Year 2019, Volume 17 , Issue 1, Pages 383 - 400 2019-03-26

GÖÇ VE KADIN: “GÖÇÜN FEMİNİZASYONU” VE KADIN GÖÇMENLERİN DURUMU

Abdurrahman YILMAZ [1]


Yakın zamanda, uluslararası literatürde “göçün feminizasyonu” olarak nitelenen bir kavram sıklıkla tartışılır olmuştur. Söz konusu kavram, ekonomik yönden gelişmiş ülkelerdeki kadın göçmen sayısının erkek göçmenlerden fazla olmasının yanı sıra, hedef ülkelerde kadına özdeş işlere olan talepteki artışı, kadının münferit olarak göç etme eğilimini ve kadının göçün tüm çeşitlerinde yer almasını işaret etmektedir. Çoğu zaman zorlu hava, yol ve ulaşım koşullarında göç etmek zorunda kalınması, genç-yaşlı tüm göçmen gruplarını ciddi hayati risklerle karşı karşıya getirmekle birlikte, çocuklar ve kadınlar tüm bu süreçten çok daha fazla etkilenebilmektedir. Bu hassasiyetten yola çıkan bu çalışmada, kadın göçmenlerin neden ve nasıl göç ettikleri, göç sırasında ve sonunda ne gibi risklerle karşılaştıkları ve nihayetinde göçün kadınlar ve çevreleri üzerinde ne gibi etkileri olduğu sorularına cevap aranmıştır.
Göç, kadın göçmenler, kadın göçü, göçün feminizasyonu, göçün etkileri
  • Erder, Sema (1986). Refah Toplumunda “Getto” ve Türkler, İstanbul: Teknografik Matbaacılık Erder, Sema ve Selmin Kaşka. 2003. Düzensiz Göç ve Kadın Ticareti: Türkiye Örneği, Geneva: IOM. Faini, Ricardo (2002). “Migration, Remmitances and Growth”, http://www.wider.unu.edu/conference/conference-2002-3/conference%20papers/faini.pdf, erişim tarihi 01.09.2002. Faini, Ricardo. 2006. Remittances and the Brain Drain, IZA Discussion Papers Series No. 2155, http://ftp.iza.org/dp2155.pdf, erişim tarihi 12.07.2018 Fidh, 2007. “Women and Migration”, 36 Congress of the FIDH, Migration Forum, Lisbon, 19.04.2007, https://www.fidh.org/IMG/pdf/Femme_Migrations_Eng.pdf, erişim tarihi 02.03.2017 Fleury, Anjali. 2016. Understanding Women And Migration: A Literature Review, KNOMAD Working Paper 8, http://www.knomad.org/docs/gender/KNOMAD%20Working%20Paper%208%20final_Formatted.pdf, erişim tarihi 02.03.2017 Ihlamır-Öner, Suna Gülfer. 2016. “Göçün Kadınlaşması ve Sosyal Rejimin Dönüşümü: İtalya Örneği”, içinde Kürselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: İletişim. ILO, 2015. “Global Estimates on Migrant Workers: Results And Methodology, Special Focus On Migrant Domestic Workers”, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf, erişim tarihi 28.01.2018 Kingma, Mireille. 2007. “Nurses on the Move – A Global Overview”, Health Services Research 42:3, Part II (June 2007), sy. 1281-1298. DOI: 10.1111/j.1475-6773.2007.00711.x, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1955376/pdf/hesr0042-1281.pdf, erişim tarihi 28.01.2018 Mollard, Blandine. 2010. “Kadın ve Göç: Göç Deneyimi Boyunca Sağlığın Geliştirilmesi”, Göç ve Kadın Sempozyumu, 11 Mart 2010, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/Etkinlikler.php, erişim tarihi 02.03. 2017 Piper, Nicola. 2006. “Women And Migration – General Introduction”, Women and Migration Pre-Conference Workshop, 11th International Metropolis Conference, Lisbon, Portugal October 2, 2006, http://www.swc-cfc.gc.ca/, erişim tarihi 02.03.2017 Selim, Sibel. 2017. “Türkiye’de Göç Kadınlaşıyor mu?: Ekonometrik Bir Analiz”, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, ss. 43-63. Tüzer, Tunga. 2010. “Göç, Kadın ve Üreme Sağlığı’’, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Göç ve Kadın Sempozyumu, 11 Mart 2010, http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/Goc_Kadin_sunumlar/tuzer.ppt, erişim tarihi 02.03.2017 UN, 2004. “Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime”, http://www.unhcr.org/496323791b.pdf, erişim tarihi 05 Temmuz 2018 UN DESA, 2018. International Migration Report 2017, erişim tarihi 26.01.2018, http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017.pdf, erişim tarihi 29.01.2018 UNDP. 2009. Migration and Gender Empowerment: Recent Trends and Emerging Issues, United Nations Development Program Human Development Reports, Human Development Research Paper, 2009/04, erişim tarihi 29.01.2018 UNHHCR, 2014. Woman Alone: The fight for survival by Syria’s refugee women, http://www.unhcr
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Author: Abdurrahman YILMAZ (Primary Author)

Dates

Publication Date : March 26, 2019

APA YILMAZ, A . (2019). GÖÇ VE KADIN: “GÖÇÜN FEMİNİZASYONU” VE KADIN GÖÇMENLERİN DURUMU. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (1) , 383-400 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarsos/issue/44164/545290