Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 65 - 89 2020-06-30

Halk Kütüphaneleri Personeli İçin Bir Sürekli Mesleki Eğitim ve Gelişim Modeli Önerisi
Continuing Professional Education and Development For Public Library Staff: A Model Proposal

Recep IŞIK [1] , Tülay OĞUZ [2]


Bilgi ve iletişim teknolojilerinin çalışma yaşamında yarattığı değişimin de etkisiyle geleneksel hizmet içi eğitim yaklaşımı, artık yerini kurumsal gelişimin sürükleyici gücünün bireylerin fiziksel, sosyal, entelektüel/zihinsel verimliliğinin artırılmasına dayanan ve aşağıdan yukarıya yönelimli bir yaklaşım olan “sürekli mesleki eğitim ve gelişim” (SMEG)’e bırakmaktadır. Bu yaklaşım temelinde çalışmanın amacı; SMEG’in kavramsal çerçevesini ortaya koymak ve Türkiye’de halk kütüphanesi çalışanlarının SMEG’le uyumlu olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri, gereksinimlerini, eğilimlerini ve beklentilerini belirlemektir. Bu doğrultuda konuyla ilgili literatür çalışması yapılmış ve SMEG bağlamında iyi uygulama örneklerine değinilmiştir. Ayrıca anket yöntemiyle kütüphanecilik, arşivcilik, bilgi ve belge yönetimi lisans mezunu 325 halk kütüphanesi çalışanının bu konudaki görüşleri alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre katılımcıların büyük bir çoğunluğunun SMEG faaliyetlerini bir gereklilik olarak gördükleri ve SMEG faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için merkezi bir birimin oluşturulmasını destekledikleri tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ve değerlendirmeler sonucunda halk kütüphaneleri personeli için mevcut kütüphane otomasyon sistemine entegre bir “SMEG modeli” tasarlanmıştır.

The traditional in-service training approach, with the effect of the change created by information and communication technologies in working life, now replaced by “continuing professional education and, development” which is a bottom-up oriented approach based on increasing individuals' physical, social, intellectual/mental efficiency. Based on this new approach, the purpose of the study is; to present the conceptual framework of "continuing professional education and development", identify Turkey's public library employees' activities they perform in line with this approach, their requirements, tendencies and expectations. In line with this purpose, a compilation study on the relevant literature has been made and examples of good practices in the context of "continuing professional education and development" have been mentioned. In addition, with the survey method, the opinions of 325 public library employees, who were graduated from librarianship, archival, information and records management departments, have been assessed and evaluated. Accordingly, it was determined that the majority of the participants considered the activities of "continuing professional education and development" as a necessity and supported the creation of a central unit in order to maintain "continuing professional education and development" activities. As a result of the findings and evaluations, an integrated “continuing professional education and development model” has been designed for public library staff.

 • Aguinis, H. ve Kraiger, K. (2009). Benefits of Training and Development for Individuals and Teams, Organizations, and Society. Annual Review of Psychology, 60, 451-474.
 • Akkaya, M.A. ve Odabaş, H. (2019). Bilgi Merkezleri: Kütüphaneler – Arşivler – Müzeler. İstanbul: Hiperyayın.
 • ALA-LearnRT. (2020). ALA-LearnRT Mission. Erişim adresi: (15 Şubat 2020) http://www.ala.org/learnrt/
 • ALA-Online Learning. (2020). ALA Online Learning. Erişim adresi: (10 Şubat 2020) http://www.ala.org/educationcareers/elearning/
 • Banerjee, P., Gupta, R. ve Bates, R. (2017). Influence of Organizational Learning Culture on Knowledge Worker’s Motivation to Transfer Training: Testing Moderating Effects of Learning Transfer Climate. Current Psychology, 36(3), 606-617.
