Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 339 - 348 2020-06-24

The Impact of R&D on Economic Growth in Turkey: A Residual-Based Cointegration Test with a Fourier Approximation
Türkiye’de AR-GE’nin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Fourier Yaklaşımla Kalıntı Temelli Eşbütünleşme Testi

Murat Can GENÇ [1] , Dilek TANDOĞAN [2]


This paper aims to determine the impact of R&D on economic growth by employing a Residual-Based Cointegration test with a Fourier Approximation with annual data from 1990 to 2017 in Turkey. The findings obtained from cointegration test indicate that RD and RGDP are cointegrated. On the other hand the results of error corection model show that there is a bidirectional causality between R&D and economic growth. The Findings are important in terms of revealing the role of R&D in economic growth.

Bu çalışma Türkiye’de AR-GE’nin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de AR-GE’nin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi fourier yaklaşımla kalıntı temelli eşbütünleşme testi kullanarak 1990-2017 dönemi için tahmin edilmiştir. Eşbütünleşme testinden elde dilen bulgular AR-GE ve ekonomik büyümenin eşbütünleşik olduğunu göstermiştir. Diğer yandan hata düzeltme modeli sonuçları AR-GE ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığını ortaya koymuştur. Bulgular ekonomik büyümede AR-GE’nin rolünü ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir.
Ekonomik Büyüme, AR-GE, Türkiye, Fourier Yaklaşımla Kalıntı Temelli Eşbütünleşme Testi
 • Akıncı, M., & Sevinç, H. (2013). Ar&Ge Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990-2011 Türkiye Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27), 7-17.
 • Algan, N., Özmen, M., & Karlılar S. (2017). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: G-20 Ülkeleri İçin Bir Analiz, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(1), 1-24.
 • Altın, O., & Kaya, A.A. (2009). Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkinin Analizi, Ege Akademik Bakış, 9 (1), 251-259.
 • Altıntaş, H., & Mercan, M. (2015). Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(2), 345-376.
 • Barkhordari, S., Fattahi ,M., & Azimi, N. A. (2018). The Impact of Knowledge-Based Economy on Growth Performance: Evidence from MENA Countries, J Knowl Econ, 10,1168–1182.
 • Bayarçelik, E. B., & Taşel, F. (2012). Research and Development: Source of Economic Growth, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 744 –753.
 • Bayraktutan, Y., & Kethudaoğlu, F. (2017). Ar-Ge ve İktisadi Büyüme İlişkisi: OECD Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(53), 1-16.
 • Bayraktutan, Y., & Kethudaoğlu, F. (2019). Kamu ve Özel Sektör Ar-Ge Faaliyetleri ve İktisadi Büyüme: OECD Örneği, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1594-1625.
 • Blanco, L., Prieger, J., & Gu, J. (2013). The Impact of Research and Development on Economic Growth and Productivity in the US States, Pepperdine University, School of Public Policy Working Papers. Paper 48.
 • Bozkurt, C. (2015). R&D Expenditures and Economic Growth Relationship in Turkey, International Journal of Economics and Financial Issues, 5(1), 188-198.
 • Chawla , D. (2020). Economic growth and R&D expenditures in selected OECD countries: Is there any convergence?, African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 12(1), 13-25. DOI: 10.1080/20421338.2019.1608694
 • Dereli, D.D., & Salğar, U. (2019). Ar-Ge Harcamaları ile Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Journal of Life Economics, 6(3), 345-360.
 • Duman, E. (2017). Türkiye’de Reel GSYH, Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Çıktılar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, International Journal of Academic Value Studies, 3(14), 12-21.
 • Freimane, R., & Balina, S. (2016). Research and Development Expenditures and Economic Growth in the EU: A Panel Data Analysis, Economics and Business, 29(1), 5-11.
 • Genç, M. C., & Atasoy, Y. (2010). Ar&Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 5(2), 27-34.
 • Gülmez, A. & Yardımcıoğlu, F. (2012). OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcaması ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010), Maliye Dergisi, 163, 335-353.
 • Güloğlu, B., & Tekin, R. B. (2012). A Panel Causality Analysis of the Relationship among Research and Development, Innovaiıon, and Economic Growth in High-Income OECD Countries, Eurasian Economic Review, 2(1), 32-47.
 • Gümüş, E., & Çelikay, E. (2015). R&D Expenditure and Economic Growth: New Empirical Evidence, Margin The Journal of Applied Economic Research, 9(3), 205-217.
 • Güneş, H. (2019). Ar-Ge Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi, Sakarya İktisat Dergisi, 8(2), 160-176.
 • Ildırar, M., Özmen, M., & İşcan, E. (2016). The Effect of Research and Development Expenditures on Economic Growth: New Evidences, International Conference On Eurasian Economies, 36-43. https://www.avekon.org/papers/1776.pdf
 • İnal, V., Altıntaş, N., & Çalışkan M. (2016). AR‐GE Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Özelinde Nedensellik Analizi, Sakarya İktisat Dergisi, 5(1), 34-47.
 • Inekwe, J.N. (2015). The Contribution of R&D Expenditure to Economic Growth in Developing Economies, Social Indicators Research, 124(3), 727-745.
