Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 135 - 154 2020-06-24

Türkiye’de Mültecilerin Yaşadıkları Bölgelere Yönelik İnsani Yardım Lojistiği: Kızılay Örneği
Humanitarian Aıd Logistics For Refugees Area Living Turkey: Red Crescent Example

Nazlıcan DİNDARİK [1] , Yahya FİDAN [2]


Göç insani bir olgu olarak karşımıza çıkmakta ve yaşamın her döneminde varlığını hissettirmektedir. Bu kavram beraberinde sığınmacı, mülteci sorunu gibi kavramsal statüleri akıllara getirmektedir. Türkiye’nin güneyinde meydana gelen Suriye’de yaşanan kriz durumunun şiddetli hale gelmesi ile birlikte orada yaşayan insanlar ülkelerini terk ederek başka ülkelerde mülteci konumuna gelmişlerdir. Türkiye bu konuyla ilgili olarak ‘açık kapı politikası’ izlediği için Suriyeli mültecilere kapılarını açarak birçok ilde barınma merkezleri kurarak ihtiyaç sahiplerine barınma, beslenme, sağlık, güvenlik gibi konularda her türlü desteği sağlamaktadır. Çalışmada Suriyeli mülteciler açısından bakıldığında hangi ülkeye gittikleri, o ülkeyi tercih etme sebepleri, hak ve özgürlükleri, kültürel ve dil anlamında uyum sağlama şekilleri, sosyo-kültürel, psikolojik durumları gibi etmenlerin öneminden bahsedilerek, etkileyen ve etkilenen durumda olmaları hakkında bilgi verilecektir. Mükemmel bir örnek olması açısından Türk Kızılay’ının yaptığı çalışmalar ile insani yardım lojistiği operasyonlarını nasıl yönettiği sorusu üzerinde durularak lojistik süreçler hakkında bilgi verilecek ve yetkililerle yapılan görüşmeler ışığında insani yardım organizasyonundan bahsedilecektir.

Migration emerges as a human phenomenon and it is felt in every period of life. This concept brings to mind the conceptual status of refugees and asylum seekers. As the crisis in Syria has become severe, the people living there have had flee their country and become refugees in other countries. Turkey regarding this issue opted for an ‘open door policy’ opens the doors to Syrian refugees by establishing shelter centers, housing, nutrition, health, provide all kinds of support on issues such as security to the needy in several provinces. In the study, when the Syrian refugees are examined in terms of the country they visited, their rights and freedoms, the way of adaptation in terms of culture and language, sociocultural and psychological status, the importance of these such factors will be taken in to account. In order for it a perfect example, information will be given on the logistics processes and the humanitarian aid organization will be discussed in light of the question of how Turkish Red Crescent manages the humanitarian logistics operations.

