Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 73 - 92 2020-06-24

Kurumsal Kimlikte Logo ve Amblem Tasarımlarının Değişim Süreci: Dünyanın En Değerli Markaları Üzerine Bir İnceleme
The Change Period of the Logo Designs in Corporate Identity: “The Study on the Best Global Brands”

Zehra ATABEY [1] , İşıl KARPAT AKTUĞLU [2]


Kurumların kendilerini görsel olarak ifade ederken, tüketici ile iletişime geçtikleri en belirgin öğelerden biri, logo ve amblem tasarımlarıdır. Logo ve amblem tasarımları renkleri, biçimleri ve tipografik unsurlarıyla kurum imajını yansıtarak; tüketicilerin dikkatini çekme, onları ikna etme ve satın alma yönünde etkilemede büyük önem taşımaktadır. Kurumlar, pazardaki konumlarını koruyabilmek ve gelişen dünyada kendilerine yer edinebilmek için kimi zaman logo ve amblem tasarımlarında değişikliğe ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada; küresel markaların tarihsel süreç içerisindeki değişim sürecini ve marka değerleri arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmak amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini, küresel marka araştırması yapan Interbrand ve Millward Brown kuruluşlarının 2018 yılı en değerli marka araştırmalarından elde edilen veriler oluşturmaktadır. Buna göre; marka araştırma sonuçlarının en değerli ilk 10 markası içerisinde ortak olan “Apple, Google, Amazon, Facebook, McDonald’s ve Microsoft” markalarına ait logo ve amblem tasarımlarının gelişim süreçlerinin incelendiği çalışmada, içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır.

One of the salient elements that corporations communicate with consumers while they express themselves visually is logo designs. Logo designs reflect the corporate image with their colors and typographic elements and they are of great significance in drawing consumers’ attention, convincing them and influencing them for buying. Corporations are sometimes in need of change in their logo designs in order to protect their positions in the market and to attain a place in the developing world. The purpose of this study is to reveal the relationship between the period of change of global brands in the historical process and their brand values. The data derived from the surveys of Interbrand and Millward Brown which make surveys of global brand, under the title of “the best brand of 2018” constitute the sample group of the study. Accordingly, in the present study in which the development process of logo designs of “Apple, Google, Amazon, Facebook, McDonald’s and Microsoft” all of which rank within the first 10 most valuable brands in the survey results, was examined. In this process content analysis method was used.

Kurumsal kimlik, logo, amblem, marka, tasarım
 • Aaker, David A. (2007), Marka Değeri Yönetimi, Bir Marka İsminin Değerinden Yararlanmak, (çev.) Ender Orfanlı, İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Atabey, Zehra (2018), Görsel Tasarım ve Kültür: Bireyci ve Toplulukçu Kültürel Özelliklerin Dergi Reklamlarındaki Görsel Tasarım Öğelerine Yansımaları, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Doktora Tezi), İzmir.
 • Becer, Emre (2002), İletişim ve Grafik Tasarım, 3.Baskı, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Clow, Kenneth E. ve Baack, Donald (2016), Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, (çev.) R. Gülay Öztürk Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • Elden, Müge ve Okat Özdem, Özen (2015), Reklamda Görsel Tasarım- Yaratıcılık ve Sanat, İstanbul: Say Yayınları.
 • Elden, Müge ve Yeygel, Sinem (2006), Kurumsal Reklamın Anlattıkları..., İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Garfield, Simon (2012), Tam Benim Tipim, (çev.) Sabri Gürses, İstanbul: Domingo, Bkz Yayıncılık.
 • Ketenci, Hasan Fehmi ve Bilgili, Can (2006), Yongaların 10000 Yıllık Gizemli Dansı Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İstanbul: Beta Basım.
 • Landa, Robin (2011), Graphic Design Solutions, 4.Baskı, USA: Wadsworth Cengage Learning.
 • Okay, Ayla (2013), Kurum Kimliği, 7. Baskı, İstanbul: Derin Yayınları.
 • Olins, Wally (1990), The Wolff Olins Guide to Corporate Identity, Revised Edition: Balck Bear Press, London.
 • Ries, Al ve Laura (2017), Marka Yaratmanın 22 kuralı (çev.) Atakan Özdemir, İstanbul: Media Cat Yayınları.
 • Schulz, Bettina (2017), Renk Satar, (çev.) Ayşe Dağıstanlı, Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar: Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, Sayı. 176, ss.1- 4.
 • Schultz, Majken, Antorini,Yun Min ve Csaba, Fabian F. (2005), Corporate Branding: Towards the Second Wave of Corporate Branding Purpose/People/ Process, Denmark: Copenhagen Business School Press
 • Vlugt, Ron van der (2012), Life Histories of 100 Famous Logos, Second Printing, Amsterdam: BIS Publishers.
 • ................, http://blog.logomyway.com/history-amazon-logo-design/, Erişim Tarihi: 07.12.2018).
 • ................, http://brandz.com/admin/uploads/files/BZ_Global_2018_DL.pdf, Erişim Tarihi: 15.11.2018.
 • ................, http://www.hurriyet.com.tr/galeri-dunyaca-unlu-markalarin-logolarinin-anlamlari-40264889?p=26, Erişim Tarihi: 25.11.2018.
 • ................, https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2018/ranking/, Erişim Tarihi: 15.11.2018.
 • ................, https://www.underconsideration.com/brandnew/archives/new_logo_for_ facebook_ done_in-house_with_eric_olson.php#.VZPZ2RptlBc, Erişim Tarihi: 07.12.2018
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0003-2308-0819
Author: Zehra ATABEY (Primary Author)
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2493-5866
Author: İşıl KARPAT AKTUĞLU
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2020

APA Atabey, Z , Karpat Aktuğlu, İ . (2020). Kurumsal Kimlikte Logo ve Amblem Tasarımlarının Değişim Süreci: Dünyanın En Değerli Markaları Üzerine Bir İnceleme . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (2) , 73-92 . DOI: 10.18026/cbayarsos.525443