Year 2017, Volume 154 , Issue 154, Pages 15 - 26 2017-04-04

STRUCTURAL FEATURES OF THE NİĞDE MASSIF IN THE ÇAMARDI (NİĞDE) DISTRICT

Ramazan DEMİRCİOĞLU [1] , Yaşar EREN [2]In the Çamardı (Niğde) district, the Niğde Massif is composed of marbles, gneisses, quartzites and amphibolites. These rocks of the Massif have been cut by Cretaceous aged granodiorites. The Paleocene-Eocene aged low-grade metamorphic rocks constitute the autochthonous cover of the Massif. These units are tectonically overlain by the Upper Cretaceous-Paleocene aged flyschoid and island arc type rocks. The Oligocene-Quaternary aged terrestrial and volcanic rocks constitute the youngest units in the district. The metamorphics of the Niğde Massif have been subjected to at least four phase ductile deformation (D1, D2, D3, and D4) and folding. Through the D1 phase deformation, the rocks of the Massif have been folded as recumbent-isoclinal folds (F1-F2 phase folding) and have gained a structure with a foliation (S1) which is parallel to the axial planes. Owing to the isoclinal and intense folding of the bedding planes (S0) of the rocks, bedding transposition have developed and transposed folding structures have formed. Through the D2 phase deformation, northeast-southwest trending and both northeast and southwest dipping map scale folds (F3 phase folding) have developed. As a result of the interference of F1-F2 and F3 phase folds, in the district, folds, generated by Type-2 folding, have formed (mushroom folds). Second phase mesoscopic folds are of tight-isoclinal geometry and display asymmetrical and inclined fold feature. In the study area, as a result of   D3 phase folding a large dome structure has developed in the district. And D4 phase folds have formed map scale synformal and antiformal structures that are trending approximately perpendicular to D2 phase, plunging south-east and trending northwest-southeast. Through D4 phase deformation, the cover rocks have been deformed together with the basement rocks (F5 phase) that they overlie. The microscopic observations show that Cretaceous-Eocene aged rocks have been subjected to low-grade metamorphism in the greenschist facies through D4 phase deformation. The geometry of the F5 phase folds reflects cuspate-lobate structure which is the folding type peculiar to the districts where basement rocks and cover rocks have been deformed together.

