PDF EndNote BibTex RIS Cite

Fen Teknoloji Öğretmenlerinin Portfolyo Değerlendirme Yöntemine İlişkin Görüşleri

Year 2010, Volume 6, Issue 2, 73 - 82, 01.06.2010

Abstract

-

References

 • Köseoğlu, F. (Komisyon Başkanı), Yılmaz, H., Güneş, B., Bahar, M., Eryılmaz, A. ve Taşar, M.F., İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4.ve 5. Sınıflar) Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı TTKB, Ankara, 2005.
 • Huff, S., Teachers’ Perceptions of The Teacher Portfolio Process, Doktora Tezi, State University of New York, 2006.
 • Seferoğlu, S. S., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, (2. Baskı), Pegema Yayıncılık, Ankara, 2006.
 • Tan, Ş., Kayabaşı, Y. ve Erdoğan. A., Öğretimi Planlama ve Değerlendirme (4. Baskı), Anı Yayıncılık, Ankara, 2003.
 • Tekin, H., Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (19. Baskı), Yargı Yayınevi, Ankara, 2008.
 • Erdoğan, T. ve Gök, B., Sınıf Öğretmeni Adayları Algılamaktadırlar, II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, 2008.
 • Doğan, D., İlköğretimde Öğretmen Öğrenci ve Velilerin Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Kaptan, F. ve Korkmaz, H., Fen Öğretiminde Tümel (Portfolio) Değerlendirme, Nasıl Dosya Oluşturma (Portfolyo) Yüksek Lisans Tezi, Ankara Application Primary/Intermediate and Self-Contained/Multi- Age Team Classroom Environments:Implications for Instruction, Learning, and Assessment. Eric Dökümanı ServisNumarası:ED432598, 1999. A of Student Portfolios in
 • Paulson, F. L., Paulson, P. R. ve Mayer, C. A., What Makes a Portfolio, Educational Leadership. 48 (5), 60-63, 1991.
 • Filbeck, D.A., An Analysis of The Effects of Globalization on The Restructuring of Higher Education in Thailand, Doktora Tezi, The University of Texas, 2005.
 • Niguidula, D., The Digital Portfolio. A Richer Picture of Student Performance, Eric Dökümanı Servis Numarası: ED400261, 1993.
 • Bujan, J., Increasing Students’ Responsibility for Their Own Learning. Eric Dökümanı Servis Numarası: ED400072, 1996.
 • Slater, T. F., Ryan, J. M. & Samson S. L., The Impact and Dynamics of Portfolio Assessment and Traditional Assessment in a College Physics Course, Journal of Research in Science Teaching, (3), 255-271, 1997. Geliş Tarihi: 18/02/2010
 • Gökçe, O., İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006.
 • Bushman, L. ve Schnitker, B., Teacher Attitudes Implementation and Practicability. ED:388661,
 • Kabaş, O., Portfolyo Değerlendirme Yönteminin Uygulanma Düzeyi (Sakarya Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2007.
 • Laurence, L. S. L. , Low Motivation on Schools Teachers’ Construction of Teaching Portfolios. Curriculum and Teaching. 18(2), 71-87, Assessment, İlköğretim Birinci Kademede Kabul Tarihi: 23/06/2010

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ VIEWS TOWARD PORTFOLIO ASSESTMENT

Year 2010, Volume 6, Issue 2, 73 - 82, 01.06.2010

Abstract

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmada; Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin portfolyo değerlendirmesine yönelik görüşlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması tekniği kullanılarak
yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Katılımcılar, Manisa ilinde çalışan 12 Fen ve Teknoloji
öğretmeninden oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analiz tekniği kullanılmış ve elde edilen
veriler sayısallaştırılarak yorumlanmıştır. Bu araştırmada, portfolyo değerlendirme yönteminin okullardaki
fazla öğrenci popülâsyonu, öğretmenlerin iş yükü ve bazı öğrencilerin derse yönelik ilgisizliği yüzünden Fen
ve Teknoloji dersinde uygulanabilirliğine yönelik bazı problemler tespit edilmiştir.

SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ VIEWS TOWARD
PORTFOLIO ASSESTMENT

Determining the views of the Science and Technology teachers toward the portfolio was aimed in
this study. Data was gathered with semi-structured interview form using action research technique by the
qualitative research methods. Participants were 12 Science and Technology teachers in Manisa. Data were
analyzed with content analysis technique and were commented with converting numerical value from verbal
statement. The results of the study show that portfolio assessment has some problems toward its applicability
through it takes too much time to evaluate the students due to the population of the students , workload of the
teachers and indifference of the students to the courses.

