Year 2017, Volume 154 , Issue 154, Pages 1 - 14 2017-04-04

KB İÇ ANADOLU’DAKİ ANA NEOTEKTONİK YAPILARDAN BİRİ: BEYPAZARI KÖR BİNDİRME ZONU VE İLİŞKİLİ FAY-İLERLEME KIVRIMLARI
ONE OF THE MAIN NEOTECTONIC STRUCTURES IN THE NW CENTRAL ANATOLIA: BEYPAZARI BLIND THRUST ZONE AND RELATED FAULT-PROPAGATION FOLDS

Gürol SEYİTOĞLU [1] , Korhan ESAT [2] , Bülent KAYPAK [3]


Bu makalede Türkiye jeoloji literatüründe “Beypazarı fleksürü / monoklinali” olarak bilinen yapının “Beypazarı fay ilerleme kıvrımları” olarak anılmasının daha uygun olacağı önerilmektedir. Beypazarı, Kilci ve Başören kör bindirmeleri ile Erenler geri bindirmesinden meydana gelen Beypazarı Kör Bindirme Zonu (BKBZ), deprem etkinliğinin de gösterdiği üzere aktif neotektonik bir yapıdır. Kuzey Anadolu Fay Zonu, Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu ve Eskişehir Fay Zonu arasındaki etkileşimden doğan KB-GD daralma sonucu oluşan Eldivan-Elmadağ Kıstırılmış Tektonik Kaması, Abdüsselam Kıstırılmış Tektonik Kaması ile birlikte Beypazarı Kör Bindirme Zonu da Anadolu levhasının iç deformasyonunu karşılamaktadır.

This paper suggests that the structure known as "Beypazarı flexure / monocline" in the Turkish geology literature should be named as "Beypazarı fault-propagation folds". Beypazarı, Kilci and Başören blind thrusts together with Erenler back thrust constitute the Beypazarı Blind Thrust Zone which is an active neotectonic structure as indicated by earthquake activity. NW-SE contraction created by the interaction between the North Anatolian Fault Zone, the Kırıkkale-Erbaa Fault Zone and the Eskişehir Fault Zone produced the Eldivan-Elmadağ Pinched Crustal Wedge, the Abdüsselam Pinched Crustal Wedge and the Beypazarı Blind Thrust Zone. These structures take up the internal deformation of the Anatolian Plate.

