Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 25 - 38 2020-06-30

Building Archives of the Future: An Evaluation of Archiving Social Media
Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme

Bahattin YALÇINKAYA [1]


With the spread of network technologies, connecting computers at an ever-increasing pace has enabled a huge ocean of information to form over time. As a natural consequence of this development, people, like computers, have become parts of the electronic network. This situation can provide the valuable consideration of the concept of social media, which has been increasing since 2000s and is one of the indispensable elements of the internet today. Social media contents, which has remarkable rate of increment not only individually, but also officially and institutionally, is changing in a dynamic structure constantly, involves an important point concerning the literature on information and records management (or archiving): Organization of data and information, or in other words, the order and preserving of digital data. This environment, which contains an archiving process that cannot be met by the requirements of the classical archive theory, is completely archived by its own methods. Separation of social media content, a special type of digital data and information, differs from the web archiving logic by nature, seen as the main challenge in archiving and protecting this data and information. In this study, firstly, the importance of social media, its theories of usage and its relationship with e-government were mentioned; differences with web archiving logic, archiving contents and basic difficulties encountered in this process and international social media archiving studies conducted in the United States, China and the United Kingdom were evaluated.
Ağ teknolojilerinin yaygınlaşmaya başlaması ile gittikçe artan bir hızda bilgisayarların birbirlerine bağlanması, zamanla küresel anlamda büyük bir bilgi okyanusunun oluşmasını sağlamıştır. Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak tıpkı bilgisayarlar gibi insanlar da elektronik ağın parçaları haline gelmeye başlamışlardır. Bu durum 2000’li yıllardan itibaren sayıları gitgide artan ve günümüzde internetin vazgeçilmez unsurlarından biri olan sosyal medya kavramının karşılığını verebilir. Sadece bireysel anlamda değil, resmi ve kurumsal olarak da dikkat çekici bir artış hızına sahip olan sosyal medya içeriklerinin dinamik bir yapıda sürekli değişkenlik göstermesi, bilgi ve belge yönetimi literatürünü ilgilendiren önemli noktaları barındırmaktadır: Veri ve bilginin organizasyonu veya başka bir deyişle dijital verilerin düzeni ve korunması. Klasik arşiv teorisinin gerekleri ile karşılanmayacak arşivleme süreçleri barındıran bu ortam, tamamıyla kendine özgü yöntemlerle arşivlenmektedir. Dijital veri ve bilginin özel bir türü olan sosyal medya içeriklerinin, yapısı gereği web arşivleme mantığından ayrılması, bu veri ve bilgilerin arşivlenmesi ve korunması bağlamında öne çıkan en temel zorluk olarak görülmektedir. Bu çalışmada , öncelikle sosyal medyanın önemi, kullanım teorileri ve e-devlet ile ilişkisinden bahsedilerek, internet arşivleme mantığı ile farkları, içeriklerin arşivlenmesi ve bu süreçte karşılaşılan temel zorluklar ile Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen uluslararası sosyal medya arşivleme çalışmaları değerlendirilmiştir
 • Almeida, F. (2017). Concept and Dimensions of Web 4.0. International Journal of Computers and Technology, 16(7), 7040-7046.
 • Atari, S., Stewart-Weeks, M. ve McCalla, J. (2011). Web 2.0 in Next-Generation Government and Governance: A Middle East Point of View. Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG). 24.04.2020 tarihinde https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/ps/Web_2-Mid-East-Governance_IBSG.pdf adresinden erişildi.
 • Banday, M. T. ve Mattoo, M. M. (2013). Social Media in e-Governance: A Study with Special Reference to India. Social Networking, 2, 47-56. doi: 10.4236/sn.2013.22006.
 • Bertot, J. C., Jaeger, P. T., Munson, S. ve Glaisyer, T. (2010). Social Media Technology and Government Transparency. Computer, 43(11), 53-59.
 • Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. (Çev. Nice). R. Cambridge University Press: Cambridge.
 • Choudhury, N. (2014). World Wide Web and Its Journey from Web 1.0 to Web 4.0. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 5(6), 8096-8100.
