Year 2014, Volume 12 , Issue 3, Pages 122 - 139 2014-10-23

MANĠSA DEPUTY ġEVKET RAġĠT HATĠPOĞLU (1898-1973)
MANİSA MİLLETVEKİLLERİNDEN ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (1898-1973)

Yrd. Doç. Dr. Ömer KARAKAŞ [1]


In this article, brief life history and political activities of the deputy of Manisa province, Sevket Rasit Hatipoğlu were assessed. In a single-party period, the CHP Manisa deputy in parliament has been active in political life. However, in terms of investment in the province of Manisa can not be addressed. All resources, literatures and documents that have been obtained mention his visits to province of Manisa during election periods for attending and participating to the activities. He has been the Ministry of education also for a brief period; however, his actual political works are belong to his Ministry of Agriculture term.. Barns, shops, Makalenin geliş tarihi: 06.03.2014 Makalenin kabul tarihi: 08.09.2014 agricultural mechanization and modernization activities, making laws for farmers to own lands are some of the areas where he had made the shift. Besides his active political life, in a period of his life, as an academic studies, he had also gave lectures at the Institute of Ankara. Hatipoglu has books in the field of agriculture and he has also written articles in some magazines.

Bu makalede, Manisa milletvekillerinden Şevket Raşit Hatipoğlu’nun yaşam öyküsü ve siyasi faaliyetleri kısaca ele alınıp değerlendirilmiştir. Hatipoğlu, tek parti döneminde, CHP Manisa milletvekili olarak parlamentoda, aktif siyasî hayatın içinde olmuştur. Bununla beraber, Manisa iline yatırım anlamında özel hizmetlerinden bahsedilemez. Elde edilen kaynaklardan seçim dönemlerinde Manisa’ya geldiği ve propaganda faaliyetlerine katıldığı anlaşılmaktadır.
Kısa bir dönem, Milli Eğitim Bakanlığı da yapmış olan Hatipoğlu’nun, asıl siyasi çalışmaları, Ziraat Vekilliği dönemine aittir. İnekhaneler, tarımda makineleşme ve modernleşme çalışmaları, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, onun mesai sarf ettiği alanlardan bazılarıdır.
Aktif siyasi hayatının yanında, akademik çalışmaları da bulunan Hatipoğlu, bir dönem, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde dersler de vermiştir. Ziraat alanında kitapları bulunan Şevket Raşit Hatipoğlu, aynı zamanda bazı dergilerde, makaleler de kaleme almıştır.

 • BAKIRCI, Seda, (2010), Cumhuriyet Dönemi Ġktisat Politikaları Ġçinde Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu‟nun Anlamı ve Önemi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • ÇARIKÇI, Emin,(2002), “Menderes Döneminde Ekonomik GeliĢmeler ve Sosyal GeliĢmeler”, Türkler,C.17., Yeni Türkiye Yayınları.
 • ÇAT, Zeynep, (2009), 1945 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Basında Yansımaları, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • ÇUFALI, Mustafa, (2012), Türk Parlamento Tarihi, TBMM 8. Dönem, (1946-1950), C.III., TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, No:146. Ankara.
 • DENĠZ,Muzaffer, (2001), Milli Eğitim ġuralarının Tarihçesi ve Eğitim Politikalarına Etkisi, Süleyman Demirel Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġsparta.
 • HATĠPOĞLU, ġevket RaĢit, (1936), Türkiye’de Zirai Buhran, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Yayınları, Ankara.
 • HATĠPOĞLU, ġevket RaĢit, (1939), Ziraat Âleminden Vakıalar ve Düşünceler, Ankara.
 • HATĠPOĞLU, ġevket RaĢit, (1939), Türkiye’de Çay İktisadiyatı, Ziraat Vekâleti Yayınları, Ankara.
 • HATĠPOĞLU, (Çev.) ġevket RaĢit, (1937), Köylünün Mahiyeti ve Türkiye’de Köylü İktisatlarının Teşkiline Ait Temel Hatlar, Yüksek Ziraat Enstitüsü Basımevi, Ankara.
 • HATĠPOĞLU, ġevket RaĢit, (1937), Türkiye Ziraatında Hububatın Yeri ve Ehemmiyeti, Yüksek Ziraat Enstitüsü Basımevi, Ankara.
 • HATĠPOĞLU, ġevket RaĢit, (1936), Dış Ticaretimizde Ziraatın Payı, Yüksek Ziraat Enstitüsü Basımevi, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Ömer KARAKAŞ

Dates

Publication Date : October 23, 2014

APA KARAKAŞ, Y . (2014). MANİSA MİLLETVEKİLLERİNDEN ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (1898-1973). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (3) , 122-139 . DOI: 10.18026/cbusos.06454