 • BBYhaber. (2017). Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri. Erişim adresi: https://www.bbyhaber.com/bby/2017/05/09/halk-kutuphaneleri-tekirdag-edebiyat-bolge-semineri-gerceklestirildi
 • Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı. (2019). Erişim adresi: https://karabuk.ktb.gov.tr/TR-244098/turkiye39nin-ilk-39bebek-kutuphaneleri-calistayi39-kara-.html
 • Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı. (2019). Erişim adresi: https://basin.ktb.gov.tr/TR-246827/ogrencilere-bilgi-okuryazarligi-becerileri-kazandirilac-.html
 • Blowers, H. (2009). WJ Hosts 23 Things Summit. LibraryBytes. Erişim adresi: (25 Mayıs 2017) http://www.librarybytes.com/2009/02/wj-hosts-23-things-summit.html
 • Boehmer, S. J. (2010). Librarian Instruction-Delivery Modality Preferences for Professional Continuing Education. Journal of the Medical Library Association, 98 (1), 57.
 • Cooke, N. A. (2012). Professional Development 2.0 for Librarians: Developing an Online Personal Learning Network (PLN). Library Hi Tech News, 29 (3), 1-9.
 • Durrance, Joan C. (1980). Continuning Education. Journal of Education for Librarianship. 21(2),172-176.
 • ERIC Institute of Education Sciences (Thesaurus). (2016). ERIC Thesaurus - Education Resources Information Center, “Education, learning, development, technology, innovation,” terms. Erişim adresi: (20 Aralık 2016) https://eric.ed.gov/
 • Ersoy, A. ve Yılmaz, B. (2009). Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye’de Halk Kütüphaneleri. Türk kütüphaneciliği, 23(4), 803-834.
 • Goldstein I.L. ve Ford J.K. (2002). Training in Organizations. Belmont, CA: Wadsworth.
 • Guo, S. (2014). Developing Effective Professional Development Programs: A Case Study. New Library World, 115 (11/12), 542-557.
 • Haley, C. K. (2013). Online Workplace Training in Libraries. Information Technology and Libraries, 27 (1), 33-40.
 • Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu. (2012). 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri. 9-12 Mayıs 2012, Bodrum. Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları kitabı.
 • Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu. (2013). 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Kütüphanelerde Mekan Tasarımı. 08-10 Mayıs 2013, Bodrum. Bildiriler, Kütüphane Sunumları, Posterler kitabı.
 • Harrod’s Librarian’s Glossary and Reference Book (2005). A Directory of Over 10,200 Terms, Organizations, Projects and Acronyms in the Areas of Information Management, Library Science, Publishing and Archive Management. Compiled by Ray Prytherch. 10th ed. Hampshire: Ashgate Publishing.
 • Haycock, K. (2001). Continuing Professional Education: Towards Evidence-Based Practice. IFLA publications, 98, 1-8.
 • Holt, İ. ve Kızılaslan, D. (2004). Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği. Erişim adresi: (20 Ağustos 2016) http://eprints.rclis.org/5874/1/SurekliEgitim.pdf
 • IFLA. (2014). Continuing Professional Development: Principles and Best Practices. Erişim adresi: (20 Mart 2016) http://www.ifla.org/publications/continuing-professional-development-principles-and-best-practices?og=82
 • IFLA. (2016). Continuing Professional Development: Principles and Best Practices. Erişim adresi: (12 Aralık 2016) https://www.ifla.org/files/assets/cpdwl/guidelines/ifla-guidelines-for-continuing-professional-development.pdf
 • IFLA. (2019). About Continuing Professional Development and Workplace Learning Section- CPDWL. Erişim adresi: (10 Şubat 2019) http://www.ifla.org/about-cpdwl
 • IFLA-CPDWL. (2019). Continuing Professional Development and Workplace Learning. Erişim adresi: (11 Ocak 2019) http://www.ifla.org/cpdwl
 • Işık, R. (2017). Halk Kütüphaneleri Personeli İçin Bir Sürekli Mesleki Eğitim ve Gelişim Modeli Önerisi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı.
 • Karadeniz, Ş. ve Yılmaz, B. (2009). Türkiye’de Halk Kütüphanecilerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri. Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 52-82.