 • Costa, M., Gomez, D., ve Silva, M. J. (2017). The Evolution of Web Archiving. International Journal on Digital Libraries, 18, 191-205.
 • Dellavalle, R., Hester, E., Heilig, L., Drake, A., Kuntzman, J., Graber,M. ve Schilling, L. (2003). Going, Going, Gone: Lost Internet References. Information Science, 302(5646), 787-788.
 • Di Gangi, P. M. ve Wasko, M. M. (2016). Social Media Engagement Theory: Exploring the Influence of User Engagement on Social Media Usage. Journal of Organizational and End User Computing, 28(2), 53-73.
 • Eastwood, T. (1994). What is Archival Theory and Why is it Important? Archivaria, 37, 122-130.
 • Eren, A. ve Aydın, A. (2014). Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 16 (Özel Sayı I), 197-205.
 • Espley, S., Carpentier, F., Pop, R., ve Medjkoune, L. (2014). Collect, Preserve, Access: Applying the Governing Principles of the National Archives UK Government Web Archive to Social Media Content. Alexandria: The Journal of National and International Library and Information Issues, 25(1–2), 31-50.
 • Fondren, E. ve McCune, M. M. (2018). Archiving and Preserving Social Media at the Library of Congress: Institutional and Cultural Challenges to Build a Twitter Archive. Preservation, Digital Technology& Culture, 47(2), 33-44.
 • Gaitanaru, A. (2017). Social Media: The Path to Millennials and The Y Generation. 13th International Scientific Conference e-Learning and Software for Education, Bucharest, April 27-28, 2017.
 • Garrigos-Simon, F., Alcami, R. L. ve Ribera, T. B. (2012). Social Networks and Web 3.0: Their Impact on the Management and Marketing of Organizations. Management Decision, 50(10), 1880-1890.
 • Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc: New York (1959).
 • Green, K. ve Niven, K. (2013). Archiving Social Media: Mesolithic Online Resources (Mesolithic Miscellany and Mesolithic Research Forum). 24.04.2020 tarihinde https://historicengland.org.uk/content/docs/research/social-media-case-study-archiving-social-mediapdf/ adresinden erişildi.
 • Güden, O. (2019). Küresel Kuruluşların Kriz Yönetimi ve İletişimi Süreçlerine Yönelik Bir Değerlendirme: Facebook&Cambridge Analytica Veri Skandalının Retoriksel Arena Kuramı Bağlamında İncelenmesi. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 31, 209-231.
 • Internet Archive (t.y.). About the Internet Archive. 24.04.2020 tarihinde https://archive.org/about/ adresinden erişildi.
 • Jeffrey, S. (2012). A New Digital Dark Age? Collaborative Web Tools, Social Media and Long-Term Preservation. World Archaeology, 44(4), 553-570.
 • Johnson, B. (2017). Information Literacy Is Dead: The Role of Libraries in a Post-Truth World. Computers in Libraries, 37(2), 12-15.
 • Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53, 59-68.
 • Kentucky Department for Libraries and Archives. (2015). Guidelines for Managing Social Media Records in Kentucky Government. 26.04.2020 https://kdla.ky.gov/records/documents/KYSocialMediaGuidelines.pdf adresinden erişildi.
 • Kinder-Kurlanda, K., Weller, K., Zeng-Möltgen, W., Pfeffer, J. ve Morstatter, F. (2017). Archiving Information From Geotagged Tweets to Promote Reproducibility and Comparability in Social Media Research. Big Data & Society, July–December 2017, 1-14.
 • Külcü, Ö. ve Henkoğlu, T. (2014). Privacy in Social Networks: An Analysis of Facebook. International Journal of Information Management, 34, 761-769.
 • Küzeci, E. (2018). Kişisel Verilerin Korunması 2.bs. Seçkin Yayınevi: Ankara.
 • Lee, T. (2019). The Global Rise of “Fake News” and the Threat to Democratic Elections in the USA. Public Administration and Policy, 22(1), 15-24.
 • Littman, J. (2017). Web Archiving and/or/vs Social Media API Archiving. 24.04.2020 tarihinde https://gwu-libraries.github.io/sfm-ui/posts/2017-12-13-web-social-media-archiving adresinden erişildi.
