Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İHVAN-I SAFA'DA MUTLULUK DÜŞÜNCESİ

Year 2018, Volume 5, Issue 9, 11 - 17, 09.06.2018

Abstract

İslam dünyasında siyasi çalkantıların yaşandığı X. Yüzyılda Basra’da ortaya çıkan İhvan-ı Safa, İslam dünyasının İlk Felsefe Cemiyeti olarak kabul edilir. Dinî, felsefî ve siyasî çekişmelerin yaygın olduğu bir dönemde felsefî ve ilmî çalışmaları, dinî ve ahlakî gayretleriyle ortaya çıkmaları ve bu şekilde çözüm üretmeye çalışmaları açısından önem arz etmektedir. İhvan-ı Safa’nın 52 bölümden oluşan “Resailuİhvani’s-Safa” adlı risalesi günümüze kadar gelmiştir. Bu makalede İhvan-ı Safa’nın mutluluk hakkındaki görüşleri ana hatlarıyla ele alınmaya çalışılmıştır. 

References

 • Arslan, Ahmet (2016), İlkçağ Felsefesi Tarihi 3, Aristoteles, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Aristoteles (1998), Nikhomakos’a Etik, (çev. Saffet Babür), Klasik Metinler, Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Bayrakdar, Mehmet (2012), İslam Bilim Adamları, İstanbul: İnkilab Yayınları.
 • Bayrakdar, Mehmet (2003), İslam Felsefesine Giriş, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Bircan, Hasan Hüseyin (2001), İslam Felsefesinde Mutluluk, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Bircan, Hasan Hüseyin, (2013), Ahlak: Mutluluk ve Erdem, İslam Felsefesi Tarih ve Problemler içinde, (ed. M. Cüneyd Kaya), 1.baskı, İstanbul: İSAM Yayınları, ss.655-684.
 • Çağrıcı, Mustafa (2000), İslam Düşüncesinde Ahlak, İstanbul: Birleşik Yayıncılık.
 • Çalışkan, İsmail ve Uysal, Enver (2012), Matematik Kısmının Dokuzuncu Risalesi: Ahlakın anlamı, Farklı Oluşunun Nedenleri ve Ahlakî Hastalıkların Çeşitleri, Peygamberlerin Ahlakına Dair Bazı Nükteler ve Filozofların ahlakının Özü Üzerine, İhvan-ı Safa Risaleleri içinde Cilt:1, (Editör: Abdullah Kahraman), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss.201-267.
 • Çetinkaya, Bayram Ali (2002), İhvan-ı Safa’nın Din Söylemi, İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt:15, Sayı:4, ss.523-535.
 • Çetinkaya, Bayram Ali (2002), Bilimler Ansiklopedisi Klasiği Olarak İhvan-ı Safa Risaleleri, Dini Araştırmalar, Cilt:8, Sayı:22, ss.263-285.
 • Çetinkaya, Bayram Ali (2012), Onuncu Yüzyılda Felsefî Bir Topluluk Olarak İhvan-ı Safa, İslam Felsefesi Tarihi C.1 içinde, (ed. Bayram Ali Çetinkaya), 1.baskı, Ankara, Grafiker Yayınları, ss.241-325.
 • Çubukçu, İbrahim Agah (1964), “İhvan-ı Safa ve Ahlakî Görüşleri”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, ss.43-49.
 • Filiz, Şahin (2002), İlk İslam Hümanistleri, Konya: On Bir Eylül Yayınları.
 • Güneş, Cahit (2004), İhvan-Safa Literatürü, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, ss.89-105.
 • Murat, Kelikli (2013), “Aristoteles’te Abese İrca Yöntemiyle İspatlama”, Kutadgubilig Dergisi, Sayı: 23, İstanbul, ss.91-105
 • Sönmez, Burhan (2012) Giriş, İhvan-ı Safa Risaleleri içinde Cilt:1, (Editör: Abdullah Kahraman), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss.7-9.
 • Uysal, Enver (2012) Risalelerin İçeriklerini Özetleyen Fihrist Bölümü, İhvan-ı Safa Risaleleri içinde Cilt:1, (Editör: Abdullah Kahraman), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss.15-30.
 • Platon (1995), Phaidon, (çev. Ahmet Cevizci), Ankara, Gündoğan Yayınları.
 • Taylan, Necip (2011), Anahatlarıyla İslam Felsefesi, İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Taş, İsmail (2012), İhvan-ı Safa’da Felsefe ve Din Münasebeti, Konya: Palet Yayınları.
 • Vural, Mehmet (2003), İslam Felsefesi Sözlüğü, Ankara: Elis Yayınları.
 • Uysal, Enver (2000), “İhvan-ı Safa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), C. XXII, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000, ss. 1-6.
 • Toktaş, Fatih (2013), İhvan-ı Safa: Din-Felsefe İlişkisi ve Siyaset, İslam Felsefesi Tarih ve Problemler içinde, (ed. M. Cüneyd Kaya), 1.baskı, İstanbul: İSAM Yayınları, ss.183-220.