 • Kuhn, I., Morgan, P. ve Collins, A. (2011). Adapting The 23Things Programme for Health Librarian Professional Education. Erişim adresi: (11 Haziran 2017) https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/238960/eahil2011_23thingskuhn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Kütüphane Etkinlik Kılavuzu Çalıştayı. (2019). Erişim adresi: https://kutuphanedeyim.org/2019/10/30/kutuphane-etkinlik-kilavuzu-calistayi-basladi-kutuphanede-ne-yapilmaz-ki-hepsi-bu-calistayda-konusuluyor/
 • Kütüphane Yaz Programı. (2019). Kütüphane Yaz Programı (KÜYAP). Erişim adresi: http://adnanotuken.kutuphane.gov.tr/TR-217289/duyuru---kutuphane-yaz-programi-kuyap18.html
 • Learning. (2016). Oxford Online Dictionary içinde. Erişim adresi: (02 Ağustos 2016) https://en.oxforddictionaries.com/definition/learning
 • Lee, N. ve Kawasaki, Y. (2005). Continuing Professional Education for Librarians: International Trends (Lifelong and Continuing Education in Libraries). Lifelong Education and Libraries, 5, 25-35.
 • Mantar, E. (2003). Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim: Ankara’da Bulunan Üniversite Kütüphaneleri Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • New York Library Association. (2016). New York State Public Librarian Certification. New York Library Association, Erişim adresi: (08 Haziran 2017) http://www.nysl.nysed.gov/libdev/cert/index.html
 • New York State Library. (2016). NYS Certified Public Librarian Search. Erişim adresi: (08 Haziran 2017) http://www.nysl.nysed.gov/libdev/cert/search.html
 • Olaniyan, D. A. ve Ojo, L. B. (2008). Staff Training and Development: A Vital Tool For Organisational Effectiveness. European Journal of Scientific Research, 24 (3), 326-331.
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. On the Horizon, 9 (5), 1-6.
 • Quinney, K. L., Smith, S. D. ve Galbraith, Q. (2010). Bridging The Gap: Self-Directed Staff Technology Training. Information Technology and Libraries, 29 (4), 205-213.
 • Reitz, J. M. (2017). Online Dictionary for Library and Information Science. Erişim adresi: (15 Mayıs 2017) http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_l.aspx
 • Robinson, T. E. (2014). Professional Development Opportunities Provided by Consortia: What We Can Learn from this Model. Revolutionizing the Development of Library and Information Professionals: Planning for the Future içinde, (ss.209-229). IGI Global.
 • Rose, L. L. (1988). Profesional development. D. C. Neal (Ed.), Consortia and Interinstutional Cooperation içinde (ss. 47-59). New York: American Council on Education.
 • Sewdass, N. (2009). The Need for Continuous (Competency-Based) Training and Development of Library Staff in a Public Library (Doktora tezi). Erişim adresi: (12 Mayıs 2017) http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/1213/00dissertation.pdf?sequence=2
 • Simmonds, P. (2003). Continuing Professional Development aAnd Workplace Learning 2: CPD and You–How CILIP is Meeting The Continuing Professional Development Needs of its Members. Library Management, 24 (3), 169-170.
 • Stephens, M. (2012). “23 Things” as Transformative Learning: Promoting Confidence, Curiosity and Communication via Library Staff Professional Development. Erişim adresi: (11 Haziran 2017) http://www.ifla.org/past-wlic/2012/150-stephens-en.pdf
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2015). 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı. Ankara: Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. Erişim adresi: (10 Haziran 2017) http://www.bilgitoplumustratejisi.org/tr
 • Thomas, D. ve Brown, J. S. (2011). A New Culture of Learning: Cultivating The Imagination for A World Of Constant Change. Lexington, Ky: CreateSpace. Toronto Public Library. (2016). Staff Training Calender. April to June 2016.
 • TÜBA. (2016). Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü. Erişim adresi: (10 Mayıs 2017) http://www.tubaterim.gov.tr/
 • Türk Dil Kurumu. (2019). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. Erişim Adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Uçak, N. Ö. (1995). Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1-2): 207-216.