References

 • Köseoğlu, F. (Komisyon Başkanı), Yılmaz, H., Güneş, B., Bahar, M., Eryılmaz, A. ve Taşar, M.F., İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4.ve 5. Sınıflar) Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı TTKB, Ankara, 2005.
 • Huff, S., Teachers’ Perceptions of The Teacher Portfolio Process, Doktora Tezi, State University of New York, 2006.
 • Seferoğlu, S. S., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, (2. Baskı), Pegema Yayıncılık, Ankara, 2006.
 • Tan, Ş., Kayabaşı, Y. ve Erdoğan. A., Öğretimi Planlama ve Değerlendirme (4. Baskı), Anı Yayıncılık, Ankara, 2003.
 • Tekin, H., Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (19. Baskı), Yargı Yayınevi, Ankara, 2008.
 • Erdoğan, T. ve Gök, B., Sınıf Öğretmeni Adayları Algılamaktadırlar, II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, 2008.
 • Doğan, D., İlköğretimde Öğretmen Öğrenci ve Velilerin Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Kaptan, F. ve Korkmaz, H., Fen Öğretiminde Tümel (Portfolio) Değerlendirme, Nasıl Dosya Oluşturma (Portfolyo) Yüksek Lisans Tezi, Ankara Application Primary/Intermediate and Self-Contained/Multi- Age Team Classroom Environments:Implications for Instruction, Learning, and Assessment. Eric Dökümanı ServisNumarası:ED432598, 1999. A of Student Portfolios in
 • Paulson, F. L., Paulson, P. R. ve Mayer, C. A., What Makes a Portfolio, Educational Leadership. 48 (5), 60-63, 1991.
 • Filbeck, D.A., An Analysis of The Effects of Globalization on The Restructuring of Higher Education in Thailand, Doktora Tezi, The University of Texas, 2005.
 • Niguidula, D., The Digital Portfolio. A Richer Picture of Student Performance, Eric Dökümanı Servis Numarası: ED400261, 1993.
 • Bujan, J., Increasing Students’ Responsibility for Their Own Learning. Eric Dökümanı Servis Numarası: ED400072, 1996.
 • Slater, T. F., Ryan, J. M. & Samson S. L., The Impact and Dynamics of Portfolio Assessment and Traditional Assessment in a College Physics Course, Journal of Research in Science Teaching, (3), 255-271, 1997. Geliş Tarihi: 18/02/2010
 • Gökçe, O., İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006.
 • Bushman, L. ve Schnitker, B., Teacher Attitudes Implementation and Practicability. ED:388661,
 • Kabaş, O., Portfolyo Değerlendirme Yönteminin Uygulanma Düzeyi (Sakarya Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2007.
 • Laurence, L. S. L. , Low Motivation on Schools Teachers’ Construction of Teaching Portfolios. Curriculum and Teaching. 18(2), 71-87, Assessment, İlköğretim Birinci Kademede Kabul Tarihi: 23/06/2010

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Adil DEMİR This is me


Suat TÜRKOĞUZ This is me


Merve POLAT>

0000-0002-5133-8859

Publication Date June 1, 2010
Acceptance Date
Published in Issue Year 2010, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @ { cbayarfbe53376, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar University}, year = {2010}, volume = {6}, number = {2}, pages = {73 - 82}, title = {FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ VIEWS TOWARD PORTFOLIO ASSESTMENT}, key = {cite}, author = {Demir, Adil and Türkoğuz, Suat and Polat, Merve} }
APA Demir, A. , Türkoğuz, S. & Polat, M. (2010). FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ VIEWS TOWARD PORTFOLIO ASSESTMENT . Celal Bayar University Journal of Science , 6 (2) , 73-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4050/53376
MLA Demir, A. , Türkoğuz, S. , Polat, M. "FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ VIEWS TOWARD PORTFOLIO ASSESTMENT" . Celal Bayar University Journal of Science 6 (2010 ): 73-82 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4050/53376>
Chicago Demir, A. , Türkoğuz, S. , Polat, M. "FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ VIEWS TOWARD PORTFOLIO ASSESTMENT". Celal Bayar University Journal of Science 6 (2010 ): 73-82
RIS TY - JOUR T1 - Fen Teknoloji Öğretmenlerinin Portfolyo Değerlendirme Yöntemine İlişkin Görüşleri AU - AdilDemir, SuatTürkoğuz, MervePolat Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 82 VL - 6 IS - 2 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ VIEWS TOWARD PORTFOLIO ASSESTMENT %A Adil Demir , Suat Türkoğuz , Merve Polat %T FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ VIEWS TOWARD PORTFOLIO ASSESTMENT %D 2010 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Demir, Adil , Türkoğuz, Suat , Polat, Merve . "FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ VIEWS TOWARD PORTFOLIO ASSESTMENT". Celal Bayar University Journal of Science 6 / 2 (June 2010): 73-82 .
AMA Demir A. , Türkoğuz S. , Polat M. FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ VIEWS TOWARD PORTFOLIO ASSESTMENT. CBUJOS. 2010; 6(2): 73-82.
Vancouver Demir A. , Türkoğuz S. , Polat M. FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ VIEWS TOWARD PORTFOLIO ASSESTMENT. Celal Bayar University Journal of Science. 2010; 6(2): 73-82.
IEEE A. Demir , S. Türkoğuz and M. Polat , "FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ VIEWS TOWARD PORTFOLIO ASSESTMENT", Celal Bayar University Journal of Science, vol. 6, no. 2, pp. 73-82, Jun. 2010