Research Article
Mendeley EndNote BibTex Cite

Research of The Relationship Between Financial Multipliers and Shares Price: An Application in The Cement Sector

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 5 - 11, 19.11.2020
https://doi.org/10.47257/busad.750258

Abstract

The aim of this study is to research the relationship between financial multipliers and stock price. For this purpose, 2008-2018 stock, financial statement(balance) and income table data of cement companies traded at BIST were used. In the study, stock prices of cement companies are dependent variable; Price / Earnings Rate, Price / Future Earnings Rate (Next Period Earnings), Firm Value / EBITDA Rate, Market Value / Book Value Rate, Price / Sales Rate and Firm Value / Sales Rate were used as independent variables. In the study, the relationship between the financial multipliers and stock prices was examined by logistic regression analysis. In the light of the findings obtained, a significant relationship was determined between the stock price and the Firm Value / EBITDA Ratio and Market Value / Book Value. It is observed that firms with low Firm Value / EBITDA and Market Value / Book Value ratios increased their stock prices in the following year. At the end of the study, a mathematical model was created, which can be used in price estimation from factors that affect stock prices.

References

 • ARMAN T. Tevfik (2005), Hisse Senedi Değerlemesi, Literatür Yayınları, İstanbul.
 • BASU Sanjoy; (1977), Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis, TheJournal of Finance, 32(3), 663-682.
 • BİLİR Hakan ve KULALI İhsan (2014), İşletme Değeri ve Özkaynak Çarpanlarının Karşılaştırılmalı Analizi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Uşak.
 • CHAMBERS Nurgül (2009), Firma Değerlemesi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul.
 • CHENG C.S. Agnes, McNAMARA Ray (2000), The Valuation Accuracy of the Price-Earnings and Price-Book Benchmark Valuation Methods Review of Quantitative Finance and Accounting,Review of Quantitative Finance and Accounting 15 : 349-370.
 • CHUI Andy C.W.,WEI, K.C. John; (1998), “Book-to-Market, Firm Size, and the Turn-of-the-Year Effect: Evidence from Pacific-Basin Emerging Markets”, Pacific-Basin Finance Journal, 6(3), 275-293.
 • ÇOKLUK Omay, (2010) Kuram ve Uygulamada Eğitim: 10 (3), Yaz 2010, 1357-1407.
 • DAMODARAN Aswath (2012), Investment Valuation Tools And Techniques For Determining The Value Of AnyAsset.
 • DRAGOI, Bogdan Alexandru, STANCU, Lon, MİTROI, Adrian, STANCU, Andrei Tudor, (2016) “Financial Investment Companies (Sifs) Relative Valuation And Fundamentals”, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Issue 2, Vol. 50, p.25-41.
 • EGE İlhan ve BAYRAKTAROĞLU Ali; (2009), İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği ile Analizi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 139-158.
 • FUN, P. L ve BASANA R. S. (2012), “PriceEarningsRatioandStock Return Analysis (Evidence from Liquidity 45 Stocks Listed in Indonesia Stock Exchange”, Journal Manajemen Dan Kewırausahaan, 14 (1), 7−12.
 • GAMGAM Hamza ve ALTUNKAYNAK Bülent (2017), Regresyon Analizi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • GÜNGÖR, B., YERDELEN KAYGIN, C. (2015). Dinamik Panel Veri Analizi ile Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. KAÜ İİBF Dergisi, 6(9), 149-168
 • GÜRBÜZA Osman ve ERGİNCAN Yakup (2008), Şirket Değerlemesi Klasik ve Modern Yaklaşımlar, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • İVGEN Hünkar (2003), Şirket Değerleme, Scala Yayıncılık, İstanbul.
 • KALAYCI Şeref, (2016) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Dinamik Akademi, Ankara.
 • KULALI İhsan ve BİLİR Hakan (2013), Göreceli Değerlemede Emsal Firmaların Tespiti, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 30, Konya.
 • LYUKHIN, Evgeny V. (2014), “The Use Of Fınancial Multıplıers By Estimating The Value Of Biopharmaceutical Companies” Financial management, 27 (603) – p.33-40.
 • ÖZTÜRK Hakkı (2009), Şirket Değerlemesinin Esasları Teorik ve Pratik Yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • ÖZTÜRK Hakkı (2017), Borsa İstanbul’da ŞD/FAVÖK (Şirket Değeri/Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ve F/K (Fiyat/ Kazanç) Çarpanları Üzerine Bir Analiz, Maliye Finans Yazıları, 2017, (108), 87-104.
 • POWERS Daniel A. ve XİE Yu (2000), Statistical Methods for Categorical Data Analysis, Academic Press, ABD.
 • RABİER, Mary Jane, (2018) “Value Is In The Eye Of The Beholder: The Relative Valuation Roles Of Earnings And Book Value In Merger Pricing”, The Accounting Review, Vol. 93, No. 1, January , pp. 335–362.
 • SİPAHİ Barış, YANIK Serhat ve AYTÜRK Yusuf (2016), Şirket Değerleme Yaklaşımları İlkeler Yöntemler Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • TORUN Salih (2012), Muhasebe Verilerinin Firma Değeri ve Risk Belirleme Açısından Önemi ve İMKB Üzerine Örnek Bir Uygulama, Doktora Tezi, Ankara.
 • ÜRETEN Aykan ve ERCAN Metin Kâmil (2000), Firma Değerinin Tespiti ve Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • YALÇIN Hasan (2014), Şirket Değerlemesi Teori ve Uygulama, Uygulama Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş, İstanbul.
 • YIA, Ronghua, CHANGA Yu-Wei, XİNGB, Wen, CHENCA, Jun, (2019) “China, Comparing Relative Valuation Efficiency Between Two Stock Markets”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 72, 159–167.
 • https://www.borsaistanbul.com/
 • www.investopedia.com
 • https://www.kap.org.tr/tr/