HAPPINEES THOUGHT IN IHVAN‐I SAFA

Year 2018, Volume 5, Issue 9, 11 - 17, 09.06.2018

Abstract

Ihvan‐i Safa, who emerged in Basra in the X.th century, where political turmoil in the

Islamic world was experienced, is regarded as the First Philosophical Society of the Islamic

world. It is important for philosophical and scientific studies to emerge in religious and

philosophical and political conflicts at a time when they are widespread, with religious and

moral efforts, and to try to produce solutions in this way. Ihvan‐i‐Safa's "Resailu Ihvani's‐Safa",

which consists of 52 chapters, has reached the present day. In this article, the views of İhvan‐i

Safa on happiness have been tried to be taken into consideration.

References

 • Arslan, Ahmet (2016), İlkçağ Felsefesi Tarihi 3, Aristoteles, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Aristoteles (1998), Nikhomakos’a Etik, (çev. Saffet Babür), Klasik Metinler, Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Bayrakdar, Mehmet (2012), İslam Bilim Adamları, İstanbul: İnkilab Yayınları.
 • Bayrakdar, Mehmet (2003), İslam Felsefesine Giriş, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Bircan, Hasan Hüseyin (2001), İslam Felsefesinde Mutluluk, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Bircan, Hasan Hüseyin, (2013), Ahlak: Mutluluk ve Erdem, İslam Felsefesi Tarih ve Problemler içinde, (ed. M. Cüneyd Kaya), 1.baskı, İstanbul: İSAM Yayınları, ss.655-684.
 • Çağrıcı, Mustafa (2000), İslam Düşüncesinde Ahlak, İstanbul: Birleşik Yayıncılık.
 • Çalışkan, İsmail ve Uysal, Enver (2012), Matematik Kısmının Dokuzuncu Risalesi: Ahlakın anlamı, Farklı Oluşunun Nedenleri ve Ahlakî Hastalıkların Çeşitleri, Peygamberlerin Ahlakına Dair Bazı Nükteler ve Filozofların ahlakının Özü Üzerine, İhvan-ı Safa Risaleleri içinde Cilt:1, (Editör: Abdullah Kahraman), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss.201-267.
 • Çetinkaya, Bayram Ali (2002), İhvan-ı Safa’nın Din Söylemi, İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt:15, Sayı:4, ss.523-535.
 • Çetinkaya, Bayram Ali (2002), Bilimler Ansiklopedisi Klasiği Olarak İhvan-ı Safa Risaleleri, Dini Araştırmalar, Cilt:8, Sayı:22, ss.263-285.
 • Çetinkaya, Bayram Ali (2012), Onuncu Yüzyılda Felsefî Bir Topluluk Olarak İhvan-ı Safa, İslam Felsefesi Tarihi C.1 içinde, (ed. Bayram Ali Çetinkaya), 1.baskı, Ankara, Grafiker Yayınları, ss.241-325.
 • Çubukçu, İbrahim Agah (1964), “İhvan-ı Safa ve Ahlakî Görüşleri”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, ss.43-49.
 • Filiz, Şahin (2002), İlk İslam Hümanistleri, Konya: On Bir Eylül Yayınları.
 • Güneş, Cahit (2004), İhvan-Safa Literatürü, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, ss.89-105.
 • Murat, Kelikli (2013), “Aristoteles’te Abese İrca Yöntemiyle İspatlama”, Kutadgubilig Dergisi, Sayı: 23, İstanbul, ss.91-105
 • Sönmez, Burhan (2012) Giriş, İhvan-ı Safa Risaleleri içinde Cilt:1, (Editör: Abdullah Kahraman), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss.7-9.
 • Uysal, Enver (2012) Risalelerin İçeriklerini Özetleyen Fihrist Bölümü, İhvan-ı Safa Risaleleri içinde Cilt:1, (Editör: Abdullah Kahraman), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss.15-30.
 • Platon (1995), Phaidon, (çev. Ahmet Cevizci), Ankara, Gündoğan Yayınları.
 • Taylan, Necip (2011), Anahatlarıyla İslam Felsefesi, İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Taş, İsmail (2012), İhvan-ı Safa’da Felsefe ve Din Münasebeti, Konya: Palet Yayınları.
 • Vural, Mehmet (2003), İslam Felsefesi Sözlüğü, Ankara: Elis Yayınları.
 • Uysal, Enver (2000), “İhvan-ı Safa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), C. XXII, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000, ss. 1-6.
 • Toktaş, Fatih (2013), İhvan-ı Safa: Din-Felsefe İlişkisi ve Siyaset, İslam Felsefesi Tarih ve Problemler içinde, (ed. M. Cüneyd Kaya), 1.baskı, İstanbul: İSAM Yayınları, ss.183-220.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religion
Journal Section Article
Authors

Vahit CELAL> (Primary Author)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date June 9, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 9

Cite

ISNAD Celal, Vahit . "İHVAN-I SAFA'DA MUTLULUK DÜŞÜNCESİ". Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 5 / 9 (June 2018): 11-17 .
Dergimiz ulusal indekslerde dizinlenmektedir.