Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 370 - 379 2020-06-24

Dünya Sağlık Örgütü’nün 6. Evre Pandemik Uyarısı ve Uluslararası Sistemin Evrilme Olasılığı
The World Health Organization’s 6 th Phase Pandemic Alert and Probability of Evolution of the International System

Ahmet Nazmi ÜSTE [1]


Dünya Sağlık Örgütü’nün 11. Mart 2020 tarihinde 6. Evre pandemi ilanında bulunmuştur. Bu evrede 5. Evredeki durumun aşılması, virüsün 3. Bir ülkeye de sıçraması aşamasıdır. Bu ilan küresel çapta bir pandeminin söz konusu olduğu anlamına gelmektedir. Uluslararası politika açısından salgın dönemi, tarih boyunca uluslararası sistemin işleyişinde etkin olan temel motivasyonların artık işe yaramayacağı yeni bir dönemin de habercisi olmuştur. Devletleri ve devletlerin oluşturduğu organizasyonları yeni duruma uygun davranmak ve yeni modeller üzerinde uzlaşmak gibi bir zorunluluk beklemektedir. Covid-19 pandemisi uluslararası ilişkilerin temel işleyişini değiştirecek ve öncesi dönemden farklı dinamikleri devreye sokacak bir etki yaratmaktadır. Çalışma tarihsel süreçten bugüne temel uluslararası sistem analizlerini referansa koyarak dönüşüm olasılıklarını irdelemeyi hedeflemiştir.

The World Health Organization has declared a pandemic - Phase 6 on March 11, 2020. It is a level of ranging from Phase 5 to Phase 6 - a stage of spreading a virus to a third country. This announcement indicates an existence of an outbreak at global level. Regarding to the international politics, the pandemic period has also foreshadowed a new era where the basic motivations that have been effective in the functioning of the international system throughout history will not be operational anymore. It is a necessity for states and state-established organizations to act in accordance with the new emerged conditions and to compromise on new models. The Covid-19 pandemic creates such an effect that will change the basic functioning of international relations and prompt the different dynamics than before. The study aims to examine the transformation possibilities since the historical process by this time referring to the basic international system analyzes.

Covid-19, pandemi, uluslararası sistem, uluslararası toplum
 • Aljazeera Türk (2014). Erdoğan: Dünya 5’ten Büyüktür. http://www.aljazeera.com.tr/haber/erdogan-dunya-5ten-buyuktur (Erişim: 01.05.2020)
 • Arı, T. (2008). Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika. 7. Baskı, Marmara Kitap Merkezi Yayınları - Bursa
 • Armaoğlu, F. (1988). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi. İş Bankası Kültür Yayınları - Ankara
 • Bedirhanoğlu, P. (2012). Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler. İçinde: G. Atılgan & Aytekin, E.A. (ed.), Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler ve Disiplinlerarası İlişkiler. 2. Basım, Yordam Kitabevi – İstanbul, s.258-264
 • Eco, U. (2014). Düşman Yaratmak. 1. Baskı, Doğan Egmont Yayıncılık - İstanbul
 • Friedman, G. (2013). Gelecek 100 Yıl: 21.Yüzyıl İçin Öngörüler. 6. Baskı, Pegasus Yayınları - İstanbul
 • Harari Y. N. (2018). 21. Yüzyıl İçin 21 Ders. Kolektif Yayınları - İstanbul
 • Heywood, A. ( 2013). Küresel Siyaset. 1. Baskı, Liberte Yayınları - Ankara
 • Milliyet Gazetesi (2020). Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca DSÖ’ye Türkiye’nin Corona Virüs Mücadelesini Anlattı! https://www.milliyet.com.tr/siyaset/son-dakika-saglik-bakani-fahrettin-koca-dsoye-turkiyenin-coronavirus-mucadelesini-anlatti-6202626 (Erişim: 30.04.2020)
 • Morgenhthau, H. (1970). Uluslararası Politika. Cilt 1, Türk Siyasal İlimler Derneği Yayınları, Sevinç Matbaası - Ankara.
 • Nardin T. (2012). Uluslararası Siyaset Teorisi. İçinde: Uluslararası İlişkiler Teorileri, S. Burchill, Linklater, A., Donnelly J. vd. (ed.), Küre Yayınları - İstanbul, ss.384-385
 • NTV Haber (2020). Dünya Sağlık Örgütü ve ABD'den Art Arda Açıklamalar (Trump'ın Çin ile Virüs Savaşı). https://www.ntv.com.tr/dunya/dunya-saglik-orgutu-veabdden-art-arda-aciklamalar-trumpin-cin-ile-virus-savasi,X7qcVmHswE6tPJmRCtlbHQ (Erişim: 29.04.2020)
 • Nye Jr. J. S. (2005). Soft Power: The Means To Success In World Politics. INGRAM PUBLISHER SERVICES US - New York.
 • Sönmezoğlu, F. (2000). Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi. Filiz Kitabevi - İstanbul
 • Speer, J. P. (1968). Hans Morgenthau and the World State. World Politics, Volume 20, Issue 2, pp.207-227, https://www.cambridge.org/core/journals/worldpolitics/article/hans-morgenthau-and-the-world-state/B0FE617F7A00964343F83BCA376093A1 (Erişim: 03.05.2020)
 • Türk Dil Kurumu (2020). Türkçe Sözlük. https://sozluk.tdk.gov.tr/ (erişim: 03.05.2020)
 • Üste, A. N. (2018). İki Dünya Savaşı Arasında Avrupa’da Güç Dengesi ve Hitler’in Güç Dengesi Politikası. İçinde: New Trends In Economics And Administrative Science, Proceeding of International Congress of Economics and Administrative Science, Detay Yayıncılık - İzmir, ss.1197-1207
 • Viotti, P. R., Kauppi, M. V. (2014). Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti. Pearson Nobey Yayınları - Ankara
 • Wallerstein I. (2004.) World-Systems Analysis: An Introduction. Duke University Press -Durham and London
 • WHO (2020a). About Pandemic Phases. http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/data-and-statistics/pandemic-influenza/about-pandemic-phases (Erişim: 15.04.2020)
 • WHO (2020b). Past Pandemics Raport. http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/pandemic-influenza/past-pandemics (Erişim: 15.04.2020)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0002-4638-6629
Author: Ahmet Nazmi ÜSTE (Primary Author)
Institution: Dokuz Eylül Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2020

APA Üste, A . (2020). Dünya Sağlık Örgütü’nün 6. Evre Pandemik Uyarısı ve Uluslararası Sistemin Evrilme Olasılığı . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (2) , 370-379 . DOI: 10.18026/cbayarsos.733263