 • Looy, A. V. (2016). Social Media Management: Technologies and Strategies for Creating Business Value. New York: Springer.
 • Marshall, C. C. ve Shipman, F. M. (2012). On the Institutional Archiving of Social Media. JCDL '12: Proceedings of the 12th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries, 1-10. 24.04.2020 tarihinde https://dl.acm.org/doi/10.1145/2232817.2232819 adresinden erişildi.
 • Nath, K. ve Iswary, R. (2015). What Comes After Web 3.0? Web 4.0 and the Future. Proceedings of the International Conference and Communication System (I3CS’15), Shillong, India, 337-341. 27.04.2020 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/281455061_What_Comes_after_Web_30_Web_40_and_the_Future/link/55e8b3eb08ae3e1218425040/download adresinden erişildi.
 • Nathan, L. P. ve Shaffer, E. (2012). Preserving Social Media: Opening a Multi-Disciplinary Dialogue. Proceedings of the Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation, Vancouver, Canada, 26- 28 September 2012, 1-10.
 • Niu, J. (2012). An Overview of Web Archiving. D-Lib Magazine, 18(3-4). 10.04.2020 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/march12/niu/03niu1.html adresinden erişildi.
 • Ntoulas, A., Cho, J., Olston, C. (2004). What’s New on the Web? The Evolution of the Web from a Search Engine Perspective. 13th International Conference on World Wide Web, 17-22 May 2004, pp. 1-12. 10.04.2020 tarihinde http://snap.stanford.edu/class/cs224w-readings/ntoulas04evolution.pdf adresinden erişildi.
 • Oğuz, S. (2018). Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Genel İlkeleri. Bilgi ve Yönetim Dergisi, 13 (2), 121-138.
 • Palvia, S. J. C. ve Sharma, S. S. (2007). E-Government and E-Governance: Definitions/Domain Framework and Status around the World. Foundations of e-Government Proceedings içinde, Ramana, A. (ed). ICEG 5th International Conference on E-Governance 2007, 1-12.
 • Perry, J. L. ve Christensen, R. K. (2015). Handbook of Public Administration. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Public Record Office Victoria. (2012). Recordkeeping Policy-Social Media. 26.04.2020 tarihinde https://prov.vic.gov.au/sites/default/files/2016-05/Social-Media-Policy.pdf adresinden erişildi.
 • Qualman, E. (2012). Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • SalahEldeen, H. ve Nelson, M. (2012). Losing My Revolution: How Many Resources Shared on Social Media Have Been Lost? Theory and Practice of Digital Libraries içinde, Panayiotis Z., George B., Edie R., Fernando L. (eds.). pp. 125-137. 10.04.2020 tarihinde https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-33290-6#editorsandaffiliations adresinden erişildi.
 • Storrar, T. (2014). Archiving Social Media. TNA Blog, 24.04.2020 tarihinde http://blog.nationalarchives.gov.uk/blog/archivingsocial-media adresinden erişildi.
 • Şeker, M., Özer, A., Tosun, Z., Korkut, C. ve Doğrul, M. (2020). Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi. 05.05.2020 tarihinde http://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/kovidraporu/Covid-19%20Raporu-Final+.pdf adresinden erişildi.
 • Thomson, S. D. (2016). Preserving Social Media. DPC Technology Watch Reports (United Kingdom: Digital Preservation Coalition), 1-47. 03.04.2020 tarihinde https://www.dpconline.org/docs/technology-watch-reports/1486-twr16-01/file adresinden erişildi.
 • Tornoe, R. (2017). Get Ready for the ‘Post-Truth’ Era: Why Fake News Can Be a Good Thing. Editor & Publisher, 150(2), 26-27.
 • Toyoda, M. ve Kitsuregawa, M. (2012). The History of Web Archiving. Proceedings of the IEEE, 100, 1441-1443. 24.04.2020 tarihinde https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6182575 adresinden erişildi.
 • United Nations. (2018). United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to Support Transformatıion towards Sustainable and Resilient Societies. New York: United Nations. 15.04.2020 tarihinde https://publicadministration.un.org/Portals/1/Images/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf adresinden erişildi.
