Year 2020, Volume 9 , Issue 1, Pages 1 - 12 2020-02-05

Solution Focused Brief Therapy Training
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Eğitimi

Ümüt ARSLAN [1] , İhsan Çağatay ULUS [2]


Solution Focused Brief Therapy (SFBT) is a therapy model that has been practiced since the 1980s. Unlike traditional therapy models, it focuses on solutions instead of problems. The basis of the application of SFBT is the solution-focused questions that have been developed for many years by the method of tacit presence. With the growing interest in SFBT in recent years, specific trainings in this area have begun to be provided. Though there are SFBT Association standards regarding the content of SFBT training, it usually takes two days training in Turkey.  In this study, it is aimed to evaluate the SFBT training by investing view of counselors and counselor candidates, who participated in a SFBT training. To do this, 76 participants were asked about the educational evaluation of the Northwest Brief Therapy Training Center via the Google form, and 50 people completed to answer these questions. This study is researched by the qualitative research design, and it is preferred to collect data by open-ended questionnaire using case study method. Results are displayed on Google form and coded in response to given responses. In conclusion, for most participants, practicing in counseling under supervision is the reason to attend the training, counseling practice activities that they are most satisfied with, and they thought more counseling practice activities could be in training. It has been observed that the SFBT training has had a positive impact on some of the participants' professional and personal opinions about themselves and encourages participants to improve themselves in their fields. Lastly, participants stated that they would like to have a longer duration of SFBT training.

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi (ÇOKST) 1980’lerden beri uygulanan bir terapi modelidir. Geleneksel terapi modellerinin aksine, problemler yerine çözüm üzerine odaklanır. ÇOKST’nin uygulama temelini ise, uzun yıllar boyunca tüme varım yöntemiyle geliştirilen çözüm odaklı soruları oluşturur. Son yıllarda ÇOKST’ye artan ilgiyle birlikte, bu alanda eğitimler verilmeye başlanmıştır. Bu eğitimlerinin içeriğine dair Uluslararası ÇOKST Derneği’nin standartları var olmasına rağmen, Türkiye’de genellikle iki günlük eğitimler verilmektedir. Bu çalışmada, ÇOKST eğitimlerinin değerlendirilmesi amaçlanarak bu eğitimlere katılan psikolojik danışman ve psikolojik danışman adaylarının görüşleri incelenmiştir. Araştırma kapsamında, ÇOKST eğitimini tamamlayan 76 katılımcıya Kuzey Batı Kısa Süreli Terapi Merkezi’nin eğitim değerlendirmesi soruları Google form üzerinden sorulmuş ve 50 kişi bu soruları cevaplamayı tamamlamıştır. Nitel araştırma deseniyle yürütülen bu çalışmada, durum çalışması yöntemi kullanılarak açık uçlu anket ile veri toplanması tercih edilmiştir. Sonuçlar Google form üzerinden görüntülenmiş ve verilen cevaplar doğrultusunda kodlama yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, katılımcıların çoğu, ÇOKST eğitimi sırasında süpervizyon eşliğinde yapılan danışmanlık uygulamalarının eğitime gelme nedenleri olduğunu, genel olarak uygulama etkinlerinden memnun kaldıklarını ve daha fazla uygulama etkinliği olması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, ÇOKST eğitiminin bazı katılımcıların kendileri ile ilgili mesleki ve kişisel görüşlerinde olumlu etki yaptığı, katılımcıları alanları ile ilgili kendilerini geliştirmeleri için cesaretlendirdiği görülmüştür. Son olarak katılımcıların ÇOKST eğitimlerini daha uzun süreli olarak istedikleri çalışmanın sonuçları arasındadır.    


