Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 155 - 170 2020-06-24

Bireysel Emeklilik Sistemindeki Şirketlerin Performanslarının Gri İlişkisel Analizle Ölçülmesi ve Bir Uygulama
Measuring the Performance of Companies in the Private Pension System with Gray Relational Analysis and an Application

Gülay DEMİR [1] , Hüdaverdi BİRCAN [2] , Sinan DÜNDAR [3]


Bireysel emeklilik sistemi, aktif iş yaşamındaki mevcut standartları emekli olduğunda da sürdürmek için düzenli tasarruf yapma esasına dayanan, gönüllü katılım ile gerçekleşen, devlet katkısıyla desteklenen bir sistemdir. Bu çalışmada Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gözetim ve denetim altında tutulan 18 tane bireysel emeklilik şirketinin performanslarının ölçümü amaçlanmıştır. Gri İlişkisel Analizin tüm alanlarda rahatlıkla kullanılması ve az veri ile bile çok iyi sonuçlar vermesi nedenleri çalışmanın uygulama kısmı için tercih edilen yöntem olmasını sağlamıştır. Emeklilik ve Gözetim Merkezinin 24.11.2017 tarihli verileri kullanılarak analizler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Anadolu Hayat ve Emeklilik şirketi performansı en yüksek, Aegon Emeklilik ve Hayat şirketinin performansı en düşük olmuştur.

Private pension system is a system that is based on making regular savings in order to maintain the current standards in active work life, is voluntarily participated in, and is supported by the state. In this study, it is aimed to measure the performances of 18 private pension firms which are under supervision and surveillance of Pension Surveillance Center, Capital Markets Board, and Undersecretary of Treasury. The performances of these firms are examined considering five criteria, which are the number of participants, participants’ sum of funds, state-supported sum of funds, contribution margin sum of funds, and the number of retired participants. Because the Grey Relational Analysis is easily used in all fields and produces good results even with very few data, it is preferred for the practical application of the study. The analyses are carried out by using the data from Pension Surveillance Center dated 24.11.2017. At the end of evaluations, Anadolu Hayat ve Emeklilik Company was found to be the one with the highest performance and Aegon Emeklilik ve Hayat Company the one with the lowest performance.