insani yardım lojistiği, suriyeli mülteciler, Türk Kızılay'ı, Sivil Toplum Kuruluşları
 • AFAD. (2018). Geçici barınma merkezleri bilgi notu. https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/02_04_2018_ adresinden alındı
 • Akıncı, S. (2014). Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuramcıları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi(11), 192.
 • Arslan, O. (2001). Sivil Toplum ve Türkiye Gerçeği. İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Basın, S. (2018, Mayıs 31). Suriyeliler En Çok Hangi İllerde? http://www.sanalbasin.com/suriyeliler-en-cok-hangi-illerde-25337012/ adresinden alındı
 • Başkanlığı, T. B. (2014). Suriyeli Misafirlerimiz Kardeş Topraklarında. AFAD.
 • Beamon, B. M., & Kotleba, S. A. (2006). Inventory modelling for complex emergencies in humanitarian relief operations. International Journal of Logistics: Research and Applications, 9(1), 1-2.
 • Benek, S. (2016). Türkiye-Suriye İlişkilerinin Sosyal Coğrafya Açısından Tarihsel Arka Planı. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 1(15), 171.
 • Bulak, A. (2015). Göç Olgusuna Teorik Bir Bakış. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1-77. Ankara: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
 • Canyurt, D. (2015). Suriye Gelişmeleri Sonrası Suriyeli Mülteciler: Türkiye'de Riskler. Akademik Bakış Dergisi, 128.
 • Chandes, J., & Pache, G. (2010). Strategizing humanitarian logistics: the challenge of collective action. Problems and Perspectives in Management, 8(1), 99.
 • Cılga, M. (2019). Dağ Medya. Suriyeli Mülteciler İçin Çalışan STK'ların İnteraktif Ağ Haritası: https://dagmedya.net/2015/10/30/suriyeli-multeciler-icin-calisan-stklarin-interaktif-ag-haritasidevletin-boslugunu-stklar-doldurdu/ adresinden alındı
 • CSCMP. (2013, Ağustos). Council of Supply Chain Management Professional Glossary. file:///C:/Users/user/Downloads/cscmp-glossary.pdf adresinden alındı
 • Çağlayan, S. (2006, Güz). Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE)(17), 67.
 • Çakır, S. (2011). Geleneksel Türk Kültüründe Göç ve Toplumsal Değişme. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi(24), 131.
 • Çarabatır, M., & Hassa, F. (2014). Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Hakların Korunması ve Yaşam Koşullarının Arttırılmasında Yer Alan STÖ'lerin Üç Sınır İlindeki Çalışmalarıyla İlgili Örnek Durum Analizi. Ankara: Göç Araştırma Merkezi.
 • Çetinkaya, C., Erbaş, M., & Özceylan, E. (2016). Türkiye'deki Suriyeli Geçici Barınma Merkezlerinin Durumu ve Senaryo Analizleri. Birey ve Toplum, 6(12), 9.
 • Derneği, U. M. (2018, Mart 7). Hangi Ülkede Ne Kadar Mülteci Var? Aralık 21, 2018 tarihinde https://www.umhd.org.tr/2018/03/hangi-ulkede-ne-kadar-multeci-var/ adresinden alındı
 • Devran, Y., & Özcan, Ö. F. (2016). Söylemlerin Dilinden Suriye Sorunu. Marmara İletişim Dergisi(25), 39.
 • Erdal, M. (2008). Yardım Kuruluşlarında Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları Semineri. http://www.tedarikzinciri.org adresinden alındı
 • Erdal, M., Görçün, Ö. F., Görçün, Ö., & Saygılı, M. S. (2010). Entegre Lojistik Yönetimi (2. b.). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Fethen, Y. (2019, Mart 13). Türk Kızılay'ı Genel Müdür Danışmanı ile Görüşme. (N. Dindarik, Röportaj Yapan)
 • Joya, A. (2012, July). 'Syria and the Arab Spring : The Evolution of the Conflict and the Role of the Domestic and External Factors'. Ortadoğu Etütleri, 4(1), 28.
 • Kader, Y., & Hamit, M. (2015, Ekim 12). Mültecilik-Hukuki Çerçeve ve Temel Kavramlar. Yeni Düzen: http://www.yeniduzen.com/multecilik-hukuki-cerceve-ve-temel-kavramlar-82744h.htm adresinden alındı
 • Kavak, H. Z. (2014, Mar 13). Batı'da İnsani Yardımın Gelişimi ve Temel Kavramlar. İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi-İNSAMER: https://insamer.com/tr/batida-insani-yardimin-gelisimi-ve-temel-kavramlar_51.html adresinden alındı
 • Keyman, E. F. (2005, s. 12). Avrupa'da ve Türkiye'de Sivil Toplum. http://www.stgp.org.docs/Avrupadaveturkiyedesiviltoplum.doc adresinden alındı