 • Uluslararası Çocuk Sempozyumu. (2018). I. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu. Erişim Adresi: https://www.marmara.edu.tr/event/1uluslararasi-cocuk-kutuphaneleri-sempozyumu
 • Uluslararası Çocuk Sempozyumu. (2019). II. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu “Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem”, 16-19 Ekim 2019: Erişim Adresi: https://www.marmara.edu.tr/event/1uluslararasi-cocuk-kutuphaneleri-sempozyumu
 • UNESCO (2002). Information and Communication Technologies in Teacher Education: A Planning Guide. Erişim adresi: (6 Şubat 2020) http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129533e.pdf
 • Weingand, D. E. (2000). Describing The Elephant: What is Continuing Professional Education?. IFLA Journal, 26 (3), 198-202.
 • Yılmaz, B. (2008). Türkiye’de Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri: ‘İyi Uygulama Örneği’ olarak Bir Deneyimin Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 22 (1), 107-128.
 • Yılmaz, B. (2013). Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri 2006-2012: Türkiye’de Bir Hizmetiçi Eğitim Modelinin Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 27 (1), 180-185.
Primary Language tr
Subjects Information Science and Library Science
Journal Section Peer- Reviewed Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9660-0497
Author: Recep IŞIK (Primary Author)
Institution: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7977-6300
Author: Tülay OĞUZ
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ PR.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { by727458, journal = {Bilgi Yönetimi}, issn = {}, eissn = {2636-8544}, address = {Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİLBEM) Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi BEYAS Binası 06830 Gölbaşı/ANKARA}, publisher = {Ankara University}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {65 - 89}, doi = {10.33721/by.727458}, title = {Halk Kütüphaneleri Personeli İçin Bir Sürekli Mesleki Eğitim ve Gelişim Modeli Önerisi}, key = {cite}, author = {Işık, Recep and Oğuz, Tülay} }
APA Işık, R , Oğuz, T . (2020). Halk Kütüphaneleri Personeli İçin Bir Sürekli Mesleki Eğitim ve Gelişim Modeli Önerisi. Bilgi Yönetimi , 3 (1) , 65-89 . DOI: 10.33721/by.727458
MLA Işık, R , Oğuz, T . "Halk Kütüphaneleri Personeli İçin Bir Sürekli Mesleki Eğitim ve Gelişim Modeli Önerisi". Bilgi Yönetimi 3 (2020 ): 65-89 <https://dergipark.org.tr/en/pub/by/issue/54402/727458>
Chicago Işık, R , Oğuz, T . "Halk Kütüphaneleri Personeli İçin Bir Sürekli Mesleki Eğitim ve Gelişim Modeli Önerisi". Bilgi Yönetimi 3 (2020 ): 65-89
RIS TY - JOUR T1 - Halk Kütüphaneleri Personeli İçin Bir Sürekli Mesleki Eğitim ve Gelişim Modeli Önerisi AU - Recep Işık , Tülay Oğuz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33721/by.727458 DO - 10.33721/by.727458 T2 - Bilgi Yönetimi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 89 VL - 3 IS - 1 SN - -2636-8544 M3 - doi: 10.33721/by.727458 UR - https://doi.org/10.33721/by.727458 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bilgi Yönetimi Halk Kütüphaneleri Personeli İçin Bir Sürekli Mesleki Eğitim ve Gelişim Modeli Önerisi %A Recep Işık , Tülay Oğuz %T Halk Kütüphaneleri Personeli İçin Bir Sürekli Mesleki Eğitim ve Gelişim Modeli Önerisi %D 2020 %J Bilgi Yönetimi %P -2636-8544 %V 3 %N 1 %R doi: 10.33721/by.727458 %U 10.33721/by.727458
ISNAD Işık, Recep , Oğuz, Tülay . "Halk Kütüphaneleri Personeli İçin Bir Sürekli Mesleki Eğitim ve Gelişim Modeli Önerisi". Bilgi Yönetimi 3 / 1 (June 2020): 65-89 . https://doi.org/10.33721/by.727458
AMA Işık R , Oğuz T . Halk Kütüphaneleri Personeli İçin Bir Sürekli Mesleki Eğitim ve Gelişim Modeli Önerisi. BY. 2020; 3(1): 65-89.
Vancouver Işık R , Oğuz T . Halk Kütüphaneleri Personeli İçin Bir Sürekli Mesleki Eğitim ve Gelişim Modeli Önerisi. Bilgi Yönetimi. 2020; 3(1): 89-65.