Bireysel Emeklilik
  • AKTAŞ, R., DOĞANAY, M.M., GÖKMEN, Y., GAZİBEY, Y., ve TÜREN, U. (2015), Sayısal Karar Verme Yöntemleri, Beta Yayınları, İstanbul.ATHAWALE, V.M., ve CHAKRABORTY, S. (2011), Application of Grey Relational Analysis Method in Solving Supplier Selection Problems, Int. Journal of Operations Management, 10(1).AYDEMİR, E., FEVZİ, B., ve ÖZDEMİR, G. (2013), Gri Sistem Teorisi ve Uygulamaları: Bilimsel Yazın Taraması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (18).AYDIN, A.E., ve SELÇUK, E.A. (2017), Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemine Katılım Kararını Etkileyen Faktörler, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt:54, Sayı:632.AYRIÇAY, Y., ÖZÇALI, M., ve KAYA, A. (2013), Gri İlişkisel Analizin Finansal Kıyaslama Aracı Olarak Kullanılması: İMKB-30 Endeksindeki Finansal Olmayan Firmalar Üzerine Bir Uygulama, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1).BAŞ, M., ve ÇAKMAK, Z. (2010), Gri İlişkisel Analiz ve Lojistik Regresyon Analizi ile İşletmelerde Finansal Başarısızlığın Belirlenmesi ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol:12, No:3.BAŞTÜRK, F.H., ÇAKMAK, D., ve DEMİRTAŞ, B. (2017), Sigortacılığa Giriş, Bankacılık Akademisi Yayınları, Ankara.BEKTAŞ, H., ve TUNA, H. (2013), Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasasında İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2).BİLGE, T., MOTORCU, A.R., ve IVANOV, A. (2017), Kompakt Laminatın Delinmesinde Boyutsal Tamlık için Delme Parametrelerinin Gri İlişkisel Analiz ile Optimizasyonu, SDU International Journal of Technological Sciences Vol. 9, No 2.BİREYSEL EMEKLİLİK GELİŞİM RAPORU, 2016.BÜLBÜL, S. E., ve BAYKAL, K. B. (2017), Hayat Dışı Branşlarda Faaliyet Gösteren Türk Sigorta Şirketlerinin Finansal Performans Analizi: VIKOR Yönetimi. 3rd National Insurance And Actuarial Congress, Karabük.BÜYÜKGEBİZ, E. (2013), Ülke Performanslarının Gri İlişkisel Analiz ile Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.ÇAKIR, E. (2017), Kentsel Dönüşüm Kapsamında Müteahhit Firmanın Swara–Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Seçilmesi, The Journal Of International Scientific Researches, 2(6).ÇÖMLEKÇİ, İ. ve GÖKMEN, O. (2017), Bireysel Emeklilik Sistemine Katılmada Etkili Olan Faktörler: TR42 Bölgesinde Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(49).EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİ, BES TEMEL GÖSTERGELERİ, 2017.GÜLCAN, N. (2017), Bireysel Emeklilik Sistemi Farkındalığı: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.9, Sayı. 2.GÜROL, B., ve HAZAR, A. (2017), Türkiye'de Faaliyet Gösteren Hayat Dışı ve Hayat Emeklilik Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Karşılaştırılması, 3rd National Insurance And Actuarial Congress, Karabük.KIRKAĞAÇ, M., ve DALKILIÇ, N. (2017), Türkiye'de Faaliyet Gösteren Emeklilik Şirketlerinin Performanslarının Temel Bileşenler Analizi ve Kümeleme Analizi ile Karşılaştırılması. 3rd National Insurance And Actuarial Congress, Karabük.KÖSE, A. ve TÜRKEL, U. (2017), Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Hayat Dışı Branşlarda Türk Sigorta Sektörünün Değerlendirilmesi. 3rd National Insurance And Actuarial Congress, Karabük.LIU, S., ve LIN, Y. (2006), Grey Information: Theory And Pratical Applications With 60 Figures, Springer Science & Business Media, Prited in The USA.ORAKÇI, E., ve ÖZDEMİR, A. (2017), Telafi Edici Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Türkiye ve AB Ülkelerinin İnsani Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XIX, Sayı: 1.ÖZBEK, A. (2017), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Excel ile Problem Çözümü, Seçkin Yayıncılık, Ankara.ÖZDEMİR, A.İ., ve DESTE, M. (2009), Gri İlişkisel Analiz ile Çok Kriterli Tedarikçi Seçimi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 38(2).POLAT, A. ve KEKEÇ, H.M. (2017), Bireysel Emeklilik Sisteminin Türk Vergi Sistemi Açısından Analizi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu Özel Sayısı.SOFYALIOĞLU, Ç. (2011), Süreç Hata Modu Etki Analizini Gri Değerlendirme Modeli, Ege Akademik Bakış, 11(1).T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK RAPORLARI, 2016.TSAI, C.U., CHANG, C.L., ve CHAN, L. (2003), Applying Grey Relational Analysis To The Venter Evaluation Model, Int. J. Of The Computer, The Internet And Management, 11(3).UÇKUN, N., ve GİRGİNER, N. (2011), Türkiye’deki Kamu ve Özel Bankaların Performanslarının Gri İlişki Analizi ile İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(21).UĞUR, L.O. ve BAYKAN, U.N. (2017), Konut Satın Alma Kararı Verilmesinde Gri İlişkisel Analiz Tekniği Uygulaması, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (7).WU, H.H. (2002), A Comparative Study of Using Grey Relational Analysis in Multiple Attribute Decision Making Problems, Quality Engineering, 15(2).YILDIRIM, B.F., ve ÖNDER, E. (2015), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Yayınları, Bursa.ZHAI, L.Y., KHOO, L.P., ve ZHANG, Z.W. (2009), Design Concept Evaluation in Product Development Using Rough Sets And Grey Relation Analysis, Expert System with Applications 36.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0002-3916-7639
Author: Gülay DEMİR (Primary Author)
Institution: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yıldızeli MYO, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1868-1161
Author: Hüdaverdi BİRCAN
Institution: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8061-3322
Author: Sinan DÜNDAR
Institution: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2020

APA Demi̇r, G , Bi̇rcan, H , Dündar, S . (2020). Bireysel Emeklilik Sistemindeki Şirketlerin Performanslarının Gri İlişkisel Analizle Ölçülmesi ve Bir Uygulama . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (2) , 155-170 . DOI: 10.18026/cbayarsos.592295