 • Velte, A. (2016). Activist Social Media Archiving: Practices, Challenges, and Opportunities. Yüksek Lisans Tezi. School of Information and Library Science, University of North Carolina. 24.04.2020 tarihinde https://cdr.lib.unc.edu/concern/masters_papers/jw827g244 adresinden erişildi.
 • Walters, N. (2019). The Social Media Platforms That Hit 100 Million Users Fastest. 03.04.2020 tarihinde https://www.fool.com/investing/2019/01/20/the-social-media-platforms-that-hit-100-million-us.aspx adresinden erişildi.
 • Wamsley, L. (2017). Library Of Congress Will No Longer Archive Every Tweet. 15.04.2020 tarihinde https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/12/26/573609499/library-of-congress-will-no-longer-archive-every-tweet adresinden erişildi.
 • Wardle, C. ve Derakhshan, H. (2017). INFORMATION DISORDER: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making. Council of Europe Report DGI(2017)09. 05.05.2020 tarihinde https://rm.coe.int/Report-D/09000016807bf5f6 adresinden erişildi.
 • Webber, J. (2018). The Challenges of Web Archiving Social Media. 03.04.2020 tarihinde https://blogs.bl.uk/webarchive/2017/04/the-challenges-of-web-archiving-social-media.html adresinden erişildi.
 • Ye, Y., Ye, D., Zeljak, C., Kerchner, D., He, Y. ve Littman J. (2017). Web-Archiving Chinese Social Media: Final Project Report. Journal of East Asian Libraries. 165, 1-22. 02.04.2020 tarihinde https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2701&context=jeal adresinden erişildi.
 • Yen, N. Y., Zhang, C., Waluyo, A. B. ve Park, J. J. (2015). Social Media Services and Technologies Towards Web 3.0. Multimedia Tools and Applications, 74, 5007-5013.
 • Zimmer, M. (2015). The Twitter Archive at the Library of Congress: Challenges for Information Practice and Information Policy. First Monday 20(7), 24.04.2020 tarihinde https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/5619/4653 adresinden erişildi.
Primary Language tr
Subjects Information Science and Library Science
Journal Section Peer- Reviewed Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2393-5207
Author: Bahattin YALÇINKAYA (Primary Author)
Institution: Marmara Ünviersitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { by728914, journal = {Bilgi Yönetimi}, issn = {}, eissn = {2636-8544}, address = {Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİLBEM) Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi BEYAS Binası 06830 Gölbaşı/ANKARA}, publisher = {Ankara University}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {25 - 38}, doi = {10.33721/by.728914}, title = {Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Yalçınkaya, Bahattin} }
APA Yalçınkaya, B . (2020). Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme . Bilgi Yönetimi , 3 (1) , 25-38 . DOI: 10.33721/by.728914
MLA Yalçınkaya, B . "Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme" . Bilgi Yönetimi 3 (2020 ): 25-38 <https://dergipark.org.tr/en/pub/by/issue/54402/728914>
Chicago Yalçınkaya, B . "Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme". Bilgi Yönetimi 3 (2020 ): 25-38
RIS TY - JOUR T1 - Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme AU - Bahattin Yalçınkaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33721/by.728914 DO - 10.33721/by.728914 T2 - Bilgi Yönetimi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 38 VL - 3 IS - 1 SN - -2636-8544 M3 - doi: 10.33721/by.728914 UR - https://doi.org/10.33721/by.728914 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bilgi Yönetimi Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme %A Bahattin Yalçınkaya %T Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme %D 2020 %J Bilgi Yönetimi %P -2636-8544 %V 3 %N 1 %R doi: 10.33721/by.728914 %U 10.33721/by.728914
ISNAD Yalçınkaya, Bahattin . "Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme". Bilgi Yönetimi 3 / 1 (June 2020): 25-38 . https://doi.org/10.33721/by.728914
AMA Yalçınkaya B . Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme. BY. 2020; 3(1): 25-38.
Vancouver Yalçınkaya B . Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme. Bilgi Yönetimi. 2020; 3(1): 25-38.