Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 115 - 134 2020-06-24

Devam Sütü Tercihinde Etkili Faktörlerin ve Pazar Liderlerinin Marka Kişiliklerinin Analizi
An Analysis of Factors Affecting Formula Milk Preference and Brand Personality of Market Leaders

Mehmet BELET [1] , Özge BARUÖNÜ LATİF [2]


Bebek beslenmesinde anne sütünün yetersizliği durumunda takviye amaçlı kullanılan devam sütünün seçimi, dünyada ve ülkemizde pek çok ailenin gündeminde yer almaktadır. Bu çalışmanın konusu devam sütünde annelerin tercihini ve pediatristlerin devam sütü önerirken hangi unsurları dikkate aldıklarını ve pazar lideri olan markaların marka kişiliklerinin pediatristler ve anneler tarafından ne şekilde algıladığını ortaya koymaktır. İstanbul’da ikamet eden anneler ve pediatristler ile iki ayrı odak grup çalışması yapılmış, ardından 175 anne ve 125 pediatristdan oluşan örnekleme anket uygulanmıştır. Çalışma neticesinde devam sütü markalarının anneler ve çocuk pediatristleri tarafından farklı sebeplerden dolayı tercih edildiği ve pazar liderlerinin marka kişilikleri algısında ciddi farklılıklar olduğu görülmüştür.

The preference of formula milk to be used for reinforcement in case of inadequate breast feeding is on the agenda of many families in the world and in our country. The subject of this study is to demonstrate the preference of mothers in the formula milk and the factors that pediatricians consider when recommending formula milk to mothers and how the brand personalities of market leaders are perceived by pediatricians and mothers. Two separate focus group studies were conducted with mothers and pediatricians residing in Istanbul, followed by a survey which was applied to 175 mothers and 125 doctors. As a result of the study, it has been found that formula milk brands are preferred by mothers and pediatricians for different reasons and market leader brands have serious differences in terms of perceived brand personality.