Çamardı, the Niğde Massif, polyphase deformation, cuspatelobate structure
 • Atabey, E., ve Ayhan, A., 1986. Niğde – Ulukışla – Çamardı – Çiftehan Yöresinin Jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No. 8064 (yayınlanmamış).
 • Atabey E., Göncüoğlu M.C., Turhan N., 1990. Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi, Kozan 119 Paftası 1:100.000. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü . MTA/Ankara.
 • Blumenthal, M., 1941. Niğde ve Adana Vilayetleri Dahilindeki Torosların Jeolojisine Umumi Bir Bakış. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yayını, Seri B, No:6, 95s. Ankara.
 • Blumenthal, M., 1952. Toroslarda Yüksek Aladağ Silsilesinin Coğrafyası, Stratigrafisi ve Tektoniği. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yayını , Seri: D, No: 6, 136s. Ankara.
 • Dellaloğlu, A.A. ve Aksu, R., 1986. Ereğli (Konya) – Ulukışla – Çiftehan – Çamardı (Niğde) Dolayının Jeolojisi ve Petrol Olanakları. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Rapor No. 2205. Ankara.
 • Demircioğlu, R., 2001, Çamardı (Niğde) Yöresinin Jeolojisi ve yapısal özellikleri. Yüksek Lisans Tezi,Niğde Üniversitesi, Fen Bil. Enstitüsü, 89 s. ( yayımlanmamış).
 • Demircioğlu, R., Eren,Y., 2003. Niğde Masifi (Çamardı-Niğde) Tersiyer yaşlı örtü kayaçlarındaki Oligosen öncesi paleogerilme konumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Mim. Fak.,20. Yıl Jeoloji Sempozyumu. Bildiriler, s. 37.
 • Eren,Y., Demircioğlu, R., 2008. Çamardı (Niğde) yöresinde Paleosen-Eosen birimlerdeki lifsi damarlar ve yapısal yorumu. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14/2, 145-154.
 • Gautier, P., Bozkurt, E., Hallot, E., Dirik, K. 2002. Pre-Eocene exhumation of the Niğde Massif, Central Anatolia, Turkey. Geological Magazine,139/5, 559-576.
 • Genç, Y., Yürür M.T., 2010. Coeval extension and compression in Late Mesozoic Recent thin–skinned extensional tectonics in central Anatolia, Turkey. Journal of Structural Geology. 32, 623-640.
 • Göncüoğlu, M.C., 1977. Geologie des Westlichen Niğde Massivs. Univ. Bonn, Ph.D. Thesis, 181s.
 • Göncüoğlu, M.C., 1981. Niğde Masifi’nde Viridin Gnaysın Kökeni. Türkiye Jeoloji Kurumu. Bülteni 24, 45-51.
 • Göncüoğlu, M.C., 1985. Niğde Masifi Batı Yarısının Jeolojisi .Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No. 5883 (yayımlanmamış).
 • Göncüoğlu, M.C., Erler, A., Toprak, M.V., Olgun, E., Yalınız, K., Kuşçu, İ., Köksal, S., Dirik, K., 1993. Orta Anadolu Masifi’nin Orta Bölümünün Jeolojisi, Bölüm 3: Orta Kızılırmak Tersiyer Baseninin Jeolojik evrimi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Rapor No. 3313, 104 s. (yayımlanmamış).
 • Göncüoğlu, M.C., Toprak, G.M.V., Kuşçu, İ., Erler, A., Olgun, E., 1991. Orta Anadolu Masifi’nin Batı Bölümünün Jeolojisi, Bölüm 1: Güney Kesim. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Rapor No. 2909. (yayımlanmamış).
 • Görür, N., Oktay, F.Y., Seymen, I., Şengör, A.M.C., 1984. Paleotectonic evolution of Tuzgölü basin complex, Central Turkey. In: Dixon, J.E., Robertson, A.H.F. (Eds.),The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Special Publication of Geological Society, London 17, 81-96.
 • Henden, I., 1983. Uzay Görüntülerinden Türkiye Çizgisellik Haritası ve Maden Aramaları İçin Hedef Sahaların Seçilmesi, Bölgesel Çizgiselliklerin Deprem ve Sıcak Su Kaynakları İle İlişkisi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Dergisi 95/96, 68-76.
 • Idleman L., Cosca M.A., Heizler M.T., Thomson S.T., Teyssier C., Whitney D.L., 2014. Tectonic burial and exhumation cycles tracked by muscovite and K-feldspar 40Ar/39Ar thermochronology in a strike-slip fault zone, central Turkey. Tectonophysic 612–613, 134–146.
 • Ketin, I., 1966. Tectonic units of Anatolia. Bulletin of The Mineral Research and Exploration 66, 23-34.
 • Kleyn, P.H. van der., 1968. Field Report on the Geological and Geochemical Prospection in the Niğde – Çamardı Massiv. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No:174.
 • Kleyn, P.H. van der., 1970. Recommandation of Expolaration for Mineralizations in the SW Part of the Niğde – Çamardı Massiv. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No. 4345. (yayımlanmamış). Kuşçu, İ., 1992. Geology of the Çamardı-Niğde Regıon and Madsan Antımony Deposit. M.E.T.U. MSc. Thesis, 133 p., Kuşçu, İ., Erler, A., Göncüoğlu, M.C., 1993. Geology of The Çamardı (Niğde-Turkey) Region, Geosound 23, 1-16. Seymen, İ., 1981a. Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir Masifi'nin stratigrafisi ve metamorfizması. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 24,101 - 108.
 • Seymen, İ., 1981b. Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir Masifi'nin metamorfizması. Türkiye Jeoloji Kurumu 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı İç Anadolu'nun Jeolojisi Sempozyumu, 12 -15.
 • Seymen, İ., 1982. Kaman Dolayında Kırşehir Masifi'nin Jeolojisi. Doçentlik Tezi, Î.T.Ü. Maden Fakültesi, İstanbul,164 s.
 • Seymen, İ., 1983. Tamadağ (Kaman-Kırşehir) çevresinde Kaman grubunun ve onunla sınırdaş oluşukların karşılaştırılmalı tektonik özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni. 26, 89 – 98.
 • Tromp, W., 1942. Kayseri, Niğde, Tuzgölü Arasının Jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No: 1456. (yayımlanmamış).
 • Umhoefer, P.J., Whitney, D.L., Teyssier, C., Fayon, A.K., Casale, G., Heizler, M.J., 2007. Yo-yo tectonics in a wrench zone, Central Anatolian fault zone, Turkey. GSA Special Papers 434, 35-57.
 • Whitney, D. L., Dilek, Y., (1998), Metamorphism during crustal thickening and extension in central Anatolia: The Nigde metamorphic core complex. Journal of Petrology 39, 1385 – 1403.
 • Whitney, D. L., Teyssier, C., Dilek, Y., Fayon, A. K., 2001. Metamorphism of the Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey: Influence of orogen- normal collision vs. wrench dominated tectonics on P-T-t paths. Journal Metamorphic Geology 19, 411 – 432.
 • Whitney, D. L., Teyssier, C., Fayon, A. K., Hamilton, M. A., Heizler M., 2003. Tectonic controls on metamorphism, partial melting, and intrusion: Timing and duration of regional metamorphism and magmatism in the Nigde Massif, Turkey. Tectonophysics 376, 37 – 60.
 • Whitney, D.L., Teyssier, C., Heizler, M.T., 2007. Gneiss domes, metamorphic core complexes, and wrench zones: thermal and structural evolution of the Niğde massif central Anatolia. Tectonics 26, 1-23. Whitney, D.L., Umhoefer, P.J., Teyssier, C., Fayon, A.K., 2008. Yo-yo tectonics of the Niğde massif during wrenching in central Anatolia, Turkish Journal of Earth Science. 17, 209–217.
 • Viljoen, R.P., İleri, S., 1973. The Geology and Mineralization of Partions in the Pozantıdağı (Niğde) Massif of South Central Turkey. Johannesburg Consolidated Investments Co. Ltd. Geological. Research Department, Unpublished Rep. No. 39, 59s.
 • Yetiş, C., 1978. Çamardı (Niğde) Yakın ve Uzak Dolayının Jeoloji İncelemesi ve Ecemiş Yarılım Kuşağı’nın Maden Boğazı – Kamışlı Arasındaki Özellikleri. İ.Ü.F.F. Doktora Tezi., 164s. İstanbul.
 • Yetiş, C., 1984. Çamardı (Niğde) alanındaki Oligosen – Miyosen Yaşlı Çökellerin Fasiyes ve Ortamsal özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni 30, 1-8.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Ramazan DEMİRCİOĞLU
Institution: Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Akasaray, Türkiye
Country: Turkey


