Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Gelir Dağılımı ve Küresel Rekabet Endeksi İlişkisi

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 10 - 13, 31.07.2021
https://doi.org/10.47257/busad.866104

Abstract

Bu çalışma bir ülke için gelir dağılımının Küresel Rekabet Endeksini (GCI) etkileyeceğini öne sürmektedir. Gelir dağılımında eşitliğin iki sonucu GCI’yi etkilemektedir. İlki ölçek ekonomilerdir; gelir dağılımında eşitle birlikte tüketim ve üretim daha benzer yapıya gelir ve aynı tür ürünler daha yoğun üretilir. İkincisi pazarlık gücüdür; tüketim ve üretimin daha benzer hale gelmesi nedeniyle ithalat ve ihracat da daha benzer hale gelir. Böylece ülke dış ticarette monopsoncu ve monopolcü güç kazanabilir. Bu söylemin sınanması amacıyla 42 ülke ve 2007-2018 yıllarını kapsayan yıllık frekanslı panel veri modeli kurulmuştur. Ekonometrik analiz sonuçları çalışmayı desteklemektedir. Model gelir dağılımı ile GCI arasında doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara göre, GCI değeri düştüğünde GINI değeri artmaktadır. Diğer bir deyişle, gelir dağılımı daha eşitsiz hale geldikçe, ülkenin küresel rekabet gücü düşer. Bu bağlamda çalışma, gelir dağılımının GNI ve gayri safiyi yurtiçi hâsılaya (GDP’ye) etkisini açıklamakta önemli bir kaynaktır.

References

 • Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2003). Inequality and Growth: What Can the Data Say? Journal of Economic Growth, 8(3), 267–299. JSTOR.
 • Brown, R., & Pickett, K. (2017). Inequality: For and Against. In The inequality crisis (1st ed., pp. 19–48). Bristol University Press; JSTOR. https://doi.org/10.2307/j.ctt22p7kb5.7
 • Daşdemir, E. (2019). Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Bütünleşmesi [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi]. http://dspace.marmara.edu.tr/xmlui/handle/11424/55127
 • Daşdemi̇r, E. N. (2017). Göçün Piyasalara Etkisi ve Faktör Hareketliliğini Açıklama Gücü: Emek Piyasalarının Küreselleşmesi ve Maliyetleri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 676–700. https://doi.org/10.26745/gaziuiibfd.418588
 • Daşdemi̇r, E. N. (2018). Bölüşüm Üzerine: Ülkelerarası Rekabet Gücü İle Yurtiçi Bölüşüm İlişkisi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 456–469.
 • Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. The Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. JSTOR.
 • Günther Rehme. (2007). Education, Economic Growth and Measured Income Inequality. Economica, 74(295), 493–514. JSTOR.
 • Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. JSTOR. https://doi.org/10.2307/1913827
 • Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review, 45(1), 1–28. JSTOR.
 • Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. (1989). Income Distribution, Market Size, and Industrialization. The Quarterly Journal of Economics, 104(3), 537–564. JSTOR. https://doi.org/10.2307/2937810
 • Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation (R. M. Hartwell, Ed.). Penguin Books.
 • Rizzi, P., Graziano, P., & Dallara, A. (2015). THE REGIONAL COMPETITIVENESS: AN ALTERNATIVE APPROACH. Rivista Internazionale Di Scienze Sociali, 123(3), 307–335. JSTOR.
 • Welch, F. (1999). In Defense of Inequality. The American Economic Review, 89(2), 1–17. JSTOR.

Relationship Between Income Distribution and Global Competitiveness Index

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 10 - 13, 31.07.2021
https://doi.org/10.47257/busad.866104

Abstract

This study argues income distribution can determine Global Competitiveness Index (GCI) for a country. Two results of equality in income distribution affects GCI. One is economies of scale; because income equality consumption and production become more same structure and similar products produces more. Two is bargaining power; because consumption and production become more same import and export become more same to. Therefore, country can be gain monopolistic and monopsonistic power in foreign trade. Panel data model established for substantiates this argument covers 42 countries and annual data between 2007-2018. Econometric analysis results support the study. Model shown a positive relationship between income equality and the GCI. According to these results, GCI value decreases as GINI value increases. In other words, as the income distribution becomes unequal, the global competitiveness power of the country decreases. In this context, the study is an important source in explaining the effect of income distribution on GNI and gross domestic products (GDP).

References

 • Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2003). Inequality and Growth: What Can the Data Say? Journal of Economic Growth, 8(3), 267–299. JSTOR.
 • Brown, R., & Pickett, K. (2017). Inequality: For and Against. In The inequality crisis (1st ed., pp. 19–48). Bristol University Press; JSTOR. https://doi.org/10.2307/j.ctt22p7kb5.7
 • Daşdemir, E. (2019). Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Bütünleşmesi [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi]. http://dspace.marmara.edu.tr/xmlui/handle/11424/55127
 • Daşdemi̇r, E. N. (2017). Göçün Piyasalara Etkisi ve Faktör Hareketliliğini Açıklama Gücü: Emek Piyasalarının Küreselleşmesi ve Maliyetleri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 676–700. https://doi.org/10.26745/gaziuiibfd.418588
 • Daşdemi̇r, E. N. (2018). Bölüşüm Üzerine: Ülkelerarası Rekabet Gücü İle Yurtiçi Bölüşüm İlişkisi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 456–469.
 • Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. The Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. JSTOR.
 • Günther Rehme. (2007). Education, Economic Growth and Measured Income Inequality. Economica, 74(295), 493–514. JSTOR.
 • Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. JSTOR. https://doi.org/10.2307/1913827
 • Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review, 45(1), 1–28. JSTOR.
 • Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. (1989). Income Distribution, Market Size, and Industrialization. The Quarterly Journal of Economics, 104(3), 537–564. JSTOR. https://doi.org/10.2307/2937810
 • Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation (R. M. Hartwell, Ed.). Penguin Books.
 • Rizzi, P., Graziano, P., & Dallara, A. (2015). THE REGIONAL COMPETITIVENESS: AN ALTERNATIVE APPROACH. Rivista Internazionale Di Scienze Sociali, 123(3), 307–335. JSTOR.
 • Welch, F. (1999). In Defense of Inequality. The American Economic Review, 89(2), 1–17. JSTOR.

Details

Primary Language English
Subjects Economics
Journal Section ARTICLES
Authors

Esat DAŞDEMİR (Primary Author)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-8950-2020
Türkiye

Publication Date July 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Daşdemir, E. (2021). Relationship Between Income Distribution and Global Competitiveness Index . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (1) , 10-13 . DOI: 10.47257/busad.866104