Marka, Marka Kişiliği, Marka Tercihi
 • Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity. Capitalizing on The value of a Brand name. The Free Press, New York
 • Aaker, J.L. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34 (3), 347-356.
 • Aaker J.L, Benet-Martinez M, Garolera J. (2001) Consumption Symbols as Carries of Culture: A Study of Japanesse and Spanish Brand Personality Constructs, Journal of Personality and Social Psychology, 81, 492-508
 • Akdeniz, A.A (2007).Marka ve Marka Stratejileri, 2.Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Aktuğlu, I.K. (2004). Marka Yönetimi, Güçlü ve Başarılı Markalar için Temel İlkeler, İstanbul, İletişim Yayınları
 • Aktuğlu, I.K. & Temel, A. (2006). Tüketiciler Markalarını Nasıl Tercih Ediyor?. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 43-59.
 • Altunışık R., Özdemir Ş., Torlak Ö. (2002). Modern Pazarlama 2. Baskı, Değişim Yayınları, İstanbul
 • Bouslama, M.A.N.(2010). The effect of the congruence between brand personality and self-image on consumer’s satisfaction and loyalty: A conceptual framework. IBIMA Business Review, 2(2) , 34-49
 • Bradley, F. (1995). Marketing Management, Providing, Communicating and Delivering Value. Cambridge: Prentice Hall
 • Buluç, A. (2013). Konumlandırma:Al Ries ve Jack Trout. Pazarlama Biliminde 29 İnsan 29 Kavram. (Der.) Güngör M. Özgür. İstanbul: Beta Yayıncılık,159-170.
 • Cui, H. (2016). Parent Preferences for Baby Formula in China and Potential Implications for U.S. Dairy Product Exports Hao Cui University of Vermont Theses Dissertations
 • Doğanlı, B. ve Bayri, O. (2012). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,17 (3),163-176
 • Durmuş, B. ,Yurtkoru, E.S. ve Çinko, M. (2011). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, Beta, İstanbul.
 • Girişken, Y., Bulut, D., Kurtuluş, S. (2015). Sosyal Olayların Siyasal Marka Kişiliği Üzerindeki Yansımaları, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi Cilt xxxvıı, Sayı11, 285-306
 • Girişken, Y., Giray, C (2016). Vodafone’s Brand Personality: A Research Related to Perception Differences between Besiktas Fans, Rival Teams’ Fans and Nonsupporters. Ege Akademik Bakış 1(1), 65-78
 • Güneş, M., Atay, G., Şimşek, F, Uluyol, B., Suskan, E., Gülnar, S. (2003) Anne sütünün yetersiz alımına neden olan faktörler. 47. Milli Pediatri Kongresi, 3. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 21-23
 • Hollis, N. (2011). Küresel Marka, İstanbul: Brand Age YayınlarıIMS Report 2017, IMS Turkey
 • İslamoğlu, H., Fırat, D. (2016). Stratejik Marka Yönetimi. Beta Basım A.Ş. İstanbul
 • Keller, L. K. (2003). Strategic Brand Management: Building, Measuring And Managing Brand Equity (2.ed) Pearson International Education. Londra: Prentice Hall.
 • Keller, L.K (2013). Strategic Brand managemet.4th edition. Pearson International Education. Londra: Prentice Hall
 • Köse, İ.İ , Güneş, G; Özçelikay, G. (2015) Serbest Eczanelerde Marka Kişiliği. Marmara Pharmaceutical Journal 19: 238-245
 • Leblebicioğlu, B., Uslu, A. (2017) Social Sciences Studies Journal Teknoloji Mağazalarının Mağaza Kişiliklerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma Social Sciences Studies Journal 3(6),1070-1082
 • Mark, M. &. Pearson, C.S. (2001)The hero and the outlaw: Building extraordinary brands through the power of archetypes. McGraw Hill Professional
 • Mucuk, İ. (2004). Pazarlama İlkeleri, 14. Baskı, İstanbul: Türkmen Yayınevi.
 • Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2013). Tüketici Davranışı, İstanbul: MediaCat Yayınları
 • Özçelik D. G. ve Torlak, Ö. (2011), Marka Kişiliği Algısı ile Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki: Levis ve Mavi Jeans Üzerine Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, 11(3), 361-377
 • Özer ,S. U. , Kayaalp, E.E.G. (2012). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Havayolu Şirketlerinin Marka Kişiliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(2), Güz, 173 – 186
 • Şahin, Ç, (2006).Tüketicilerin Markalı Ürünlere Yönelik Olumlu Tutum veDavranış Geliştirmelerinde Marka Kişiliğinin Rolüne İlişkin Bir Araştırma,Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2004). Consumer behavior. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 • Ünalan, P., Akgün, T., Çiftçili, S., Boler, İ., ve Akman, M. (2008) Why do mother attending a baby-friendly mother and child health care unit start early solid food to their babies. Turk Pediatri Arşivi 43,59-64
 • Zhang, K., Tang, L.,Wong, H.,Qiu, L.V., Binns, C.W. and Kee, A.H. (2015). Why Do Mothers of Young Infants Choose to Formula Feed in China? Perceptions of Mothers and Hospital Staff, Int. J. Environ. Res. Public Health, 12, 4520-4532
 • İNTERNET ADRESLERİAmerican Marketing Association. https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=B (erişim adresi 18.09.2018 )
 • CBME Türkiye.2017 erişim adresi http://www.cbmeturkey.com/tr/genel-bilgiler/sektore-genel-bakis) (erişim tarihi 05.12.2018)Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 www.hips.hacettepe.edu.tr/TNSA2008-AnaRapor.pdf (erişim tarihi: 14.02.2018).
 • Türkiyede-bebek-cocuk-sektoru. 05.12.2018 erişim adresi http://www.baby-kidstore.com/turkiyede-bebek-cocuk-sektoru-buyuyor-mu/ (erişim tarihi: 05.02.2018).
 • Yağcı R.V Bebeklerde Beslenme ve Devam Sütü Seçim http://www.uzmantv.com/organik-sutler-anne-sutune-yakin-midir (erişim tarihi: 05.08.2018).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0001-5533-775X
Author: Mehmet BELET

Orcid: 0000-0001-5533-775X
Author: Özge BARUÖNÜ LATİF
Institution: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2020

APA Belet, M , Baruönü Lati̇f, Ö . (2020). Devam Sütü Tercihinde Etkili Faktörlerin ve Pazar Liderlerinin Marka Kişiliklerinin Analizi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (2) , 115-134 . DOI: 10.18026/cbayarsos.548354