 • Aksoy, C.O., Onargan, T., Yenice, H., Küçük; K., Köse, H. 2006. Determining the stress and convergence at Beypazarı trona field by three- dimensional elastic-plastic finite element analysis: A case study. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 43, 166-178.
 • Allmendinger, R.W. 1998. Inverse and forward numerical modeling of trishear fault-propagation folds. Tectonics, 17, 640-656.
 • Apaydın, A. 2010. Relation of tectonic structure to groundwater flow in the Beypazarı region, NW Anatolia, Turkey. Hydrogeology Journal, 18, 1343-1356.
 • Bechtel, A., Karayiğit, A.İ., Sachsenhofer, R.F., İnaner, H., Christanis, K., Gratzer, R. 2014. Spatial and temporal variability in vegetation and coal facies as reflected by organic petrological and geochemical data in the Middle Miocene Çayırhan coal field (Turkey). International Journal of Coal Geology, 134/135, 46-60.
 • Bürküt, Y., Suner, F., Esenli, V. 1998. Çayırhan-Beypazarı bölgesi (Ankara) Tenardit-Trona yatakları oluşum koşulları. Yerbilimleri Geosound, 32, 191-198.
 • Calamita, F., Pace, P., Satolli, S. 2012. Coexistence of fault-propagation and fault-bend folding in curve-shaped foreland fold-and-thrust belts: examples from the Northern Apennines (Italy). Terra Nova, 24, 396-406.
 • Demirci, C.Y. 2000. Structural Analysis in Beypazarı-Ayaş-Kazan-Peçenek Area, NW of Ankara (Turkey). PhD thesis Middle East Technical University.
 • Diker, S., Çelik, M., Kadıoğlu, Y.K. 2006. Fingerprints of the formation of geothermal springs on the granitoids: Beypazarı-Ankara, Turkey. Environmental Geology, 51, 365-375.
 • Emre, Ö., Duman, T.Y., Özalp, S., Elmacı, H., Olgun, Ş., Şaroğlu, F. 2013. Active fault map of Turkey with an explanatory text 1:1,250,000 scale. Special Publication Series 30, General Directorate of Mineral Research and Exploration, Ankara-Turkey. ISBN: 978-605-5310-56-1
 • Erslev, E.A. 1991. Trishear fault-propagation folding. Geology, 19, 617-620.
 • Esat, K., Kaypak, B., Işık, V., Ecevitoğlu, B., Seyitoğlu, G. 2016. The Ilıca branch of the southeastern Eskişehir Fault Zone: an active right-lateral strike-slip structure in central Anatolia, Turkey. MTA Dergisi, in press.
 • Esat et al. in review. Abdüsselam Pinched Crustal Wedge: a Late Cenozoic structure related to the contractional regime in the NW Central Anatolia. MTA Dergisi.
 • Esat, K. 2011. Ankara çevresinde Orta Anadolu'nun neotektoniği ve depremselliği [Neotectonics and seismicity of the central Anatolia around Ankara]. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 144s.
 • Esat, K., Seyitoğlu, G. 2010. Neotectonics of North Central Anataolia: A strike-slip induced compressional regime. Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Abstracts with Programs (14-6), p.38, Middle East Technical University, Ankara.
 • Esat, K., Çıvgın, B., Kaypak, B., Işık, V., Ecevitoğlu, B., Seyitoğlu, G. 2014. The 2005-2007 Bala (Ankara, central Turkey) earthquakes: a case study for strike-slip fault terminations. Geologica Acta 12, 1, 71-85.
 • Garcia-Veigas, J., Gündoğan, İ., Helvacı, C., Prats, E. 2013. A genetic model for Na-carbonate mineral precipitation in the Miocene Beypazarı trona deposits, Ankara province, Turkey. Sedimentary Geology, 294, 315-327.
 • Hardy, S., Ford, M. 1997. Numerical modeling of trishear fault propagation folding. Tectonics, 16, 841-854.
 • Helvacı, C. 2010. Geology of the Beypazarı trona field, Ankara, Turkey. Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Ankara, Turkey. Mid-congress field exursions guide book, 1-33.
 • Helvacı, C., Yılmaz, H., İnci, U. 1981. Beypazarı (Ankara) yöresi Neojen tortullarının kil mineralleri ve bunların dikey ve yanal dağılımı. Jeoloji Mühendisliği, 32/33, 33-42.
 • İnci, U. 1991. Miocene alluvial fan-alkaline playa lignite-trona bearing deposits from an inverted basin in Anatolia: sedimentology and tectonic controls on deposition. Sedimentary Geology, 71, 73-97.
 • Jabbour, M., Dhont, D., Hervouet, Y., Deroin, J-P. 2012. Geometry and kinematics of fault-propagation folds with variable interlimb angle. Journal of Structural Geology, 42, 212-226.
 • Kalafatçıoğlu, A., Uysallı, H. 1964. Beypazarı-Nallıhan-Seben civarının jeolojisi. MTA Dergisi, 62, 1-11.
 • Kaplan, T. 2004. Neotectonics and seismicity of the Ankara region: A case study in the Uruş area. MSc Thesis, Middle East Technical University, 84p.
 • Karadenizli, L. 1995. Beypazarı havzası (Ankara batısı) üst Miyosen-Pliyosen jipsli serilerinin sedimantolojisi. [Sedimentology of the Upper Miocene-Pliocene gypsium series of the Beypazarı basin, west of Ankara, Central Anatolia, Turkey]. Türkiye Jeoloji Bülteni, 38, 63-74.