 • Arslan, Ü. and Sommers‐Flanagan, J. (2018), The New Stage of the Turkish Counseling System: Explosive Growth (2000 to the Present). Journal of Multicultural Counseling and Development, 46: 115-128. doi:10.1002/jmcd.12096
 • Bertolino, B., & O’Hanlon, B. (2002). Collaborative, competency-based counseling and therapy. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Bavelas, J., De Jong, P., Franklin, C., Froerer, A., Gingerick, W., & Kim, J. (2013). Solution focused therapy treatment manual for working with individuals (2nd version). Solution Focused Brief Therapy Association, Retrieved July 2018, from http://www.sfbta.org/PDFs/researchDownloads/fileDownloader.asp?fname=SFBT_ Revised_Treatment_Manual_2013.pdf
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Birdsall, B., & Miller, L. (2002). Brief counseling in the schools: A solution focused approach for school counselors. Counseling and Human Development, 35 (2), 1 – 9.
 • Brasher, K. L., & Schools, W.C. (2009). Solution-focused brief therapy: Overview and implications for school counselors. The Alabama Counseling Association Journal, 34(2), 20-30. Retrieved from http://web.a.ebscohost.com/ehost/
 • Christensen, L. B., Johnson, B., Turner, L. A., & Christensen, L. B. (2011). Research methods, design, and analysis. England: Pearson.
 • Corey, C. (2005). Theory and practice of counseling & psychotherapy. (7th ed.). Belmont, CA: Thomson Learning.
 • de Shazer, S. (1988). Clues: investigating solutions in brief therapy. New York: Norton.
 • de Shazer, S. Berg, I. K., Lipchik, E., Nunnaly, E., Molnar, A., Gingerich, W. & Weiner –Davis, M. (1986) Brief therapy: focused solution development. Family Process, 25, 207–221.
 • de Shazer, S., & Berg, I. K. (1997). What works? Remarks on research aspects of solution focused brief therapy. Journal of Family Therapy, 19, 121−124.
 • Doğan, S. (1999). Çözüm-odaklı kısa süreli terapi: Kuramsal bir inceleme. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2, 28-38.
 • Franklin, C., Trepper, T., Gingerich, W., & McCollum, E. (2012). Solution-focused brief therapy: A handbook of evidence based practice. New York, NY: Oxford University Press
 • Franklin, C., Streeter, C. L., Kim, J. S., & Tripodi, S. J. (2007). The effectiveness of a solution-focused, public alternative school for dropout prevention and retrieval. Children & Schools, 29, 133–144.
 • Hsu, W., Lin, H., Sun, S.M. & Chen, H. (2017). The Training Effects of Solution-Focused Brief Counseling on Telephone-Counseling Volunteers in Taiwan. Journal of Family Psychotherapy, 28(4), 285-302.
 • Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (1996). Educational research: An introduction, 6th ed. White Plains, NY, England: Longman Publishing.
 • Gingerich, W. J., & Peterson, L. T. (2012). Effectiveness of solution-focused brief therapy: A systematic qualitative review of controlled outcome studies. Research on Social Work Practice, 23, 266-283.
 • Hsu, W. S. (2014). Solution-focused brief therapy: Theory and practice. Taipei, Taiwan: Psychological Publishing (in Chinese).
 • Iveson, C. (2002) Solution-focused brief therapy. Advances in Psychiatric Treatment, 8, 149–156.
 • İkiz, F. E. (2010). Psikolojik danişmanlarin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).
 • Kim, J. (2014). Solution-focused brief therapy: A multicultural approach. London: Sage Publications.
 • Kim, J. (2008). Examining the effectiveness of solution-focused brief therapy: A meta-analysis. Research on Social Work Practice, 32, 49-64.
 • Kim, J. S., & Franklin, C. (2009). Solution-focused brief therapy in schools: A review of the literature. Children and Youth Services Review, 31, 464–470.
 • Larger, S. M. (2017). Eğitim Değerlendirmesi [SFT Evaluation]. Turkish Handouts. (O. Bülbül çev.) 01 Nisan 2017 tarihinde http://www.nwbttc.com/thandouts.html adresinden alınmıştır.
 • Lee, M.Y. (2013). Solution-focused therapy. In C. Franklin (Ed.), The 23rd Encyclopedia of Social Work. New York: Oxford University Press. doi:10.1093/acrefore/9780199975839.013.1039
 • Meydan, B. (2013). Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma: Okullardaki Etkiliği Üzerine bir İnceleme. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4, (39) 120-129.
 • Mostert, D. L., Johnson, E., & Mostert, M. P. (1997). The utility of solution-focused, brief counseling in schools: Potential from an initial study. Professional School Counseling, 1(1), 21–24.
 • Murphy, J. J., & Duncan, B. L. (1997). Brief intervention for school problems: Collaborating for practical solutions. New York, NY: Guilford Press
 • O’Connell, B. (2005). Solution-focused therapy (2nd ed.). London: Sage Publications.
 • Siedlecki ,V. (2015). “Miracle From a Minimalist Perspective”. Solution Focused Brief Therapy. doi: 10.13140/RG.2.1.4887.4961. Liberty University
 • Solution-Focused Brief Therapy Research Committee. (2007). Solution-focused therapy treatment manual for working with individuals. Retrieved from http://www.sfbta.org/
 • Stams, G.J., Dekovic, M., Buist, K., & de Vries, L. (2006). Efficacy of solution-focused brief therapy: A metaanalysis. Gedragstherapie, 39, 81–94.
Primary Language en
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3611-9607
Author: Ümüt ARSLAN (Primary Author)
Institution: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: İhsan Çağatay ULUS
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 5, 2020

APA ARSLAN, Ü , ULUS, İ . (2020). Solution Focused Brief Therapy Training. Bartın University Journal of Faculty of Education , 9 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/51796/440625