Çarpanlar ile Hisse Senedi Fiyatlarının İlişkisi: Çimento Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Lojistik Regresyonla İncelenmesi

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 5 - 11, 19.11.2020
https://doi.org/10.47257/busad.750258

Abstract

Çarpanlar; borsada işlem gören firmaların bilgilerini kullanan değerleme yaklaşımıdır. Bu yöntem; halka yeni arz olacak firmaların değerinin belirlenmesinde en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Yöntemin en büyük avantajı, halka açık firmaların mali tablolarına erişim kolaylığıdır. Bu bağlamda; bu yöntemle daha gerçekçi değer hesaplanabilmekte ayrıca fiyatı yükselebilecek ya da düşebilecek hisse senetleri önceden tahmin edilebilmektedir. Yönteme, risk, büyüme ve nakit akışları gibi unsurları göz ardı ettiğinden dolayı eleştiriler gelse de aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar seçildiğinde bu sorun büyük ölçüde azaltılabilmektedir. Çalışmada, hataları en aza indirmek amacıyla tahminlerden kaçınılmış, sadece firmaların finansal bilgileri kullanılmıştır.

References

 • ARMAN T. Tevfik (2005), Hisse Senedi Değerlemesi, Literatür Yayınları, İstanbul.
 • BASU Sanjoy; (1977), Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis, TheJournal of Finance, 32(3), 663-682.
 • BİLİR Hakan ve KULALI İhsan (2014), İşletme Değeri ve Özkaynak Çarpanlarının Karşılaştırılmalı Analizi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Uşak.
 • CHAMBERS Nurgül (2009), Firma Değerlemesi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul.
 • CHENG C.S. Agnes, McNAMARA Ray (2000), The Valuation Accuracy of the Price-Earnings and Price-Book Benchmark Valuation Methods Review of Quantitative Finance and Accounting,Review of Quantitative Finance and Accounting 15 : 349-370.
 • CHUI Andy C.W.,WEI, K.C. John; (1998), “Book-to-Market, Firm Size, and the Turn-of-the-Year Effect: Evidence from Pacific-Basin Emerging Markets”, Pacific-Basin Finance Journal, 6(3), 275-293.
 • ÇOKLUK Omay, (2010) Kuram ve Uygulamada Eğitim: 10 (3), Yaz 2010, 1357-1407.
 • DAMODARAN Aswath (2012), Investment Valuation Tools And Techniques For Determining The Value Of AnyAsset.
 • DRAGOI, Bogdan Alexandru, STANCU, Lon, MİTROI, Adrian, STANCU, Andrei Tudor, (2016) “Financial Investment Companies (Sifs) Relative Valuation And Fundamentals”, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Issue 2, Vol. 50, p.25-41.
 • EGE İlhan ve BAYRAKTAROĞLU Ali; (2009), İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği ile Analizi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 139-158.
 • FUN, P. L ve BASANA R. S. (2012), “PriceEarningsRatioandStock Return Analysis (Evidence from Liquidity 45 Stocks Listed in Indonesia Stock Exchange”, Journal Manajemen Dan Kewırausahaan, 14 (1), 7−12.