 • Karakaş, Z., Kadir, S. 2006. Occurrence and origin of analcime in a Neogene volcano-sedimentary lacustrine envirionment, Beypazarı-Çayırhan basin, Ankara, Turkey. N. Jb. Miner. Abh. 182/3, 253-264.
 • Kavuşan, G. 1993a. Beypazarı-Çayırhan kömür havzası linyitlerinin yataklanmasında tektonizmanın önemi. Doğa-Türk Yerbilimleri Dergisi / Turkish Journal of Earth Sciences, 2, 135-145.
 • Kavuşan, G. 1993b. Beypazarı-Çayırhan linyitleri hümik asitlerin IR-Spektrofotometrik incelenmesi. MTA Dergisi, 115, 91-98.
 • Mitra, S. 1990. Fault-propagation folds: Geometry, kinematic evolution and hydrocarbon traps. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 74, 921-945.
 • Orti, F., Gündoğan, İ., Helvacı, C. 2002. Sodium sulphate deposits of Neogene age: the Kirmir Formation, Beypazarı basin, Turkey. Sedimentary Geology, 146, 305-333.
 • Özçelik, O. 2002. Beypazarı (Ankara) kuzeyinde Miyosen yaşlı bitümlü birimlerin organik jeokimyasal özellikleri. [Organic geochemical characteristics of Miocene bituminous units, north of Beypazarı (Ankara). Türkiye Jeoloji Bülteni, 45, 1-17.
 • Özçelik, O., Altunsoy, M. 2005. Organic geochemical characteristics of Miocene bituminous units in the Beypazarı basin, central Anatolia, Turkey. The Arabian Journal for Science and Engineering, 30, 181-194.
 • Özgüm, C., Gökmenoğlu, O., Erduran, B. 2003. Ankara, Beypazarı doğal soda (trona) sahası izotop hidrolojisi çalışmaları. [Isotope Hydrology studies of Beypazarı trona mine area, Ankara]. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 27, 3-16.
 • Özpeker, I., Çoban, F., Esenli, F., Eren, R.H. 1991. Miyosen yaşlı Hırka Formasyonundaki (Beypazarı-Ankara) dolomitlerin minerolojik özellikleri [Mineralogical features of dolomite in the Hırka Formation (Beypazarı-Ankara)]. Türkiye Jeoloji Bülteni, 34, 23-26.
 • Özsayın, E., Dirik, K. 2007. Quaternary activity of the Cihanbeyli and Yeniceoba Fault Zones: İnönü-Eskişehir Fault System, central Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences 16, 471-492.
 • Özsayın, E., Dirik, K. 2011. The role of oroclinal bending in the structural evolution of the Central Anatolian Plateau: evidence of a regional changeover from shortening to extension. Geologica Carpathica 62, 4, 345-359.
 • Pehlivanlı, B.Y., Koç, Ş., Sarı, A., Engin, H. 2014. Factors controlling low Uranium and Thorium concentrations in the Çayırhan Bituminous shales in the Beypazarı (Ankara) area, Turkey. Acta Geologica Sinica, 88, 248-259.
 • Randot, J. 1956. 1/100.000lik 39/2 (Güney kısmı) ve 39/4 nolu paftaların jeolojisi. Seben-Nallıhan-Beypazarı ilçeleri. MTA Rapor no: 2517.
 • Ring, U., Glodny, J. 2010. No need for lithospheric extension for exhuming (U)HP rocks by normal faulting. Journal of Geological Society London, 167, 225-228.
 • Reasenberg P. and Oppenheimer D. 1985. Fpfit, fpplot, and fppage: Fortran computer programs for calculating and displaying earthquake fault plane solutions. Technical Report. Reston, VA, USA: US Geological Survey.
 • Şener, M. 2007. Depositional conditions of the coal-bearing Hırka Formation beneath Late Miocene explosive volcanic products in NW central Anatolia, Turkey. Journal of Earth System Science, 116, 125-135.
 • Seyitoğlu, G., Kazancı, N., Karadenizli, L., Şen, Ş., Varol, B. & Karabıyıkoğlu, T. 2000. Rockfall avalanche deposits associated with normal faulting in the NW of Çankırı basin: Implications for the post-collisional tectonic evolution of the Neo-Tethyan suture zone. Terra Nova, 12, 245-251.
 • Seyitoğlu, G., Aktuğ, B., Karadenizli, L., Kaypak, B., Şen, Ş., Kazancı, N., Işık, V., Esat, K., Parlak, O., Varol, B., Saraç, G., İleri, İ., 2009. A Late Pliocene - Quaternary Pinched Crustal Wedge in NW Central Anatolia, Turkey: A neotectonic Structure Accommodating the Internal Deformation of the Anatolian Plate. Geological Bulletin of Turkey, 52(1), 121-154.
 • Suner, M.F. 1993. The Beypazarı trona deposits. Földtani Közlöny, 123/3, 271-282.
 • Suppe, J. 1983. Geometry and kinematics of fault-bend folding. American Journal of Science, 283, 684-721.
 • Suppe, J. 1985. Principles of structural geology. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Suppe, J., Medwedeff, D.A. 1990. Geometry and kinematics of fault-propagation folding. Eclogae geol. Helv., 83, 409-454.
 • Yağmurlu, F., Helvacı, C., İnci, U., Önal, M. 1988. Tectonic characteristics and structural evolution of the Beypazarı and Nallıhan Neogene basin, central Anatolia. METU Journal of Pure and Applied Sciences, 21, 127-143.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Gürol SEYİTOĞLU

