Year 2020, Volume 2 , Issue 1, Pages 334 - 353 2020-06-28

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT THE CONCEPT OF CULTURAL HERITAGE BY METAPHOR ANALYSIS

Cemali SARI [1] , Abdulhalim Furkan KILIÇ [2] , Savaş GÜVEN [3] , Hasan Burak YAŞAR [4]


Araştırmanın amacı, kültürel miras kavramı hakkında dersler alan öğrencilerin bu kavram hakkında ürettikleri metaforların incelenmesidir. Araştırmanın konusunu ise üniversite öğrencilerinin kültürel miras kavramına dair algıları oluşturmaktadır. Araştırmada her bir öğrencinin Kültürel Miras kavramına ilişkin bir metafor türetmeleri istenmiştir. Araştırmanın verileri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi; Rekreasyon, Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği Bölümleri ile Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde öğrenim gören ve müfredatlarında Kültürel Miras kavramına ilişkin dersler olan ve bu dersleri alan 120 öğrenciden elde edilmiştir. Ancak toplanan veriler değerlendirilirken; metafor belirtmemiş, metafor belirtse dahi açıklaması olmayan ve anlamsız olan 16 form elenerek 104 form üzerinde analiz yapılmıştır. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır, bulgular yüzde ve frekans değerleri ile ortaya konulmuştur. Katılımcılardan elde verilerin analizi neticesinde toplam 81 metafor ortaya çıkmıştır. Bu metaforlar ortak özelliklerine göre altı grupta toplanmıştır. Araştırmada, kültürel miras kavramına en çok ‘’Gelenek ve Görenek’’ metaforunun üretildiği belirlenmiştir.

The purpose of the research is to examine the metaphors produced by students who take lessons about the concept of cultural heritage. However, the subject of study includes that university students create a perception about the concept of cultural heritage. In the research it has been said to each student the derivation a metaphor about the concept of Cultural Heritage. The data of the research, Akdeniz University Tourism Faculty in the fall semester of 2019-2020 academic year; It has been obtained from 120 students who study in Recreation, Tourism Guidance, Tourism Management Departments and Faculty of Letters, Geography Department and who take courses in their curriculum related to the concept of Cultural Heritage. However, while evaluating the collected data; 16 forms that did not specify metaphors, even if they stated metaphors, which were not explained and were meaningless were eliminated and analyzed on 104 forms. In this study, phenomenology pattern, which is one of the qualitative research methods, was used, the findings were presented with percentage and frequency values. As a result of the analysis of the data obtained from the participants, a total of 81 metaphors emerged. These metaphors are grouped in six groups according to their common characteristics. In the research, it was determined that the metaphor of "Tradition and Custom" was produced mostly to the concept of cultural heritage.
 • Aliağaoğlu, A. (2004). Sosyo-Kültürel Miras Turizmi ve Türkiye’den Örnekler. Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 50–64.
 • Aslan, Z., and Ardemagni, M. (2006). Introducing young people to the protection of heritage sites and historic cites. Syf. 1
 • Aydın, M. (2016). Beş Nitel Araştırma Yaklaşımı. İçinde Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. (M. Bütün, S. B. Demir Çev. Ed.) Ankara: Siyasal Kitabevi. (Orijinal çalışma 2013 yılında yayımlanmıştır.)
 • Bakırcıoğlu, R., (2012). Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Becerikli, S. (1999). Metaforlar Yoluyla Örgüt Kültürünü Anlamak. Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, s. 1
 • Cameron, L. (1996) Discourse Context And The Development Of Metaphor İn Children, 3. Current Issues İn Language & Society, Vol.3, No.1.
 • Council of Europe. (2005). Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Faro 27.10.2005
 • Çelikten, M., (2006). Kültür ve Öğretmen Metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.:1, S.: 21; s.: 269-283
 • Demir Atalay, T. ve Fırat Durdukoca, Ş. (2018). Öğretmen adaylarının değerlere ilişkin metaforları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 894-923.
 • Edson G. (2004). Heritage: Pride or Passion, Product or Service?. International Journal of Heritage Studies, Vol.10, No.4, 333-348
 • Henderson J. C. (2002). Built Heritage and Colonical Cities. Annals of Tourism Research, Vol. 29, No. 1, 254–257.
 • Kaplan, M. (1999). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları
 • Kiper, P. (2004). Küreselleşme sürecinde kentlerimize giren yeni Tüketim mekânları ve yitirilen kent kimlikleri. Planlama Dergisi, 4, 14-18
 • Köroğlu, Ö., Ulusoy Yıldırım, H., Avcıkurt, C. (2018). Kültürel Miras Algıların Metafor Yoluyla İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 5 (1), 98-113.
 • Morgan, G. Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving in Organizational Analysis. Administrative Science Quarterly, 25, 1980, pp. 606-622.
 • Oğuz, A. (2005, 9). Öğretmen Eğitim Programlarında Metafor Kullanma. 12. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 28-30 Eylül
 • Oğuz, Ö. (2001). Küreselleşme ve Ulusal Kalıt Kavramları Arasında Türk Halk Bilimi. Milli Folklor Dergisi, 13(50), 5-8
 • Özlem, D. (2000). Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi. İstanbul: İnkîlap.
 • Saban, A. ve diğerleri (2005, 9). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Sahip 14. Oldukları Metaforlar. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 28-30 Eylül.
 • Sennett, R. (1980). New York: Vintage Books.
 • Uçankuş, H.T. (2000). Bir insanlık ve uygarlık bilim arkeoloji: Tarihöncesi çağlardan Perslere kadar Anadolu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • UNESCO (1982). Mexico City Declaration on Cultural Policies. 5 Şubat 2009 tarihinde UNESCO Web sitesinden erişildi: http://portal.unesco.org/culture/en/ files/12762/11295421661mexico_en.pdf/mexico_en.pdf
 • Yale, P. (1991). From Tourist attractions to Heritage Tourism, ELM Publications, Huntingdon.
 • Yıldız, S., Derman, E. (2018) Kültürel Miras: Unesco Dünya Miras Listesi Türkiye Örneği. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi. Konya. (Mayıs 19-21 2007)
Primary Language tr
Subjects Geography
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8377-2337
Author: Cemali SARI
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2895-3746
Author: Abdulhalim Furkan KILIÇ
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2368-3281
Author: Savaş GÜVEN (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2169-1416
Author: Hasan Burak YAŞAR
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 28, 2020

APA Sarı, C , Kılıç, A , Güven, S , Yaşar, H . (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ . International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences , 2 (1) , 334-353 . DOI: 10.35452/caless.2020.16