 • Işık, N., & Kılınç, E. C. (2013). Bilgi Ekonomisi Ve İktisadi Büyüme: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 26, 21-54. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/372796
 • Kaneva, M., & Untura, G. (2018). The Impact of R&D and Knowledge Spillovers on The Economic Growth of Russian Regions, Growth and Change, 50(1), 301–334.
 • Korkmaz, S. (2010). Türkiye’de Ar‐Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Modeli ile Analizi, Journal of Yasar University, 20(5), 3320‐3330.
 • Meçik, O. (2014). Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Gelişmişlik Üzerindeki Etkileri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(32), 669-674.
 • Nasab, E. H., & Aghaei, M. (2009). The Effect of ICT on Economic Growth: Further Evidence, International Bulletin of Business Administration, (5), 46-56.
 • Özcan, B., & Arı, A. (2014). Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi, Maliye Dergisi, 166, 39-55.
 • Özkan, G., & Bayar, İ. (2019). Yükselen Ekonomilerin Ar-Ge Harcamalarının, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Mallarının İhracatının ve Patent Sayılarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi (2000-2015), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(27), 149-169.
 • Özkul, G., & Örün, E. (2016). Girişimcilik ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Araştırma, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 5(2), 17-51.
 • Pala, A. (2019). Innovation and Economic Growth in Developing Countries: Empirical Implication of Swamy’s Random Coefficient Model (RCM), Procedia Computer Science ,158, 1122–1130.
 • Samimi, A.J., & Alerasoul, S.M. (2009). R&D and Economic Growth: New Evidence from Some Developing Countries, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4),3464-3469.
 • Sökmen, F.Ş., & Açcı, Y. (2017). BRICS-T Ülkelerinde Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 83-99.
 • Sokolov-Mladenoviç, S., Cvetanoviç, S., & Mladenoviç , I. (2016). R&D Expenditure and Economic Growth: EU28 Evidence for the Period 2002–2012, Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 29:1, 1005-1020, DOI: 10.1080/1331677X.2016.1211948
 • Sungur, O., Aydın, H.İ., & Eren, M.V. (2016). Türkiye’de AR-GE, İnovasyon, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Asimetrik Nedensellik Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 173-192.
 • Szarowska, I. (2017). Does public R&D expenditure matter for economic growth? GMM approach, Journal of International Studies, 10(2), 90-103. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-2/6
 • Taban, S., & Şengür, M. (2014). Türkiye’de Ar-Ge ve Ekonomik Büyüme, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 355-376.
 • Tarı, R., & Alabaş, M. M. (2017). Ar&Ge Harcamaları ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (1990-2014), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 17(2), 1-17.
 • Tuna, K., Kayacan, E., & Bektaş, H. (2015). The Relationship Between Research & Development Expenditures and Economic Growth: The Case of Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 501-507.
 • Uçak, S., Kuvat, Ö., & Aytekin, A.G. (2018). Türkiye’de Arge Harcamaları–Büyüme İlişkisi: ARDL Yöntemi, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 129-160.
 • Ülger, Özlem ve Uçan, Okyay , (2018). R&D Expenditures - Growth Nexus in Turkey, International Journal of Economics Politics Humanities and Social Science, 1(2),57-74.
 • Wu, Y. (2010). Innovation and Economic Growth in China, The University of Western Australia, Department of Economics, Economics Discussion / Working Papers 10.10, 1-30. https://www.researchgate.net/publication/46456398_Innovation_and_Economic_Growth_in_China
 • Yamak, R., & Koçak, N.A. (2007). Bilgi Teknolojisi Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 1993-2005, Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 2(1), 1-10.
 • Yapraklı, S., & Sağlam, T. (2010). Türkiye’de Bilgi İletişim Teknolojileri ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz(1980-2008), Ege Akademik Bakış, 10(2), 575-596.
 • Yaylalı, M., Akan, Y., & Işık, C. (2010). Türkiye'de Ar&Ge Yatırım Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: 1990–2009, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 5(2), 13-26.
 • Yazgan, Ş., & Yalçinkaya, Ö. (2018). The Effects of Research and Development (R&D) Investments on Sustainable Economic Growth: Evidence from OECD Countries (1996-2015), Review of Economic Perspectives, 18(1),3-23.
 • Yılancı, V. (2019). A Residual-Based Cointegration test with a Fourier Approximation, MPRA papers, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/95395/1/MPRA_paper_95395.pdf
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0003-0123-6042
Author: Murat Can GENÇ
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8242-1970
Author: Dilek TANDOĞAN (Primary Author)
Institution: Trabzon Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2020

APA Genç, M , Tandoğan, D . (2020). Türkiye’de AR-GE’nin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Fourier Yaklaşımla Kalıntı Temelli Eşbütünleşme Testi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (2) , 339-348 . DOI: 10.18026/cbayarsos.709287