Author: Korhan ESAT

Author: Bülent KAYPAK

Dates

Publication Date : April 4, 2017

Bibtex @research article { bulletinofmre278684, journal = {Bulletin of the Mineral Research and Exploration}, issn = {1304-334X}, eissn = {2651-3048}, address = {}, publisher = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {2017}, volume = {154}, pages = {1 - 14}, doi = {10.19111/bmre.42566}, title = {ONE OF THE MAIN NEOTECTONIC STRUCTURES IN THE NW CENTRAL ANATOLIA: BEYPAZARI BLIND THRUST ZONE AND RELATED FAULT-PROPAGATION FOLDS}, key = {cite}, author = {SEYİTOĞLU, Gürol and ESAT, Korhan and KAYPAK, Bülent} }
APA SEYİTOĞLU, G , ESAT, K , KAYPAK, B . (2017). ONE OF THE MAIN NEOTECTONIC STRUCTURES IN THE NW CENTRAL ANATOLIA: BEYPAZARI BLIND THRUST ZONE AND RELATED FAULT-PROPAGATION FOLDS. Bulletin of the Mineral Research and Exploration , 154 (154) , 1-14 . DOI: 10.19111/bmre.42566
MLA SEYİTOĞLU, G , ESAT, K , KAYPAK, B . "ONE OF THE MAIN NEOTECTONIC STRUCTURES IN THE NW CENTRAL ANATOLIA: BEYPAZARI BLIND THRUST ZONE AND RELATED FAULT-PROPAGATION FOLDS". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 154 (2017 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bulletinofmre/issue/26475/278684>
Chicago SEYİTOĞLU, G , ESAT, K , KAYPAK, B . "ONE OF THE MAIN NEOTECTONIC STRUCTURES IN THE NW CENTRAL ANATOLIA: BEYPAZARI BLIND THRUST ZONE AND RELATED FAULT-PROPAGATION FOLDS". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 154 (2017 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - ONE OF THE MAIN NEOTECTONIC STRUCTURES IN THE NW CENTRAL ANATOLIA: BEYPAZARI BLIND THRUST ZONE AND RELATED FAULT-PROPAGATION FOLDS AU - Gürol SEYİTOĞLU , Korhan ESAT , Bülent KAYPAK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19111/bmre.42566 DO - 10.19111/bmre.42566 T2 - Bulletin of the Mineral Research and Exploration JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 154 IS - 154 SN - 1304-334X-2651-3048 M3 - doi: 10.19111/bmre.42566 UR - https://doi.org/10.19111/bmre.42566 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Maden Tetkik ve Arama Dergisi ONE OF THE MAIN NEOTECTONIC STRUCTURES IN THE NW CENTRAL ANATOLIA: BEYPAZARI BLIND THRUST ZONE AND RELATED FAULT-PROPAGATION FOLDS %A Gürol SEYİTOĞLU , Korhan ESAT , Bülent KAYPAK %T ONE OF THE MAIN NEOTECTONIC STRUCTURES IN THE NW CENTRAL ANATOLIA: BEYPAZARI BLIND THRUST ZONE AND RELATED FAULT-PROPAGATION FOLDS %D 2017 %J Bulletin of the Mineral Research and Exploration %P 1304-334X-2651-3048 %V 154 %N 154 %R doi: 10.19111/bmre.42566 %U 10.19111/bmre.42566
ISNAD SEYİTOĞLU, Gürol , ESAT, Korhan , KAYPAK, Bülent . "ONE OF THE MAIN NEOTECTONIC STRUCTURES IN THE NW CENTRAL ANATOLIA: BEYPAZARI BLIND THRUST ZONE AND RELATED FAULT-PROPAGATION FOLDS". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 154 / 154 (April 2017): 1-14 . https://doi.org/10.19111/bmre.42566
AMA SEYİTOĞLU G , ESAT K , KAYPAK B . ONE OF THE MAIN NEOTECTONIC STRUCTURES IN THE NW CENTRAL ANATOLIA: BEYPAZARI BLIND THRUST ZONE AND RELATED FAULT-PROPAGATION FOLDS. Bull.Min.Res.Exp.. 2017; 154(154): 1-14.
Vancouver SEYİTOĞLU G , ESAT K , KAYPAK B . ONE OF THE MAIN NEOTECTONIC STRUCTURES IN THE NW CENTRAL ANATOLIA: BEYPAZARI BLIND THRUST ZONE AND RELATED FAULT-PROPAGATION FOLDS. Bulletin of the Mineral Research and Exploration. 2017; 154(154): 14-1.