sevgi Nur YILMAZ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0455-0328
Author: Gülzire İLYAS
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 15, 2019

APA Bağçeli Kahraman, P , Yılmaz, S , İlyas, G . (2019). The views of the preschool children in the countryside and city zones regarding environmental pollution . Bartın University Journal of Faculty of Education , 8 (3) , 783-810 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/49482/494913