Year 2018, Volume 16 , Issue 1, Pages 123 - 150 2018-03-31

BERGAMA’NIN ARKEOLOJİK ÖNEMİ VE ALMANLARIN BU SAHADAKİ ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARI

Zafer ATAR [1] , Asuman KARABULUT [2]


Batı Anadolu bölgesinde uygarlık tarihinin en eski ve en önemli yerleşim birimlerinden biri olarak ortaya çıkan Pergamon’un arkeolojik değeri, XIX. yüzyılın ortalarına doğru Almanların bu bölgede yaptığı bir takım çalışmalarla keşfedilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, bu büyük kentin gerek izinli gerekse izinsiz yollarla Berlin’de kurulan Pergamon Müzesi’ne aktarılmasına karar verilmiştir. Bu çalışmada, 1866 yılında Bergama’da başlayan kazı çalışmalarının Cumhuriyet dönemine kadarki sürecine değinilmektedir
Antik Kent, Pergamon, Arkeoloji
  • ATAGÖK, Tomur, “Müze-Toplum İlişkisinde Eğitim”, Yeniden Müzeciliği Düşünmek, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, İstanbul 1999, s. 143. BAYATLI, Osman, Bergama’da Düşün Adamları, Ed.Halim Yazıcı, Bekir Yurdakul, Bergama Belediyesi Yayınları, İzmir 2016. BAYATLI, Osman, Bergama Tarihinde Antik Çağ, Ed.Halim Yazıcı, Bekir Yurdakul, Bergama Belediyesi Yayınları, İzmir 2016. BİLSEL, Can, “Berlin’in Pergamon Müzesi Bir Eski Eserin Modern Öyküsü”, Aktüel Arkeoloji, Kasım -Aralık 2015, ss. 66-83. ÇETİN, Cengiz, “Sütunlu-Avlulu Altarlarda Altyapı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 47, Sayı 2, 2007, ss. 27-47 DİLBAZ, Burcu Kutlu, Anadolu’da Arkeolojik Kazılar (1860-1910), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2014. KOŞAY, Hamit Zübeyr ve diğerleri, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi, Cilt 4, TTK., Ankara 2013. KOŞAY, Hamit Zübeyr ve diğerleri, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi, Cilt 2, TTK., Ankara 2013. KÖRPE, Reyhan, “Bergama Kazıları Tarihi” Bergama Belleten, Sayı 1, BERKSAV 1992, s. 64. MUMCU, Ahmet, “Eski Eserler Hukuku ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 3-4, Ankara 1969, ss. 45-78. NAĞIŞ, Murat, “Şeytan’ın Tahtı Pergamon Sunağı”, Aktüel Arkeoloji, Kasım-Aralık 2015, ss. 86-103. ORTAYLI, İlber, Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, Timaş Yayınları, İstanbul 2012. ÖZKAN, Süleyman, Osmanlı Devleti’nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları, Ege Üniversitesi Yayınları, Bornova 2009. PALAZ ERDEMİR, Hatice, ERDEMİR, Halil, “Alman Emperyalizmi ve Osmanlı Topraklarında Arkeoloji”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), Eylül 2013, Sayı 15, ss. 261-283. RADT, Wolfgang, Pergamon Antik Bir Kentin Tarihi ve Yapıları, Çev. Suzan Tammer, YKY, İstanbul 2002. SARI, Emre, Dünya Arkeoloji Tarihi ve Keşifler, NoktaE-Book Yayıncılık, Antalya 2016 SARIOĞLU, Adnan, “Bergama Müzesi”, Bergama Belleten, Sayı 15, Ed. Adnan Sarıoğlu, BERKSAV 2006, s. 28. SEZER, Hamiyet, “Osmanlı İmparatorluğunda Seyahat İzinleri (18.- 19. Yüzyıl)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 33, Ankara 1963, s. 108. TEPEKAYA, Muzaffer, “Osmanlı- Alman İlişkileri (1870-1914)”, Türkler, Cilt 13, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, ss. 40-56. ULUÇAY, Alev, Efes ve Bergama’da Arkeolojik Kazılar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1997. YILMAZ, Yaşar, “Mösyö Humann’ın Bergama Raporları ve Osman Hamdi Bey”, Aktüel Arkeoloji, Eylül-Ekim 2015, ss. 18-35. YÜCEL, Erdem, Türkiye’de Müzecilik, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 1999.
Primary Language tr
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Author: Zafer ATAR

Author: Asuman KARABULUT

Dates

Publication Date : March 31, 2018

APA ATAR, Z , KARABULUT, A . (2018). BERGAMA’NIN ARKEOLOJİK ÖNEMİ VE ALMANLARIN BU SAHADAKİ ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (1) , 123-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarsos/issue/36381/411486