 • GAMGAM Hamza ve ALTUNKAYNAK Bülent (2017), Regresyon Analizi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • GÜNGÖR, B., YERDELEN KAYGIN, C. (2015). Dinamik Panel Veri Analizi ile Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. KAÜ İİBF Dergisi, 6(9), 149-168
 • GÜRBÜZA Osman ve ERGİNCAN Yakup (2008), Şirket Değerlemesi Klasik ve Modern Yaklaşımlar, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • İVGEN Hünkar (2003), Şirket Değerleme, Scala Yayıncılık, İstanbul.
 • KALAYCI Şeref, (2016) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Dinamik Akademi, Ankara.
 • KULALI İhsan ve BİLİR Hakan (2013), Göreceli Değerlemede Emsal Firmaların Tespiti, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 30, Konya.
 • LYUKHIN, Evgeny V. (2014), “The Use Of Fınancial Multıplıers By Estimating The Value Of Biopharmaceutical Companies” Financial management, 27 (603) – p.33-40.
 • ÖZTÜRK Hakkı (2009), Şirket Değerlemesinin Esasları Teorik ve Pratik Yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • ÖZTÜRK Hakkı (2017), Borsa İstanbul’da ŞD/FAVÖK (Şirket Değeri/Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ve F/K (Fiyat/ Kazanç) Çarpanları Üzerine Bir Analiz, Maliye Finans Yazıları, 2017, (108), 87-104.
 • POWERS Daniel A. ve XİE Yu (2000), Statistical Methods for Categorical Data Analysis, Academic Press, ABD.
 • RABİER, Mary Jane, (2018) “Value Is In The Eye Of The Beholder: The Relative Valuation Roles Of Earnings And Book Value In Merger Pricing”, The Accounting Review, Vol. 93, No. 1, January , pp. 335–362.
 • SİPAHİ Barış, YANIK Serhat ve AYTÜRK Yusuf (2016), Şirket Değerleme Yaklaşımları İlkeler Yöntemler Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • TORUN Salih (2012), Muhasebe Verilerinin Firma Değeri ve Risk Belirleme Açısından Önemi ve İMKB Üzerine Örnek Bir Uygulama, Doktora Tezi, Ankara.
 • ÜRETEN Aykan ve ERCAN Metin Kâmil (2000), Firma Değerinin Tespiti ve Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • YALÇIN Hasan (2014), Şirket Değerlemesi Teori ve Uygulama, Uygulama Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş, İstanbul.
 • YIA, Ronghua, CHANGA Yu-Wei, XİNGB, Wen, CHENCA, Jun, (2019) “China, Comparing Relative Valuation Efficiency Between Two Stock Markets”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 72, 159–167.
 • https://www.borsaistanbul.com/
 • www.investopedia.com
 • https://www.kap.org.tr/tr/

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Journal Section ARTICLES
Authors

Aykan COŞKUN
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-9912-6871
Türkiye


Ogün ŞEN (Primary Author)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2412-1937
Türkiye

Publication Date November 19, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Coşkun, A. & Şen, O. (2020). Çarpanlar ile Hisse Senedi Fiyatlarının İlişkisi: Çimento Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Lojistik Regresyonla İncelenmesi . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (1) , 5-11 . DOI: 10.47257/busad.750258