 • Kılıç, T. (2014). Kentlerdeki Mültecilere Karşı Sivil Toplumun Sorumluluğu. http://multeci.net/?author=8 adresinden alındı
 • Kızılay, T. (2019). Suriye İnsani Yardım Operasyonu. Göç Hizmetleri Direktörlüğü.
 • Kostenlos, A. (2018, Aralık 21). stgp.org. https://www.stgp.org/index.php adresinden alındı
 • Kovacs, G., & Spens, K. M. (2011). Humanitarian logistics and supply chain management: The start of a new journal. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 1(1), 5.
 • Köseoğlu, A. M., & Çevikel, G. (2014). Yumuşak Güç: İnsani Yardım Operasyonları ve Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler. Akademik Bakış Dergisi(43), 5-23.
 • Lee, A. C. (2008). Local perspectives on humanitarian aid in Sri Lanka after the tsunami. Public Health, 122(12), 5-8.
 • Mackreath, H., & Sağnıç, Ş. G. (2017). Türkiye'de Sivil Toplum ve Suriyeli Mülteciler. İstanbul: Yurttaşlık Derneği.
 • Muhcu, Ü. (2016). İnsani Yardım Tedarik Zincirini Etkileyen Kritik Başarı Faktörlerinin Önem Düzeyinin Belirlenmesi: Analitik Ağ Süreci Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, 74. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mutlu, A. (2017). Türkiye'de Uluslararası Göç Sorunu ve Sivil Toplum Örgütlerinin Durumu (1. b.). (C. Taştan, & A. Ç. Kavuncu, Dü) Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
 • Nurdoğan, A. K., Dur, A. İ., & Öztürk, M. (2016). Türkiye'nin Mülteci Sorunu ve Suriye Krizinin Mülteci Sorununa Etkileri. İş ve Hayat, 217.
 • Oytun, O., & Gündoğan, S. S. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Etkileri Raporu. Ankara: ORSAM-TESEV Rapor No:195.
 • Özdemirci, A. S. (2016, Aralık). Suriye İç Savaşı'nın Lübnan'a Etkileri. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 3(2), 78.
 • Öztürk, M. (2019, Mart 18). Türk Kızılay'ı Lojistik Proje Yöneticisi İle Yapılan Görüşme. (N. Dindarik, Röportaj Yapan)
 • Sinkaya, B. (2011, Eylül). İran-Suriye İlişkileri ve Suriye'de Halk İsyanı. Ortadoğu Analiz, 3(33), 39-41.
 • Sözlüğü, T. (2005). Türk Dil Kurumu (10. b.). Ankara: TDK Yayınevi.
 • Süer, B. (2012, Ocak). Suriye-İsrail Barış Görüşmeleri : Olgunlaşma Teorisi Perspektifinden Bir Analiz. Ortadoğu Etütleri, 3(2), 219-220.
 • Şahin, L., & Öztürk, M. (2008). Küreselleşme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye'deki Durumu. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi(54), 26.
 • Taşkıran, C. (2012). Suriye'deki Olaylar ve Türkiye'nin Suriye Politikası. Siyaset ve Kültür Dergisi, 69.
 • Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye'deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi, 2(2), 35-54.
 • Türk, G. D. (2016). Türkiye'de Suriyeli Mültecilere Yönelik Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetleri İlişkin Bir Değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi(25), 148-152.
 • Vardar, N. (2015, Eylül 08). Mülteci, göçmen, sığınmacı arasındaki farklar? Bianet Bağımsız İletişim Ağı: https://m.bianet.org/bianet/toplum/167434-multeci-gocmen-siginmaci-arasindaki-farklar adresinden alındı
 • Yılmaz, F. (2017, Şubat). Avrupa Birliği'nin Sığınma Politikalarının Dışsallaştırılması: Suriyeli Mülteci Koruma Krizinde Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Mülteci Yük Paylaşımı. Mıddle East Technical University.
 • Zetter, R., & Ruaudel, H. (2014). Development and protection challenges at the Syria refugee crisis. Forced Migration Review 47, 6-10.
 • Zorba, H. (2015, June). Turkısh and European Perspectives of Syrian Mıgratıon Since. The Instıtute of Social Sciences of Yıldırım Beyazıt University .
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0003-4313-6576
Author: Nazlıcan DİNDARİK (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Yahya FİDAN
Institution: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2020

APA Di̇ndari̇k, N , Fi̇dan, Y . (2020). Türkiye’de Mültecilerin Yaşadıkları Bölgelere Yönelik İnsani Yardım Lojistiği: Kızılay Örneği . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (2) , 135-154 . DOI: 10.18026/cbayarsos.591835