Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2016, Volume: 3 Issue: 6, 57 - 78, 30.12.2015

Abstract

The concept of "vücûd" and "adem" must be known in

order for the idea of wahdat al-wujud to reveal a systematic explanation of

existence. The Islamic mystics have made various interpretations while

trying to base these two concepts on the Qur'anic verses. In this article, a

summary is given about the concepts of vücûd and adem and the verses

thought to be related to them.

References

 • Demirci, Mehmet, “Tevhitten Vahdet-i Vücûda”, Kubbealtı Akademik Mecmuası, C. 11, Sayı 1, İstanbul, 1982, ss. 23-32.
 • Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul, 1981.
 • Ertuğrul, İsmail Fenni, Vahdet-i Vücûd ve İbn Arabî, (Haz. Mustafa Kara), İstanbul, 1991.
 • İpek, Ali, Vahdet-i Vücûd, İstanbul, 2002.
 • Kam, Ömer Ferit, Vahdet-i Vücûd, Sad. Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara, 2003.
 • Kılıç, Mahmut Erol, Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’de Varlık ve Mertebeleri, (Doktora Tezi), İstanbul, 1995.
 • Konevî, Sadreddin, Vahdet-i Vücûd ve Esasları, trc. Ekrem Demirli, İstanbul, İz Yay, 2004.
 • Konuk, A. Avni, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, Haz. Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Doç. Dr. Selçuk Eraydın, İstanbul, 1999, c. I; İstanbul, 1997, c. II; İstanbul, 2000, c. III; İstanbul, 2003, c. IV.
 • Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ-Fîh, Çev. Abdülbâki Gölpınarlı, İstanbul, 1959.
 • en-Nablusî, Abdülganî, Gerçek Varlık, Çev. Ekrem Demirli, İstanbul, 2003.
 • ----------------------------, Âriflerin Tevhidi, Çev. Ekrem Demirli, İstanbul, 2003.
 • Nasr, Seyyid Hüseyin, Üç Müslüman Bilge, Çev. Ali Ünal, İnsan Yay. İst. 2003.
 • Selvi, Dilâver, Kur’an ve Tasavvuf, İstanbul, 1997.
 • Tahralı, Mustafa, “Fusûsu’l-Hikem, Şerhi ve Vahdet-i Vücûd İle Alâkalı Bâzı Meseleler”, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, İstanbul, MÜİFV, 1999, c. I.
 • --------------------, “Füsûsu’l-Hikem’de Tezadlı İfadeler ve Vahdet-i Vücûd”, Füsûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, İstanbul, MÜİFV, 2002 c. II.
 • ----------, “Vahdet-i Vücûd ve Gölge Varlık”, Füsûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, MÜİFV, İstanbul, 2000, c. III.
 • ------------------------, “Fusûsu’l-Hikem’e Yapılan Bâzı Îtîrazlar”, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, İstanbul, MÜİFV, 2003, c. IV.
 • Muhyiddin-i Arabî, Fusûsu’l-Hikem, Çev. M. Nuri Gençosman, İstanbul, 1981.
 • Yavuz, Yusuf Şevki, “Adem”, DİA “Adem” maddesi, c. I. S. 356-357, İst. 1988.

VÜCÛD ve ADEM: VAHDET-İ VÜCÛDU ANLAMADA İKİ ANAHTAR KAVRAM ve KONUYLA İLGİLİ AYETLER

Year 2016, Volume: 3 Issue: 6, 57 - 78, 30.12.2015

Abstract

Varlık hakkında sistemli bir açıklama ortaya koyan vahdet-i vücûd
düşüncesinin anlaşılabilmesi için “vücûd” ve “adem” kavramlarının bilinmesi
gerekmektedir. Mutasavvıflar, bu iki kavramı Kur’an ayetleriyle temellendirmeye
çalışırken çeşitli işârî yorumlar yapmışlardır. Bu makalede vücûd ve adem
kavramları ve bunlarla ilgili olduğu düşünülen ayetler hakkında özet bilgi
verilmiştir. 

References

 • Demirci, Mehmet, “Tevhitten Vahdet-i Vücûda”, Kubbealtı Akademik Mecmuası, C. 11, Sayı 1, İstanbul, 1982, ss. 23-32.
 • Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul, 1981.
 • Ertuğrul, İsmail Fenni, Vahdet-i Vücûd ve İbn Arabî, (Haz. Mustafa Kara), İstanbul, 1991.
 • İpek, Ali, Vahdet-i Vücûd, İstanbul, 2002.
 • Kam, Ömer Ferit, Vahdet-i Vücûd, Sad. Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara, 2003.
 • Kılıç, Mahmut Erol, Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’de Varlık ve Mertebeleri, (Doktora Tezi), İstanbul, 1995.
 • Konevî, Sadreddin, Vahdet-i Vücûd ve Esasları, trc. Ekrem Demirli, İstanbul, İz Yay, 2004.
 • Konuk, A. Avni, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, Haz. Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Doç. Dr. Selçuk Eraydın, İstanbul, 1999, c. I; İstanbul, 1997, c. II; İstanbul, 2000, c. III; İstanbul, 2003, c. IV.
 • Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ-Fîh, Çev. Abdülbâki Gölpınarlı, İstanbul, 1959.
 • en-Nablusî, Abdülganî, Gerçek Varlık, Çev. Ekrem Demirli, İstanbul, 2003.
 • ----------------------------, Âriflerin Tevhidi, Çev. Ekrem Demirli, İstanbul, 2003.
 • Nasr, Seyyid Hüseyin, Üç Müslüman Bilge, Çev. Ali Ünal, İnsan Yay. İst. 2003.
 • Selvi, Dilâver, Kur’an ve Tasavvuf, İstanbul, 1997.
 • Tahralı, Mustafa, “Fusûsu’l-Hikem, Şerhi ve Vahdet-i Vücûd İle Alâkalı Bâzı Meseleler”, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, İstanbul, MÜİFV, 1999, c. I.
 • --------------------, “Füsûsu’l-Hikem’de Tezadlı İfadeler ve Vahdet-i Vücûd”, Füsûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, İstanbul, MÜİFV, 2002 c. II.
 • ----------, “Vahdet-i Vücûd ve Gölge Varlık”, Füsûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, MÜİFV, İstanbul, 2000, c. III.
 • ------------------------, “Fusûsu’l-Hikem’e Yapılan Bâzı Îtîrazlar”, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, İstanbul, MÜİFV, 2003, c. IV.
 • Muhyiddin-i Arabî, Fusûsu’l-Hikem, Çev. M. Nuri Gençosman, İstanbul, 1981.
 • Yavuz, Yusuf Şevki, “Adem”, DİA “Adem” maddesi, c. I. S. 356-357, İst. 1988.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Article
Authors

Mehmet Tabakoğlu

Publication Date December 30, 2015
Submission Date December 23, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 3 Issue: 6

Cite

ISNAD Tabakoğlu, Mehmet. “VÜCÛD Ve ADEM: VAHDET-İ VÜCÛDU ANLAMADA İKİ ANAHTAR KAVRAM Ve KONUYLA İLGİLİ AYETLER”. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 3/6 (December 2015), 57-78.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 (CC BY-NC) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

by-nc.png