Author: Yaşar EREN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 4, 2017

Bibtex @research article { bulletinofmre304483, journal = {Bulletin of the Mineral Research and Exploration}, issn = {0026-4563}, address = {}, publisher = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {2017}, volume = {154}, pages = {15 - 26}, doi = {10.19111/bulletinofmre.304483}, title = {STRUCTURAL FEATURES OF THE NİĞDE MASSIF IN THE ÇAMARDI (NİĞDE) DISTRICT}, key = {cite}, author = {DEMİRCİOĞLU, Ramazan and EREN, Yaşar} }
APA DEMİRCİOĞLU, R , EREN, Y . (2017). STRUCTURAL FEATURES OF THE NİĞDE MASSIF IN THE ÇAMARDI (NİĞDE) DISTRICT. Bulletin of the Mineral Research and Exploration , 154 (154) , 15-26 . DOI: 10.19111/bulletinofmre.304483
MLA DEMİRCİOĞLU, R , EREN, Y . "STRUCTURAL FEATURES OF THE NİĞDE MASSIF IN THE ÇAMARDI (NİĞDE) DISTRICT". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 154 (2017 ): 15-26 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bulletinofmre/issue/26475/304483>
Chicago DEMİRCİOĞLU, R , EREN, Y . "STRUCTURAL FEATURES OF THE NİĞDE MASSIF IN THE ÇAMARDI (NİĞDE) DISTRICT". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 154 (2017 ): 15-26
RIS TY - JOUR T1 - STRUCTURAL FEATURES OF THE NİĞDE MASSIF IN THE ÇAMARDI (NİĞDE) DISTRICT AU - Ramazan DEMİRCİOĞLU , Yaşar EREN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19111/bulletinofmre.304483 DO - 10.19111/bulletinofmre.304483 T2 - Bulletin of the Mineral Research and Exploration JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 26 VL - 154 IS - 154 SN - 0026-4563- M3 - doi: 10.19111/bulletinofmre.304483 UR - https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.304483 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Maden Tetkik ve Arama Dergisi STRUCTURAL FEATURES OF THE NİĞDE MASSIF IN THE ÇAMARDI (NİĞDE) DISTRICT %A Ramazan DEMİRCİOĞLU , Yaşar EREN %T STRUCTURAL FEATURES OF THE NİĞDE MASSIF IN THE ÇAMARDI (NİĞDE) DISTRICT %D 2017 %J Bulletin of the Mineral Research and Exploration %P 0026-4563- %V 154 %N 154 %R doi: 10.19111/bulletinofmre.304483 %U 10.19111/bulletinofmre.304483
ISNAD DEMİRCİOĞLU, Ramazan , EREN, Yaşar . "STRUCTURAL FEATURES OF THE NİĞDE MASSIF IN THE ÇAMARDI (NİĞDE) DISTRICT". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 154 / 154 (April 2017): 15-26 . https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.304483
AMA DEMİRCİOĞLU R , EREN Y . STRUCTURAL FEATURES OF THE NİĞDE MASSIF IN THE ÇAMARDI (NİĞDE) DISTRICT. Bull.Min.Res.Exp.. 2017; 154(154): 15-26.
Vancouver DEMİRCİOĞLU R , EREN Y . STRUCTURAL FEATURES OF THE NİĞDE MASSIF IN THE ÇAMARDI (NİĞDE) DISTRICT. Bulletin of the Mineral Research and Exploration. 2017; 154(154): 26-15.